Atrinktos šeimai palankios turistinės vietos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-09 08:32
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-09 08:32
Pra­si­dė­jus va­sa­rai dau­ge­liui šei­mų ky­la klau­si­mas, kaip tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį, kaip pa­il­sė­ti ke­liau­jant su vai­kais. Vie­na daž­niau­sių va­sa­ros pra­mo­gų tam­pa iš­vy­kos tiek į už­sie­nį, tiek po gim­tą­jį kraš­tą. 

Tam, kad ke­lio­nė ne­tap­tų naš­ta, o teik­tų džiaugs­mo vi­siems šei­mos na­riams, bū­ti­na kruopš­čiai pa­si­rink­ti marš­ru­tą ir lan­ky­ti­nas vie­tas, pri­tai­ky­tas ne tik su­au­gu­sie­siems, bet ir ma­žie­siems ke­liau­to­jams. To­kią pa­pras­tą tie­są su­vok­ti ne­sun­ku, ta­čiau rea­ly­bė­je tai bū­na keb­lu įgy­ven­din­ti jau vien dėl to, kad ne vi­sos tu­ris­tams du­ris at­ve­rian­čios įstai­gos bū­na pa­si­ruo­šu­sios tin­ka­mai pri­im­ti įvai­raus am­žiaus ke­liau­to­jus.

Po Lie­tu­vą ke­liau­ki­me su šeima

Vie­šo­ji įstai­ga „Ter­ra Pub­li­ca“ šiais me­tais par­en­gė ir ką tik iš­lei­do ke­lio­nių va­do­vą „Po Lie­tu­vą su šei­ma“, ku­ria­me pub­li­kuo­ja­mi 25 ke­lio­nių marš­ru­tai įvai­riuo­se Lie­tu­vos kam­pe­liuo­se, ap­lan­kant per 250 ob­jek­tų. Ša­lia marš­ru­tų in­for­ma­ci­jos pa­tei­kia­mos lei­dė­jų re­ko­men­da­ci­jos ir dėl mai­ti­ni­mo, nak­vy­nės, ak­ty­vių pra­mo­gų vie­tų.

Lei­di­nio su­da­ry­to­jas, ke­liau­to­jas ir fo­tog­ra­fas Vy­tau­tas Kand­ro­tas tei­gia, kad var­ty­da­mas kiek­vie­ną pa­žin­ti­nę ke­lio­nių kny­gą skai­ty­to­jas ma­to tik „led­kal­nio vir­šū­nę“ – ga­lu­ti­nį kny­gos ma­ke­tą ir jo­je pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją. Tam, kad ji bū­tų pub­li­kuo­ta, lei­dė­jams ten­ka at­lik­ti daug par­en­gia­mų­jų dar­bų, su­rink­ti daug pir­mi­nės me­džia­gos.

„Kiek­vie­nais me­tais tu­riz­mo se­zo­no pra­džio­je lei­dyk­la skel­bia vie­tos tu­riz­mo rei­tin­gus. Su­da­ro­me ir vi­suo­me­nei pa­tei­kia­me 30 pa­trauk­liau­sių Lie­tu­vos vie­to­vių, nors bend­rai ver­ti­na­me net 500–600 Lie­tu­vo­je esan­čių tu­ris­tų trau­kos taš­kų. Per ke­le­tą me­tų rei­tin­go vir­šū­nė­je nu­sis­to­vė­jo tos pa­čios, dau­ge­liui jau ge­rai pa­žįs­ta­mos vie­to­vės. O šie­met siū­lo­me kiek ki­taip pa­žvelg­ti į vie­ti­nį tu­riz­mą“, – mo­ty­vus vie­šin­ti šei­mai pa­lan­kių vie­to­vių są­ra­šą ko­men­ta­vo V. Kand­ro­tas.

Kur ge­riau­sia ke­liau­ti su šei­ma?

Kaip at­ro­do ke­lio­nių su šei­ma že­mė­la­pis, ga­li­ma iš­vys­ti at­ver­tus pir­mą­jį lei­di­nio „Po Lie­tu­vą su šei­ma“ prieš­la­pį. Ja­me – sti­li­zuo­tas tri­ma­tis Lie­tu­vos že­mė­la­pis su pa­žy­mė­tais 25 marš­ru­tais. Kny­go­je pub­li­kuo­ja­ma 10 vie­nos die­nos marš­ru­tų po Lie­tu­vos mies­tus, 5 dvie­jų die­nų ke­lio­nės po et­nog­ra­fi­nius Lie­tu­vos re­gio­nus, 5 ne­su­dė­tin­gos, ge­rai įreng­tos dvi­ra­čių tra­sos ir 5 marš­ru­tai, iš­su­kus iš di­džių­jų Lie­tu­vos greit­ke­lių.

„Ke­lio­nės su vai­kais tu­ri tam ti­krą spe­ci­fi­ką, to­dėl par­ink­da­mi ob­jek­tus vie­nos die­nos ke­lio­nėms sten­gė­mės, kad vie­no­je ne­di­de­lė­je geog­ra­fi­nė­je vie­to­vė­je bū­tų kuo įvai­res­nių pa­žin­ti­nių ob­jek­tų ir pra­mo­gų, o ki­lo­me­trų tek­tų įveik­ti kuo ma­žiau. To­kioms iš­vy­koms ge­riau­siai tin­ka vie­no mies­to ir jo apy­lin­kių lan­ky­mas. Kiek­vie­na­me marš­ru­te skai­ty­to­jai ras daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos: ką pa­pa­sa­ko­ti ma­žie­siems, kur nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti bend­rai nuo­trau­kai, kur apž­velg­ti vie­to­vės pa­no­ra­mą, stab­te­lė­ti pa­dūk­ti, kur pa­pie­tau­ti ar ne­tgi ką nu­veik­ti, jei ne­ti­kė­tai užk­lup­tų lie­tus.

Dvie­jų die­nų ke­lio­nė­se įvei­kia­mas at­stu­mas ga­li bū­ti di­des­nis, tad to­kią sa­vait­ga­lio iš­ky­lą re­ko­men­duo­ja­me no­rin­tiems ap­va­žiuo­ti gra­žiau­sias et­nog­ra­fi­nių ša­lies re­gio­nų vie­to­ves. Čia pa­tei­kia­me ir nak­vy­nės vie­tų re­ko­men­da­ci­jas“, – marš­ru­tus su šei­ma ko­men­tuo­ja lei­di­nio su­da­ry­to­jas V. Kand­ro­tas.

Palankią šeimai vietą galima atpažinti iš specialaus lipduko.

Kad ke­lias neprailgtų

Ne­pai­sant to, kad vi­soms lei­di­ny­je nu­ro­dy­toms iš­vy­koms vie­nos va­sa­ros ti­krai ne­už­teks, Lie­tu­vos že­mė­la­py­je li­ko ne­ma­žai ir tuš­čių plo­tų. Pa­sak lei­di­nio su­da­ry­to­jo, tai – at­okes­ni, ša­lies pa­kraš­čiuo­se iš­si­dės­tę ra­jo­nai. Nors juo­se yra daug įdo­mių lan­ky­ti­nų vie­tų, ta­čiau ke­lias iki šių vie­to­vių to­li­mas, at­vy­kus trūks­ta ati­tin­ka­mos inf­ras­truk­tū­ros – mai­ti­ni­mo įstai­gų, vai­kams pri­tai­ky­tų eks­po­zi­ci­jų, ak­ty­vių pra­mo­gų. Dėl šios prie­žas­ties kon­ku­ren­ci­nę ko­vą lai­mi di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai ir ku­ror­tai, ku­riuo­se di­des­nis bend­ras tu­ris­tų srau­tas lei­džia iš­si­lai­ky­ti įvai­res­nes pa­slau­gas tu­ris­tams tei­kian­čioms įmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms, o di­des­nes pra­mo­gų kai­nas kom­pen­suo­ja ma­žes­nės ku­ro są­nau­dos.

„Mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai įpra­tę gy­ven­ti pa­mo­kų re­ži­mu. Jos trun­ka 45 mi­nu­tes, o tarp jų vi­sa­dos bū­na per­trau­ka. Tad 100 km at­stu­mui tarp Vil­niaus ir Kau­no įveik­ti jau rei­kė­tų stab­te­lė­ti pu­siau­ke­lė­je, nors va­žiuo­da­mi dar­bo rei­ka­lais apie tai daž­niau­siai ne­su­si­mąs­to­me. Tad to­li­mes­niems at­stu­mams įveik­ti pui­kiai pa­si­tar­naus marš­ru­tai, ku­riuo­se kvie­čia­me iš­suk­ti iš au­tos­tra­dų ir ap­lan­ky­ti vie­ną ar ki­tą ne­to­lie­se įsi­kū­ru­sį tu­riz­mo trau­kos taš­ką, poil­sia­vie­tę prie eže­ro ar is­to­ri­nia­me pa­sta­te vei­kian­čią mai­ti­ni­mo įstai­gą.“

Dvi­ra­čių ta­kai – ne­to­li­mos at­ei­ties bū­ti­ny­bė

Įspū­din­gai di­dė­jan­tis dvi­ra­ti­nin­kų skai­čius Lie­tu­vo­je ro­do, kad mū­šį dėl šei­mų ap­sisp­ren­di­mo at­vyk­ti lai­mės tos tu­ris­ti­nės vie­to­vės, ku­rios jau da­bar in­ves­tuo­ja į dvi­ra­čių ta­kus ir pa­slau­gų inf­ras­truk­tū­rą ša­lia jų. „Šei­moms, ke­liau­jan­čioms su ma­žes­niais vai­kais, la­biau­siai pri­im­ti­na žie­di­nė dvi­ra­čių tra­sa (kad ne­reik­tų grįž­ti tuo pa­čiu ke­liu), ne­il­ga (15–30 km), ne­su­dė­tin­go rel­je­fo, su tin­ka­ma dan­ga. Ji tu­rė­tų su­jung­ti ke­le­tą tu­riz­mo ob­jek­tų, ša­lia tu­rė­tų bū­ti įreng­tos tar­pi­nės poil­sia­vie­tės, o marš­ru­to pra­džio­je – ga­li­my­bė šias trans­por­to prie­mo­nes iš­si­nuo­mo­ti. Pa­ma­tę to­kias ga­li­my­bes, da­lis tu­ris­tų ga­li spon­ta­niš­kai pri­im­ti spren­di­mą pa­si­rink­ti to­kią pra­mo­gą, nors iš anks­to to net ne­pla­na­vo. Kol kas to­kių tra­sų Lie­tu­vo­je ne­daug, ta­čiau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je tu­rė­ti tu­ris­tams pri­tai­ky­tą dvi­ra­čių ta­ką bus kiek­vie­no tu­ris­ti­nio mies­te­lio gar­bės rei­ka­las“, – prog­no­zuo­ja Vy­tau­tas Kand­ro­tas.

Kaip at­pa­žin­ti šei­mai pa­lan­kią vie­tą?

Pri­sta­ty­da­ma lei­di­nį vi­suo­me­nei, lei­dyk­la dau­giau nei 200 įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų iš­siun­tė ser­ti­fi­ka­tą ir lip­du­ką, ku­riuos šios įmo­nės ga­lės vie­šai nau­do­ti sa­vo veik­lo­je. Pa­sak ty­ri­mą ku­ra­vu­sios pro­jek­tų va­do­vės Vai­vos Pė­te­lie­nės, „lan­ky­ti­ni ob­jek­tai at­rink­ti ne­ša­liš­kai, pa­si­tel­kus eks­per­tų, ke­liau­to­jų, vie­tos tu­riz­mo spe­cia­lis­tų pa­gal­bą bei lei­dyk­los dar­buo­to­jams ano­ni­miš­kai lan­kant ir ti­kri­nant pa­siū­ly­tas vie­tas. Lei­di­ny­je nė­ra rek­la­mą už­si­sa­kiu­sių ar ki­taip pro­te­guo­ja­mų įmo­nių in­for­ma­ci­jos. At­lie­kant ob­jek­tų at­ran­ką ir ver­ti­ni­mą bu­vo pa­si­telk­tos ir vie­tos bend­ruo­me­nės, tu­riz­mo in­for­ma­cii­jos cen­trų dar­buo­to­jai, spe­cia­lis­tai, gi­dai.“

Šei­mai pa­lan­kių vie­tų są­ra­šas:

Nuo­ty­kių par­kas „Tar­za­ni­ja“ - Aly­taus r. sav.

A. Ba­ra­naus­ko ir A. Žu­kaus­ko-Vie­nuo­lio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus - Anykščiai

Anykš­čių me­nų cen­tras - Anykščiai

Ka­vi­nė „Ban­ge­lė“ - Anykščiai

Ka­vi­nė „Paukš­tu­kas Pū­ga“ - Anykščiai

Pi­ce­ri­ja „Ja­ra Jums“ - Anykščiai

Pra­mo­gų ir spor­to cen­tras "Ka­li­ta" - Anykščiai

Res­to­ra­nas „Nykš­čio na­mai“ - Anykščiai

Siau­ru­ko mu­zie­jus - Anykščiai

Anykš­čių re­gio­ni­nis par­kas - Anykš­čių r. sav.

Eks­kur­si­jos lai­vu „Vy­te­nis“ - Birštonas

Gy­dyk­lų ka­vi­nė - Birštonas

Orei­vių klu­bas „Au­de­nis“ - Birštonas

Pi­ce­ri­ja „Piz­za Fun“ - Birštonas

Sa­na­to­ri­ja „Tul­pė“ - Birštonas

Sve­čių na­mai „Au­de­nis“ - Birštonas

Bir­žų mu­zie­jus „Sė­la“ - Biržai

Bir­žų re­gio­ni­nis par­kas - Bir­žų r. sav.

Drus­ki­nin­kų mies­to mu­zie­jus - Druskininkai

Drus­ki­nin­kų van­dens par­kas - Druskininkai

Pi­ce­ri­ja „Si­ci­li­ja“ - Druskininkai

Res­to­ra­nas „Pu­šy­nas“ - Druskininkai

„Snow are­na“ - Drus­ki­nin­kų sav.

A. Čes­nu­lio skulp­tū­rų par­kas - Drus­ki­nin­kų sav.

Grū­to par­kas - Drus­ki­nin­kų sav.

Elek­trė­nų le­do rū­mai - Elektrėnai

Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bės li­te­ra­tū­ros ir me­no mu­zie­jus - Elektrėnai

Ka­vi­nė „Ras­pa“ - Elektrėnai

Ke­lių mu­zie­jus - Elek­trė­nų sav., Vievis

Vieš­bu­tis „Žu­vėd­ra“ - Ignalina

Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas - Ig­na­li­nos r. sav.

Gi­nu­čių van­dens ma­lū­nas - Ig­na­li­nos r. sav.

Kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba „Sau­lė­te­kis“ - Ig­na­li­nos r. sav.

La­ba­no­ro re­gio­ni­nis par­kas - Ig­na­li­nos r. sav.

Lie­tu­vos žie­mos spor­to cen­tras - Ig­na­li­nos r. sav.

Pa­lū­šės val­ti­nė - Ig­na­li­nos r. sav.

Pi­ra­tų ba­ras - Ig­na­li­nos r. sav.

Se­no­vi­nės bi­ti­nin­kys­tės mu­zie­jus - Ig­na­li­nos r. sav.

Nuo­ty­kių par­kas „Lo­kės pė­da“ - Jo­na­vos r.

Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus - Jo­niš­kio r. sav.

Ža­ga­rės re­gio­ni­nis par­kas - Jo­niš­kio r. sav.

Krep­ši­nio mu­zie­jus - Joniškis

Jur­bar­ko kraš­to mu­zie­jus - Jurbarkas

Ka­vi­nė „Ce­pe­li­ni­nė“ - Jurbarkas

Vin­co Gry­bo me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus - Jurbarkas

Ka­vi­nė „Prie pi­lies“ - Jur­bar­ko r. sav.

Pa­ne­mu­nės pi­lis - Jur­bar­ko r. sav.

Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nis par­kas - Jur­bar­ko r. sav.

Rau­do­nės pi­lis - Jur­bar­ko r. sav.

Sma­li­nin­kų se­no­vi­nės tech­ni­kos mu­zie­jus - Jur­bar­ko r. sav.

Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­jus „Tė­viš­kė“ - Kai­šia­do­rių r. sav.

Eks­kur­si­jos lai­vais „Al­gir­das“ ir „Ne­mu­nas“ - Kaunas

Kau­no bo­ta­ni­kos so­das - Kaunas

Kau­no IX for­to mu­zie­jus - Kaunas

Kau­no lė­lių tea­tro mu­zie­jus - Kaunas

Kau­no mies­to mu­zie­jus (Kau­no pi­lis) - Kaunas

Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras - Kaunas

Ka­vi­nė „Ber­ne­lių užei­ga“ - Kaunas

Ka­vi­nė „Dei­vi­na“ - Kaunas

Ka­vi­nė „Pas La­do“ - Kaunas

Lau­ko ka­vi­nė „Dau­gir­do uos­tas“ - Kaunas

Lie­tu­vos avia­ci­jos mu­zie­jus - Kaunas

Lie­tu­vos me­di­ci­nos ir far­ma­ci­jos is­to­ri­jos mu­zie­jus - Kaunas

Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­das - Kaunas

Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Kaunas

Na­cio­na­li­nis M. K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Kaunas

Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no komp­lek­sas - Kaunas

Per­kū­no na­mas - Kaunas

Pra­mo­gų komp­lek­sas „Pa­žais­lio par­kas“ - Kaunas

Pre­ky­bos ir lais­va­lai­kio cen­tras „Me­ga“ - Kaunas

Res­to­ra­nas „Cra­zy hou­se“ - Kaunas

Res­to­ra­nas „Mies­to so­das“ - Kaunas

Res­to­ra­nas „Tė­vy­nė“ - Kaunas

Ta­do Iva­naus­ko zoo­lo­gi­jos mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Kaunas

Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Kaunas

Kau­no ma­rių re­gio­ni­nis par­kas - Kau­no r. sav.

Rau­dond­va­rio dva­ras - Kau­no r. sav.

Cu­krai­nė „Ka­čer­gės vin­gis“ - Kėdainiai

Ka­vi­nė „Ka­ra­liš­kie­ji kiš­kiai“ - Kėdainiai

Kė­dai­nių kraš­to mu­zie­jus - Kėdainiai

Res­to­ra­nas „Grė­jaus na­mas“ - Kėdainiai

Ka­vi­nė „Kryž­kė­lė“ - Kel­mės r. sav.

Kel­mės kraš­to mu­zie­jus - Kel­mės r. sav.

Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nis par­kas - Kel­mės r. sav.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nis par­kas - Kel­mės r. sav.

Fried­ri­cho pa­sa­žas - Klaipėda

Jū­rų mu­zie­jus - Klaipėda

Klai­pė­dos pi­lis - Klaipėda

Lai­kro­džių mu­zie­jus - Klaipėda

Lai­vas „Ve­nus“ - Klaipėda

Lai­vas Me­ri­dia­nas - Klaipėda

Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Klaipėda

Nar­dy­mo cen­tras „Ok­to­pu­sas“ - Klaipėda

Pa­jū­rio kem­pin­gas - Klaipėda

Res­to­ra­nas „Am­ber­ton Klai­pė­da“ - Klaipėda

Res­to­ra­nas „Old Port“ - Klaipėda

„Di­no par­kas“ - Klai­pė­dos r. sav.

Pa­jū­rio re­gio­ni­nis par­kas - Klai­pė­dos r. sav.

Poil­sia­vie­tė „Gam­tos per­las“ - Klai­pė­dos r. sav.

Kre­tin­gos mu­zie­jus (Kre­tin­gos dva­ro so­dy­ba ) - Kretinga

Res­to­ra­nas „Pas gra­fą“ - Kretinga

Pra­mo­gų komp­lek­sas „HBH“ - Kre­tin­gos r. sav.

Sa­lan­tų re­gio­ni­nis par­kas - Kre­tin­gos r. sav.

Me­te­lių re­gio­ni­nis par­kas - Laz­di­jų r. sav.

Vei­sie­jų re­gio­ni­nis par­kas - Laz­di­jų r. sav.

Ke­pyk­lė­lė „So­tas“ - Marijampolė

Ven­tos re­gio­ni­nis par­kas - Ma­žei­kių r. sav.

„Gin­ta­ro“ ba­ras-pi­ce­ri­ja - Molėtai

Mo­lė­tų kraš­to mu­zie­jus - Molėtai

Užei­ga „Pas Hof­ma­ną“ - Molėtai

Poil­sia­vie­tė „Ga­luo­nai“ - Mo­lė­tų r.

Alan­tos dva­ras - Mo­lė­tų r. sav.

As­ve­jos re­gio­ni­nis par­kas - Mo­lė­tų r. sav.

Ka­vi­nė „Vil­ka­sa­lė“ - Mo­lė­tų r. sav.

Lie­tu­vos et­no­kos­mo­lo­gi­jos mu­zie­jus - Mo­lė­tų r. sav.

Min­dū­nų žve­jy­bos mu­zie­jus - Mo­lė­tų r. sav.

Mo­lė­tų as­tro­no­mi­jos ob­ser­va­to­ri­ja - Mo­lė­tų r. sav.

Pa­ma­rio ta­kas - Ne­rin­ga, Juodkrantė

Ka­vi­nė „Žve­jo­nė“ - Ne­rin­gos sav., Juodkrantė

Van­dens tu­riz­mo agen­tū­ra „Jo­vi­la“ - Ne­rin­gos sav., Juodkrantė

Gin­ta­ro ga­le­ri­ja-mu­zie­jus - Ne­rin­gos sav., Nida

Ka­vi­nė „Ko­lib­ris“ - Ne­rin­gos sav., Nida

Ka­vi­nė „Kur­šis“ - Ne­rin­gos sav., Nida

VšĮ „Irk­la­ko­jis“ - Ne­rin­gos sav., Nida

Ka­vi­nė „Pa­gė­gė“ - Pagėgiai

Ram­by­no re­gio­ni­nis par­kas - Pa­gė­gių r.sav.

Pa­kruo­jo dva­ras - Pakruojis

Gin­ta­ro mu­zie­jus (Tiš­ke­vi­čių dva­ro rū­mai) - Palanga

Ka­vi­nė „Flo­ros sim­fo­ni­ja“ - Palanga

Ka­vi­nė „Ni­dus“ - Palanga

Pa­lan­gos bo­ta­ni­kos par­kas - Palanga

Ka­vi­nė „Par­še­lio ro­jus“ - Pa­lan­gos sav., Šventoji

Ka­vi­nė „Lo­kau­šė­lė“ - Pa­ne­vė­žio r. sav.

Kre­ke­na­vos re­gio­ni­nis par­kas - Pa­ne­vė­žio r. sav.

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus (M. Ogins­kio dva­ras) - Plun­gė

Bab­run­gė­nų van­dens ma­lū­nas - Plun­gės r. sav.

Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir geo­me­tri­nių fi­gū­rų par­kas - Plun­gės r. sav.

J. Rum­šie­nės so­dy­ba „Prie Žie­de­lio“ - Plun­gės r. sav.

M. Mi­ka­šaus­kie­nės kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba - Plun­gės r. sav.

Pla­te­lių jach­tų klu­bas - Plun­gės r. sav.

Poil­sio na­mai „Šal­ti­nė­lis“ - Plun­gės r. sav.

Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus - Plun­gės r. sav.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas - Plun­gės r. sav.

Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nis par­kas - Prie­nų r.-Birš­to­no sav.

Bur­biš­kio dva­ras - Rad­vi­liš­kio r. sav.

Dau­gy­ve­nės kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus-draus­ti­nis - Rad­vi­liš­kio r. sav.

Užei­ga „Še­du­vos ma­lū­nas“ - Rad­vi­liš­kio r. sav.

Ra­sei­nių kraš­to is­to­ri­jos mu­zie­jus - Raseiniai

Du­by­sos re­gio­ni­nis par­kas - Ra­sei­nių r. sav.

Užei­ga „Vi­duk­lės kol­dū­nai“ - Ra­sei­nių r. sav.

So­dy­ba „Jūr­vin­gė“ - Rie­ta­vo sav.

Užei­ga „O­be­lių ma­lū­nas“ - Ro­kiš­kio r. sav.

Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­jus - Ro­kiš­kis

Res­pub­li­ki­nis Vac­lo­vo In­to ak­me­nų mu­zie­jus - Skuo­do r. sav.

Die­ve­niš­kių is­to­ri­nis re­gio­ni­nis par­kas - Šal­či­nin­kų r. sav.

Ka­vi­nė „Ka­pi­to­nas Mor­ga­nas“ - Šiauliai

Ka­vi­nė „Re­tro“ - Šiauliai

Ka­vi­nė-ba­ras „Ar­kos“ - Šiauliai

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Šiauliai

Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio mu­zie­jus - Šiauliai

Šo­ko­la­do mu­zie­jus - Šiauliai

Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to mu­zie­jus - Šiauliai

„Gryn Gry­nas“ - Šiau­lių r. sav.

Zu­bo­vų dva­ras - Šiau­lių r. sav.

Šiau­lių ra­jo­no li­te­ra­tū­ros mu­zie­jus - Šiau­lių r. sav., Naisiai

D. Poš­kos Baub­liai - Ši­la­lės r. sav.

Res­to­ra­nas „Gi­li­ja“ - Šilutė

Ši­lu­tės mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Šilutė

Vieš­bu­tis „Deims“ - Šilutė

So­dy­ba „Skir­vy­tė­lė“ - Ši­lu­tės r. sav.

Et­nog­ra­fi­nė žve­jo so­dy­ba - Ši­lu­tės r. sav.

Ne­mu­no del­tos re­gio­ni­nis par­kas - Ši­lu­tės r. sav.

Poil­sio ir lais­va­lai­kio cen­tras „Ven­tai­nė“ - Ši­lu­tės r. sav.

Pol­de­rių mu­zie­jus - Ši­lu­tės r. sav.

Ven­tės ra­go or­ni­to­lo­gi­jos sto­tis - Ši­lu­tės r. sav.

Vi­la „Prie Pe­ter­so til­to“ - Ši­lu­tės r. sav.

Ker­na­vės ar­cheo­lo­gi­nės vie­to­vės mu­zie­jus - Šir­vin­tų r. sav.

Sir­vė­tos re­gio­ni­nis par­kas - Šven­čio­nių r. sav.

Tau­rų par­kas - Tau­ra­gė

Pa­gra­man­čio re­gio­ni­nis par­kas - Tau­ra­gės r. sav.

Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus - Tau­ra­gės r. sav.

PRE­ZO ke­pyk­lė­lė - Telšiai

Že­mai­čių mu­zie­jus „Al­ka“ - Telšiai

Ka­vi­nė „Prie Lūks­to“ - Tel­šių r. sav.

Var­nių re­gio­ni­nis par­kas - Tel­šių r. sav.

„Ka­vi­nė AJ šo­ko­la­das“ - Trakai

„Se­no­ji ki­bi­ni­nė“ - Trakai

Eks­kur­si­jos lai­vais „Bal­tis“ - Trakai

Res­to­ra­nas „Kiu­be­tė“ - Trakai

Tra­kų is­to­ri­jos mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Trakai

Užu­tra­kio dva­ras - Trakai

Aukš­tad­va­rio re­gio­ni­nis par­kas - Tra­kų r. sav.

Nuo­ty­kių par­kas „Ą­žuo­ly­nė“ - Tra­kų r. sav.

Poil­sio ir pra­mo­gų par­kas „To­ny­re­sort“ - Tra­kų r. sav.

Tra­kų is­to­ri­nis na­cio­na­li­nis par­kas - Tra­kų r. sav.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus - Ukmergė

„Ku­rė­nų užei­ga“ - Uk­mer­gės r. sav.

Tau­jė­nų dva­ras - Uk­mer­gės r. sav.

Ute­nos kraš­to­ty­ros mu­zie­jus - Ute­nos r. sav.

Žy­gei­vių slė­nis - Ute­nos r. sav.

A.Sver­ne­lio kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba - Va­rė­nos r. sav.

D. Ja­zu­ke­vi­čie­nės ka­vi­nė - Va­rė­nos r. sav.

Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nis par­kas - Va­rė­nos r. sav.

R. Sa­ka­lie­nės kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba - Va­rė­nos r. sav.

Š. Kirk­liaus­ko ka­vi­nė - Va­rė­nos r. sav.

V. ir A. Svir­ne­lių kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba „Ger­trū­dos na­mai“ - Va­rė­nos r. sav.

Viš­ty­čio re­gio­ni­nis par­kas - Vil­ka­viš­kio r .sav.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus so­dy­ba - Vil­ka­viš­kio r. sav.

Ka­vi­nė „Auk­so ra­gas“ - Vil­ka­viš­kio r. sav.

Kem­pin­gas „Pu­še­lė“ - Vil­ka­viš­kio r. sav.

Pe­tro­nė­lės Ar­ba­taus­kie­nės so­dy­ba - Vil­ka­viš­kio r. sav.

Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jus (Pa­eže­rių dva­ras) - Vil­ka­viš­kio r. sav.

Pa­vil­nių re­gio­ni­nis par­kas - Vil­niaus m. ir r. sav.

Ver­kių re­gio­ni­nis par­kas - Vil­niaus m. ir r. sav.

Res­to­ra­nas HBH - Vil­niaus r. sav., Rie­šės sen.

Eu­ro­pos par­kas - Vil­niaus r.sav.

Ne­ries re­gio­ni­nis par­kas - Vil­niaus r.sav.

„Kom­pa­ni­ja“ - ge­ro mais­to na­mai - Vilnius

„Lais­va­lai­kio pra­mo­gos“ - Vilnius

„Vi­chy“ van­dens par­kas - Vilnius

Ener­ge­ti­kos ir tech­ni­kos mu­zie­jus - Vilnius

Ge­le­žin­ke­lių mu­zie­jus - Vilnius

Gus­to bly­ni­nė - Vilnius

Kai­rė­nų bo­ta­ni­kos so­das - Vilnius

Kal­bos mu­zie­jus - Vilnius

Ka­vi­nė „Ma­ma mia“ - Vilnius

Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Vilnius

Lie­tu­vos di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės Val­do­vų rū­mai - Vilnius

Lie­tu­vos ku­li­na­ri­nio pa­vel­do mu­zie­jus - Vilnius

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Vilnius

Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos mu­zie­jus - Vilnius

Lie­tu­vos tea­tro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­jus - Vilnius

Li­te­ra­tū­ri­nis Alek­sand­ro Puš­ki­no mu­zie­jus - Vilnius

Nuo­ty­kių par­kas „La­bas“ - Vilnius

Pra­mo­gų ir poil­sio cen­tras „Bel­mon­tas“ - Vilnius

Res­to­ra­nas „Ga­bi“ - Vilnius

Res­to­ra­nas „Ku­ku­mu­ku“ - Vilnius

Sa­lo­tų ba­ras „Ma­no Gu­ru“ - Vilnius

Sve­tai­nė-ba­ras "Ve­ran­da" - Vilnius

Vil­niaus TV bokš­tas - Vilnius

Vil­niaus uni­ver­si­te­to mu­zie­jus ir jo pa­da­li­niai - Vilnius

Žais­lų mu­zie­jus - Vilnius

Le­dai­nės Yo­gis - Vil­nius, Klaipėda

Gra­žu­tės re­gio­ni­nis par­kas - Za­ra­sų r. sav.

Sar­tų re­gio­ni­nis par­kas - Za­ra­sų r. sav.

Za­ra­sų kraš­to mu­zie­jus - Za­ra­sų r. sav.

Bly­ni­nės „La cre­pe“ - Vi­so­je Lietuvoje

Grei­to mais­to res­to­ra­nai “McDo­nald's“ - Vi­so­je Lietuvoje

Ka­vi­nės „Char­lie kids“ - Vi­so­je Lietuvoje

Nuo­ty­kių par­kai „U­no­parks“ (One, Splius) - Vi­so­je Lietuvoje

Pi­ce­ri­jos „Char­lie piz­za“ - Vi­so­je Lietuvoje

Pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­trai „A­kro­po­lis“ - Vi­so­je Lietuvoje

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
pritariu Lietuviui  86.100.67.166 2014-08-30 10:55:42
pritariu Lietuviui...deja, vaizdelis toks, ir kyla įtarimų dėl šališkumo...P.S. nesu verslininkė, esu gidė, tad sąrašiukas , deja, kritikuotinas...
2 0  Netinkamas komentaras
Lietuviui  77.241.203.66 2014-06-19 09:06:57
Ach, kaip mes kartais nepaskaitom iki galo. Matom tik picerijas, akropolius ir nupirktas vietas, o juk juodu ant balto parasyta: "lan­ky­ti­ni ob­jek­tai at­rink­ti ne­ša­liš­kai, pa­si­tel­kus eks­per­tų, ke­liau­to­jų, vie­tos tu­riz­mo spe­cia­lis­tų pa­gal­bą bei lei­dyk­los dar­buo­to­jams ano­ni­miš­kai lan­kant ir ti­kri­nant pa­siū­ly­tas vie­tas. Lei­di­ny­je nė­ra rek­la­mą už­si­sa­kiu­sių ar ki­taip pro­te­guo­ja­mų įmo­nių in­for­ma­ci­jos. At­lie­kant ob­jek­tų at­ran­ką ir ver­ti­ni­mą bu­vo pa­si­telk­tos ir vie­tos bend­ruo­me­nės, tu­riz­mo in­for­ma­cii­jos cen­trų dar­buo­to­jai, spe­cia­lis­tai, gi­dai." Be to, be kavinių čia yra ir muziejai, ir regioniniai parkai. Šeimai palanki vieta ir lankytina vieta - tai juk ne tas pats. Ne kiekvienoje lankytinoje vietoje netoliese bus kur pavalgyti ar atsipūsti, ypač su vaikais.
2 0  Netinkamas komentaras
lietuvis  78.58.61.204 2014-06-17 18:19:51
Na gal ne mano protui suprasti,bet jei Akropolis ir picerijos lankytinos vietos ,kurias reikia Lietuvoj aplankyti ir pamatyti - sakyčiau kad tai daugiau sąrašas verslininkų,kurie matomai parėmė šio ''sąrašo''sudarymą.Seniau lankytinos vietos buvo muziejai,parkai ir t.t.,bet ne kavinės ,picerijos ar prekybos centrai.Manu,kad sąrašo sudarytojai sumaišė kokteiliuką.
3 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami