Atostogos ankstyvą pavasarį – mažiau grūsties ir žiedais aplipę sodai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-31 18:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-31 18:00
Bodrumas Organizatorių nuotrauka
Nors pa­va­sa­rį dar ga­li­ma ti­kė­tis vie­nos ki­tos gam­tos iš­dai­gos, o va­ka­rais gal net pri­reiks ant pe­čių už­si­mes­ti megz­tu­ką, vis dėl­to yra ir iš­skir­ti­nių pri­va­lu­mų, dėl ku­rių pa­anks­tin­ti at­os­to­gas – iš­ties ver­ta. Ypač jei esa­te es­te­tas ar­ba tie­siog or­ga­niš­kai ne­ken­čia­te mi­nios. 

At­ras­ki­te pa­va­sa­ri­nę Tur­ki­ją pir­mie­ji!

„Nors tarp anks­ty­vo pa­va­sa­rio ša­lių ge­riau­siai ži­no­mas Kip­ras, pa­sta­ruo­ju me­tu su juo kon­ku­ruo­ti ima Tur­ki­ja. Kas­met ši va­sa­ros at­os­to­gų ly­de­rė poil­siau­ti kvie­čia vis anks­čiau – šie­met pir­mas lėk­tu­vas iš Vil­niaus oro uos­to kils jau ko­vo 22 die­ną“, – sa­kė In­ga Aukš­tuo­ly­tė, tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Ry­šių su vi­suo­me­ne ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė.

Tur­ki­jo­je nuo ko­vo vi­du­rio oras jau bū­na pa­va­sa­riš­kai šil­tas, o van­duo – tin­ka­mas mau­dy­nėms, vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra Vi­dur­že­mio jū­ro­je sie­kia 18o C. Ir kaip kad yra sli­di­nin­kų, ku­rie sva­jo­ja pir­mie­ji nu­si­leis­ti nuo kal­no dar ne­iš­va­ži­nė­tu snie­gu, tai ly­giai taip pat ir pir­mie­ji tu­ris­tai Tur­ki­jo­je le­pin­sis iš po žie­mos su­tvar­ky­tais, iš­va­ly­tais ir vi­saip ki­taip pa­il­sė­ju­siais pa­plū­di­miais, nuo be­si­mau­dan­čių­jų at­si­ga­vu­sio­je žyd­ro­je šil­to­je jū­ro­je, o akis ga­nys po pa­va­sa­riš­ką miš­kais apau­gu­sių kal­nų ža­lu­mą.

Eks­kur­si­joms tin­ka­miau­sias lai­kas

Pa­va­sa­rį Tur­ki­ja re­ko­men­duo­ja­ma pla­nuo­jan­tiems dau­giau pa­ke­liau­ti po ša­lį – su­si­pa­žin­ti su jos kul­tū­ra, is­to­ri­ja ir žmo­nė­mis. Tur­ki­ja gar­sė­ja ne tik gau­siu an­ti­kos pa­li­ki­mu, bet ir įsta­biais gam­tos kū­ri­niais. Pa­vyz­džiui, Pa­mu­ka­lė – bal­ta mi­ne­ra­li­ne gla­zū­ra pa­deng­tas kal­nas, nu­sags­ty­tas žyd­ro van­dens te­ra­so­mis. Lan­ky­ti­no­mis vie­to­mis Tur­ki­ja ga­lė­tų var­žy­tis su se­niau­sio­mis ir di­džiau­sio­mis pa­sau­lio vals­ty­bė­mis. To­dėl in­ten­sy­vią pa­žin­ti­nę prog­ra­mą pla­nuo­jan­tiems, karš­čio ne­mėgs­tan­tiems ar jo ne­to­le­ruo­jan­tiems, šei­moms su vai­kais ar net silp­nes­nės svei­ka­tos žmo­nėms pats tin­ka­miau­sias lai­kas vyk­ti į Tur­ki­ją yra bū­tent pa­va­sa­ris.

Pa­tiks ven­gian­tiems grūs­ties

Vie­nas iš pa­va­sa­rio at­os­to­gų pri­va­lu­mų – ma­žiau grūs­ties. „Žmo­nių yra pa­kan­ka­mai, ti­krai ne­pa­si­ju­si­te it il­sė­tu­mė­tės vai­duok­lių mies­te. Vis dėl­to poil­siau­to­jų srau­tas pa­va­sa­rį bū­na dar ma­žes­nis, kaip ir ei­lės, to­dėl pa­tiks grei­tai su­sier­zi­nan­tiems grūs­ty­se ar aps­kri­tai mėgs­tan­tiems jaus­tis erd­viau bei pa­gei­dau­jan­tiems dar ne­pa­var­gu­sio ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dė­me­sio“, – sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė.

Žy­din­čio Stam­bu­lo kerai

Pa­va­sa­ri­niais tul­pių žie­dais pa­si­puo­šęs Stam­bu­las už­ka­ria­vo ne vie­no ke­liau­to­jo šir­dį. Ar ži­no­jo­te, kad bū­tent tur­kai pir­mie­ji at­ve­žė tul­pes į Eu­ro­pą? Skir­tin­gai nei dau­ge­lis lin­kę ma­ny­ti, šios gė­lės gim­ti­nė yra Tur­ki­ja – ne Olan­di­ja. Tul­pės bu­vo pra­dė­tos au­gin­ti Os­ma­nų im­pe­ri­jos te­ri­to­ri­jo­je ir tik XVI am­žiu­je at­vež­tos į Eu­ro­pą.

Pa­sig­ro­žė­ti už­bu­rian­čiu tul­pių žy­dė­ji­mu ga­li­ma Stam­bu­le įsi­kū­ru­sia­me Emir­gan par­ke – tai sa­vo­tiš­kas Eu­ro­po­je gar­saus Keu­ken­ho­fo (Olan­di­ja) pa­va­sa­ri­nių gė­lių so­do va­rian­tas, tik įsi­kū­ręs tul­pių gim­ti­nė­je – Tur­ki­jo­je. Dau­giau nei 47 hek­ta­rų plo­te au­ga pa­čių įvai­riau­sių tul­pių rū­šių, taip pat iš par­ko at­si­ve­ria pa­no­ra­ma į Bos­fo­ro są­siau­rį. Be­je, ba­lan­džio mė­ne­sį šia­me par­ke yra šven­čia­ma Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė – jos me­tu ne tik Emir­gan par­kas, bet ir vi­sas mies­tas pa­si­puo­šia įspū­din­go­mis įvai­rias­pal­vių žie­dų kom­po­zi­ci­jo­mis.

Stam­bu­le akis ras kur pa­ga­ny­ti ne tik gė­lių ais­truo­liai. Sa­ko­ma, jog se­na­sis Stam­bu­las ne­mie­ga vi­sa par­ą. Šia­me du že­my­nus – Azi­ją ir Eu­ro­pą – jun­gian­čia­me did­mies­ty­je ką pa­ma­ty­ti ir nu­veik­ti ras kiek­vie­nas: ir is­to­ri­jos fa­na­ti­kas, ir kul­tū­ros ger­bė­jas ar tie­siog pra­mo­gau­to­jas.

Kip­rą pa­va­sa­rį užt­vin­do žie­dai

Kul­tū­riš­kai pri­klau­san­tis Eu­ro­pai, geog­ra­fiš­kai Kip­ras – su­btro­pi­kai. To­dėl apie sa­los orą sa­ko­ma, jog 9 mė­ne­sius ten – va­sa­ra, o 3 – nuo gruo­džio iki ko­vo – pa­va­sa­ris. Net ir ka­len­do­ri­nį pa­va­sa­rį jū­ra Kip­re iš­lie­ka 18–19o C, tad Bal­ti­jos jū­ros užg­rū­din­tiems lie­tu­viams mau­dy­nės Vi­dur­že­mio jū­ro­je bus ti­krai ma­lo­nios.

Šiam kraš­tui bū­din­gi kal­nai (aukš­tu­mo­se yra ir se­nais miš­kais apau­gu­sių kal­nų, į ku­rias vie­tos gy­ven­to­jai va­žiuo­ja sa­vait­ga­lio pik­ni­ko), ci­vi­li­za­ci­jos ne­pa­lies­tos nuo­ša­lios vie­to­vės, skir­tin­gų epo­chų ar­chi­tek­tū­ra. Sa­lo­je ra­si­te ir pui­kių pa­plū­di­mių. „Pir­muo­sius už­sa­ko­muo­sius lėk­tu­vus į Kip­rą ke­lia­me jau ge­gu­žę“, – sa­kė ke­lio­nių ope­ra­to­riaus at­sto­vė.

Pa­va­sa­ri­nis Kip­ras – ti­kra pa­sa­ka es­te­tams. Nors dėl šil­to kli­ma­to sa­lo­je der­lius nu­ima­mas net ke­lis kar­tus per me­tus ir jo­je kas nors žy­di nuo­lat, vis dėl­to di­džiau­sias žy­dė­ji­mas bū­na ka­len­do­ri­nį pa­va­sa­rį. Žy­din­tys au­ga­lai – nuo pie­vų, krū­mų iki me­džių už­pil­do kraš­to­vaiz­dį įvai­rio­sio­mis for­mo­mis bei spal­vo­mis. Orams vos at­ši­lus, pir­mie­ji iš­sprogs­ta bal­ti ir raus­vi mig­do­lų žie­dai, o vė­liau gam­ta pra­žys­ta dar pra­ban­giau – akį ypač trau­kia lau­ki­nės or­chi­dė­jos. O jei kur pa­ke­lė­je ar par­ke Kip­re pa­ma­ty­si­te gel­to­nais žie­dais ap­si­py­lu­sį jau­trio­sios mi­mo­zos me­dį – to vaiz­do ne­pa­mir­ši­te nie­ka­da gy­ve­ni­me. Kip­re yra ne­di­de­lių mi­mo­zų gi­rai­čių.

Ge­gu­žę ryš­kiais rau­do­nais žie­dais pra­žys­ta gra­nat­me­džiai ir ab­ri­ko­sai. O rau­do­nai žy­din­tys ka­lis­te­mo­nai aps­kri­tai žy­di nuo­lat – nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo.

Tad jei pa­si­rin­ko­te at­os­to­gas pa­va­sa­rį, ne­pa­mir­ši­te fo­toa­pa­ra­to! Pa­va­sa­rį, kuo­met vi­sa gam­ta žy­di, jis tiek pat svar­bus kiek ir kre­mas nuo sau­lės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami