Atostogų kryptis – šarmingoji Gruzija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-13 15:29
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-13 15:29
Nau­jų įspū­džių iš­troš­ku­sių ke­liau­to­jų ne­be­nus­te­bin­si tu­ris­tams pri­tai­ky­ta inf­ras­truk­tū­ra, pri­žiū­rė­tais pa­plū­di­miais ar mo­der­niais pa­sta­tais be­si­di­džiuo­jan­čiais mies­tais. Ieš­kant au­ten­ti­kos bei nau­jų, tu­ris­tais dar ne­iš­le­pin­tų, uni­ka­lių pa­sau­lio kam­pe­lių, šar­min­go­ji Gru­zi­ja ga­li tap­ti to­bu­lu pa­si­rin­ki­mu. 

Ne­ap­sa­ko­mai gra­ži lau­ki­nė gam­ta, nuo­šir­džiai sve­tin­ga, in­tri­guo­jan­ti ir kas kar­tą ku­pi­na nau­jų at­ra­di­mų – kaip joks ki­tas Eu­ro­pos mies­tas. Tad ką ver­ta ži­no­ti, pir­mą kar­tą skren­dant į Gru­zi­ją?

Amą ati­man­tis kraš­to­vaiz­dis. Tik nu­si­lei­dus lėk­tu­vu, pir­miau­sia pa­ke­ri uni­ka­lus ir už­bu­rian­tis Gru­zi­jos gro­žis: kar­tais dra­ma­tiš­ki, su siau­rais kal­nų ke­liu­kais ir užs­lėp­tais mies­te­liais, ta­čiau svai­gi­nan­tys Di­džio­jo Kau­ka­zo kal­nai su įsi­rė­žu­siais kriok­liais, snie­guo­to­mis vir­šu­kal­nė­mis, sie­kian­čio­mis 4-5 tūkst. m. virš jū­ros ly­gio ir be­veik 500 at­ras­tų ur­vų. Įsta­bu­mo su­tei­kia ir al­pi­nės pie­vos, ant uo­lų bokš­tais dan­gų re­mian­čios pi­lys bei se­no­vi­niai, kar­tais ir uo­lo­se įkur­din­ti vie­nuo­ly­nai, srau­nios kal­nų upės, Juo­do­ji jū­ra ir jos pa­plū­di­miai, vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­saus mi­ne­ra­li­nio van­dens Bor­žo­mi šal­ti­niai, ir be abe­jo­nės, ma­lo­nus su­btro­pi­nis kli­ma­tas.

Gru­zi­nai ir sve­tin­gu­mas. „Sve­čias – tai Die­vo do­va­na“ – by­lo­ja gru­zi­nų tau­to­sa­ka, to­dėl gru­zi­nai ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į drau­giš­kiau­sių pa­sau­lio pi­lie­čių ti­tu­lą. Čia ga­li­ma ne tik de­rė­tis su tak­si vai­ruo­to­jais ar bo­bu­tė­mis tur­gu­je, ta­čiau ir me­tro sto­ty­je bū­ti pa­lai­min­tam vie­nuo­lio, už­suk­ti į sve­čius pa­si­mo­ky­ti ga­min­ti gru­zi­niš­ką duo­ną, tra­di­ci­nį cha­ča­pu­ri ar par­agau­ti gru­zi­niš­ko na­mi­nio vy­no. Sve­tin­gu­mą ga­li­ma pa­tir­ti ir pa­pras­čiau­siai ke­liau­jant vie­šuo­ju trau­ki­niu ar tak­si – kol pa­siek­si­te ke­lio­nės taš­ką, ti­kė­ti­na, kad gru­zi­nai jau bus pa­siū­lę ap­sis­to­ti ket­vir­tos ei­lės pusb­ro­lio šei­mos na­muo­se! Gi­mi­nys­tės ry­šiai – čia la­bai ver­ti­na­mi.

Ke­lia­vi­mas. Jei­gu anks­čiau šią ša­lį bu­vo ga­li­ma pa­siek­ti tik su per­sė­di­mais, „Wizz Air“ jau me­tus skrai­di­na tie­sio­giai į Ku­tai­sio mies­tą. Iš ten pir­miau­siai ga­li­ma ap­lan­ky­ti di­džiau­sią ku­ror­tą ir uos­tą prie Juo­do­sios jū­ros – Ba­tu­mį ar­ba pa­siek­ti Tur­ki­ją, esan­čią vos už 18 km. nuo šio mies­to. Ba­tu­mis iš­sis­ki­ria kal­nais ap­sup­ta pa­kran­te su 16 km il­gio bul­va­ru. Ne­pa­mirš­ki­te čia už­suk­ti ir į vie­ti­nį tur­gų – jei­gu ne ap­si­pirk­ti, tai bent jau pa­sig­ro­žė­ti prie­sko­nių, spal­vin­gų vai­sių gau­sa ir pa­si­de­rė­ti. Ar­ba į ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­tį bo­ta­ni­kos so­dą su uni­ka­lia au­ga­li­ja – nuo pa­lmių iš Ka­na­rų sa­lų iki iš Ja­po­ni­jos at­vež­tų sa­ku­rų.

Iš sos­ti­nės Tbi­li­sio, ku­ria­me ar­cha­jiš­ki pa­sta­tai, su slap­tais so­dais kie­me­liuo­se, iš­si­bars­tę po vi­są se­na­mies­tį, o be­ne kiek­vie­ną na­mą ap­raiz­giu­sios vy­nuo­gės, vie­šuo­ju trans­por­tu ar vie­ti­nių mėgs­ta­mo­mis „marš­rut­kė­mis“ ga­li­ma pa­siek­ti bet ku­rį ša­lies kam­pe­lį. No­rint dau­giau pa­ma­ty­ti ar ap­lan­ky­ti au­ten­tiš­kus kal­nų mies­te­lius, ga­li­ma nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį, tik teks pra­tin­tis prie gru­zi­nų vai­ra­vi­mo įgū­džių – dau­ge­lis laks­to tar­si „Grei­ti ir įsiu­tę“ he­ro­jai.

Už­bur­ti čia ga­li ir maistas, ku­ris kiek­vie­na­me Gru­zi­jos re­gio­ne tu­ri sa­vų ypa­tu­mų. Sve­čiuo­se pa­tie­ka­lai daž­nai pa­tei­kia­mi tri­mis aukš­tais: nuo ne­pa­do­riai ska­naus cha­ča­pu­ri (sod­raus, sū­ro­ko sko­nio pa­plo­tė­lio, už­lie­to su­lgu­ni varš­kės sū­riu, o jei­gu tai adža­riš­kas – dar ir su kiau­ši­niu bei tirps­tan­čio svies­to ga­ba­liu­ku), char­čo (mė­sos rie­šu­ti­nia­me pa­da­že ar­ba sriu­bos), lie­tu­viš­kus kol­dū­nus pri­me­nan­čių khin­ka­li, aro­ma­tin­gų gru­zi­niš­kų šaš­ly­kų, kal­ma­chi (kep­tų upė­ta­kių), škme­ru­li (viš­tie­nos čes­na­kų pa­da­že), bad­ri­ja­ni (kep­tų bak­la­ža­nų su­kti­nu­kai su grai­ki­nių rie­šu­tų už­te­pė­le), iki vy­no, ku­rio tra­di­ci­jos sie­kia jau 8 tūkst. me­tų. Sma­gu­riams pa­tiks churchk­he­la – sal­du­my­nas, ga­mi­na­mas iš švie­žių vy­nuo­gių su­lčių, ku­rio­mis ap­lie­ja­mi rie­šu­tai. Tad pie­tūs čia už­truks bent ke­lias va­lan­das, o prie aro­ma­tin­gais val­giais nu­krau­to sta­lo iš­gir­si­te dau­gy­bę tos­tų – ge­ras ta­ma­da (užs­ta­lės „va­do­vas“) tos­tus pir­miau­sia pra­de­da nuo pa­dė­kos Die­vui, ta­da dar se­ka 10-15 pa­dė­kų šei­mai, ša­liai, mo­te­rims, mo­ti­noms, tė­vams, vai­kams, mei­lei, drau­gys­tei... Iš­girs­ti juos – ti­krai ver­ta!

Kon­tras­tai. Vie­na ver­tus, kaip mi­nė­ta­me Ba­tu­mio mies­te, šio­je ša­ly­je ne­stin­ga mo­der­nių pa­sta­tų, pa­sau­li­nių pre­kės ženk­lų, pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių, o ki­ta ver­tus, vos pa­si­su­kus į ki­tą pu­sę, ga­li­ma pa­si­jus­ti it lai­ko ma­ši­na grį­žus 20 me­tų at­gal: ma­to­si nu­sid­rie­kę per vi­są gat­vę, vie­nus su ki­tais na­mus jun­gian­tys ple­vė­suo­jan­tys skal­bi­nių ruo­žai, gat­vė­mis bir­bia „ži­gu­liu­kai“, šur­mu­liuo­ja au­ten­tiš­ki vie­ti­niai tur­ge­liai ar ša­li­ke­lė­mis drą­siai vaikš­čio­ja na­mi­niai stam­būs gy­vū­nai.

Pa­si­nė­rus į kon­tras­tų pil­ną vie­ti­nį gy­ve­ni­mą, ne­įp­ras­to gro­žio kraš­to­vaiz­dis, pui­kus mais­tas, sve­tin­gu­mas ir tu­ris­tų ne­per­pil­dy­ta ša­lis – cha­riz­ma­tiš­ka Gru­zi­ja – už­burs ir trauks su­grįž­ti dar ne vie­ną kar­tą.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
buvome Gruzijoje  5.20.70.125 2015-07-15 18:52:45
Labai patiko,kalnai,jūra,žmonės.Vakare išėjome pasivaikščioti,taip gražiai apsodinta vynuogėmis,gyvenami namai nedideli,bet kiekvienas privataus namo sklypo kampelis sutvarkytas.Mums besidairant išėjo šeimininkas,pradėjome kalbėtis,pasikvietė į kieme padarytą stalą,kėdes-priėjo linksma žmona,sako svečiai į namus laimę neša.Jie greitai paruošė stalą,pridėjo savų patiekalų,atsinešė iš rūsio kelis butelius vyno.Mes sakėme ne ,neturime laiko,bet jie sako turite degustuoti mūsų vyno,paragauti bent truputį jų maisto.Kalbėjomės įvairiomis temomis,žmonės labai draugiški,paragavome,degustavome vyno išsiskyrėme vos ne kaip giminės.Labai gerą nuomone parsivežėme į namus.
3 0  Netinkamas komentaras
gėda redaktoriui  78.56.202.72 2015-07-15 18:50:06
šarmas, šarminė, šarminga medžiaga šarmas (žavesys) iš prancūzų k., darinys "šarmingas" lietuviškai - šnipštas!
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami