Arabai dėl portretų rikiavosi eilėn

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2010-02-05 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2010-02-05 00:00
Nutapęs Mario portretą, G.Jonaitis kasdien gaudavo parūkyti kaljano. Giedriaus Jonaičio nuotrauka
Nors is­la­mas aps­kri­tai drau­džia ta­py­ti tai, kas gy­va, ir šių ša­lių me­ne vy­rau­ja or­na­men­tai (ara­bes­kos), į Egip­tą pa­il­sė­ti nu­vy­ku­siam dai­li­nin­kui Gied­riui Jo­nai­čiui vie­ti­niai ara­bai ne­da­vė ra­my­bės - vis pra­šė nu­pieš­ti jų por­tre­tus.

Šiuo metu Vilniaus galerijoje "Akademija" veikia G.Jonaičio darbų paroda "Egipto dienoraščiai": realistiniai šio krašto peizažai, humoristinės kelionės nuotraukos, kurias pagyvina vietoj akių ar Grįžulo ratų įmontuotos šviečiančios lemputės, instaliacijos, asambliažai, iš parsivežtų suvenyrų, egzotiškų įdomybių rinkinio sukurta tam tikra kunstkamera.

Vykdamas į Egiptą dailininkas net nemąstė apie parodą. "Kadangi nemėgstu degintis ir šiaip be tikslo drybsoti saulėje, vis piešdavau, - pasakojo jis. - O kai pripaišiau, sugrįžęs pagalvojau ir apie parodą. Dar pridėjau visokių savo fantazijų Egipto tema."

Portretas - už kaljaną

"Tai buvo povestuvinė savaitė, - sakė prieš penkerius metus pirmąją žmoną palaidojęs ir dabar antrąkart vedęs G.Jonaitis. - Įdomu buvo matyti, kaip kasdien viešbučio tvarkytojai mums, jaunavedžiams, iš rankšluosčių visokių grožybių priraitydavo. Į Hurgadą važiavome tiesiog pailsėti. Jokių piramidžių žiūrėti nenorėjome, nes iki Kairo toli, iki Luksoro - taip pat. Kaip man pripasakojo ten keliavusieji, trečią nakties pakelia, liepia pasiimti kibirą vandens, vairuotojai tolimą kelią važiuoja neatsargiai, grįžti beveik po dviejų parų nuvargęs ir liežuvį iškišęs "džiaugiesi", kad pamatei piramides."

Dailininkas prisipažino, jog kitokia aplinka, kultūra jo pernelyg neveikė. "Apskritai keliaudamas mėgstu piešti. Kai mirė pirmoji žmona, draugai iš užuojautos man ir jaunesniajam sūnui nupirko kelionę į Kretą. Piešiau ir ten, tačiau Egipte buvo kitaip, ir man labiau patiko. Visur balaganas, šurmulynas! Žmonės vos ne už rankų tampo, nuolat prašo arbatpinigių... Tačiau tai jie daro sąžiningai, nevagiliauja, neplėšikauja, tik nori iš tavęs išspausti pinigėlių, - prisiminė dailininkas. - Atvykus pirmiausia į akį krito krautuvėlės aplink viešbutį, užrašai "Zdrastvuj", "Labas", "Pas mane geriausios "maikės", "Pas mane geriausi kaljanai" ir t. t. Vietiniai iškart prieina ir sveikinasi "zdrastvuj". Bandžiau vaizduoti vakarietį, nes prie jų mažiau kimbama, atsakiau: "Finland." Bet po dviejų dienų pamaniau, kam čia meluoti. Iš veido matyti, kad nesu "finland". Atsakiau "zdrastvuj", tad ir užsimezgė bendravimas. Prisėdęs viešbutyje vis piešdavau. Visi stabtelėdavo pažiūrėti. Vienos krautuvėlės pardavėjas Mario iškart paprašė, kad nupieščiau jo portretą. Sakau: "Gerai, bet už tai leisi pas tave parūkyti kaljaną." Kasdien ir eidavau pas Mario. Vėliau visi viešbučio tarnautojai pradėjo prašyti portretų. Piešdavau. Egiptiečiai mieli, paprasti žmonės, prieina, apstoja, žiūri, grožisi."

Nevaidino dailininko

Labiausiai G.Jonaitį Egipte žavėjo sodrios, ryškios spalvos. "Ten viskas gražu - jūra, palmės, tiltukai, kanaliukai, gėlės... - pasakojo menininkas. - Kartais ir naktį išeidavau į kiemą piešti."

Kai viešbučio darbuotojai prašydavo, kad G.Jonaitis sukurtų jų portretus, dailininkas liepdavo atnešti kuo didesnę nuotrauką. "Keista, bet visi atnešdavo tik mažas paso nuotraukytes, didesnių neturėjo. Tad ir piešdavau vakarais pagal jas. Portretus gavo visi - ir gėrimų pilstytojas, ir virėjas, ir "matrasininkas", kuris čiužinius paplūdimyje nešiojo... Išdalijau ir pasakiau: "Atsikniskit, dabar noriu sau piešti." Ne dėl to paišiau, kad pavaidinčiau dailininką. Man patinka bendrauti. Kai su vietiniais elgiesi paprastai, nesi "pasikėlęs", jie ir su tavimi normaliai elgiasi. Taip piešdamas susidraugavau su visais."

Už paveikslą - tatuiruotė

Egipte vietiniai nuolat įkalbinėja turistus tikėdamiesi uždirbti. Pavyzdžiui, vienas arabas siūlėsi G.Jonaičiui už 35 eurus augaliniais dažais nutapyti tatuiruotę. "Pasakiau, kad pinigų nemokėsiu, portretą nupiešiu. Taip ir atsiskaitėme. Aš jam - portretą, o jis - mano horoskopo ženklą Skorpioną ir Gedimino stulpus ant rankos ištapė. Dvi savaites tatuiruotė laikėsi", - kalbėjo dailininkas.

Kartais G.Jonaitis nueidavo į netoliese esančio prabangesnio viešbučio teritoriją ir ten įsitaisęs piešdavo. "Nepatiko. Ten tokie tingūs turistai guli išsidrėbę, o egiptiečiai patarnautojai jau santūresni vaikšto, bendrauti nelenda. Kaip supratau, brangesnis viešbutis - ir aptarnavimas kitoks. Nepatiko tas rafinuotumas, tad grįžau į savo šurmuliuojantį viešbutį", - prisipažino bendrauti mėgstantis pašnekovas.

Į klausimą, gal nedažnai Egipte pasitaiko menininką sutikti, kad visi jį taip apspito, G.Jonaitis atsakė: "Manau, dailininkų netrūksta, bet ne viešbučiuose jie sėdi."

G.Jonaitis, sukūręs daugumą lietuviškų pinigų kupiūrų (išskyrus 100 ir 200 litų), atkreipė dėmesį, kad egiptietiški svarai gana gražūs. "Jie tradiciniai, konservatyvūs, panašiai kaip doleriai. Ne kokie olandiški guldenai ar šveicariški frankai..." - paaiškino dailininkas.

Istorinis kičas

G.Jonaitis parsivežė daug įdomių daikčiukų iš paprastų suvenyrų parduotuvėlių ir sumaniai panaudojo juos rengdamas parodą. "Jokių tikrų senienų išvežti neleidžiama, tad prisipirkau daugybę kičo skulptūrėlių. Egipte labai populiaru prigaminti archeologinių radinių, sukurtų prieš kelis tūkstančius metų, kopijų. Tai tarsi šalies vizitinė kortelė. Visokios ten izidės, nefertitės, katinai, sfinksai... Pirkau manydamas ką nors iš jų padaryti. Esu kaip mažas vaikas, man patinka visokie įdomūs daikčiukai, - tikino dailininkas. - Tai padirbiniai, bet man jie nekliudo. Tačiau krautuvėlėse pilna ir neskoningo kičo. Pavyzdžiui, ant dėžutės cigaretėms sudėti - judantys vaizdeliai su Nefertite. Arba fosforinė Nefertitės galva - palaikai šviesoje, tada ji švyti tamsoje. Įdomu perkant derėtis. Tik reikia tai daryti saikingai ir be proto nekaulyti vis pigiau: turi leisti žmogui užsidirbti. Pirmą dieną visko prisipirkau ir buvo ramu. Tada sėdėjau sau ir paišiau."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami