Aplink Šiaurės Ameriką. Pradžia (I)

Vytautas ULOZAS 2013-04-29 12:34
Vytautas ULOZAS
2013-04-29 12:34
Iš dešinės į kairę: Vytautas, Lucas, Philippas ir jų "antrieji namai". Vytauto Ulozo nuotraukos
Trys drau­gai – lie­tu­vis Vy­tau­tas ir vo­kie­čiai Lu­cas bei Phi­lip­pas. Trys ­mė­ne­siai au­to­mo­bi­liu po Šiau­rės Ame­ri­ką. 15 tūkst. ki­lo­me­trų: nuo Mon­rea­lio iki Nau­jo­jo­ Or­lea­no, nuo Hius­to­no iki San Die­go, va­ka­ri­ne JAV pa­kran­te iki Van­ku­ve­rio ­Ka­na­do­je. Ne­įti­kė­ti­nų iš­ban­dy­mų ir nuo­ty­kių troš­ki­mas. Kaž­kur to­li pa­lik­ta­ įp­ras­ta kom­for­to zo­na. Gy­ve­ni­mas tu­ri bū­ti vel­niš­kas nuo­ty­kis ir nie­ko ­ma­žiau. 

html-kodas

Ke­tur­ra­tis bend­ra­ke­lei­vis

Mū­sų di­džio­ji ke­lio­nė pa­ga­liau pra­si­dė­jo! At­sis­vei­ki­nau su Van­ku­ve­riu, su­si­kro­viau la­ga­mi­ną ir su­si­ti­kau su ke­lio­nės drau­gais sto­ty­je.

Pir­mas ke­lio­nės eta­pas – au­to­bu­su į Siet­lą. Sie­nos kir­ti­mas pra­ėjo pa­kan­ka­mai sėk­min­gai, su­mo­kė­jo­me po 6 do­le­rius, įti­ki­no­me pa­sie­nie­čius, kad sprog­me­nų ne­ve­ža­me ir po po­ros va­lan­dų pa­sie­kė­me Siet­lą. Nors jis ir ne­to­li, kul­tū­ri­niai skir­tu­mai jun­ta­mi iš­kart. Pa­grie­bėm po sim­bo­li­nį mė­sai­nį ir į oro uos­tą. Skry­dis vė­ly­vas, o dėl lai­ko juo­stų skir­tu­mo pra­ra­do­me dar tris va­lan­das, tad nor­ma­liai pa­il­sė­ti ne­pa­vy­ko. Juo­lab, kad stab­te­lė­jo­me Fi­la­del­fi­jo­je, kur rei­kė­jo per­sės­ti į ki­tą lėk­tu­vą. Štai toks trum­pas vi­zi­tas JAV ir ry­te jau bu­vo­me Mon­rea­ly­je. Tru­pu­tį pa­klai­džio­jo­me vie­šuo­ju trans­por­tu, bet sėk­min­gai pa­sie­kė­me mū­sų lai­ki­nus na­mus, ku­riuos iš­si­nuo­ma­vo­me per www.AirBnB.com, - tink­la­la­pį, ku­ria­me žmo­nės lai­ki­nai nuo­mo­ja kam­ba­rį, so­fą ar vi­są bu­tą. Šei­mi­nin­kai sa­vai­tei bu­vo iš­vy­kę į Niu­jor­ką, tad pa­što dė­žu­tė­je su­ra­dę rak­tus, pen­kiom die­nom įsi­tai­sė­me mies­to cen­tro pa­šo­nė­je.

Mū­sų ke­lio­nės marš­ru­tas, ypač pra­džio­je, yra pa­kan­ka­mai vin­giuo­tas, ta­čiau tai lė­me au­to­mo­bi­lio pir­ki­mo, drau­di­mo tai­syk­lių bei mo­kes­čių ypa­tu­mai. Bū­tent Mon­rea­lis pa­si­ro­dė tam tin­ka­miau­sia vie­ta, tad pir­mą va­ka­rą su­si­ti­kę su ke­liais vo­kie­čių drau­gais bei įsi­gi­ję vie­ti­nę te­le­fo­no kor­te­lę, ki­tą die­ną su­si­tel­kė­me ties au­to­mo­bi­lio pa­ieš­ka. Lai­kas spau­džia, tad pra­lei­dę daug lai­ko vie­ša­ja­me trans­por­te, ap­žiū­rė­ję ke­lis va­rian­tus ir ge­rai pa­si­de­rė­ję su vie­nu par­da­vė­ju, jau tą pa­tį va­ka­rą su­kir­to­me ran­ko­mis dėl mū­sų nau­jo ge­riau­sio ke­lio­nės drau­go – jau­nuo­lio, aš­tuon­me­čio, jau ne­ma­žai pa­tir­ties tu­rin­čio, ta­čiau pui­kios spor­ti­nės for­mos Ford Frees­tar, ku­ris po va­rik­lio dang­čiu sle­pia 4.2 li­tro šir­dį ir dau­giau nei du šim­tus žir­gų. Vis­gi čia Ame­ri­ka, tad ką nors kuk­les­nio ne taip leng­va ir su­ras­ti. Lie­ka tik su­gal­vo­ti jam/­jai var­dą.

...

Ki­tas iš­šū­kis bu­vo au­to­mo­bi­lio re­gis­tra­ci­ja ir, ypa­tin­gai, drau­di­mas, nes Ka­na­do­je už­sie­nie­tiš­ki do­ku­men­tai ma­žai ką reik­šia, tad ne­tu­rint kon­kre­čios pro­vin­ci­jos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, bu­vo­me pa­si­ruo­šę ne­ti­kė­tu­mams. Vis­gi, pra­lei­dę maž­daug va­lan­dą vie­ti­nė­je "Re­gi­tro­je", sėk­min­gai ga­vo­me vals­ty­bi­nius nu­me­rius. Kai­na­vo kiek dau­giau nei ti­kė­jo­mės, ta­čiau kliū­čių ne­iš­ki­lo. Aš tą lai­ką pra­lei­dau kal­bė­da­mas te­le­fo­nu su drau­di­mo kom­pa­ni­ja, to­dėl sto­vė­jau at­okiau lan­ge­lio, kol drau­gai vo­kie­čiai kal­bė­jo su par­ei­gū­ne. Ke­li šyp­te­lė­ji­mai, po­ra par­ašų, brūkš­te­lė­ji­mas mo­kė­ji­mo kor­te­le ir vis­kas! O man į au­sį tą pa­čią aki­mir­ką drau­di­mo bro­ke­ris jau dik­ta­vo drau­di­mo po­li­so nu­me­rį. Taip ne­ti­kė­tai, pra­lei­dus ma­žiau nei dvi par­as Mon­rea­ly­je, su­sit­var­kė­me svar­biau­sius bū­si­mos ke­lio­nės rei­ka­lus. Ne­rei­kia ir sa­ky­ti, kad šyp­se­nos bu­vo iki au­sų!

Monrealis

Li­ku­sį lai­ką ga­lė­jo­me ra­miai skir­ti rei­ka­lin­gų daik­tų pa­ieš­kai, mies­to ap­žiū­rė­ji­mui ir nuo­sek­liam nuo­tai­kos pa­kei­ti­mui į at­os­to­gų re­ži­mą. Ta pro­ga, vie­ną va­ka­rą bek­lai­džio­da­mi po mies­tą, užk­ly­do­me į la­bai įdo­mų sta­lo žai­di­mų ba­rą. Tiek sta­lo žai­di­mų vie­no­je vie­to­je ti­krai ne­su ma­tęs, o ras­ti lais­vą sta­liu­ką ne­bu­vo taip ir pa­pras­ta. 5 do­le­riai ir ga­li žais­ti bet ku­rį, nuo pa­ties pa­pras­čiau­sio, iki pa­ties su­dė­tin­giau­sio, žai­di­mą, o drau­giš­ki dar­buo­to­jai pri­sės ša­lia ir pa­aiš­kins tai­syk­les.

...

Šiek tiek apie įdo­mes­nes vie­tas Mon­rea­ly­je, ku­rias ver­ta ap­lan­ky­ti. Vie­nas iš po­pu­lia­riau­sių ob­jek­tų yra Parc du Mont Royal. Ant mies­to cen­tre esan­čio kal­no ve­da pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai, o už­ko­pus at­si­ve­ria vi­so mies­to pa­no­ra­ma. Pa­na­šiai kaip Ge­di­mi­no pi­lis, tik už­lip­ti ne taip sta­tu ir mies­tas ne toks gra­žus, kaip mū­sų Vil­nius. Di­džiau­sias pliu­sas, kad ga­li ap­žiū­rė­ti vi­są mies­tą ne­mo­kė­da­mas už jo­kį lif­tą ir bū­da­mas gry­na­me ore.

Ne­to­li da­bar­ti­nio mies­to cen­tro yra ne­ma­žas ki­nų kvar­ta­las ir Mon­rea­lio se­na­mies­tis. Lei­dus sau pa­sik­lys­ti jo gat­vė­se, akį džiu­gi­na se­niai ma­ty­ta se­no­vi­nė ar­chi­tek­tū­ra, baž­ny­čios ir įdo­mūs iš­skir­ti­niai pa­sta­tai, nes per pus­me­tį jau bu­vau pri­pra­tęs prie nuo­bo­do­kų Van­ku­ve­rio dan­go­rai­žių. Vie­nas pa­grin­di­nių ob­jek­tų – Notr­da­mo ka­ted­ra, ta­čiau po to­kią tu­ri be­veik kiek­vie­nas did­mies­tis Ka­na­dos Ry­tų pa­kran­tė­je.

Prieš be­veik ke­tu­ris de­šimt­me­čius Mon­rea­lis tu­rė­jo gar­bės or­ga­ni­zuo­ti va­sa­ros olim­pi­nes žai­dy­nes, ku­rios čia vy­ko 1976-ai­siais. Spe­cia­liai žai­dy­nėms pa­sta­ty­tas olim­pi­nių sta­dio­nų komp­lek­sas iki šiol pri­ver­čia iš­si­žio­ti dėl sa­vo dy­džio. Vie­na sta­dio­no kons­truk­ci­jos da­lių yra be­veik pu­san­tro šim­to me­trų bokš­tas, ku­ris yra aukš­čiau­sias pa­svi­ręs bokš­tas pa­sau­ly­je. Juo­kin­ga tai, kad sta­ty­ti jis baig­tas tik pra­ėjus 11 me­tų po Olim­pia­dos pa­bai­gos, bet bent jau da­bar yra ga­li­my­bė lif­tu už­kil­ti į bokš­to vir­šū­nę. Ka­dan­gi sta­dio­no du­rys ne­už­kal­tos, pa­si­vaikš­čio­jo­me ir po sta­dio­no vi­dų, ku­ris šiuo me­tu at­ro­do pa­kan­ka­mai ny­kiai – pu­sė vi­daus iš­griau­ta ir res­tau­ruo­ja­ma, o pri­sė­dęs tri­bū­no­je ga­li tik įsi­vaiz­duo­ti tas šlo­vės aki­mir­kas, ku­rias pa­ty­rė at­le­tai olim­pi­nia­me ba­sei­ne, ku­ris da­bar tuš­čias. Bet ku­riuo at­ve­ju, šie ar­chi­tek­tū­ros še­dev­rai pa­lie­ka di­de­lį įspū­dį. Tuo pa­čiu, tai dar vie­na olim­pi­nė sos­ti­nė, ku­rią ap­lan­kiau per pa­sta­ruo­sius me­tus.

...

Iš­skir­ti­nis Mon­rea­lio bruo­žas - po­že­mi­nis mies­tas. Ka­dan­gi žie­mą ter­mo­me­tro stul­pe­lis ne­sid­ro­vi nu­kris­ti ne­pa­do­riai že­mai, gy­ven­to­jams la­bai pa­to­gu ke­liau­ti me­tro, ku­rio tink­las iš­vys­ty­tas pui­kiai. Net po di­de­le da­li­mi mies­to cen­tro ga­li­ma klai­džio­ti ne­ma­tant sau­lės švie­sos – pil­na trau­ki­nių, o tarp skir­tin­gų sto­te­lių nu­tį­sę ko­ri­do­riai, ku­pi­ni par­duo­tu­vių, res­to­ra­nų ir įvai­riau­sių ki­tų “lan­ky­ti­nų vie­tų”.

Pa­ti­ko ir šv.Ele­nos bei Notr­da­mo sa­los, ku­rias ga­li­ma pa­siek­ti tais pa­čiais trau­ki­niais. Ten ga­li­ma ap­žiū­rė­ti par­kus, įspū­din­go­je Bios­fe­ro­je įkur­tą bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės mu­zie­jų bei Gil­les Vil­le­neu­ve var­do lenk­ty­nių tra­są. Juk ne kas­dien ten­ka pa­si­vaikš­čio­ti ti­kra lenk­ty­ni­ne tra­sa.

Mo­ne­tos Otavoje

Su­si­pa­ži­nus su Mon­rea­liu, mū­sų lau­kė ti­kro­ji ke­lio­nės pra­džia – lai­kas pa­ju­dė­ti į ke­lią ir iš­ban­dy­ti, ką iš ti­krų­jų ga­li mū­sų nau­ja­sis au­to­mo­bi­lis. Pir­mie­ji po­ra šim­tų ki­lo­me­trų pra­ėjo sklan­džiai, tad sėk­min­gai pa­sie­kė­me Ka­na­dos sos­ti­nę Ota­vą ir ap­sis­to­jo­me pas ka­na­die­tį Pa­tri­ką. Jis pa­pa­sa­ko­jo įdo­mių is­to­ri­jų, kaip bū­da­mas dar pa­aug­lys ne­ti­kė­tai ta­po ge­riau­siu kai­mo tu­riz­mo eks­per­tu sa­vo mies­te­ly­je bei dirb­da­mas Air Ca­na­da avia­li­ni­jo­se už cen­tus su­ge­bė­jo sau pa­si­do­va­no­ti 52 ke­lio­nes per vie­ne­rius me­tus.

Ap­si­gy­ve­no­me per 15 mi­nu­čių at­stu­mą nuo Ota­vos cen­tro, ta­čiau ki­to­je Ota­vos upės pu­sė­je, kur yra ki­tai pro­vin­ci­jai pri­klau­san­tis Ga­ti­no mies­tas. Su­sku­bo­me ap­žiū­rė­ti nak­ti­nę Ota­vą ir su­ži­no­jo­me, kad ki­tą ry­tą vyks ka­ri­nis par­adas, skir­tas Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­koms. Dėl to pa­si­ry­žo­me kel­tis kar­tu su sau­le, bėg­te at­lė­kė­me iki cen­tro ir su­ži­no­jo­me, kad par­adas ne aš­tun­tą va­lan­dą ry­to, kaip mums sa­kė, o de­šim­tą.

...

Taip gi­mė po­sa­kis “nie­kad ne­pa­si­ti­kė­ki­te vie­ti­niais”. Oras - taip pat ne pik­ni­kams skir­tas, tad su­lau­kė­me kol du­ris at­vers ša­lia esan­tis par­la­men­tas ir su­da­ly­va­vo­me ne­mo­ka­mo­je eks­kur­si­jo­je. Įspū­dį pa­lie­ka dvi di­de­lės po­sė­džių sa­lės, di­džiu­lį gais­rą iš­gy­ve­nu­si bib­lio­te­ka ir gau­sy­bė mo­nar­chų pa­veiks­lų. Įdo­mu bu­vo pa­kil­ti į 92 me­trų aukš­čio “Tai­kos bokš­tą”, nuo ku­rio vir­šū­nės at­si­vė­rė Ota­vos se­na­mies­tis, gau­sy­bė Ka­na­dos vė­lia­vų ir jau mi­nė­tas par­adas. Nu­si­lei­dę že­myn, dar spė­jo­me pa­ma­ty­ti jo pa­bai­gą.

Nė vie­nas iš mū­sų tri­jų ke­liau­to­jų ne­sa­me di­de­li aukš­to­jo me­no ži­no­vai, tad į įvai­rias ta­py­bos par­odas, mu­zie­jus ir ga­le­ri­jas ne­si­ver­žia­me. Vis­gi, ne­pra­lei­džia­me pro­gos ap­lan­ky­ti ko­kį ma­žiau įpras­tą mu­zie­jų. Bū­tent to­dėl užk­ly­do­me į pi­ni­gų is­to­ri­jos mu­zie­jų. Čia su­rink­ta vel­niš­kai įdo­mi ko­lek­ci­ja, ku­ri pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją nuo pat pi­ni­gų (ar­ba tie­siog mai­nų) pra­džios, iki mo­der­niau­sių šių lai­kų va­liu­tų ap­sau­gos prie­mo­nių. Eks­po­zi­ci­jo­je gau­su įvai­rių iš­skir­ti­nių pa­vyz­džių: se­no­vės Ro­mos lai­kų mo­ne­tos, daug ka­na­die­tiš­kos va­liu­tos pa­vyz­džių, bei man la­biau­siai pa­ti­kiu­sių keis­tų pi­ni­gų – pa­vyz­džiui, Pra­ncū­zi­jo­je vie­to­je ku­piū­rių nau­do­tos lo­ši­mo kor­tos.

Taip jau iš­ėjo, kad tą pa­čią die­ną pa­bu­vo­me ir dar vie­no­je eks­kur­si­jo­je. Ota­vo­je įsi­kū­ru­si ka­ra­liš­ko­ji Ka­na­dos mo­ne­tų ka­lyk­la, tad ją ir ap­lan­kė­me. Apy­var­tai skir­tos mo­ne­tos ga­mi­na­mos Vi­ni­pe­go mies­te, o šio­je ka­lyk­lo­je kal­di­na­mos įvai­rios pro­gi­nės, in­ves­ti­ci­nės ir ko­lek­ci­nės mo­ne­tos, taip pat įvai­rūs me­da­liai. Bū­tent čia pa­ga­min­ti vi­si Van­ku­ve­rio olim­pia­dos me­da­liai, ku­rie ypa­tin­gi sa­vo for­ma ir gra­viū­ra, nes juos su­dė­jus vi­sus kar­tu, su­si­da­ro vie­nas pa­veiks­las. To­dėl vi­si olim­pia­dos me­da­li­nin­kai do­va­nų ga­vo ir po ska­re­lę, ku­rio­je bu­vo pa­žy­mė­ta jų me­da­lio vie­ta bend­ra­me pie­ši­ny­je.

...

Tu­rė­jo­me pro­gos pa­ma­ty­ti vi­są mo­ne­tų kal­di­ni­mo pro­ce­są. Ka­dan­gi čia dir­ba­ma be­veik vien tik su tau­riai­siais me­ta­lais, žan­di­kau­lis sa­vai­me at­vė­po ma­tant, kaip tirps­ta auk­so lui­tai ir ki­to­je ma­ši­nos pu­sė­je jie vy­nio­ja­mi į ru­lo­nus, ku­rių kiek­vie­no ver­tė sie­kia apie 26 mi­li­jo­nus do­le­rių. Vė­liau ta auk­so juo­sta lei­džia­ma per pre­są, plo­ni­na­ma, tuo­met iš­ka­la­mi tuš­ti mo­ne­tų ruo­ši­niai, ti­kri­na­mi, sve­ria­mi ir, jei ati­tin­ka griež­tus mat­me­nų ir svo­rio rei­ka­la­vi­mus, ke­liau­ja po pre­su įgau­ti meis­tro su­kur­to pa­veiks­lė­lio. Jei­gu ne – at­gal į pe­čių. Dar su­ži­no­jo­me apie tai, kaip ku­ria­mi ne­ga­ty­vai mo­ne­toms kal­din­ti, kaip iš­gau­na­mi skir­tin­gi jų už­bai­gi­mo sti­liai (ma­ti­nis, bliz­gan­tis ir pan.) ir kaip pa­si­kei­tė mo­ne­tų ka­ly­ba per pa­sta­ruo­sius šimt­me­čius. Vis­gi, be­ne di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko ke­li da­ly­kai, dėl ku­rių Ota­vos ka­lyk­la yra ži­no­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je. Vi­sų pir­ma, čia pir­miau­sia pa­sau­ly­je iš­ras­tas bū­das, kaip pa­ga­min­ti pen­kia­gu­bo de­vy­ne­to, ar­ba 99,999 % gry­nu­mo auk­so mo­ne­tas. Taip pat jie pir­mie­ji į cir­ku­lia­ci­ją iš­lei­do spal­vo­tas mo­ne­tas. Ta­čiau įspū­din­giau­sias jų meis­triš­ku­mo įro­dy­mas yra be­veik 100 ki­log­ra­mų svo­rio, 99,999 % gry­nu­mo, 1 mi­li­jo­no do­le­rių no­mi­na­lo auk­so mo­ne­ta. To­kių "še­dev­rų" pa­ga­min­ti vos pen­ki vie­ne­tai, vie­nas ku­rių ke­liau­ja per pa­sau­li kaip mu­zie­ji­nis eks­po­na­tas, o dar vie­nas tar­nau­ja kaip ka­vos sta­liu­kas kaž­ko­kio ara­bų šei­cho na­muo­se.

Prieš iš­ei­da­mi, su­ve­ny­rų par­duo­tu­vė­je tu­rė­jo­me pro­gą pa­bend­rau­ti su pro­duk­tų vys­ty­mo va­do­ve. Ji pa­pa­sa­ko­jo apie ypa­tin­gų pro­gi­nių mo­ne­tų kū­ri­mą, kaip jiems ten­ka ieš­ko­ti “brie­džių eks­per­tų” ir pa­na­šių žmo­nių, ku­rie pa­tvir­tin­tų, kad, pa­vyz­džiui, brie­dis, ku­rį ke­ti­na­ma kal­din­ti ant mo­ne­tos, yra pa­na­šus į ti­krą ir pa­na­šių is­to­ri­jų. Tą ry­tą kaip tik bu­vo iš­leis­tas ne­ma­žas ypa­tin­gų mo­ne­tų ti­ra­žas, ku­rių kiek­vie­na pa­puoš­ta ran­kų dar­bo dru­ge­liu iš Ve­ne­ci­jos stik­lo. Iki po­pie­tės be­veik vi­sas ti­ra­žas jau bu­vo par­duo­tas, o in­ter­ne­ti­niuo­se auk­cio­nuo­se pa­si­ro­dė pir­mie­ji per­par­da­vi­nė­to­jų skel­bi­mai. Taip pat tu­rė­jo­me pro­gą pa­čiu­pi­nė­ti ki­log­ra­mo svo­rio si­dab­ri­nę mo­ne­tą ir pa­kel­ti lui­tą ti­kro auk­so. Be­je, dar vie­nas įdo­mus fak­tas, ku­rio iki tol ne­ži­no­jau, - kad kiek­vie­ną kar­tą pa­si­kei­tus mo­nar­chui, jo por­tre­tas ant mo­ne­tų yra ap­su­ka­mas į ki­tą pu­sę. Vis­gi, is­to­ri­jo­je yra at­ve­jų, kai ant dvie­jų mo­ne­tų iš ei­lės mo­nar­chai žiū­ri į tą pa­čią pu­sę, nes sos­to įpė­di­nis val­dė taip trum­pai, kad tie­siog ne­spė­jo su­lauk­ti jam skir­tų mo­ne­tų.

To­kia sėk­min­ga ir įdo­mi mū­sų ke­lio­nės pra­džia. To­liau mū­sų marš­ru­tas su­ka­si į Pie­tus – To­ron­to ir Nia­ga­ros kriok­lių link. Apie tai - bū­si­muo­se ra­ši­niuo­se.

Dau­giau apie ke­lio­nę:

Ap­link Šiau­rės Ame­ri­ką. Nia­ga­ra i Ma­ja­mis (II)

www.vy­tau­ta­su­lo­zas.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami