Aptemdyta kelionė užsienyje – kodėl net smulki trauma gali atsieiti tūkstančius eurų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-09 21:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-09 21:00
pixabay.com nuotrauka
Pra­si­dė­ju­si va­sa­ra vi­lio­ja lie­tu­vius ne tik į vie­tos pa­jū­rį, bet ir sve­čias, vis daž­niau gan to­li­mas ir eg­zo­tiš­kas ša­lis. Ruo­šda­mie­si į to­kias ke­lio­nes gy­ven­to­jai pa­pras­tai gal­vo­ja tik apie jų lau­kian­čias nau­jas pa­tir­tis ir įspū­din­gus kraš­to­vaiz­džius, ta­čiau to­li gra­žu ne vi­suo­met pa­mąs­to apie ga­li­mus pa­vo­jus, ku­rių ke­liau­jant po sve­ti­mą kraš­tą ty­ko be­ga­lės.

Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus To­mo Ne­nar­ta­vi­čiaus tei­gi­mu, dar la­bai daž­nai ke­liau­da­mi į už­sie­nio ša­lis tau­tie­čiai ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na ri­zi­kas ir ap­si­ri­bo­ja ke­lio­nių drau­di­mu, ku­rio apim­ties ga­li ne­pa­kak­ti at­si­ti­kus rim­tes­nei ne­lai­mei.

Ne­įver­ti­na ga­li­mų ri­zi­kų ir nuostolių

„Pa­vo­jų ke­liau­jant į už­sie­nį ga­li bū­ti la­bai įvai­rių. Net jai ša­lis, į ku­rią vyks­ta­ma, yra pa­kan­ka­mai sau­gi nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, eis­mo įvy­kių, li­gų jo­se nė­ra ap­sau­go­tas nie­kas. Di­džiau­sia gy­ven­to­jų da­ro­ma klai­da ke­liau­jant sve­tur yra ma­ny­mas, kad ne­lai­mė ga­li iš­tik­ti tik ki­tus, o pa­čiam nie­ko ne­nu­tiks, nes ne­va jis vi­suo­met el­gia­si at­sar­giai ir sau­go­si. Be to, daž­nai žmo­nės ne­įver­ti­na, kiek kon­kre­čio­je ša­ly­je kai­nuo­ja me­di­ci­nos pa­slau­gos, to­dėl jo­se me­di­kų glo­bon pa­te­kę net ir dėl smul­kių trau­mų daž­nai tu­ri ge­ro­kai pa­plo­nin­ti pi­ni­gi­nę“, – sa­ko T. Ne­nar­ta­vi­čius.

Kaip pa­vyz­dį drau­di­kų at­sto­vas pa­tei­kia JAV, ku­rios nė­ra lai­ko­mos pa­vo­jin­ga ša­li­mi, ta­čiau me­di­ci­nos pa­slau­gos ten yra itin bran­gios, o gy­dy­mo iš­lai­dų su­ma per par­ą čia ga­li siek­ti ir 45 tūkst. eu­rų. Tai ge­ro­kai di­des­nė su­ma nei ta, ku­riai pa­pras­tai drau­džia­si į šią ša­lį ke­liau­jan­tys lie­tu­viai.

Lie­tu­vių pa­mėg­tos at­os­to­gų kryp­tys – tarp pavojingesnių

„Y­pa­tin­gų sau­gu­mo prie­mo­nių gy­ven­to­jai tu­rė­tų im­tis vyk­da­mi į pa­vo­jin­ges­nėms pri­ski­ria­mas ša­lis, ku­rio­se ne­sta­bi­li po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, ky­la ne­ra­mu­mų, sti­chi­nių ne­lai­mių grės­mė. Ak­tua­lias re­ko­men­da­ci­jas dėl už­sie­nio vals­ty­bių sau­gu­mo ke­liau­jan­tiems sa­vo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pa­tei­kia Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, to­dėl vi­suo­met ver­ta prieš ke­liau­jant jo­mis pa­si­do­mė­ti ir į jas at­siž­velg­ti. Be­je, prie di­des­nės ri­zi­kos ša­lių šiuo me­tu pri­ski­ria­mi ir tra­di­ciš­kai lie­tu­vių mė­gia­mi Tur­ki­ja bei Egip­tas“, – sa­ko T. Ne­nar­ta­vi­2ius.

Sve­čiuo­da­mie­si už­sie­ny­je gy­ven­to­jai, anot drau­di­mo eks­per­to, tu­rė­tų ati­džiai rink­tis per­ve­ži­mo pa­slau­gų tei­kė­jus, įvai­rių po­ten­cia­liai ri­zi­kin­gų pra­mo­gų or­ga­ni­za­to­rius. Rei­kė­tų įsi­ti­kin­ti, kad to­kie pa­slau­gų tei­kė­jai tu­ri rei­kia­mus lei­di­mus ir li­cen­ci­jas. Vis tik net ir to­kie do­ku­men­tai ne­ga­ran­tuo­ja vi­siš­ko sau­gu­mo – daž­nai be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se rei­ka­la­vi­mai pa­slau­gų tei­kė­jams ir jų kon­tro­lė yra žy­miai ma­žes­ni nei Eu­ro­pos Są­jun­gos ar ki­to­se Va­ka­rų vals­ty­bė­se.

Stan­dar­ti­nio drau­di­mo ga­li nepakakti

„Pla­nuo­jant už­sie­ny­je už­siim­ti ak­ty­vio­mis pra­mo­go­mis, vyk­ti į kal­nus, kan­jo­nus, leis­tis ka­no­jo­mis ar pri­pu­čia­mais plaus­tais upė­mis, ke­liau­ti dvi­ra­čiais, jo­di­nė­ti vi­suo­met rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti ati­tin­ka­ma ke­lio­nių drau­di­mo ap­sau­ga. Rei­kė­tų tu­rė­ti ome­ny­je, kad ne vi­sais at­ve­jais stan­dar­ti­nis ke­lio­nių drau­di­mas api­ma ir ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, pa­tir­tų mi­nė­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, ri­zi­kas. Ge­riau­sia to­kiu at­ve­ju rink­tis pil­ną ke­lio­nių drau­di­mą, api­man­tį mak­si­ma­lų pa­vo­jų spek­trą. Be to, at­siž­vel­gus į me­di­ci­nos pa­slau­gų ir bend­rą kai­nų už­sie­nio ša­ly­je ly­gį rei­kė­tų tin­ka­mai pa­si­rink­ti drau­di­mo su­mą“, – pa­ta­ria T. Ne­nar­ta­vi­čius.

Drau­di­mo eks­per­to tei­gi­mu, su ban­ko kor­te­le įgy­tas ke­lio­nių drau­di­mas ga­ran­tuo­ja ap­sau­gą, ta­čiau ne­de­rė­tų ap­si­ri­bo­ti vien tik to­kiu drau­di­mu, nes jo są­ly­gos ne vi­suo­met api­ma spe­ci­fi­nius at­ve­jus ir ap­lin­ky­bes, ku­rios ga­li bū­ti ak­tua­lios vyks­tant į skir­tin­gas ša­lis ar ren­kan­tis ak­ty­ves­nes at­os­to­gas jo­se. Tu­rė­da­ma vie­ną to­kį drau­di­mą at­os­to­gau­ti sve­tur ra­mia gal­va daž­nai vyks­ta vi­sa šei­ma, nors į ne­lai­min­gus at­si­ti­ki­mus ne­re­tai pa­ten­ka iš­kart ke­li šei­mos na­riai. To­dėl re­ko­men­duo­ja­ma iš anks­to pa­si­rū­pin­ti pa­pil­do­mu ke­lio­nių drau­di­mu, kad, nu­ti­kus ne­lai­mei, bū­tų at­ly­gin­ti vi­si šei­mos pa­tir­ti nuo­sto­liai ar iš­mo­kė­tos kom­pen­sa­ci­jos dėl spe­ci­fi­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis pa­tir­tų ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų.

Va­sa­rą ke­lio­nes daž­niau­siai ap­kar­ti­na ap­si­nuo­di­ji­mai maistu

Ypač ma­žai dė­me­sio, pa­sak T. Ne­nar­ta­vi­čiaus, lie­tu­viai ski­ria vai­kų ke­lio­nių drau­di­mui, nors bū­tent ma­ža­me­čiai dėl ne­at­sar­gu­mo, ma­žes­nio sa­vi­sau­gos jaus­mo la­biau ri­zi­kuo­ja pa­tir­ti trau­mas. Su ban­ko kor­te­le įgy­ja­mas drau­di­mas, anot jo, vi­suo­met ge­riau ne­gu jo­kio, jis taip pat bū­na nau­din­gas, ta­čiau vi­suo­met pir­miau­siai rei­kia su­si­pa­žin­ti su jo są­ly­go­mis ir apim­ti­mi, ne­ap­si­ri­bo­ti juo vie­nu ke­liau­jant vi­sai šei­mai.

Komp­lek­si­nis ke­lio­nių drau­di­mas šian­dien ga­li apim­ti ir to­kias ri­zi­kas kaip ba­ga­žo pra­ra­di­mas ar tre­tiems as­me­nims pa­da­ry­tus nuo­sto­lius, ta­čiau svar­biau­sia, anot T. Ne­nar­ta­vi­čiaus, at­kreip­ti dė­me­sį ir pa­si­rū­pin­ti me­di­ci­ni­nių iš­lai­dų bei ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų už­sie­ny­je drau­di­mu. Bū­tent dėl trau­mų ir me­di­ci­nos pa­slau­gų už­sie­ny­je gy­ven­to­jai pa­ti­ria di­džiau­sių nuo­sto­lių. Va­sa­ros se­zo­nu daž­niau­siai fik­suo­ja­mas įvy­kis – ūmi­nis ap­si­nuo­di­ji­mas mais­tu.

Bend­rov4s at­sto­vo tei­gi­mu, per­nai va­sa­rą dėl lie­tu­vių sve­tur pa­tir­tų ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų ir už­sie­ny­je gau­tų me­di­ci­nos pa­slau­gų iš vi­so gy­ven­to­jams iš­mo­kė­ta dau­giau kaip 50 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sia iš­mo­ka sie­kė 11,3 tūkst. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami