Aplink Šiaurės Ameriką. Niagara ir Majamis (II)

Vytautas ULOZAS 2013-05-13 08:38
Vytautas ULOZAS
2013-05-13 08:38
Vytauto Ulozo nuotraukos
Trys drau­­gai – lie­­tu­­vis Vy­­tau­­tas ir vo­­kie­­čiai Lu­­cas bei Phi­­lip­­pas. Trys ­mė­­ne­­siai au­­to­­mo­­bi­­liu po Šiau­­rės Ame­­ri­­ką. 15 tūkst. ki­­lo­­me­­trų: nuo Mon­­rea­­lio iki Nau­­jo­­jo­ Or­­lea­­no, nuo Hius­­to­­no iki San Die­­go, va­­ka­­ri­­ne JAV pa­­kran­­te iki Van­­ku­­ve­­rio ­Ka­­na­­do­­je. Ne­­į­ti­­kė­­ti­­nų iš­­ban­­dy­­mų ir nuo­­ty­­kių troš­­ki­­mas. Kaž­­kur to­­li pa­­lik­­ta­ įp­ras­­ta kom­­for­­to zo­­na. Gy­­ve­­ni­­mas tu­­ri bū­­ti vel­­niš­­kas nuo­­ty­­kis ir nie­­ko ­ma­­žiau. 

Ap­lan­kius pir­muo­sius du ke­lio­nės mies­tus Mon­rea­lį ir Ota­vą, to­li­mes­nis pla­nas bu­vo trauk­ti į Pie­tus. Ka­dan­gi pa­vy­ko grei­tai įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį, lyg ir su­tau­pė­me šiek tiek lai­ko. Jau prieš ke­le­tą sa­vai­čių įsi­gi­jo­me bi­lie­tus į pa­sku­ti­nes To­ron­to Rap­tors se­zo­no var­žy­bas, iki ku­rių dar bu­vo ge­ra sa­vai­tė, to­dėl nu­spren­dė­me pir­miau­siai vyk­ti prie Nia­ga­ros kriok­lių, o po to su­grįž­ti į To­ron­tą.

Įvei­kė­me apie 600 ki­lo­me­trų ir pa­sie­kė­me Nia­ga­ros kriok­lius. Ap­sis­to­jo­me hos­te­ly­je ir va­ka­rą pra­lei­do­me mies­te su hos­te­lio gy­ven­to­jais iš įvai­rau­sių pa­sau­lio kam­pe­lių. Ki­tą die­ną prie mū­sų eki­pa­žo pri­si­jun­gė vie­nas bri­tas, tad ke­tu­rie­se ap­va­žia­vo­me Nia­ga­ros upės apy­lin­kes. Se­kė­me upe iki pat On­ta­rio eže­ro, o pa­ke­liui pa­ma­tė­me vie­ną gi­liau­sių pa­sau­ly­je sū­ku­rių (apie 60 me­trų), mil­ži­niš­ką hid­roe­lek­tri­nę ir dau­gy­bę vy­nuo­gy­nų, kur ga­mi­na­ma vie­na re­gio­no įžy­my­bių – le­do vy­nas. Jis ypa­tin­gas tuo, kad vy­nuo­gės yra nu­ski­na­mos per šal­ną. Vy­no ga­my­ba yra pa­kan­ka­mai ri­zi­kin­ga, nes at­ėjus šal­nai rei­kia vos per ke­lias va­lan­das nu­skin­ti vi­są der­lių, o kar­tais tos šal­nos ne­atei­na iš­vis. Kal­bant apie le­dą – oras kol kas siau­bin­gas, vi­siš­kai ne­ati­tin­kan­tis at­os­to­gų nuo­tai­kos, tad pra­dė­jo­me svai­čio­ti apie sau­lę ir ge­rą orą, o vė­liau pa­gal­vo­jo­me – ko­dėl gi ne. Grį­žo­me į hos­te­lį, pa­si­žiū­rė­jo­me kai­nas ir pa­da­rė­me spon­ta­niš­ką spren­di­mą – skris­ti į pa­čius JAV Pie­tus. Tuo­jau pat įsi­gi­jo­me bi­lie­tus į Ma­ja­mį. Va­ka­re dar kar­tą per liū­tį ap­žiū­rė­jo­me Nia­ga­ros kriok­lius ir ki­tą die­ną pa­ju­dė­jo­me JAV sie­nos link.

Pa­sie­ny­je esan­tis Ba­fa­lo mies­tas anks­čiau gar­sė­jo me­ta­lo pra­mo­ne, ta­čiau per kri­zę smar­kiai su­šlu­ba­vus au­to­mo­bi­lių ga­my­bai, Ba­fa­las pa­ty­rė ne­ma­žą smū­gį ir da­bar šiek tiek pri­me­na mies­tą vai­duok­lį, nes vi­sur pil­na ap­leis­tų pa­sta­tų ir fab­ri­kų. Ki­ta ver­tus, bent jau skry­džiai iš čia pi­ges­ni, o mies­te ne­trūks­ta gra­žios se­no­vi­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­vyz­džių. Die­ną pra­lei­do­me ap­žiū­ri­nė­da­mi mies­tą, o va­ka­re nu­si­ga­vo­me iki oro uos­to. Po­ra skry­džių, ke­le­tas va­lan­dų oro uos­tuo­se ir štai mes am­ži­nos va­sa­ros mies­te Ma­ja­my­je. Pir­mas įspū­dis ne pats ge­riau­sias, nes mus pa­si­ti­ko liū­tis, ta­čiau kol vie­šuo­ju trans­por­tu nu­si­bel­dė­me iki mies­to cen­tro, iš už de­be­sų iš­lin­do sau­lė. Pats mies­tas ne­la­bai jau­kus – gat­vės apy­tuš­tės, daug be­na­mių, to­dėl pa­trau­kė­me Ma­ja­mio pa­plū­di­mio pu­sia­sa­lio link. Pa­ke­liui ne­ty­čia su­da­ly­va­vo­me Lo­ty­nų ame­ri­kie­čių gim­ta­die­nio pik­ni­ke, su­si­ra­do­me hos­te­lį, o ja­me net su­ti­ko­me lie­tu­vį Do­mą, ku­ris jau ku­ris lai­kas gy­ve­na Los An­dže­le. Su­nku pa­ti­kė­ti, kad dar prieš par­ą dre­bė­jo­me dėl šal­čio, o da­bar šor­tai ta­po pa­grin­di­niu dra­bu­žiu.

Vie­ti­nė sau­lė čia - švel­niai ta­riant, im­li. Ki­tą die­ną pra­lei­dę po­rą va­lan­dų plia­že su­pra­to­me, kad mums jau ga­na. Ki­ta ver­tus, mums vis dar se­ka­si su ren­gi­niais, nes vėl ne­ty­čia už­tai­kė­me į par­adą, tik šį kar­tą ne ka­ri­nį, o ho­mo­sek­sua­lų. Pa­si­ro­do, kaip tik šį sa­vait­ga­lį vy­ko Mia­mi Pri­de. Ką ga­liu pa­sa­ky­ti – ne­įp­ras­tas, įdo­mus ir ti­krai la­bai spal­vin­gas ren­gi­nys, ko­kia­me anks­čiau da­ly­vau­ti ne­te­ko. Ak­me­ni­mis nie­kas ne­si­mė­to, vi­si sma­giai lei­džia lai­ką, to­dėl pa­ma­ty­ti to­kį ren­gi­nį yra ti­krai įdo­mi pa­tir­tis.

Kaip ži­nia, Ma­ja­mis pir­miau­siai gar­sė­ja ge­ru oru, pa­lmė­mis ir pa­plū­di­miais. Ka­dan­gi pa­sta­rų­jų jau "at­si­kan­do­me", iš­si­nuo­mo­jo­me au­to­mo­bi­lį ir nu­vy­ko­me ap­žiū­rė­ti Everg­la­des na­cio­na­li­nio par­ko, ku­ris yra di­džiau­sia su­btro­pi­nė lau­ky­mė kon­ti­nen­ti­nė­je JAV. Pus­šim­tis ki­lo­me­trų ir vis­kas, ką ma­tai per lan­gus, tai be­ri­bės eže­rin­gos pie­vos, na o ge­riau­sias bū­das jas ap­žiū­rė­ti - sės­ti į val­tį su lėk­tu­vo mo­to­ru (angl. – air­boat), už­si­kimš­ti au­sis ir tvir­tai lai­ky­tis, kol vai­ruo­to­jas mak­si­ma­liu grei­čiu laks­to van­dens pa­vir­šiu­mi. La­bai sma­gi trans­por­to prie­mo­nė, o svar­biau­sia, kad gau­ni pro­gą iš la­bai, ti­krai la­bai ar­ti ap­žiū­rė­ti kro­ko­di­lus jų na­tū­ra­lio­je gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je.

Dar tru­pu­tis sau­lės, lė­to tem­po, po­kal­bių su už­sie­nie­čiais bei tau­tie­čiais ir mū­sų tri­jų su pu­se die­nos "at­os­to­gos at­os­to­go­se" (vi­sai kaip fil­me "In­cep­tion") bai­gė­si. Vėl il­ga ke­lio­nė vie­šuo­ju trans­por­tu, nak­tis oro uos­te bei lėk­tu­vuo­se, ir su­grį­žo­me į Šiau­rę. Sma­gu, kad per ke­lias die­nas oras pa­si­tai­sė, tad pa­ga­liau ga­lė­jo­me iš­ties pa­sig­ro­žė­ti Nia­ga­ros kriok­lių di­dy­be. Net įlin­do­me į tu­ne­lius, ku­rie ve­da už kriok­lio. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad nuo pat vai­kys­tės tiek daug gir­dė­jus apie šį gam­tos ste­buk­lą, vaiz­duo­tė­je lū­kes­čiai užau­ga ne­pa­ma­tuo­tai di­de­li. Rea­liai tai ti­krai gra­ži vie­ta, bet žan­di­kau­liai iš nuo­sta­bos ti­krai ne­pra­si­ve­ria. Be­je, jei ka­da nors ten bū­si­te, iš Ka­na­dos pu­sės vaiz­das į kriok­lius yra žy­miai ge­res­nis, nei iš JAV. Štai to­kia spon­ta­niš­ka sa­vai­tė “ne pa­gal pla­ną”. Su­ka­me at­gal į Šiau­rę, ka­dan­gi no­ri­me pa­ma­ty­ti dau­giau Ka­na­dos ry­ti­nės pa­kran­tės. To­li­mes­niuo­se pla­nuo­se - To­ron­tas, vė­liau - Kve­be­ko mies­tas, bei il­gas ke­lias iki pat Ha­li­fak­so.

Apie ke­lio­nės pra­džią skai­ty­ki­te "Ap­link Šiau­rės Ame­ri­ką. Pra­džia (I)"

www.vy­tau­ta­su­lo­zas.lt

....

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami