Atmintinė keliautojams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-17 09:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-17 09:34
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas. No­ri­si, kad at­os­to­gų ne­tem­dy­tų rū­pes­čiai. Ta­čiau pla­nuo­jant ke­lio­nes ar vie­šint už­sie­nio vals­ty­bė­je, ga­li kil­ti dau­gy­bė klau­si­mų. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je da­li­na­si pa­ta­ri­mais pla­nuo­jan­tiems ke­lio­nes že­my­ne ir už jo ri­bų. 

Kur kreip­tis, jei pri­rei­kia sku­bios pa­gal­bos?

Grei­ta­jai pa­gal­bai, ug­nia­ge­siams ar­ba po­li­ci­jai iš­kvies­ti skam­bin­ki­te nu­me­riu 112. Kad ir ku­rio­je ES ša­ly­je bū­tu­mė­te, skam­bu­čiai šiuo nu­me­riu yra ne­mo­ka­mi.

Din­gus vai­kui pa­gal­bos ga­li­ma kreip­tis nu­me­riu 116 000.

Ke­liau­ju į to­kias pa­sau­lio ša­lis, kur nė­ra ma­no ša­lies am­ba­sa­dos ar kon­su­la­to. Kur kreip­tis, jei pri­reik­tų pa­gal­bos?

Kas­met be­veik 7 mln. ES pi­lie­čių per­si­ke­lia gy­ven­ti ar­ba ke­liau­ja už ES ri­bų, kur nė­ra jų ša­lies at­sto­vy­bės.

Bet ku­rios ES vals­ty­bės na­rės pi­lie­tis yra ir ES pi­lie­tis, tu­rin­tis tei­sę į kon­su­li­nę pa­gal­bą ES ne­prik­lau­san­čio­se ša­ly­se, net jei jo ša­lies at­sto­vy­bės ten nė­ra. Jei, pa­vyz­džiui, jus su­ėmė, pa­ty­rė­te su­nkią ava­ri­ją ar pa­me­tė­te svar­bius do­ku­men­tus, ga­li­te kreip­tis į bet ku­rios ES vals­ty­bės na­rės kon­su­la­tą ar am­ba­sa­dą.

Be to, tu­ri­te tei­sę į pa­gal­bą įvy­kus kri­zei – ES vals­ty­bės na­rės pri­va­lo pa­dė­ti eva­kuo­tis vi­sų ES ša­lių pi­lie­čiams taip pat, kaip sa­vo pi­lie­čiams. In­for­ma­ci­ja apie at­sto­va­vi­mą ati­tin­ka­moms ša­lims vals­ty­bė­se, į ku­rias ke­ti­na­te ke­liau­ti, pa­tei­kia­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos kon­su­li­nės ap­sau­gos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Ką da­ry­ti, jei už­sie­ny­je pri­rei­kia gy­dy­to­jo pa­gal­bos?

Jei ke­liau­da­mi ES ša­ly­je, Is­lan­di­jo­je, Lich­tenš­tei­ne, Nor­ve­gi­jo­je ar Švei­ca­ri­jo­je su­sirg­si­te ar su­si­žei­si­te, tu­ri­te tei­sę į bū­ti­ną­ją svei­ka­tos prie­žiū­rą lai­ki­no bu­vi­mo už­sie­ny­je me­tu. Tam rei­kia su sa­vi­mi tu­rė­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę (ESDK). Gy­dy­mas vals­ty­bi­nė­je svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je jums bus su­teik­tas to­kio­mis pat są­ly­go­mis ir kai­no­mis, kaip ir as­me­nims, apd­raus­tiems to­je ša­ly­je, ku­rio­je ke­liau­ja­te. Tad prieš leis­da­mie­si į ke­lio­nę ne­pa­mirš­ki­te pa­pra­šy­ti šios kor­te­lės. Ją ne­mo­ka­mai iš­duos jū­sų ša­lies svei­ka­tos drau­di­mo įstai­ga.

Jei no­ri­te tu­rė­ti sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rius, ku­rių ga­li pri­reik­ti, ar gau­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie kom­pen­suo­ja­mą gy­dy­mą ir jo kai­nas, taip pat į ką kreip­tis pa­me­tus kor­te­lę, par­si­siųs­din­ki­te spe­cia­lią iš­ma­nio­jo te­le­fo­no programėlę. Prog­ra­mė­lė vei­kia 25 kal­bo­mis ir ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­ma vie­toj ESDK.

Jei ser­ga­te lė­ti­ne li­ga ir ke­liau­da­mi už­sie­ny­je tu­ri­te var­to­ti vais­tus, prieš iš­vyk­da­mi pa­pra­šy­ki­te sa­vo gy­dy­to­jo iš­ra­šy­ti re­cep­tą, ku­ris ga­lio­tų ir už­sie­ny­je.

Įsi­gi­jau ke­lio­nės pa­slau­gų pa­ke­tą, ta­čiau or­ga­ni­za­to­rius ban­kru­ta­vo. Ar ga­liu at­gau­ti sa­vo pi­ni­gus?

Ke­lio­nių pa­ke­tų di­rek­ty­va, ku­ria gi­na­mos Eu­ro­pos var­to­to­jų tei­sės, reg­la­men­tuo­ja­mi ke­lio­nės pa­slau­gų pa­ke­tai, ku­riuos su­da­ro bent du iš šių da­ly­kų: trans­por­to pa­slau­gos, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos, au­to­mo­bi­lio nuo­mos pa­slau­gos.

ES tai­syk­lė­mis už­ti­kri­na­mos svar­biau­sios var­to­to­jų, įsi­gi­ju­sių ke­lio­nės pa­slau­gų pa­ke­tą, tei­sės. Tai, be ki­ta ko, tei­sė gau­ti vi­są in­for­ma­ci­ją prieš su­mo­kant už pa­slau­gų pa­ke­tą, tei­sė per­leis­ti už­sa­ky­mą ki­tam as­me­niui, jei ke­lio­nę įsi­gi­jęs as­muo į ją vyk­ti ne­ga­li, tei­sė į pi­ni­gų grą­ži­ni­mą ir re­pa­tria­ci­ją or­ga­ni­za­to­riaus ban­kro­to at­ve­ju.

Ko rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, jei už ke­lio­nę mo­ka­ma kre­di­tu?

Jei ką nors per­ka­te kre­di­tan, jū­sų tei­sės už­ti­kri­na­mos ES Var­to­ji­mo kre­di­to di­rek­ty­va. Svar­biau­sios yra pen­kios iš jų:

1) Var­to­ji­mo kre­di­to rek­la­ma tu­ri bū­ti skaid­ri ir leng­vai su­pran­ta­ma.

2) Prieš pa­si­ra­šy­da­mi su­tar­tį tu­rė­tu­mė­te gau­ti pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos, kad ga­lė­tu­mė­te pa­ly­gin­ti įvai­rius pa­siū­ly­mus.

3) Pa­si­ra­šę su­tar­tį, tu­ri­te gau­ti vie­ną jos eg­zemp­lio­rių.

4) Per 14 die­nų ga­li­te per­si­gal­vo­ti ir at­si­sa­ky­ti su­tar­ties.

5) Tu­ri bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė grą­žin­ti kre­di­tą anks­čiau, nei nu­ma­ty­ta, su­mo­kė­jus adek­va­čią kom­pen­sa­ci­ją.

Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Ką da­ry­ti, jei ati­de­da­mas ar at­šau­kia­mas lėk­tu­vo, trau­ki­nio, au­to­bu­so ar kel­to rei­sas?

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ini­cia­ty­va ES ta­po pir­mą­ja te­ri­to­ri­ja pa­sau­ly­je, ku­rio­je už­ti­krin­tos vi­sų rū­šių trans­por­to ke­lei­vių tei­sės. Pa­gal ES tai­syk­les, jei jū­sų ke­lio­nė ati­de­da­ma, trans­por­to įmo­nė tu­ri su­teik­ti jums pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos ir pa­gal­bą. Tam ti­kro­mis ap­lin­ky­bė­mis ga­li­te įgy­ti tei­sę į kom­pen­sa­ci­ją. Jei ke­lio­nė at­šau­kia­ma ir ten­ka nak­vo­ti vieš­bu­ty­je ne­pa­sie­kus ga­lu­ti­nio ke­lio­nės tiks­lo, trans­por­to įmo­nė tu­rė­tų už jį už­mo­kė­ti. Prieš ke­liau­da­mi su­ži­no­ki­te, kaip rei­ka­lau­ti to, kas jums pri­klau­so, – at­si­siųs­ki­te tai­ko­mą­ją prog­ra­mą „Your Pa­ssen­ger Rights“ („Ke­lei­vių tei­sės vi­sa­da po ran­ka“). Ji vei­kia iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se su ope­ra­ci­nė­mis sis­te­mo­mis Goog­le And­roid, iP­ho­ne, iPad ir Win­dows Pho­ne.

Ko­kios ma­no, kaip ke­lei­vio, tei­sės, jei tu­riu ne­ga­lią?

ES ke­lei­vių tei­sės gi­na po ES ke­liau­jan­čius ne­įga­lius ir ri­bo­to ju­du­mo as­me­nis nuo dis­kri­mi­na­ci­jos. Jų tei­sės nau­do­tis trans­por­tu yra to­kios pa­čios kaip ir ki­tų pi­lie­čių.

Ar man rei­kia tarp­tau­ti­nio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, jei vai­ruo­ju nuo­sa­vą ar iš­si­nuo­mo­tą au­to­mo­bi­lį ki­to­je ES vals­ty­bė­je na­rė­je? Ar ke­lių eis­mo tai­syk­lės pa­na­šios kaip ma­no ša­ly­je?

Bet ku­rio­je vals­ty­bė­je na­rė­je iš­duo­tas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas ga­lio­ja vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Prieš ke­lio­nę pa­si­ti­krin­ki­te, ar jo ga­lio­ji­mas nė­ra pa­si­bai­gęs, nes ki­to­je ša­ly­je ne­ga­li­ma vai­ruo­ti su lai­ki­nu pa­žy­mė­ji­mu ar ser­ti­fi­ka­tu. Ke­lių eis­mo tai­syk­lės skir­tin­go­se vals­ty­bė­se na­rė­se ga­li bū­ti ne­vie­no­dos. Ypač ski­ria­si grei­čio ap­ri­bo­ji­mai. Ga­li­te at­si­siųs­ti ne­mo­ka­mą Eu­ro­pos ke­lių eis­mo sau­gos tai­ko­mą­ją prog­ra­mą, į ku­rią su­dė­tos vi­sos svar­biau­sios ke­lių eis­mo tai­syk­lės, ga­lio­jan­čios 28 ES vals­ty­bė­se na­rė­se, Is­lan­di­jo­je, Lich­tenš­tei­ne, Nor­ve­gi­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je. Ji vei­kia su Goog­le And­roid, iP­ho­ne ir­Win­dows Pho­ne ope­ra­ci­nė­mis sis­te­mo­mis.

Kas ga­li man pa­dė­ti, jei už­sie­ny­je ky­la prob­le­mų, su­si­ju­sių su au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­ve?

Jei esa­te ES, Nor­ve­gi­jo­je ar Is­lan­di­jo­je, ne­mo­ka­mos pa­gal­bos kreip­ki­tės į sa­vo bu­vi­mo ša­lies Eu­ro­pos var­to­to­jų cen­trą (EVC). Cen­tro dar­buo­to­jai pa­tars var­to­to­jų tei­sių klau­si­mais, taip pat ko­kius ar­gu­men­tus rei­kia pa­teik­ti bend­ro­vei. Jei­gu prob­le­mos iš kar­to iš­spręs­ti ne­pa­vyks, iš­sau­go­ki­te vi­sus tu­ri­mus įro­dy­mus ir grį­žę kreip­ki­tės į sa­vo ša­lies EVC. Ke­liau­jant už­sie­ny­je EVC mo­bi­lio­ji programėlė ga­li pa­dė­ti pa­aiš­kin­ti prob­le­mą ir tei­ses par­da­vė­jo gim­tą­ja kal­ba. Ši prog­ra­mė­lė pri­tai­ky­ta daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čioms var­to­to­jų prob­le­moms, to­kioms kaip vė­luo­jan­tys skry­džiai ar at­šauk­ta vieš­bu­čio re­zer­va­ci­ja, spręs­ti.

Lu­pi­kiš­kos te­le­fo­no sąs­kai­tos ga­li su­žlug­dy­ti at­os­to­gų biu­dže­tą. Kaip ke­liau­jant jas su­ma­žin­ti?

ES jums pa­de­da tau­py­ti, kai ke­liau­ja­te ir nau­do­ja­tės jud­riuo­ju tarp­tink­li­niu ry­šiu. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja jau ke­le­rius me­tus dir­ba, kad su­ma­žin­tų vir­šu­ti­nę tarp­tink­li­nio ry­šio kai­nų ri­bą (di­džiau­sią tarp­tink­li­nio ry­šio kai­ną, ku­rią mo­ka to­kiu ry­šiu be­si­nau­do­jan­tis ES var­to­to­jas). Nuo 2016 m. ba­lan­džio mėn. tarp­tink­li­nis ry­šys dar la­biau at­pigs, o nuo 2017 m. bir­že­lio mėn. tarp­tink­li­nio ry­šio mo­kes­čių iš­vis ne­be­liks.

Per at­os­to­gas nu­si­pir­kau nau­jus ba­tus, ta­čiau po sa­vai­tės jie su­ply­šo. Kaip at­gau­ti pi­ni­gus? Ko­kios tai­syk­lės tai­ko­mos?

Ne­svar­bu, ku­rio­je ES ša­ly­je ap­si­per­ka­te, vi­sur ga­li­te pa­si­nau­do­ti pa­grin­di­nė­mis var­to­to­jo tei­sė­mis. Pa­gal 2014 m. įsi­ga­lio­ju­sias nau­jas ES tai­syk­les var­to­to­jams už­ti­kri­na­ma tei­sė pa­no­rė­jus per 14 die­nų grą­žin­ti pre­kę, įsi­gy­tą in­ter­ne­tu, pa­štu ar te­le­fo­nu.

ES var­to­to­jams su­tei­kia­ma dve­jų me­tų ga­ran­ti­ja – par­da­vė­jas pri­va­lo pre­kes su trū­ku­mais ne­mo­ka­mai pa­tai­sy­ti ar pa­keis­ti. Jei to pa­da­ry­ti per de­ra­mą lai­ko­tar­pį ar­ba be ne­pa­to­gu­mų ne­įma­no­ma, ga­li­te pa­pra­šy­ti grą­žin­ti pi­ni­gus ar­ba su­ma­žin­ti kai­ną.

Pi­ni­gus už ki­to­je ša­ly­je įsi­gy­tą ne­ko­ky­biš­ką pro­duk­tą ga­li­te at­gau­ti at­li­kę tris pa­pras­tus veiks­mus pa­gal Eu­ro­pos ieš­ki­nių dėl ne­di­de­lių su­mų nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­dū­rą. Tai – daž­niau­sia ir vi­so­se ES ša­ly­se, iš­sky­rus Da­ni­ją, tai­ko­ma pro­ce­dū­ra . Ši spar­ti ir ne­bran­gi įpras­ti­nio teis­mo pro­ce­so al­ter­na­ty­va šiuo me­tu ga­li bū­ti nau­do­ja­ma ko­mer­ci­niams san­do­riams, įskai­tant var­to­to­jų san­do­rius iki 2 000 EUR. Pa­kan­ka kom­pe­ten­tin­gam teis­mui pa­teik­ti stan­dar­ti­nę for­mą.

LŽ archyvo nuotrauka

Pla­nuo­ju at­os­to­gas prie jū­ros. Ar ga­liu bū­ti ti­kras, kad van­duo bus šva­rus ir sau­gus?

Kas­met prieš pra­si­de­dant va­sa­rai ES pa­skel­bia Eu­ro­pos mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ver­ti­ni­mo at­as­kai­tą. Ti­kri­na­ma 21 000 mau­dyk­lų vi­so­se 28 ES vals­ty­bė­se na­rė­se, taip pat Al­ba­ni­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je. 2014 m. mau­dyk­lų van­duo bu­vo ga­na aukš­tos ko­ky­bės: 95 proc. mau­dyk­lų ati­ti­ko ES tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus mi­ni­ma­lius van­dens ko­ky­bės stan­dar­tus. Dau­ge­ly­je mies­tų nuo­te­kos jau yra tvar­ko­mos tin­ka­mai, to­dėl į jū­rų van­de­nis pa­ten­ka ma­žiau ni­tra­tų, o mū­sų upės yra šva­rios kaip nie­kad iki šiol. Tad jei ke­ti­na­te va­sa­rą leis­ti pa­plū­di­my­je, žvilg­tel­ki­te į ataskaitą. O ta­da at­si­pa­lai­duo­ki­te.

Mui­tų ir mo­kes­čių taisyklės

Ke­liau­jant iš vie­nos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lies į ki­tą, mui­to mo­kes­čiai ne­mo­ka­mi. Mo­kes­čiai (PVM ir ak­ci­zas) yra įskai­čiuo­ti į pir­kė­jo mo­ka­mą kai­ną, to­dėl mo­kes­čių jo­kio­je ki­to­je ES ša­ly­je mo­kė­ti ne­rei­kia, iš­sky­rus to­liau nu­ro­dy­tus at­ve­jus.

Jei grįž­ta­te iš ES ne­prik­lau­san­čios ša­lies, tai­ko­mos ki­to­kios, daž­niau­siai griež­tes­nės tai­syk­lės.

Alkoholis

Ke­liau­jant ES per­ka­mų ar ve­ža­mų daik­tų kie­kis ne­ri­bo­ja­mas, jei tie daik­tai skir­ti nau­do­ti as­me­niš­kai, o ne par­duo­ti. Kiek­vie­na vals­ty­bė nu­sta­to skir­tin­gą ga­li­mų įvež­ti as­me­ni­niam var­to­ji­mui skir­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir ta­ba­ko ga­mi­nių kie­kį. Jei šių ga­mi­nių ve­ža­tės dau­giau, jums ga­li bū­ti už­duo­ta klau­si­mų no­rint įsi­ti­kin­ti, kad ne­tu­ri­te ke­ti­ni­mų juos par­duo­ti. Orien­ta­ci­nės ri­bos, par­odan­čios, ko­kį pro­duk­tų kie­kį ga­li­te vež­tis, yra to­kios: 10 li­trų stip­rių­jų gė­ri­mų, 20 li­trų spi­ri­tuo­to vy­no (pvz., port­vei­no ar che­re­so), 90 li­trų vy­no (iš ku­rio ne dau­giau kaip 60 li­trų pu­to­jan­čio vy­no), 110 li­trų alaus.

Jei su­grįž­ta­te į ES iš tre­čio­sios ša­lies, ga­li­te įsi­vež­ti tam ti­krą kie­kį as­me­ni­niam nau­do­ji­mui skir­tų pre­kių, ne­ap­mo­kes­tin­tų PVM ir ak­ci­zu. To­kios pa­čios tai­syk­lės tai­ko­mos at­vyks­tant iš Ka­na­rų sa­lų, Nor­man­di­jos sa­lų, Gib­ral­ta­ro ir ki­tų te­ri­to­ri­jų, ku­rio­se ne­tai­ko­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos PVM ir ak­ci­zo nuo­sta­tos. Al­ko­ho­liui nu­sta­ty­tos to­kios ri­bos: 1 li­tras stip­rių­jų (dau­giau kaip 22 proc.) gė­ri­mų ar­ba 2 li­trai spi­ri­tuo­to ar­ba pu­to­jan­čio vy­no, 4 li­trai ne­pu­to­jan­čio vy­no, 16 li­trų alaus.

Tabakas

Ta­ba­ko pro­duk­tams taip pat nu­sta­ty­tos ri­bos, kad jie bū­tų įve­ža­mi tik as­me­ni­niam nau­do­ji­mui, o ne eko­no­mi­nei veik­lai. Apa­ti­nės ri­bos yra to­kios: 800 ci­ga­re­čių, 400 ci­ga­ri­lių, 200 ci­ga­rų,1 kg ta­ba­ko.

Jei su­grįž­ta­te į ES iš tre­čio­sios ša­lies, ga­li­te įsi­vež­ti tam ti­krą kie­kį as­me­ni­niam nau­do­ji­mui skir­to ta­ba­ko, ne­ap­mo­kes­tin­to PVM ir ak­ci­zu. To­kios pa­čios tai­syk­lės tai­ko­mos at­vyks­tant iš Ka­na­rų sa­lų, Nor­man­di­jos sa­lų, Gib­ral­ta­ro ir ki­tų te­ri­to­ri­jų, ku­rio­se ne­tai­ko­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos PVM ir ak­ci­zo nuo­sta­tos. Ta­čiau yra dvi skir­tin­gos ri­bos ir kiek­vie­na ES vals­ty­bė na­rė pa­si­ren­ka, ar tai­ky­ti aukš­tes­nę ar že­mes­nę ri­bą. Vals­ty­bės, tai­kan­čios že­mes­nę ri­bą, ga­li pa­si­rink­ti, ar tai­ky­ti ją tik sau­su­mos ir jū­ros ke­liau­to­jams (Bul­ga­ri­ja, Grai­ki­ja, Lat­vi­ja, Lie­tu­va, Len­ki­ja, Slo­va­ki­ja, Šve­di­ja, Veng­ri­ja), ar vi­siems ke­liau­to­jams (Es­ti­ja ir Ru­mu­ni­ja). Že­mes­nio­ji ri­ba yra: 40 ci­ga­re­čių, 20 ci­ga­ri­lių, 10 ci­ga­rų, 50 g ta­ba­ko.

Vi­so ki­tos ES vals­ty­bės tai­ko aukš­tes­nią­ją ri­bą: 200 ci­ga­re­čių, 100 ci­ga­ri­lių, 50 ci­ga­rų, 250 g ta­ba­ko.

Kve­pa­lai ir ki­tos prekės

Jei ke­liau­ja­te oru ar jū­ra, ga­li­te at­si­vež­ti ir ki­to­kių pre­kių (ne tik al­ko­ho­lio ar ci­ga­re­čių), ku­rių ver­tė ne­vir­ši­ja 430 EUR, o jei ke­liau­ja­te au­to­mo­bi­liu, trau­ki­niu, upė­mis ar eže­rais – pre­kių ver­tė ne­ga­li vir­šy­ti 300 EUR. Kai ku­rios ES ša­lys jau­nes­niems nei 15 m. as­me­nims tai­ko ma­žes­nes – bent 150 EUR – ri­bas.

Mė­sa ir pie­no produktai

Grįž­tant iš dau­ge­lio ES ne­prik­lau­san­čių vals­ty­bių, drau­džia­ma įsi­vež­ti net ir ne­di­de­lį kie­kį mė­sos ar pie­no pro­duk­tų. Iš­im­tis tai­ko­ma tik An­do­rai, Fa­re­rų sa­loms, Gren­lan­di­jai, Is­lan­di­jai, Lich­tenš­tei­nui, Nor­ve­gi­jai, San Ma­ri­nui ir Švei­ca­ri­jai. Taip sie­kia­ma ap­sau­go­ti ES gy­vu­lius nuo li­gų.

Šios tai­syk­lės ne­tai­ko­mos ga­be­nant gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tus iš vie­nos ES ša­lies į ki­tą.

Ke­lio­nės ir gry­nie­ji pinigai

Įva­žiuo­jant į ES ar iš­vyks­tant ir ve­žan­tis 10 000 EUR ar di­des­nę gry­nų­jų pi­ni­gų su­mą (ar­ba ati­tin­ka­mą su­mą ki­ta va­liu­ta), ją rei­kia dek­la­ruo­ti mui­ti­nės tar­ny­boms. Ke­liau­jant tarp ES ša­lių gry­nų­jų pi­ni­gų su­ma ne­ri­bo­ja­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami