Atostogos. Tinkamai susikrauti lagaminą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-22 10:46
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-22 10:46
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Tin­ka­mi dra­bu­žiai ir ava­ly­nė – vie­ni svar­biau­sių at­os­to­gų su­de­da­mų­jų. Juk ne vel­tui sa­ko­ma, kad nė­ra blo­go oro, o tik ne­tin­ka­ma ap­ran­ga. Ke­liau­jant sve­tur sa­vo gar­de­ro­bą svar­bu rink­tis ne tik pa­gal hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­nes prog­no­zes, bet ir pa­gal at­os­to­gų ti­pą, pla­nuo­ja­mą veik­lą ir kul­tū­ri­nę ap­lin­ką. 

Svar­biau­sia – ke­lio­nės tipas

Vie­nas pa­grin­di­nių kri­te­ri­jų, ku­riuo va­do­vau­da­mie­si tu­rė­tu­me krau­ti sa­vo la­ga­mi­ną, yra at­os­to­gų ti­pas. Jų yra pa­čių įvai­riau­sių: tai poil­si­nės, pa­žin­ti­nės ar iš šių dvie­jų su­si­de­dan­čios miš­rios ke­lio­nės, sa­vait­ga­lio iš­vy­ka į vie­ną di­džių­jų Eu­ro­pos sos­ti­nių ar krui­zas lai­vu, po­ves­tu­vi­nė ar pro­gi­nė ke­lio­nė, sli­di­nė­ji­mas ar ke­lių sa­vai­čių žy­gis per kal­nus ir daug ki­tų.

Ne vi­sa sin­te­ti­ka yra bloga

Kuo­met vyks­ta­ma į ak­ty­vią sa­vait­ga­lio ar pa­žin­ti­nę ke­lio­nę, la­ga­mi­ne tu­rė­tų do­mi­nuo­ti pa­to­gi spor­ti­nė ar­ba lais­va­lai­kio ap­ran­ga. Da­bar yra įvai­rių dirb­ti­nių au­di­nių ir sin­te­ti­ka sin­te­ti­kai ne­ly­gu. Vis dėl­to jei į la­ga­mi­ną krau­na­te sin­te­ti­nius dra­bu­žius, pa­si­žiū­rė­ki­te, ar jie skir­ti spor­tui. Ap­si­vil­kus ak­ty­viam lais­va­lai­kiui ne­pri­tai­ky­tus sin­te­ti­nio pluoš­to dra­bu­žius kū­no dis­kom­for­tas ga­ran­tuo­tas, ypač kai ter­mo­me­tro stul­pe­lis ko­pia per 30 laips­nių karš­čio. Pa­pras­ti sin­te­ti­niai au­di­niai ne­lei­džia kū­nui kvė­puo­ti, jis ne­ga­li at­si­vė­sin­ti, to­dėl žmo­gus jau­čia­si blo­gai.

Di­džiau­sias ke­lio­nės prieš­as – nau­ji batai

Ke­lio­nė­se ne­pap­ras­tai svar­bu tin­ka­mi ba­tai. Ke­lio­nėms, per ku­rias bus daug vaikš­čio­ja­ma, pa­tar­ti­na im­ti pa­to­gią spor­ti­nę ava­ly­nę.

Jei ke­lio­nės tiks­las – me­daus mė­nuo, pa­tar­ti­na į la­ga­mi­ną įsi­dė­ti įvai­res­nių, gra­žes­nių, ro­man­tiš­kes­nių dra­bu­žių, mat la­bai ti­kė­ti­na, jog iš to­kios ke­lio­nės par­si­vež­tos nuo­trau­kos bus vie­nos svar­biau­sių gy­ve­ni­me. Be­veik kaip ir ves­tu­vi­nės.

Di­džiau­sia ver­ty­bė kal­nuo­se – ap­ran­gos funk­cio­na­lu­mas

Kal­nų ais­truo­liai apie sli­di­nė­ji­mui pri­tai­ky­tą gar­de­ro­bą ga­li pa­sa­ko­ti va­lan­das. Tad jei vyks­ta­ma pir­mą kar­tą, ge­riau­sias pa­ta­ri­mas: pa­si­kal­bė­ki­te apie ap­ran­gą su jau sli­di­nė­jan­čiais drau­gais ar­ba už­su­ki­te į žie­mos spor­to par­duo­tu­vę. Sli­di­nė­jant (kaip kad ir iš­si­ruo­šus į rim­tą kal­nų žy­gį ar pa­si­rin­kus ki­tą spor­ti­nę ke­lio­nę) nuo­lat pa­ti­ria­mas fi­zi­nis krū­vis ir ap­ran­ga, ku­ri nuo­lat są­vei­kau­ja su kū­nu, tam­pa itin svar­bu – nuo dra­bu­žių ge­bė­ji­mo ne­perš­lap­ti, ne­verž­ti, ne­trin­ti iki už­trauk­tu­ko funk­cio­na­lu­mo ar ki­še­nių pa­to­gio­je vie­to­je. Sli­di­nė­ti su ne­tin­ka­ma ap­ran­ga yra tas pats, kaip kad da­ry­ti jo­gą ar net bu­riuo­ti, pa­vyz­džiui, ap­si­tem­pus džin­sus.

Ne­pa­mirš­ki­me pa­plū­di­mio ava­ly­nės

Ne taip vis­kas pa­pras­ta ir vyks­tant į poil­si­nes ke­lio­nes. Nors ti­ki­mės tik sau­lės, jū­ros ir van­dens, vis vie­na pa­tar­ti­na pa­si­rū­pin­ti ne tik mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­liu, bet ir tin­ka­ma pa­plū­di­mio ava­ly­ne. Nes la­bai ti­kė­ti­na, kad pie­ti­niuo­se ku­ror­tuo­se lau­kia ir ypač karš­tas smė­lis, ir ak­me­nuo­tos, uo­lė­tos pa­kran­tės, o jū­ros dug­ne ty­ko jū­ros ežiai. Apie apa­vą at­os­to­goms skai­ty­ki­te Ava­ly­nė atostogoms

Vyks­tant į pie­tų ku­ror­tus, re­ko­men­duo­ja­ma įsi­dė­ti bent ke­lis dra­bu­žius il­ges­nė­mis ran­ko­vė­mis, pa­gei­dau­ti­na – iš sto­res­nio, tan­kes­nio au­di­nio.

Ži­no­ma, vie­nas svar­biau­sių so­cia­li­nių, svei­ka­tos fak­to­rių krau­nant la­ga­mi­ną yra hi­gie­na. Jei ke­lio­nės me­tu dra­bu­žiai ne­bus skal­bia­mi, pa­skai­čiuo­ki­te, kiek die­nų ke­liau­si­te ir tu­rė­ki­te kas­dien bent jau po vie­ną vir­šu­ti­nį dra­bu­žį. Jei ke­lio­nė il­ga, o kup­ri­nė tu­ri bū­ti kuo leng­ves­nė, pa­vyz­džiui, iš­si­ruo­šė­te į kal­nus, gel­bės spe­cia­lūs spor­to dra­bu­žiai – yra au­di­nių, ku­rie itin grei­tai iš­ga­ri­na ir pra­kai­tą, ir ne­ma­lo­nų jo kva­pą, ir sy­kiu pui­kiai džiū­va, tad juos kal­nų upe­ly­je ga­li­ma iš­sis­kalb­ti ran­ko­mis kad ir kas­dien.

Is­la­mas pra­šo il­gų si­jo­nų ir ran­ko­vių

Ke­liau­jant į ki­tos kul­tū­ros, pa­vyz­džiui, is­la­miš­kas ša­lis, re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­rū­pin­ti de­ra­ma, vie­tos eti­kos nor­mas ati­tin­kan­čia, ap­ran­ga. Pa­vyz­džiui, ara­bų kraš­tuo­se vy­rai ne­įeis į me­če­tes, ban­kus ar ki­tas įstai­gas vil­kė­da­mi leng­va spor­ti­ne ap­ran­ga, šor­tais. Ly­giai taip pat ir mo­te­rys, prieš įženg­da­mos į is­la­mo šven­tyk­las, tu­rės pri­si­deng­ti ko­jas, de­kol­tė ir plau­kus. O vaikš­ty­nės po mie­tą ap­si­vil­kus mi­ni ar skaid­riais, smar­kiau ap­nuo­gi­nan­čiais dra­bu­žiais ga­li baig­tis pik­tais vie­ti­nių žvilgs­niais ar net pa­sta­bo­mis.

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ir kai­tin­tis sau­lė­je ara­bų kraš­tų pa­plū­di­miuo­se rei­kė­tų rink­tis to­kius mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­lius, ku­rie tu­ri au­di­nio, o ne vien vir­ve­les... Mau­dy­tis, de­gin­tis be vir­šu­ti­nės mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­lio da­lies ten griež­tai drau­džia­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami