Atostogauti – su vaikais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-08 11:29
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-08 11:29
cheapoair.com nuotrauka
Dau­ge­lis žmo­nių su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja va­sa­ros at­os­to­gas be ke­lio­nių. Ta­čiau tė­vams, ypač au­gi­nan­tiems dar vi­sai ma­žus vai­kus, ten­ka ap­sisp­ręs­ti, ar pa­siim­ti juos kar­tu, ar vis tik ku­riam lai­kui at­si­sa­ky­ti ke­lio­nių.

Kai ku­rie tė­vai at­si­sa­ko ke­lio­nių, kol vai­kas pa­augs ar­ba pa­lie­ka jį auk­lių ar se­ne­lių prie­žiū­rai. Ki­ti ma­no, kad prie iš­vy­kų vai­ką rei­kia pra­tin­ti nuo pat ma­žens.

Ke­liau­ja­ma ne tik prie eže­ro ar į Lie­tu­vos pa­jū­rį. Ke­lio­nių agen­tū­ros pa­ste­bi, kad į už­sie­nį tė­vai vis drą­siau pa­sii­ma nei dvie­jų me­tų ne­tu­rin­čias at­ža­las.

Na­tū­ra­lu, kad ke­lio­nės su vai­kais bū­na ki­to­kios. Ten­ka pri­si­tai­ky­ti prie daug lė­tes­nio, „vai­kiš­ko“ rit­mo, jų po­rei­kių, nu­si­teik­ti, kad pra­mo­gas teks de­rin­ti. Ta­čiau vai­kams bend­ros ke­lio­nės tam­pa la­bai svar­bia ir nau­din­ga pa­tir­ti­mi.

Nors pri­si­mi­ni­mų iš anks­ty­vo am­žiaus lie­ka ne­daug, ke­lio­nių po­ty­riai yra svar­būs vai­ko cha­rak­te­rio for­ma­vi­mui­si, jo ry­šiui su tė­vais. Vai­kas ga­li ne­at­si­min­ti vie­to­vės, ku­rio­je at­os­to­ga­vo, ta­čiau iš­sau­go­ti abs­trak­čius at­si­mi­ni­mus apie pa­tir­tus tei­gia­mus įspū­džius.

Svar­bu tin­ka­mai pasiruošti

Pa­si­tai­ko, kad pats vai­kas ne­no­ri ke­liau­ti. Jau­triems, už­da­riems, prie na­mų pri­si­ri­šu­siems vai­kams su­nku pri­im­ti min­tį, kad rei­kės pa­keis­ti ap­lin­ką. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad tu­rė­tu­mė­te at­si­sa­ky­ti iš­vy­kų.

Pa­dė­ki­te vai­kui su­pras­ti, kad ke­liau­da­mi pa­ma­ty­si­te gra­žių vie­tų ir nu­veik­si­te sma­gių da­ly­kų. Ga­li­te par­ody­ti nuo­trau­kų iš pla­nuo­ja­mų lan­ky­ti vie­tų, pa­pa­sa­ko­ti, ką kiek­vie­ną die­ną da­ry­si­te, pa­siū­ly­ti pa­čiam pa­si­rink­ti veik­las. Kar­tu krau­ki­tės daik­tus, iš­si­rin­ki­te, ku­riuos žais­lus pa­siim­si­te, ko­kias kny­gas skai­ty­si­te. To­kiu bū­du pa­dė­si­te vai­kui jaus­tis sau­giau ir gal­būt net su­ža­din­si­te jo smal­su­mą ke­liau­ti ir pa­ma­ty­ti nau­jas vie­tas.

Per di­de­li atstumai

Kai ku­rių prob­le­mų ne­iš­ven­gia ir tė­vai, au­gi­nan­tys nie­ko ne­bi­jan­čius ke­lio­nių en­tu­zias­tus. Ma­ma Vil­ma sa­ko ven­gian­ti to­li­mes­nių iš­vy­kų, skry­džių lėk­tu­vu. Jos 2 me­tų du­kre­lė – la­bai jud­ri, ir il­ga ke­lio­nė jai bū­tų per­ne­lyg su­nki. Ta­čiau Vil­ma taip pat tei­gia, kad sten­gia­si kuo dau­giau pa­ma­ty­ti Lie­tu­vo­je, nes du­kra im­li, do­mi­si ap­lin­ka. Šią va­sa­rą šei­mos pla­nuo­se – pa­jū­ris, pa­sip­lau­kio­ji­mas val­ti­mi Kau­no ma­rio­se ir ki­tų gra­žių Lie­tu­vos vie­tų lan­ky­mas.

Dau­gu­ma tė­vų su­si­du­ria su pa­na­šia prob­le­ma. Il­gų ke­lio­nių au­to­mo­bi­liu me­tu ky­la dau­giau­siai ne­pa­si­ten­ki­ni­mo dėl nuo­bo­du­lio. Jei nė­ra ki­tos iš­ei­ties, to­kiu at­ve­ju ge­riau­sia pri­gal­vo­ti žai­di­mų ar­ba pa­si­rū­pin­ti mu­zi­kos įra­šais. Su­ma­žės zir­zi­mo, skun­dų ir re­čiau iš­gir­si­te klau­si­mą „Ar jau grei­tai?“ Ir ne­sku­bė­ki­te! Su­sto­ki­te poil­sio aikš­te­lė­se, leis­ki­te ma­žy­liui pa­bė­gio­ti.

Nuo mi­ty­bos iki pramogų

Ne ma­žiau svar­bi ir vai­ko mi­ty­ba ke­lio­nių me­tu. Ypač, jei vyks­ta­te į sve­čias ša­lis, kur ne­bū­ti­nai gau­si­te įpras­tų ir mė­gia­mų pro­duk­tų. Jei yra ga­li­my­bė, į ke­lio­nes vež­ki­tės iš anks­to par­uoš­to mais­to. Ar­ba leis­ki­te vai­kui rink­tis, ką val­gys, net jei tai pi­ca ar bul­vy­tės – juk vis dėl­to at­os­to­gos. Taip ne tik pa­pil­do­mai pa­le­pin­si­te vai­ką, bet ir kils ma­žiau gin­čų mi­ty­bos klau­si­mais.

Ap­gy­ven­di­ni­mo ir pra­mo­gų klau­si­mus ir­gi ver­ta aps­vars­ty­ti iš anks­to. Taip iš­veng­si­te ne­ma­lo­nių staig­me­nų, o jū­sų at­ža­lai ne­teks nuo­bo­džiau­ti vai­kams ne­tin­ka­mo­se vie­to­se. Ta­rian­tis dėl nak­vy­nės ar už­si­sa­kant pra­mo­gą vi­sa­da pra­var­tu pa­si­tei­rau­ti apie jų pri­tai­ky­mą vai­kams. Šiuo at­ve­ju staig­me­nos ma­žiau­siai pa­gei­dau­ti­nos.

Tris me­tus ke­lio­nių va­do­vu dir­ban­tis Ta­das Bal­za sa­ko, kad su­nku­mų su vai­kais ke­lio­nė­se pa­si­tai­ko re­tai. Tė­vai ge­riau­siai pa­žįs­ta sa­vo vai­kus, to­dėl tin­ka­mai pa­si­ruo­šia ke­lio­nei, o jos me­tu ski­ria lai­ko bend­ra­vi­mui, kan­triai at­sa­ko į už­duo­da­mus klau­si­mus.

Kny­gos – ke­lio­nių dalis

Ži­no­ma, į vai­kus ne­tu­rė­tų bū­ti su­telk­tas vi­sas ke­lio­nės dė­me­sys. Tė­vai ir­gi tu­ri pa­il­sė­ti. Iš­ei­tis – ke­liau­ti di­des­nė­je drau­gi­jo­je. Jei vyks­ta ne vie­na šei­ma, ga­li­ma da­lin­tis par­ei­go­mis. Tuo­met vi­si tu­rė­si­te ga­li­my­bę skir­ti lai­ko ir sau.

Jei at­os­to­gau­ja­te vie­ni, ga­li bū­ti su­dė­tin­giau. Iš­si­mau­džius, su­val­gius le­dų, iš­rau­sus gi­lią duo­bę ar pa­sta­čius smė­lio pi­lį, vai­kai ne­re­tai pa­gei­dau­ja nau­jų pra­mo­gų. Tuo tar­pu tė­vai dar mie­lai pa­si­kai­tin­tų sau­lė­je. To­kiu at­ve­ju pats lai­kas iš­si­trauk­ti iš krep­šio at­si­vež­tas kny­gas. Skai­ty­ki­te su vai­ku, kur­ki­te sa­vus pa­sa­ko­ji­mus. Jis ne tik sma­giai, bet ir nau­din­gai pra­leis lai­ką, o jūs pa­si­mė­gau­si­te sau­lės spin­du­liais.

Lei­dyk­los „Nie­ko rim­to“ at­sto­vas Be­nas Bė­ran­tas tei­gia, kad ma­žie­siems ge­riau­siai tin­ka kar­to­ni­nės kny­gos. Jas drą­siai ga­li­ma ne­štis į pa­plū­di­mį ir ti­kė­tis, kad į na­mus grįš ne­su­ga­din­tos. Taip pat jos daž­niau­siai ne­per­krau­tos teks­tu, la­vi­na įvai­rius ge­bė­ji­mus ir pui­kiai tin­ka žai­di­mams.

Vie­nas iš to­kių pa­vyz­džių – I. Go­don kny­ga „Ne­lė ir Ce­za­ris. Šo­ki­nėk, šok, lipk!“, ku­rio­je pa­tei­kia­mi veiks­mo žo­džiai ir juos ilius­truo­jan­tys pie­ši­nu­kai. Ko­dėl ne­pa­kar­to­jus žo­džių ir veiks­mų pa­plū­di­my­je? Už­siė­mi­mas su kny­ga pra­il­gins lai­ką prie jū­ros, o vai­kas liks pa­ten­kin­tas sma­gia veik­la su tė­vais.

Iš anks­to tin­ka­mai pa­si­ruo­šus at­os­to­gos su ma­žai­siais pa­liks tik ma­lo­nius įspū­džius tiek tė­vams, tiek vai­kams. Vi­sai ne­svar­bu, ar pla­nuo­ja­te lik­ti Lie­tu­vos ku­ror­tuo­se, ar iš­vyk­ti į už­sie­nio ša­lis. Svar­biau­sia ne­nu­ver­tin­ti sa­vo vai­kų ge­bė­ji­mo pri­si­tai­ky­ti prie ap­lin­kos. Pa­pras­tai jiems tai se­ka­si ge­riau ne­gu su­au­gu­siems.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami