Atoslūgiai smalsuoliams atveria jūros dugno reljefą

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2016-09-02 06:00
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2016-09-02 06:00
Vatų jūra per atoslūgį.  waddensea-worldheritage.org nuotrauka
Į sa­lą ga­li­ma ne­iti pės­čio­mis ka­na­lų iš­va­go­tu jū­ros dug­nu. Ta­čiau jei už­del­si, vėl pra­si­dės pot­vy­nis, sa­lą iš vi­sų pu­sių ap­sups van­duo, ta­da še­šias va­lan­das teks lauk­ti at­os­lū­gio, kad ga­lė­tum grįž­ti į kran­tą. To­kių ne­ti­kė­tu­mų ga­li­ma pa­tir­ti Va­tų jū­ros na­cio­na­li­nia­me par­ke Vo­kie­ti­jo­je.

Va­tų jū­ros na­cio­na­li­nis par­kas su­lau­kia iš­skir­ti­nio poil­siau­to­jų ir tu­ris­tų dė­me­sio. Ten ke­liau­ja tiek vo­kie­čiai, tiek už­sie­nie­čiai. Per at­os­lū­gius jie mie­lai ei­na jū­ros dug­nu to­lyn, o per pot­vy­nius at­si­trau­kia ir ste­bi ban­gų žais­mą, kaip at­ei­na van­duo bei ap­se­mia vis dau­giau sek­lu­mos. Jie mė­gau­ja­si ma­ty­da­mi, kaip ky­la ir tu­pia di­džiu­liai pa­ukš­čių bū­riai.

Per tris šalis

Va­tų jū­ra – tai Ny­der­lan­dų draus­ti­nis ir Vo­kie­ti­jos Že­mo­sios Sak­so­ni­jos bei Šlez­vi­go-Holš­tei­no na­cio­na­li­nis par­kas. Šis uni­ka­lus gam­tos kū­ri­nys tę­sia­si be­veik 500 km nuo Šiau­rės Olan­di­jos mies­to Den Hel­de­ro iki Da­ni­jos mies­te­lio Ska­lin­ge­no. Plo­tas – apie 10 000 kvad­ra­ti­nių me­trų. Va­tų jū­ra (vok. – Wat­ten­meer, ol. – Wad­den­zee, dan. – Va­de­ha­vet) va­di­na­mi per jū­ros pot­vy­nius ap­se­mia­mi pa­jū­rio že­mu­mų ruo­žai esan­tys prie Vo­kie­ti­jos, Ny­der­lan­dų ir Da­ni­jos kran­tų, Šiau­rės jū­ros da­lis.

Per potvynį žmonės turi trauktis iš vis labiau semiamos Vatų jūros žemumų. / Rasos Pakalkienės nuotraukos

Pa­sau­li­nio pa­vel­do sąraše

Prie Vo­kie­ti­jos Že­mu­ti­nės Sak­so­ni­jos Šiau­rės jū­ros pa­kran­tė­je esan­čio Kuks­ha­fe­no mies­to įkur­tas mo­der­nus Va­tų jū­ros na­cio­na­li­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras. Ten ga­li­ma pa­ma­ty­ti šiai vie­to­vei skir­tą eks­po­zi­ci­ją. Į ke­lio­nę po šias vie­tas lie­tu­vių gru­pę ly­dė­ju­si „Kran­tas Tra­vel“ gi­dė Al­ma Mer­ky­tė juo­ka­vo, kad Kuks­ha­fe­no ku­ror­ti­nė da­lis pri­me­na Pa­lan­gą. Tie­sa, pa­kran­tės vie­ta, ne­to­li ku­rios yra Lan­ky­to­jų cen­tras, pa­na­šes­nis į mū­siš­kio ku­ror­to da­lį – Va­na­gu­pę, nes čia iš­ki­lę dau­giaaukš­čiai pa­sta­tai.

Kiek pa­ėjus pa­kran­tės ta­ku to­lyn nuo ku­ror­to, prieš akis iš­dy­go mo­der­nus Va­tų jū­ros na­cio­na­li­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tro pa­sta­tas. Kaip pa­sa­ko­jo eks­po­zi­ci­ją ro­džiu­si šio cen­tro gi­dė Da­nie­la Schöne, 2009 me­tais Va­tų jū­ra bu­vo įra­šy­ta į Pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą. Tai di­džiau­sia vien­ti­sa to­kio ti­po eko­sis­te­ma pa­sau­ly­je. Gi­dė tei­gė, kad aps­kri­tai Vo­kie­ti­jo­je yra 37 pa­sau­li­nio pa­vel­do vie­tos, bet iš jų tik trys – gam­tos pa­vel­do. Šiuo pa­vel­du – Va­tų jū­ra – rū­pi­na­si vi­sos trys ša­lys, per ku­rias jis drie­kia­si, – Vo­kie­ti­ja, Ny­der­lan­dai ir Da­ni­ja.

Gidė Daniela Schöne prie stendo su Vatų jūros parko reljefu.

„Tai yra uni­ka­li vie­ta, – sa­kė D. Schöne. – Ver­ti­nant geo­lo­gi­niu po­žiū­riu, Va­tų jū­ros kraš­to­vaiz­dis dar la­bai jau­nas, jam pri­skai­čiuo­ja­ma tik de­šimt tūks­tan­čių me­tų.“

Gi­dė pa­sa­ko­jo, kad šios sek­lios jū­ros at­si­ra­di­mui įta­ką da­rė fi­zi­niai ir bio­lo­gi­niai veiks­niai: čia vin­giuo­ja ir pot­vy­nių bei at­os­lū­gių iš­raus­ti ka­na­lai, ply­ti smė­lin­gos sek­lu­mos, tę­sia­si jū­ros už­lie­ja­mos pel­kės, pa­plū­di­miai ir ko­pos, įvai­rių rū­šių gy­vū­nai ir au­ga­lai. Gy­vo­sios gam­tos įvai­ro­vė čia – itin di­de­lė.

Va­tų jū­ros par­kas yra vie­na svar­biau­sių mig­ruo­jan­čių pa­ukš­čių su­si­tel­ki­mo vie­tų. Kas­met šio­je vie­to­vė­je pa­il­si ir pa­sis­tip­ri­na mi­li­jo­nai pa­ukš­čių, ku­riems ši vie­ta – ra­mi užuo­vė­ja. Lan­ky­to­jų cen­tro eks­po­zi­ci­jo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti pa­ukš­čių mig­ra­ci­jos ke­lius, ker­tan­čius Va­tų jū­ros pa­kran­tes. Va­sa­ro­ti jie grįž­ta į Šiau­rę – nuo Si­bi­ro iki Gren­lan­di­jos, o žie­mą pra­lei­džia pie­tuo­se, pa­vyz­džiui, Af­ri­ko­je.

Lankytojų centro ekspozicija vaizdingai pasakoja apie šias vietas.

Van­duo ga­li at­kirs­ti nuo kranto

D. Schöne sa­kė, kad tu­ris­tams bū­ti­na ži­no­ti, jog Va­tų jū­ros pot­vy­niai ir at­os­lū­giai mai­no­si maž­daug kas še­šias va­lan­das du kar­tus per die­ną. Kai jū­ra at­slūgs­ta, žmo­nės ga­li vaikš­čio­ti dug­nu, pa­siek­ti ar­ti­miau­sią ne­di­de­lę sa­lą. Vis dėl­to įspū­dis ga­li bū­ti ap­gau­lin­gas. Smal­suo­liai ma­no nu­ei­sią iki aukš­tes­nių vie­tų ir ap­si­žiū­rė­sią, o kai van­duo pra­dės kil­ti, tai pa­ma­ty­sią ir grį­šią at­gal. Ta­čiau van­duo se­mia ne tik nuo jū­ros pla­tu­mų, bet ati­te­ka įvai­riais sa­vo iš­raus­tais ka­na­lais, ap­su­pa iš vi­sų pu­sių ir žmo­nes at­ker­ta nuo kran­to. Ta­da jiems ga­li tek­ti lauk­ti še­šias va­lan­das, kol jū­ra vėl pa­si­trauks – ne­svar­bu, die­na ar nak­tis, va­sa­ra ar žie­ma.

At­si­dur­ti sa­lo­je, kai nė­ra ke­lio grįž­ti į kran­tą, ga­li bū­ti pa­vo­jin­ga. Vie­na gru­pė iš­ėjo, kai bu­vo ge­ras oras, bet ne­ti­kė­tai jis su­ge­do, pra­dė­jo smar­kiai ly­ti, van­duo ėmė kil­ti ge­ro­kai spar­čiau. Grįž­ti pės­čio­mis ne­be­bu­vo įma­no­ma. Dėl stip­raus vė­jo ir ki­lu­sių di­de­lių ban­gų lai­vas ne­ga­lė­jo pri­plauk­ti ir pa­im­ti gru­pės. Maž­daug 40 žmo­nių te­ko pa­si­lik­ti nak­vy­nei sa­lo­je. Į sau­su­mą jie grį­žo tik ki­tą die­ną.

Pa­ke­liui į sa­lą sto­vi spe­cia­lūs bokš­te­liai, iš ku­rių ga­li­ma iš­sik­vies­ti pa­gal­bą, pa­lei­dus sig­na­li­nę ra­ke­tą. Ta­čiau vė­liau tek­tų ap­mo­kė­ti gel­bė­ji­mo iš­lai­das. Dėl to ir dėl pa­vo­jaus svei­ka­tai bei gy­vy­bei ge­riau ne­ri­zi­kuo­ti at­si­dur­ti vie­to­se, iš ku­rių ne­įma­no­ma pa­siek­ti kran­to, kai van­duo pra­de­da kil­ti. Pa­sak gi­dės, vie­to­se jū­ros gy­lis per pot­vy­nį sie­kia apie tris me­trus.

Ge­riau­sia yra vis­ką kuo tiks­liau su­pla­nuo­ti, tar­ki­me, jū­rai slūgs­tant ei­ti pir­myn pės­čio­mis, o pra­si­dė­jus pot­vy­niui, at­gal grįž­ti lai­ve­liu. Maž­daug ke­tu­rias die­nas per me­tus ga­li­ma su­spė­ti nu­ei­ti iki ar­ti­miau­sios sa­los, ten pa­bū­ti ir su­grįž­ti, kol ne­pra­dė­jo sem­ti van­duo.

Pakrantėje - modernus Vatų jūros nacionalinio parko lankytojų centro pastatas.

Gam­ta – svarbiausia

Kaip tei­gė gi­dė, vie­tos gy­ven­to­jai aki­vaiz­džiai su­vo­kia, kad ne žmo­nės va­do­vau­ja gam­tai, o prieš­in­gai – ji yra svar­biau­sia. Va­tų jū­ros na­cio­na­li­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tre vaiz­džiai de­mons­truo­ja­ma, kad gam­tą rei­kia tau­so­ti, iš­lai­ky­ti kuo šva­res­nę.

Ten ro­do­ma ir kas da­ro­si su gam­ta dėl kli­ma­to po­ky­čių, glo­ba­li­nio at­ši­li­mo, pa­sa­ko­ja­ma apie at­mos­fe­ros už­terš­tu­mą. Vie­na prob­le­mų, ku­rią mi­nė­jo D. Schöne, yra ta, kad jū­ros van­duo da­ro­si vis rūgš­tin­ges­nis, o kai žmo­nės val­go jū­ros pro­duk­tus, rūgš­ti­na sa­vo or­ga­niz­mą.

Gi­dė pa­sa­ko­jo, kad Va­tų jū­ros par­ko land­šaf­tas su sa­vo že­mu­mo­mis ir aukš­tu­mo­mis iš­skir­ti­nis, šio­se vie­to­se yra ir drus­kin­gų pel­kių bei miš­kų, ten gau­su įvai­rios au­ga­li­jos ir gy­vū­ni­jos. Lan­ky­to­jų cen­tro eks­po­zi­ci­jo­je ro­do­ma, kad iš stam­bių gy­vū­nų ša­lia par­ko esan­čio­se te­ri­to­ri­jo­se ga­li­ma už­tik­ti stumb­rų, lau­ki­nių ark­lių, vil­kų. Ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su pa­ukš­čių rū­šių įvai­ro­ve, ap­žiū­rė­ti vie­to­vės land­šaf­to ma­ke­tus, ras­ti įdo­mios spaus­din­tos me­džia­gos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami