Atėnai - baltasis deivės miestas

Vaidas MIKAITIS 2014-10-30 06:00
Vaidas MIKAITIS
2014-10-30 06:00
Atėnai ir šiandien yra gyvas, judrus ir svarbiausias Graikijos miestas, išlaikantis stiprų ryšį su vadovėliuose aprašomu antikiniu miestu. Vaido Mikaičio nuotraukos
Akro­po­lis, Dzeu­sas, Ho­me­ras, Af­ro­di­tė, So­kra­tas, Aris­to­te­lis, olim­pia­da. Jau mo­kyk­lo­je, pir­miau­sia per is­to­ri­jos, vė­liau - li­te­ra­tū­ros pa­mo­kas, žo­džiai Grai­ki­ja ir At­ėnai kė­lė aso­cia­ci­jų su mi­to­lo­gi­ja, an­ti­ka, fi­lo­so­fi­ja, grai­kų die­vais, moks­lu, de­mo­kra­ti­ja ir olim­pi­nė­mis žai­dy­nė­mis.

Tik vė­liau su­pra­tau, kad tas pats an­ti­ki­nis, grai­kų ka­ro dei­vės At­ėnės var­du pa­va­din­tas mies­tas sto­vi iki šiol. Ir yra gy­vas, jud­rus, svar­biau­sias Grai­ki­jos vals­ty­bės mies­tas, iš­lai­kan­tis stip­rų ry­šį su va­do­vė­liuo­se ap­ra­šo­mu an­ti­ki­niu mies­tu. Iš Lie­tu­vos nu­kak­ti į Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jos lop­šį ne itin pa­to­gu, nes lėk­tu­vai tie­siai į At­ėnus ne­skrai­do, o jun­gia­mie­ji skry­džiai - ne­pi­gūs. Gal to­dėl Grai­ki­jos sos­ti­nė ir nė­ra lie­tu­vių mėgs­ta­mas bei la­bai lan­ko­mas Eu­ro­pos did­mies­tis.

Grai­kams pa­tin­ka chaosas

At­ėnuo­se jau dau­giau kaip de­šimt­me­tį vei­kia nau­jas oro uos­tas, sta­ty­tas prieš olim­pi­nes žai­dy­nes. Tai vie­nas mo­der­niau­sių Eu­ro­po­je oro uos­tų, tu­rin­čių pui­kią inf­ras­truk­tū­rą, pa­to­gų su­si­sie­ki­mą su mies­tu. Vis dėl­to grai­kai nė­ra per­ne­lyg pe­dan­tiš­ka tau­ta. Jiems daž­nai mie­les­nis chao­sas, to­dėl at­ėnie­čiai pa­siilgs­ta sa­vo ne­tvar­kin­go se­no­jo oro uos­to.

Iš tarp­tau­ti­nio At­ėnų oro uos­to pa­siek­ti mies­tą ga­li­ma ke­liais bū­dais. Pa­to­giau­sias - me­tro, ta­čiau jis kai­nuo­ja 8 eu­rus. Taip yra to­dėl, kad už ga­li­my­bę pa­tek­ti į oro uos­tą im­amas prie­das. Į mies­tą taip pat kur­suo­ja spe­cia­lūs grei­tie­ji au­to­bu­sai, ku­rių bi­lie­tais kai­nuo­ja 5 eu­rus. Va­žiuo­jant pa­pras­tu sos­ti­nės au­to­bu­su rei­kia mo­kė­ti 3,20 eu­ro.

Nors oro ke­lias yra pa­to­giau­sias, ma­žiau­siai lai­ko ir są­nau­dų rei­ka­lau­jan­tis bū­das pa­siek­ti pa­čiuo­se Eu­ro­pos pie­tuo­se esan­čius At­ėnus, at­si­ran­da ir to­kių tu­ris­tų, ku­rie ryž­ta­si trenk­tis į šį mies­tą au­to­bu­sais per skur­džias Bal­ka­nų vals­ty­bes. Mū­sų marš­ru­tas drie­kė­si per Len­ki­ją, Slo­va­ki­ją, Veng­ri­ją, Ser­bi­ją, Bul­ga­ri­ją, Ma­ke­do­ni­ją ir Al­ba­ni­ją. Į At­ėnus lei­džian­tis sau­lei at­vy­ko­me at­lai­kę 15 va­lan­dų ke­lio­nę au­to­bu­su iš Al­ba­ni­jos sos­ti­nės Ti­ra­nos. Ke­lio­nė bu­vo su­nki, to­dėl la­bai džiau­gė­mės pa­sie­kę šį mi­tais, le­gen­do­mis ir ti­krais įvy­kiais api­pin­tą mies­tą.

Aplink Akropolio kalną yra dauguma lankomiausių Atėnų antikinių objektų.

Me­tro pri­me­na mu­zie­jų

Ma­nau, kiek ne­ap­dai­riai pa­siel­gė­me at­va­žiuo­da­mi į At­ėnus va­sa­rą, nes bu­vo la­bai karš­ta. Ge­riau­sias lai­kas lan­ky­tis čia yra pa­va­sa­ris ir ru­duo. Žie­mą ne itin ma­lo­nu, nes daž­nai ly­ja ar net snin­ga. Ki­ta ver­tus, tuo­met ne­rei­kia stum­dy­tis ne­si­bai­gian­čio­je tu­ris­tų mi­nio­je, o ir kai­nos bū­na ma­žes­nės nei se­zo­no lai­ko­tar­piu.

Mies­to vie­ša­sis trans­por­tas la­bai pa­to­gus ir ne­bran­gus, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos vals­ty­bių sos­ti­nė­mis. Prieš olim­pi­nes žai­dy­nes jis bu­vo at­nau­jin­tas ir pa­to­bu­lin­tas. Čia kur­suo­ja me­tro, tram­va­jai, au­to­bu­sai, tro­lei­bu­sai ir prie­mies­ti­niai trau­ki­niai. Trūks­ta tik gon­do­lų. Vien­kar­ti­nis bi­lie­tas, kai­nuo­jan­tis 1,40 eu­ro, lei­džia 90 mi­nu­čių nau­do­tis bet ku­ria trans­por­to prie­mo­ne. Per­sės­ti ga­li­ma ne­ri­bo­tą kie­kį kar­tų. At­ėnai - di­de­lis mies­tas, to­dėl re­ko­men­duo­ju pirk­ti die­nos bi­lie­tą, kai­nuo­jan­tį 4 eu­rus.

Kai ku­rios ne­se­niai at­nau­jin­to sos­ti­nės me­tro sto­te­lės pri­me­na mu­zie­jų, nes jo­se eks­po­nuo­ja­mi an­ti­ki­niai daik­tai, ras­ti ka­sant po­že­mi­nį ge­le­žin­ke­lį ar at­lie­kant jo re­no­va­vi­mo dar­bus. Mies­tie­čiai la­bai di­džiuo­ja­si me­tro. Už men­kiau­sią šiukš­li­ni­mą ar gra­fi­čių pie­ši­mą gre­sia di­džiu­lė bau­da. Me­tro taip pat ne­lei­džia­ma nei val­gy­ti, nei ger­ti.

Tram­va­jaus li­ni­jos jun­gia mies­to cen­trą su pie­ti­niais ra­jo­nais. Tai pi­giau­sia trans­por­to prie­mo­nė - bi­lie­tas kai­nuo­ja 60 eu­ro cen­tų. Au­to­bu­sai ir­gi pa­to­gūs ir ne­bran­gūs.

Tak­si pa­slau­gos At­ėnuo­se, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Va­ka­rų Eu­ro­pos sos­ti­nė­mis, taip pat ne­bran­gios, ta­čiau grai­kai ka­žin ko­dėl įsi­vaiz­duo­ja, kad vi­si ke­lei­viai tu­ri šne­kė­ti grai­kiš­kai, to­dėl tak­sis­tai daž­niau­siai ne­mo­ka už­sie­nio kal­bų.

Įspūdingiausia Atėnuose - pasakiški vaizdai nuo 200 metrų aukščio Likabeto kalvos.

Dvi­ra­čiai nepopuliarūs

At­ėnai, skir­tin­gai nei daug ki­tų Eu­ro­pos mies­tų, vi­siš­kai ne­drau­giš­ki dvi­ra­ti­nin­kams, ir nė ne­sis­ten­gia to slėp­ti. Grai­ki­jos sos­ti­nė yra kal­nuo­ta, dvi­ra­čių ta­kų tu­ri la­bai ma­žai, o ir vai­ruo­to­jai ga­na ag­re­sy­vūs, ne­to­le­ruo­ja dvi­ra­ti­nin­kų. Ne taip se­niai pa­na­ši si­tua­ci­ja bu­vo ir dėl pės­čių­jų. Ta­čiau da­bar pa­žin­ti mies­tą ke­liau­jant sa­vo ko­jo­mis ga­li­ma san­ty­ki­nai pa­to­giai, nes ke­lios pa­grin­di­nės ir po­pu­lia­riau­sios gat­vės ati­duo­tos pės­tie­siems. Tai­gi svar­biau­sius tu­ris­ti­nius ob­jek­tus, mu­zie­jus ar ka­vi­nes, įsi­kū­ru­sias cen­tre, ne­sun­ku apei­ti, bet ki­tur ši­taip vaikš­čio­ti ga­li bū­ti gry­nas var­gas dėl ne­man­da­gių vai­ruo­to­jų, už­terš­tų gat­vių ir triukš­mo. Ka­dan­gi At­ėnus su­pa kal­nai, oras iš­ties ak­tua­li prob­le­ma, nes čia tvy­ro smo­gas, ypač pi­ko va­lan­do­mis.

Naktinio gyvenimo mėgėjams Atėnuose nuobodžiauti neteks.

Ki­šen­va­gių sau­go­si ir vietiniai

At­ėnai - sau­gus mies­tas, be­ne pa­vo­jin­giau­sia, su kuo ga­li­ma su­si­dur­ti, yra ki­šen­va­giai vie­ša­ja­me trans­por­te ir jud­res­nė­se gat­vė­se. Ši prob­le­ma taip iš­si­ke­ro­ju­si, kad at­ėnie­čiai pa­tys jau ne­va­lin­gai lai­ko ran­kas ant ran­ki­nių ar ki­še­nė­se.

Grai­kai dėl sa­vo ne­ra­maus bū­do mėgs­ta nuo­lat pro­tes­tuo­ti prieš val­džios ins­ti­tu­ci­jas. Šie da­ly­kai čia to­kie įpras­ti, kad yra su­pran­ta­mi kaip de­mo­kra­ti­ja ir tei­sė reikš­ti nuo­mo­nę. Juk At­ėnai - de­mo­kra­ti­jos lop­šys. Tad pa­te­kus į ko­kių nors įvy­kių sū­ku­rį iš­si­gąs­ti ne­ver­ta, bet ge­riau į juos ne­si­vel­ti, jei ne­no­ri bū­ti areš­tuo­tas ar api­purkš­tas aša­ri­nė­mis du­jo­mis.

Mū­sų akiai ga­li bū­ti ne­įp­ras­ta ma­ty­ti dau­gy­bę pa­lai­dų šu­nų. Nors sa­ko, kad šie ke­tur­ko­jai vi­siš­kai tai­kūs ir drau­giš­ki, pri­si­pa­žin­siu, su jais su­si­dū­ręs ne­si­jau­čiau nei drau­giš­kai, nei sau­giai.

Mies­tie­čiai - ne tik lais­vi, bet ir links­mi žmo­nės. Nak­ti­nio gy­ve­ni­mo gar­bin­to­jams At­ėnuo­se nuo­bo­džiau­ti ne­teks. Tai tur­būt vė­liau­siai už­mie­gan­tis Eu­ro­pos mies­tas. Grai­kai mėgs­ta links­min­tis kiek­vie­ną nak­tį, dirb­ti - kiek ma­žiau, to­dėl ne­rei­kia ste­bė­tis, kad vi­sa ša­lis yra tie­siog eko­no­mi­nė prob­le­ma. Links­my­bių vie­tų pil­na vi­sur, o va­sa­rą jos per­si­ke­lia į pa­plū­di­mius.

Vienas Atėnų paplūdimių.

Į Akro­po­lį - kai nekaršta

Ne­rei­kia daug fan­ta­zi­jos, kad at­spė­tum lan­ko­miau­sią At­ėnų ob­jek­tą. Be abe­jo, tai Akro­po­lis. Vi­sas jo komp­lek­sas - ant kal­no pa­sta­ty­tas mies­tas tvir­to­vė, me­nan­tis vė­ly­vą­jį bron­zos am­žių. Šio­je vie­to­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti iš­li­ku­sius ge­riau­sius se­no­vės Grai­ki­jos pa­sta­tus. Pa­grin­di­nis sta­ti­nys, esan­tis vi­suo­se Grai­ki­jos at­vi­ru­kuo­se, yra Par­te­no­nas. Ša­lia sto­vi dei­vės At­ėnės, Erech­tė­jo­no šven­tyk­los ir ki­ti ob­jek­tai. Tai, be abe­jo, gar­siau­sia Grai­ki­jos vie­ta ir jos pa­si­di­džia­vi­mas, sim­bo­li­zuo­jan­tis de­mo­kra­ti­ją, moks­lą, įkvė­pi­mą. Bi­lie­tas į vi­są komp­lek­są kai­nuo­ja 12 eu­rų. Mums pa­si­se­kė kaip ak­lai viš­tai grū­das, nes pa­tys to ne­ži­no­da­mi at­vy­ko­me į At­ėnus mė­nu­lio nak­tį - vie­nin­te­lę nak­tį per me­tus, kai Akro­po­lio lan­ky­mas yra ne­mo­ka­mas. Tuo me­tu vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai ir pa­si­ro­dy­mai. Tie­sa, mo­ka­mas bi­lie­tas lei­džia ap­lan­ky­ti ne tik Akro­po­lį, bet ir Dzeu­so šven­tyk­lą, Ke­ra­mei­kos ra­jo­ną, At­ėnų Ago­rą ir ki­tas an­ti­ki­nes vie­tas. Ke­liau­jan­tie­siems va­sa­rą la­bai re­ko­men­duo­ju į Akro­po­lio kal­ną kop­ti anks­ti ry­tą ar­ba vė­lai va­ka­re, kad iš­veng­tu­mė­te di­džiu­lės tu­ris­tų mi­nios ir karš­čio.

Ap­link Akro­po­lio kal­ną iš­si­dės­tę daug lan­ko­miau­sių At­ėnų an­ti­ki­nių ob­jek­tų. Vie­nas to­kių - Ke­ra­mei­kos kvar­ta­las. Ka­dai­se dau­gu­ma jo gy­ven­to­jų bu­vo puo­džiai. Da­bar čia yra se­no­vi­nės At­ėnų ka­pi­nės, mu­zie­jus. Nau­ja­ja­me Ke­ra­mei­kos kvar­ta­le įsi­kū­rę daug po­pu­lia­rių res­to­ra­nų ir nak­ti­nių klu­bų.

Iš ne­to­lie­se esan­čios Dzeu­so šven­tyk­los li­kę tik griu­vė­siai, ta­čiau pa­grin­di­nių ko­lo­nų frag­men­tai dar sto­vi. Ša­lia - Ad­ria­no ar­ka. Nuo se­no­vi­nės Ago­ros vie­tos at­si­ve­ria nuo­sta­bus Akro­po­lio vaiz­das. Ago­ro­je ga­li­ma ras­ti daug an­ti­ki­nės Grai­ki­jos frag­men­tų, to­kių kaip Ro­mė­nų fo­ru­mas, He­fais­to šven­tyk­la ir ki­tų. He­fais­to šven­tyk­la ge­riau­siai iš­si­lai­kiu­si Grai­ki­jo­je.

Pla­kos ra­jo­nas - is­to­ri­nis At­ėnų se­na­mies­tis, ža­vin­tis ne­ok­la­si­ki­ne ar­chi­tek­tū­ra, siau­ro­mis, vin­giuo­to­mis gat­ve­lė­mis ir ne­ti­kė­tai iš už kam­po iš­ny­ran­čio­mis ma­žo­mis grai­kiš­ko­mis baž­ny­tė­lė­mis. Pla­ka bu­vo pa­sta­ty­ta ant an­ti­ki­nio At­ėnų gy­ve­na­mo­jo ra­jo­no. Iš šios vie­tos taip pat pui­kiai ma­ty­ti Akro­po­lio kal­nas.

Ko­lo­na­kio kvar­ta­las, taip pa­va­din­tas pa­gal vie­nin­te­lį čia li­ku­sį sta­ti­nį – an­ti­ki­nę ko­lo­ną, žy­mus gat­vių ka­vi­nė­mis. Ta­čiau ge­riau­sia šia­me kvar­ta­le – jo pa­bai­go­je stūk­san­ti Li­ka­be­to kal­va su Šv. Jur­gio kop­ly­čia vir­šu­je. Tai 200 me­trų aukš­čio kal­va, nuo ku­rios at­si­ve­ria pa­sa­kiš­ki vaiz­dai. Ma­ty­ti vi­sa sos­ti­nė, Pi­rė­jo uos­tas, Egė­jo jū­ra ir sa­los. Man tai bu­vo įspū­din­giau­sia At­ėnuo­se, pra­no­ko net Akro­po­lį. Tie­sa, no­rė­da­mi pa­tir­ti šias aki­mir­kas tu­rė­jo­me ne­ma­žai pa­varg­ti, mat karš­tą va­sa­ros die­ną į kal­ną ko­pė­me pės­čio­mis. Yra ir kel­tu­vas, jis kai­nuo­ja, re­gis, 7 eu­rus. Aukš­tai ant kal­no ga­li­ma iš­ger­ti ka­vos ir pa­sė­dė­ti ša­lia Šv. Jur­gio kop­ly­čios.

Dzeuso šventyklos pagrindinių kolonų fragmentai tebestovi.

Ne­įver­tin­tas keliautojų

Se­na­ja­me „Pa­nat­hi­nai­kos“ sta­dio­ne, ku­rį siū­ly­čiau ap­lan­ky­ti, 1896 me­tais vy­ko pir­mo­sios olim­pi­nės žai­dy­nės. Jei ne­sa­te an­ti­ki­nių ver­ty­bių fa­na­ti­kai ir į At­ėnus ne­pai­sy­da­mi karš­čio vis dėl­to ke­liau­si­te va­sa­rą, vie­nas gai­vi­na­mų da­ly­kų jums ti­kriau­siai bus Egė­jo jū­ros pa­plū­di­miai, esan­tys šiek tiek už At­ėnų, bet pa­sie­kia­mi mies­to au­to­bu­sais.

Vieš­na­gė Grai­ki­jos sos­ti­nė­je pa­li­ko ne­iš­dil­do­mą įspū­dį, to­dėl per­žiū­rė­jęs lan­ko­miau­sių Eu­ro­pos mies­tų są­ra­šus nu­ste­bau ne­ra­dęs juo­se At­ėnų. Gal tai le­mia, kad juos ga­na su­dė­tin­ga pa­siek­ti, gal pa­si­gen­da­ma grai­kų sve­tin­gu­mo, gal kal­tos ša­lies sa­los, ku­rioms tei­kia pir­me­ny­bę Grai­ki­jos ger­bė­jai, ta­čiau šis bal­tų na­mų mies­tas ti­krai ne­įver­tin­tas ke­lio­nių mė­gė­jų. At­ėnai ne tik ne­nu­si­lei­džia ki­tiems Pie­tų Eu­ro­pos mies­tams kai­my­nams, bet kai kur juos net pra­noks­ta. Da­bar­ti­niai At­ėnai - pui­kus mies­to, ge­ban­čio su­de­rin­ti sa­vo tur­tin­gą se­no­vę ir šiuo­lai­ki­nį mo­der­nu­mą, pa­vyz­dys, be to, dar ir ku­ror­tas, nes yra prie žyd­ros jū­ros.

Senasis "Panathinaikos" stadionas Atėnuose.

Šiek tiek istorijos

At­ėnai yra vie­nas se­niau­sių ir vie­nas il­giau­siai gy­ve­na­mų Eu­ro­pos mies­tų. Jo is­to­ri­ja sie­kia dau­giau kaip 7 tūkst. me­tų. At­ėnai, vie­nas svar­biau­sių grai­kų ci­vi­li­za­ci­jos lop­šių, kon­ku­ruo­da­mi su ki­tu mies­tu ga­liū­nu Spar­ta, at­si­sa­kė mo­nar­chi­jos ir įkū­rė pir­mą­ją pa­sau­ly­je de­mo­kra­ti­ją - vals­ty­bės val­dy­mą pa­ti­kė­jo Liau­dies su­si­rin­ki­mui. Tai nu­ti­ko 500 me­tų prieš Kris­tų. Ma­no­ma, kad tuo me­tu Grai­ki­ja bu­vo pa­žan­giau­sia pa­sau­ly­je eko­no­mi­nė ga­lia, nors ir ka­ria­vo ne­si­bai­gian­čius ka­rus tiek su iš­orės, tiek su vi­daus prieš­ais. La­bai iš­to­bu­lė­jo moks­las.

II am­žiu­je prieš Kris­tų nuo ne­si­bai­gian­čių ko­vų nu­si­ka­ma­vu­sią Grai­ki­ją ne­sun­kiai už­ka­ria­vo ro­mė­nai, bet At­ėnai ir to­liau kles­tė­jo, iš­li­ko kaip moks­lo cen­tras. Mie­tas bu­vo ple­čia­mas, sta­to­mi an­ti­ki­niai pa­sta­tai.

Žlu­gus Ro­mos im­pe­ri­jai At­ėnai ati­te­ko kry­žiuo­čiams, o vė­liau - tur­kams os­ma­nams. Bū­tent jiems val­dant pra­si­dė­jo At­ėnų dep­re­si­jos ir smu­ki­mo lai­ko­tar­pis, ku­ris tru­ko ke­lis am­žius. Akro­po­lio Par­te­no­nas bu­vo pa­vers­tas me­če­te. 1834 me­tais, sėk­min­gai pa­si­bai­gus Grai­ki­jos ne­prik­lau­so­my­bės ko­voms, At­ėnus nu­spręs­ta pa­si­rink­ti at­kur­tos vals­ty­bės sos­ti­ne. Tai pa­da­ry­ta tik pri­si­me­nant šlo­vin­gą mies­to pra­ei­tį, nes ta­da jis jau bu­vo vir­tęs ma­žu pro­vin­ci­jos mies­te­liu, pra­ra­du­siu vi­są anks­čiau tu­rė­tą po­li­ti­nę, eko­no­mi­nę ir kul­tū­ri­nę svar­bą. At­ėnai tuo­met pri­mi­nė griu­vė­sius.

Grai­kai pa­sam­dė ge­riau­sius pa­sau­lio ar­chi­tek­tus ir mies­to pla­nuo­to­jus, kad šie ant an­ti­ki­nių sos­ti­nės griu­vė­sių pa­sta­ty­tų nau­ją, mo­der­nų mies­tą, at­kur­tų jo bu­vu­sią šlo­vę ir pri­vers­tų kuo grei­čiau pa­mirš­ti At­ėnų deg­ra­da­vi­mą tur­kų val­dy­mo me­tais. Pa­stan­gos ne­nuė­jo per­niek. Ne­tru­kus At­ėnai at­si­ga­vo.

An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras mies­to be­veik ne­pa­lie­tė, to­dėl po jo At­ėnai iš­gy­ve­no dar vie­ną eko­no­mi­nį bu­mą. Mies­tas spar­čiai plė­tė­si ir lyg me­dus trau­kė lai­mės ieš­ko­to­jus.

Jaukus Plakos rajonas.

Atėnų Akropolio kalnas.

Graikijos parlamento sargybinis.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Atenai  212.59.6.119 2014-11-05 17:13:52
Mano mylimiausias miestas. Ech...
0 0  Netinkamas komentaras
Akvilia  78.60.124.146 2014-10-30 22:50:13
aciu uz straipsni, galvon nebutu sove aplankyti Atenus. Dabar pasvarstysiu, nors jau ilsejomis trijose Graikijos salose.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami