Baden-Badenas vilioja ne tik gydyklomis

LŽ 2008-09-15 00:00
2008-09-15 00:00
Baden-Badeno apylinkėse yra ne viena pilis. Nuo šios atsiveria graži kalnų papėdėje esančio miestelio panorama. Autorės nuotrauka
Ka­ra­liš­kuo­ju va­di­na­mas Vo­kie­ti­jos Ba­den-Ba­de­no ku­ror­tas iš vi­sos Eu­ro­pos su­plūs­tan­čiai "grie­ti­nė­lei" ga­li pa­siū­ly­ti ne tik mau­dy­nes gar­sio­sio­se ter­mi­nė­se sro­vė­se, įspū­din­gą mu­zi­ki­nę prog­ra­mą, bet ir įvai­riau­sių ak­ty­vaus poil­sio ga­li­my­bių.

Baden-Badenas įsikūręs miškingame bei kalvotame Švarcvaldo regione. Nors pats miestelis nedidukas, - čia gyvena apie 50 tūkst. gyventojų, jame gausu aukštos klasės viešbučių, prabangių parduotuvių ir restoranų. Į kurortą suplaukia "grietinėlė" - pasiturintys, vyresnio amžiaus poilsiautojai. Daugiausia - vokiečiai, bet liepos pabaigoje, kai lankiausi Baden-Badene, buvo išties gausu rusų. Viešbučiuose specialiai jiems aptarnauti įdarbinti jų tėvynainiai, restoranų meniu - ir rusų kalba. Rafinuotomis tradicijomis garsėjančio kurorto gyventojai stebisi dažno šių poilsiautojų storžieviškumu ir įžūlumu. Kita vertus, šie klientai pinigų neskaičiuoja.

Gydomosios procedūros

Mėgstama poilsiautojų pramoga - išsipusčius vaikštinėti Lichtentalerio alėja palei per miestelį tekančią Oos upę. Nors pati ji neįspūdinga, siaurutė, bet per ją permesta nemažai tiltelių, gražiai sutvarkyta aplinka, veši gėlynai.

Tačiau svarbiausia Baden-Badeno atrakcija - gydomosios procedūros. Miestelis nuo senų laikų garsėja giliai iš požemių trykštančiomis karšto vandens versmėmis. Jų temperatūra gali siekti net virš 60 laipsnių. Dar I-II amžiuje šioje vietovėje termines pirtis buvo įrengę romėnai. Dabartinis traukos centras - Friedrichsbado vonių centras, pastatytas 1877 metais. Už apvalią sumelę galima mėgautis įvairiausių vonių bei masažo malonumais. Ne mažiau įžymios ir Caracallos pirtys. Užsukus į miestelio turizmo informacijos centre esančią Trinkhalle galima ir paragauti trykštančios versmės, - tiesa, jos skonis ne itin malonus. Gausu Baden-Badene ir dabar madingos talasoterapijos klinikų. Dar viena kurorto įžymybė - vienu gražiausių pasaulyje skelbiamas kazino, įsikūręs senoviniame pastate.

Muzikinis gyvenimas

Liepos pabaigoje-rugpjūčio pradžioje miestelyje vyksta tradicinis Baden-Badeno muzikos festivalis. Jo koncertai vyksta Festivalių rūmuose, talpinančiuose net kelis tūkstančius žiūrovų. Prestižinis renginys, į kurį atvyksta žymiausi atlikėjai, orientuotas į pasiturinčią klausytojų publiką, - bilietai vidutiniškai kainuoja 70 eurų (245 litų).

Šios vasaros festivalyje grojo pasaulinio garso austrų pianistas Alfredas Brendelis. Jo koncertą mieste išradingai reklamuojanti iškaba skelbė: "Trileris. Nepakartojama, kaip A.Brendelis groja įžymiąją Šuberto sonatos trelę" (žodžių žaismas "thriller"-"triller"). Šis pasirodymas buvo vienas paskutiniųjų, mat garsusis artistas žada baigti karjerą, o paskutinis oficialus jo koncertas numatytas šių metų gruodžio mėnesį.

Šiųmetiniame festivalyje taip pat grojo Vokiečių simfoninis orkestras iš Berlyno ("Deutsches Symphonie Orchester Berlin"), atlikęs Richardo Vagnerio "Tanhoizerį". Susidomėjimas didžiulis - kelių tūkstančių vietų salėje vos kelios buvo neužimtos.

Baden-Badene taip pat organizuojami styginių instrumentų meistriškumo kursai - "Carl Flesch akademija". Jiems vadovauja garsūs profesoriai, dalyviai rengia viešus pasirodymus su Baden-Badeno orkestru. Dar viena muzikinė detalė - kurorte yra išlikęs namas, kuriame gyveno Johannas Brahmsas, - dabar čia įsikūręs jo memorialinis muziejus.

Apylinkių maršrutai

Pasidairius miestelyje galima rasti ir kitų pramogų. Teko lankytis žirgyne, kur daugiausia laikomi islandiški arkliai. Jie šiek tiek žemesni nei įprasta ir greta tradicinių bėgsenų, kurie vadinami aliūrais, turi unikalią, tik jiems būdingą bėgseną, kai jodamas jautiesi tarsi plauktum. Ypač įspūdinga išjoti į netoliese esančius kalnus, pasidairyti po vaizdingas apylinkes. Ne veltui sakoma, kad Švarcvaldo kraštas, kur įsikūręs Baden-Badenas - aktyvaus poilsio mėgėjų rojus. Apylinkėse neretai sutiksi kalnų dviratį minantį turistą, uolų laipiotoją arba žemėlapiu nešiną ėjiką. Tai ne šiaip vaikščiojimas pėsčiomis, o pusiau sportas, kai avima specialia avalyne ir įveikiamos gana sudėtingos trasos. Baden-Badeno turizmo informacijos centre galima gauti pasirinkto maršruto žemėlapį. Manasis tik išėjus iš miestelio pasuko į kalnus. Vieno jų viršūnėje, žalumos apsuptyje aptikau rožių sodą. Dar pražingsniavau pro dvi pilis ir per 6 valandų kelionę įveikiau apie 11 kilometrų.

Lietuvos atrakciono nėra

Ištyrinėjus Baden-Badeną, verta pasidairyti tolėliau. Tik valanda kelio traukiniu - ir jūs pasiekiate didžiausią Vokietijoje "Europos" atrakcionų parką, įsikūrusį netoli Rusto miesto. Už įėjimą sumokėjus 30 eurų galima rinktis norimą pramogą. Parkas suskirstytas į zonas pagal didžiausias Europos valstybes. Tiesa, Lietuvos čia nėra, o Rusija - taip. Jos atrakcionas - kosminė stotis "Mir" sutraukia daugybę lankytojų. Išsirinkau tris, mano nuomone, baisiausius atrakcionus - tikrai vertėjo. Kas pageidauja, gali užsukti į atitinkamai - pagal šalis - įrengtus restoranus: vokiečių zonoje - aludė, italų - picerija. Parke vyksta įvairūs pasirodymai: demonstruojasi jojikai, gimnastai, čiuožėjai ant ledo, vyksta riterių kovos. Iš Baden-Badeno lengvai pasiekiamas ir jau Prancūzijoje esantis Strasbūras. Įdomu apžiūrėti jo senamiestį, Europos parlamento pastatą bei kitas įžymybes.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami