Atostogos svetur: kaip iš anksto pasirūpinti sveikata

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-25 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-25 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Krau­da­mi la­ga­mi­ną at­os­to­gau­ti už­sie­nio ku­ror­tuo­se, li­gų ne­pla­nuo­ja­me. Juk kaip ga­li­ma sirg­ti ten, kur švie­čia sau­lė ir nė­ra stre­so? Vis dėl­to ke­liau­nin­kų pa­tir­tis by­lo­ja ką ki­tą – dau­ge­liui žmo­nių per at­os­to­gas bū­din­ga sirg­ti leng­vo­mis per­ša­li­mo li­go­mis ar ap­si­nuo­dy­ti, o kai ku­rie net į na­mus par­si­ve­ža ir dar rim­tes­nių bė­dų.

Kaip iš anks­to pa­si­rū­pin­ti svei­ka­ta ke­lio­nė­je, kad ji ne­trik­dy­tų at­os­to­gų įspū­džių, pa­ta­ria Vil­niaus An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­kos šei­mos gydytoja Rai­mon­da Kun­gy­tė.

Ap­si­lan­ky­ki­te pas gy­dy­to­ją

Net jei tai ir ne­įei­na į jū­sų pla­nus, vis dėl­to prieš iš­vyk­da­mi už­su­ki­te pas šei­mos gy­dy­to­ją. Spe­cia­lis­tas ne tik įver­tins bend­rą or­ga­niz­mo būk­lę, bet ir pa­teiks kon­kre­čių re­ko­men­da­ci­jų ke­liau­jan­tie­siems į pa­si­rink­tas už­sie­nio ša­lis.

„Ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją la­biau­siai rei­kia ser­gan­tiems lė­ti­nė­mis li­go­mis, taip pat jei vyks­ta­ma į eg­zo­ti­nes tro­pi­nio kli­ma­to ša­lis ar ruo­šia­ma­si už­sie­ny­je bū­ti il­ges­nį lai­ką, – sa­kė R. Kun­gy­tė. – Šei­mos gy­dy­to­jas su­ge­bės nu­ma­ty­ti, kaip lė­ti­nė li­ga „rea­guos“ į pa­ki­tu­sį kli­ma­tą ir pa­teiks nau­din­gų. Jei vyks­ta­ma į to­li­mas ša­lis, pa­cien­tui bus pa­skir­ti skie­pai bei me­di­ka­men­tai, rei­ka­lin­gi bū­tent tam re­gio­nui.“

Vi­zi­tas pas gy­dy­to­ją ne­pa­ly­gi­na­mai ver­tin­ges­nis nei vi­sa­ga­lis in­ter­ne­tas, nes uni­ver­sa­lių pa­ta­ri­mų, tin­kan­čių vi­siems to­li­miems kraš­tams, nė­ra ir ne­ga­li bū­ti. Gy­dy­to­ja R. Kun­gy­tė pa­brė­žė, kad rei­ka­lin­gi skie­pai ir vais­tai ga­li skir­tis net pa­gal re­gio­ną, to­dėl spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ja – bū­ti­na.

Pa­si­ruoš­ki­te ke­lio­nės vais­ti­nė­lę

Tin­ka­mas vais­ti­nė­lės tu­ri­nys pa­dės iš­veng­ti blaš­ky­mo­si sve­ti­ma­me mies­te, ieš­kant vais­ti­nės ir daž­nai ko­miš­ko mė­gi­ni­mo sve­ti­ma kal­ba pa­aiš­kin­ti, ko­kia pa­gal­ba jums rei­ka­lin­ga.

„Svar­biau­sia ne­pa­mirš­ti vais­tų, ku­riuos var­to­ja­te ir Lie­tu­vo­je – nuo įvai­rių lė­ti­nių li­gų ar aler­gi­jų, – pri­mi­nė R. Kun­gy­tė. – Taip pat pra­var­tu tu­rė­ti me­di­ka­men­tų nuo karš­čia­vi­mo, skaus­mo, virš­ki­na­mo­jo trak­to su­tri­ki­mų, prie­mo­nių ne­di­de­lėms žaiz­de­lėms tvars­ty­ti bei de­zin­fe­kuo­ti. Be to, ver­tė­tų pa­gal­vo­ti ir apie ke­lio­nė­se ko­joms ten­kan­tį krū­vį – į vais­ti­nė­lę įsi­dė­ti pleis­trų nuo­spau­doms bei te­pa­lų, ma­ži­nan­čių ko­jų ti­ni­mą.“

Ne­už­siim­ki­te sa­vi­gy­da esant 39 laips­niams C

Daž­niau­si ke­lio­nė­se ka­muo­jan­tys ne­ga­la­vi­mai – leng­vas per­ša­li­mas ar ne­žy­mios trau­mos. To­kioms li­goms įveik­ti pa­kaks šiek tiek lai­ko ir tin­ka­mai su­komp­lek­tuo­tos vais­ti­nė­lės. Vis dėl­to, jei ne­ti­kė­tai pa­ki­lo aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra ar­ba silp­nes­nis karš­čia­vi­mas ir ki­ti su­nkes­ni simp­to­mai lai­ko­si il­giau nei dvi die­nas, ne­ver­ta ri­zi­kuo­ti ir gy­dy­tis sa­va­ran­kiš­kai.

„Jei su­au­gu­sia­jam tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la iki 39 laips­nių C, o vai­ko – iki 38 laps­nių C, de­rė­tų kreip­tis į gy­dy­to­ją. Ži­no­ma, bū­ti­na at­siž­velg­ti ir į in­di­vi­dua­lią or­ga­niz­mo reak­ci­ją į tem­pe­ra­tū­rą ir bend­rą ser­gan­čio­jo būk­lę. Ta pa­ti re­ko­men­da­ci­ja ga­lio­ja ir kai tam ti­kri simp­to­mai, pa­vyz­džiui, vė­mi­mas, vi­du­ria­vi­mas trun­ka ke­le­tą die­nų iš ei­lės ar­ba pa­ste­bė­jus ant kū­no ne­įp­ras­tą bė­ri­mą. Be to, di­des­nių rū­pes­čių ga­li su­kel­ti stip­res­nis bet ku­rios or­ga­nų sis­te­mos su­tri­ki­mas: šir­dies, kvė­pa­vi­mo ar šla­pi­mo ta­kų bei įvai­rios ūmios in­fek­ci­jos“, – sa­kė R. Kun­gy­tė.

Pa­si­rū­pin­ki­te draudimu

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Bal­tic Tours“ at­sto­vė Ra­sa Le­vic­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog prieš ke­lio­nę itin svar­bu pa­si­rū­pin­ti svei­ka­tos drau­di­mu. Prieš­in­gu at­ve­ju už pa­slau­gas sve­ti­mos ša­lies gy­dy­mo įstai­go­se ga­li tek­ti pa­klo­ti ne­men­ką su­mą. „Jei ke­liau­to­jas yra ap­sid­rau­dęs svei­ka­tos drau­di­mu, jis ga­li drą­siai kreip­tis į bet ku­rią gy­dy­mo įstai­gą, kur jam bus su­teik­ta rei­ka­lin­ga pa­slau­ga, – sa­kė R. Le­vic­kai­tė. – Di­džiau­sių prob­le­mų ky­la, kai tu­ris­tas krei­pia­si į gy­dy­mo įstai­gą be drau­di­mo po­li­so. To­kiu at­ve­ju dau­gu­ma jų ga­li at­sa­ky­ti teik­ti me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas, iš­sky­rus, ži­no­ma, gy­vy­bei pa­vo­jų ke­lian­čius sku­bius at­ve­jus. O sąs­kai­tos už gy­dy­mą daž­nai šo­ki­ruo­ja ir ga­li su­kel­ti fi­nan­si­nių prob­le­mų.“

Svei­ka­tos drau­di­mu ga­li­ma pa­si­rū­pin­ti drau­di­mo bend­ro­vė­se, ke­lio­nių agen­tū­ro­se, iš drau­di­mo bro­ke­rių ar net ban­ke, įsi­gy­jant kre­di­ti­nę kor­te­lę – daž­na kre­di­ti­nė jau sa­vai­me yra ir svei­ka­tos drau­di­mas dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių ir JAV. Drau­di­mo kai­na daž­niau­siai pri­klau­so nuo ša­lies, į ku­rią vyks­ta­ma.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se taip pat ga­lio­ja ir Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė, ku­rią iš­duo­ti ga­li te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos ar­ba jų at­sto­vai sa­vi­val­dy­bė­se. Su šiuo do­ku­men­tu kiek­vie­nas ES pi­lie­tis tu­ri tei­sę bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­slau­gas gau­ti ne­mo­ka­mai – jas ap­mo­kės li­go­nių ka­sa. Svar­bu kreip­tis į vals­ty­bi­nę tos ša­lies gy­dy­mo įstai­gą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami