Aplink Žemę autostopu: čia ir dabar

LŽ 2010-09-03 00:00
2010-09-03 00:00
Šalia Rubjerg Knude švyturio Danijos šiaurėje. Asmeninio albumo nuotrauka
Prieš dve­jus me­tus "Lie­tu­vos Ma­ge­la­no" ti­tu­lą pel­nęs Au­gus­tas Kli­gys ir to­liau ke­liau­ja per pa­sau­lį, da­bar jau kar­tu su žmo­na vo­kie­tai­te Kat­ja Lach­mann. In­for­ma­ti­kos ma­gis­tro laips­nį Al­bor­go uni­ver­si­te­te (Da­ni­ja) įgi­jęs Au­gus­tas sės­lų, ra­mų gy­ve­ni­mą iš­kei­tė į gy­ve­ni­mą ke­liau­jant.

"Baigęs mokslus maniau, kad ieškotis užsiėmimo pagal įgytą profesiją yra normalu. Bet vos pagalvodavau apie tai, nesijausdavau laimingas. Po magistro studijų Danijoje 2002 metais dar sukosi mintis grįžti į Lietuvą ir įkurti įmonę, užsiimančią interneto tinklapių verslu", - teigė Augustas. Vaikinas prisipažino, kad tokia mintis nebuvusi patraukli, bet tuomet atrodė, kad kitaip išgyventi neįmanoma. "Aš dar nesuvokiau, kad daug kas yra paprasčiausias sistemos, kurioje gyvename, smegenų plovimas: neva gimsti kvailas, tad tau suteikiama galimybė mokytis, o paskui - tarnauk mums. Ilgai dvejojau, ką veikti toliau: į galvą lindo visuomenės sukurtos "normos", kaip turi atrodyti gyvenimas", - prisiminė Augustas.

Neįmintos Kinijos paslaptys

Prieš darbo pradžią Danijos universitete vaikinas dar 2002 metų liepą visą mėnesį keliavo po Kiniją. "Mane šis kraštas pakerėjo. Susidomėjau jo žmonėmis, kultūra!" - tikino Augustas. Per mėnesį nesugebėjęs perprasti kinų mąstymo ir gyvensenos subtilybių po pusės metų darbo už sutaupytus pinigus sumanė važiuoti gyventi į Kiniją: apskaičiavo, kad santaupų pakaktų 2-3 mėnesiams, o tiek laiko užtektų susirasti kitą pragyvenimo šaltinį. "Tais metais (2003-iaisiais) kaip tik Aziją užpuolė SARS epidemija (pasak žiniasklaidos, žmonės nusičiaudėdavo lifte ir aplinkiniai, užsikrėtę virusu, mirdavo), griuvo ekonomika, mažėjo darbo galimybių - į Kiniją nusprendžiau nebevykti. Tačiau net ir neišvažiavęs suvokiau, jog įmanomi ir kiti "nenormalūs" gyvenimo būdai", - prisipažino Augustas, dar vaikystėje žavėjęsis istorijomis apie žmones, kurie keliauja autostopu iki Čekijos, Vokietijos ir kitų Europos šalių.

Lemtinga pažintis

Augustas su draugu patraukė į Ispaniją. "Tris savaites praleidome tarptautinėje savanorių darbo vasaros stovykloje, vėliau automobiliu keliavome aplink Ispaniją. Per svetingumo klubą HospitalityClub.org susipažinau su vokiete Katja, tuomet ji mokėsi Saragosos mieste pagal ERASMUS programą. Parašiau jai. Baigiantis kelionei aplink Ispaniją keletui naktų apsistojome pas Katją. Ji mane pakerėjo pokalbiais apie keliones. Taip pat tyrumu, tiesiog savo buvimu", - pasakojo Augustas. Po keleto dienų merginą pakvietėme kartu važiuoti į "Rainbow Gathering" ("Vaivorykštės sąskrydį") Pirėnų kalnuose Prancūzijoje. "Ten mes ir suartėjome", - džiaugėsi vaikinas, atradęs vaizduotėje susikurtą merginos idealą.

Azijos Kolumbija

Ketveri metai naršant pasaulio žemynus atvedė iki Malaizijos. "Žmonės čia tokie paslaugūs! Panašią patirtį išgyvenome Kolumbijoje, tad Katja Malaiziją taip ir pavadino - Azijos Kolumbija. Šis kraštas mums dovanojo dar daugiau teigiamos energijos ir dar kartą patvirtino, jog pasaulis pilnas gerų žmonių. Malaizijoje mus taip pat džiugino vaisių ir daržovių gausa: čia prekystaliai lūžta, svaigina skonių ir kvapų įvairovė", - pasakojo Augustas, šiuo metu priverstas važiuoti į kitą valstybę, mat baigėsi trijų mėnesių vizos galiojimas. "Ilgą laiką net nesukome galvos, kur keliausime iš Malaizijos. Tikėjome, kad nuojauta tinkamu laiku pakuždės, į kurią pusę traukti. Taip ir nutiko: prieš savaitę tiek aš, tiek Katja pajutome potraukį Tailandui. Tad savęs neapgaudinėsime, ten važiuosime. Žinome, kad geresnio varianto nėra", - įsitikinęs Augustas.

Gyvenimas Šiuo Momentu

"Mes nekuriame planų. Gyvename Šiuo Momentu. Dabar", - paklaustas, ar Lietuva yra ateities planuose, sakė Augustas. Vilniuje gimęs 32 metų vaikinas tikina, kad ateitis neegzistuoja: "Juk jos neįmanoma įrodyti, tad neverta apie ją ir galvoti - taip suteikiame laisvos vietos šiuo metu reikalingoms mintims ir idėjoms. Dabar žinome, kad Malaizijos sieną kirsime įvažiuodami į Tailandą. Tik tiek. Visa kita atiduodame į intuicijos rankas." Pasak vaikino, svarbu suprasti, kad kelionė - tai jūsų darbas, kuris jums atsilygins: jei prireiks pinigų, atsiras galimybė padirbėti arba finansai materializuosis kitu būdu. Keliones pavertęs savo gyvenimo svarbiausia veikla, o kompiuterius - tik paprasčiausiu pomėgiu, Augustas džiaugiasi sutikęs galybę žmonių, kurie padėjo suvokti, kad gyvenimas kuriamas mūsų pačių minčių ir įsitikinimų.

Asmeninės erdvės poreikis

"Keliaudami autostopu dažniausiai iš vairuotojų girdime siūlymą grįžti į "normalų gyvenimą", ypač kai sužino, kiek mums metų", - teigė Augustas. Vaikinas įsitikinęs, kad tai kiekvieno žmogaus pasirinkimas: "Nesvarbu, kad ir kokį gyvenimą susikurtum, svarbiausia jausti vidinį džiaugsmą, ramybę ir laisvę. Tai ženklas, kad viską darai tinkamai."

Pastaruoju metu lietuvis ir vokietė gyvena sėsliai tai vienoje, tai kitoje valstybėje. "Noras apsistoti vienoje vietoje bent 2-3 mėnesiams atsirado savaime. Trejus metus keliavome autostopu po Lotynų Ameriką, nakvodavome pas vietinius žmones. Tiek automobiliuose, tiek namuose būdavome svečiai. Kilo asmeninės erdvės poreikis, - savo sprendimą keisti gyvenimo būdą į sėslų trumpalaikį skirtinguose kraštuose aiškino Augustas. - Dabar išsinuomojame namą, per keletą mėnesių suburiame grupę draugų, susibičiuliaujame su artimiausiais vaisių ir daržovių pardavėjais, taigi susikuriame idealią asmeninę erdvę. Tai vadiname tiesiog Geru Gyvenimu." Pasak lietuvio, aplankiusio daugiau nei 50 valstybių, žmonėms svarbu suvokti, kad mes visi esame kaip vienas: tik vienybėje galime gyventi laisvi, nepriklausomi ir mylintys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rimas mazeika  190.39.136.164 2013-03-26 16:03:06
PATYNKA...........
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami