Apiplėšimų sostinėje buvo visai saugu

LŽ 2008-04-11 00:00
2008-04-11 00:00
Venesuelos sostinė Karakasas prismaigstytas dangoraižių. Corbis/Scanpix nuotraukos
Kiek lie­tu­viui ver­ta ži­no­ti apie Ve­ne­sue­lą? Pui­kiai įsi­vaiz­duo­ja­me, kad čia yra Mar­ga­ri­tos sa­la, ku­rio­je mū­sų tau­tie­čiai jau pa­li­ko ryš­kų pėd­sa­ką. Gal­būt dar esa­me gir­dė­ję apie eks­tra­va­gan­tiš­ką­jį pre­zi­den­tą Hu­go Cha­ve­zą ir gra­žuo­lę Lee Jo­nu­tis, tu­rin­čią lie­tu­viš­ko krau­jo. Vis­kas? Ti­krai ne. Ne­abe­jo­ju, kad pro au­sis ne­pras­ly­do ir Ka­ra­ka­sas - Ve­ne­sue­los sos­ti­nė, ti­tu­luo­ja­ma ša­lies va­gys­čių ir apip­lė­ši­mų cen­tru.

Kai lėktuvas pradeda raižyti dangų virš Karibų jūros ir pilotas praneša, kad netrukus leisimės Karakase, širdis ima plakti kiek dažniau. Prieš akis nežinomybė ir vienas klausimas - ar pavyks savaitę čia saugiai išgyventi?

Savaitei prabėgus galima apibendrinti: išgyventi pavyko. Maža to, buvo gana ramu ir saugu. Tiesiog tai yra miestas, kurio taisykles reikia suprasti, žmones gerbti ir niekada neprarasti šeštojo pojūčio bei savisaugos instinkto. Čia baudžiami neatsargūs, o tiems, kurie perkąs Karakaso riešutą, šiame triukšmingame mieste netgi patiks.

Policininkas taksistas

Jei į Karakasą atvyksite lėktuvu, pirmąją nuotykių dozę gausite jau oro uoste. Štai policininkas, vos pamatęs porelę baltaodžių su kuprinėmis, jau tempiasi mus į šoną. Tikimės patikrinimo, tačiau netrukus išgirstame trigubą klausimą: "Taksi, bus, money?" Jeigu jau net policininkai pradeda pardavinėti taksi paslaugas, kas bus toliau?

Toliau - dar smagiau. Turizmo biuro darbuotojas neturi net miesto žemėlapio, tačiau greta besisukinėjantis vyriškis gali pasiūlyti visko, nuo turo po miestą iki dolerių keitimo juodosios rinkos kursu. Vėliau tą patį siūlo ir žvėriškus pinigus - apie 40 dolerių - už kelionę iki viešbučio nuplėšęs taksistas.

Nenuostabu - juodoji rinka čia klesti, kad ir kaip valdžia stengtųsi stiprinti savo ekonomiką. Paskutinis žingsnis buvo šių metų pradžioje nubraukti trys nuliukai nuo ankstesnių bolivaro kupiūrų. Tai, kas anksčiau kainavo penkis tūkstančius bolivarų, dabar kainuoja penkis "stipriuosius bolivarus". Pardavėjai iki šiol painiojasi, sakydami dvejopas sumas, o turistams reikia būti itin akyliems toje nuliukų maišalynėje.

Bolivaras sustiprintas, tačiau juodojoje rinkoje už dolerį vis dar galima gauti dvigubai daugiau, nei keičiant oficialiai. "Keičiame dolerius" - miesto centre prie kiekvieno kampo murma auksiniais žiedais apsimaustę vyrukai. Ir klientų jiems netrūksta.

Kava - vaistinėje

Iššūkių gausu ne tik juodojoje rinkoje. Kiekvienas žingsnis Karakase pateikia naują mįslę. Tarkime, kur nusipirkti kavos? Pačios paprasčiausios, netirpios, maltų pupelių kavos. Nepatikėsite, tačiau jos galima nusipirkti... vaistinėje. Ten pat, greta vaistų, rasite ir batų valiklio, elektros lempučių ar šepetį grindims šluoti.

Parke - vien dangoraižiai

Tik čia centriniu parku gali būti pavadintas betoninis dangoraižių kompleksas. Kad pakiltum į greta esančius kalnus teks tris valandas po atvira saule stovėti ilgoje eilėje prie keltuvų, o UNESCO saugomas universiteto pastatų kompleksas primins gūdžiausius sovietmečio laikus.

Linksmi žmonės

Ir vis dėlto šiame mieste yra kai kas, ko neturi niekas kitas. Tai ypatingi žmonės - linksmi, judrūs, žaidžiantys su vaikais parkuose ar vakarais šurmuliuojantys centrinėse miesto gatvėse. Užtenka minimalių ispanų kalbos žinių, kad su jais pasikalbėtum ar bent jau pasilabintum ir paklaustum, kaip sekasi. Jie mielai pažers patarimų, kaip elgtis jų mieste.

"Paslėpkite žiedus nuo rankų ir stenkitės kuo mažiau vaikščioti sutemus", - tarsi tėvas mumis rūpinasi taksistas.

"Jei kilsite į kalną, pasiimkite šiltesnių drabužių, nes ten gana šalta", - įspėja viešbučio darbuotojas.

Jei paklausi kelio į norimą objektą, vietoj paprasto atsakymo išgirsi ilgiausią tiradą, kuri turi padėti nukeliauti ten kuo paprasčiau, nors iš tiesų, gerai nemokant kalbos, daug pašalinių žodžių tik trukdo.

Kiekvieną pažinties dieną miesto ribos plečiasi ir kiekvieną kartą išėjęs iš viešbučio į gatvę, jautiesi ramesnis ir labiau užtikrintas. Atmintinai išmoksti labai patogaus ir šiuolaikiško metro stotelių pavadinimus, nebijai pasiderėti su taksistu dėl kainos, o pamėgtoje užeigoje vakare iš barmeno išgirdęs klausimą "to paties?", pasijunti beveik savas.

Kelių dienų užteks

Galbūt Karakasas ir turi savito grožio, tačiau ribotą atostogų dienų skaičių turintiems keliautojams čia pasilikti ilgiau nėra prasmės. Mieste yra vos keletas vietų, kurios galėtų sudominti turistus. Pirmiausia, tai Simono Bolivaro, legendinio kovotojo už Pietų Amerikos šalių laisvę, aikštė ir greta esantis muziejus bei jo namai. Mums S.Bolivaras - tik iš istorijos vadovėlių žinomas herojus, o Venesuelos gyventojams kone dievas. Visa, kas susiję su Bolivaru, yra ypatingos svarbos.

Aplankius centrą galima nuvykti į prekybinį rajoną Sabana Grande, kur jus pasitiks lietuviškos ar net didesnės nei pas mus kainos, tačiau dieną bus gana saugu pasivaikščioti, apsipirkti ir šio to užkąsti.

O jei turėsite papildomą pusdienį, bus tikrai smagu keltuvais užkilti į daugiau nei dviejų kilometrų aukščio kalną greta miesto. Ten atsivers ne tik Karakaso, bet ir kitapus kalnų esančios jūros panorama, oras bus kiek vėsesnis, o retkarčiais ant kalno pakimbantį debesį bus labai lengva supainioti su paprasčiausiu rūku.

Viešnagė Karakase tikrai nebus panaši į nakvynę angelo užantyje, tačiau svarbiausia - reaguoti į aplinką ramiai ir priimti šito pasaulio taisykles, kur maisto ar pamėgto gėrimo kainos kasdien gali keistis, praeivis, rodydamas į dešinę, siūlys sukti į kairę, o prisėdus jaukioje lauko kavinėje netrukus teks smulkiais pinigėliais maitinti nemandagių išmaldos prašytojų ir narkomanų gretas.

Mėgaukitės šiuo pakvaišusiu pasauliu ir neužmirškite saugumo jausmo. Jis turi lydėti visur ir saugoti nuo landžiojimo po tuščius ar neapšviestus skersgatvius, kur mandagaus atsakymo įžūliam jaunuoliui neužteks. Ir nepamirškite šypsotis - net sudėtingiausiose situacijose. Tai padės suvokti, kad visos problemos, su kuriomis šiuo metu susiduriate, vėliau atrodys kaip linksmas nuotykis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami