Balatonas: baltos burės ir baltasparniai paukščiai

Rasa PAKALKIENĖ   2012-07-13 08:24
Rasa PAKALKIENĖ
 
2012-07-13 08:24
Net ir ne vi­są sa­vai­tę vie­šint Veng­ri­jo­je ver­ta nu­va­žiuo­ti prie Ba­la­to­no eže­ro. Jo­kie at­vi­ru­kai ar fil­mu­kai ne­ats­tos to, ką ga­li­ma iš­vys­ti sa­vo aki­mis. Di­džiu­lės erd­vės, ke­rin­čio žyd­ro at­spal­vio van­duo, dau­gy­bė bal­tų bu­rių to­lu­mo­je, kran­tai lyg ku­be­lių pri­dė­lio­ti poil­sio na­me­lių.

Teigiama, jog Balatono pakrantės yra vienos populiariausių ir turistų mėgstamiausių vietų. Čia įsikūrę daug kurortinių miestelių. Šios erdvės vadinamos net rojumi.  

Iš Budapešto prie Balatono ežero važiavome traukiniu. Bilieto kaina vasarą - 30-35 litai. Pro traukinio langą dairėmės į saulės įkaitintą Vengrijos gamtą. Po dviejų su puse valandos kelionės netikėtai atsivėrė didžiausio Vidurio Europos ežero vaizdas. Pakrante važiavome ilgokai, nes norėjome pasiekti vietą, iš kurios galima persikelti į Tihanio pusiasalį. Balatono paežerė alsavo poilsiu: šviesiais drabužiais vilkintys žmonės vaikštinėjo lėtai, buvo matyti daug kavinių ir restoranėlių, valčių ir laivų prieplaukų. Išlipę iš traukinio turėjome beveik dvi valandas laukti laivo, plaukiančio į Tihanio pusiasalį, tad nusprendėme pasidairyti po nedidelį kurortinį Balatonfiuredo miestelį. Čia viskas patogu poilsiaujantiems žmonėms. Jie lėtai vaikštinėja promenada ir mėgaujasi vaizdais. Jei išalksta, gali čia pat greitai pavalgyti, tarkime, pasisotinti kepta vištiena, atsigaivinti skaniais ledais. Mėgstantieji apsipirkti tikrai turėtų būti patenkinti, nes miestelyje - daugybė prekyviečių. Jei ką nors pamiršai pasiimti į kelionę, atostogoms reikalingų daiktų rasi parduotuvėlėse ir lauko prekybos vietose. Jeigu labai karšta, gali išsimaudyti fontanėliuose, trykštančiuose šalia prieplaukos. Tiesa, pasitaškyti jų vandenyje labiausiai patinka vaikams. Poilsiautojai, norintys paplaukioti mažesniais ar didesniais laivais, bilietų gali įsigyti prieplaukose. Išsiilgusiesiems saulės vonių taip pat tenka traukti piniginę - bilietas į paplūdimį vienam žmogui kainuoja apie 13 litų, grupei - šiek tiek pigiau. Užtat ten nestinga patogių ir švarių tualetų, persirengimo kabinų, lauko dušų ir geriamojo vandens fontanėlių.   

Balatono pakrantėje matėme ne tik daug poilsiaujančių žmonių, bet ir paukščių - ančių, gulbių, padangę virš ežero vis perskrosdavo kirai ar gervės. Baltasparniai paukščiai harmoningai derėjo prie tolumoje boluojančių burinių laivelių. Vaizdas išties tapybiškas. 

 

Šiaudiniai stogai

Iš Balatono ežero pakrantės laivu persikelti į Tihanio pusiasalį trunka apie 20 minučių. Tokio pat pavadinimo miestelį iš prieplaukos galima pasiekti autobusu arba pėsčiomis. Mūsų nedidelė kompanija nusprendė kopti. Keliukas statokas, bet įveikti vieną kilometrą buvo įdomu, nes galėjome stabtelėti ir apsidairyti - į tankoką žalią augmeniją, savitus apskritos formos namus. Kai kurių stogai, laikantis senovinės tradicijos, dengti šiaudais. Tokie būstai atrodo jaukūs ir ekologiški.

Vienoje aukščiausių pusiasalio vietų stūkso bažnyčia, kurią juosia apžvalgos aikštelė. Iš jos atsiveria įspūdinga Balatono panorama - vienokia vakare, kai pakrantėse žiba šviesos, kitokia rytą, kai ežeras šiek tiek paslėptas miglos.

Tihanio pusiasalyje, kaip ir Balatono pakrantėse, taip pat paisoma turistų, kurių srautai čia nesibaigia, pageidavimų. Miestelyje apstu svečiams skirtų nedidelių parduotuvių, kavinių ir restoranų, yra keletas muziejų. Prekyvietės įrengtos tiesiog gatvėse ar kiemuose. Nesunku užtikti vietų, kur siūloma gyvo naminio alaus maždaug po 5 litus už bokalą ir patiekalų nuo 20 litų už porciją. Verta paragauti ir vietinio vyno, spaudžiamo iš apylinkėse auginamų vynuogių. Vengrijos svečiai turėtų paskanauti ir nacionalinio patiekalo - guliašo, tirštos bei aštrios sriubos su mėsa. Vengrai mėgsta paprikas, todėl šio krašto valgiai apskritai yra aštroki.  

Tihanio pusiasalyje nakvynę galima rasti pagal kiekvieno skonį ir kišenę - nuo lovos už maždaug 35 litus iki ištaigingų apartamentų viešbučiuose. Bet ten kainos nė neklausėme. Miestelyje yra daug namų, prie kurių pažymėta, kad poilsiautojams nuomojami kambariai. Galima apsistoti ir atokesnėje vietoje, gamtos prieglobstyje, ir centrinėje miestelio dalyje. Gatvelės čia siauros, vingiuotos, tai į kalną kyla, tai į papėdę bėga. Aplinka tiesiog alsuoja senove.  

Balatono vandens apsuptas Tihanis turi du vidinius ežerus. Žvelgiant iš aukštesnės vietos jie atrodo itin savitai - tarsi akys pusiasalio veide. Pernakvoję miestelyje kitą rytą keliavome ne į Balatono pakrantę, bet prie vieno vidinių ežerų pasiirstyti išsinuomota valtele. Valanda šio malonumo kainavo 10 litų. Smagumas - apskritai neįkainojamas. Iš nendrynų skambėjo vandens paukščių balsai, ore ratus suko plėšrieji sparnuočiai, tviskėjo saulės spindulių glamonėjamas vanduo.  

Jauku ir patogu

Tihanis laikomas gražiausia Balatono vieta. Tačiau ežero apylinkėse yra daug įspūdingų kampelių. Vienas populiariausių - Foniodas, įsikūręs ant vienišo kalno. O, tarkime, lietuviai mėgsta Šiofoko kurortą, esantį šiaurinėje ežero dalyje. Kiekvienoje Balatono pakrantės gyvenvietėje įrengtos jaukios poilsio zonos, nedideli parkeliai, patogūs paplūdimiai. Daugelyje vietų ežero krantas seklus ir smėlėtas.

Greta Balatono yra karštų versmių. Čia įsikūrusios gydyklos, nes vanduo turi gydomųjų savybių. Taigi galima atgauti jėgas ir įveikti įvairias ligas. Mėgautis terminio vandens malonumais mėgsta ir vengrai, ir užsieniečiai. Viena žymiausių ežero apylinkėse esančių versmių - Hevizas.

Balatono vandens temperatūra vasarą būna daugiau kaip 20 laipsnių Celsijaus. Šis ežeras labai seklus, jo vidutinis gylis - maždaug 3 metrai. Kad vanduo siektų bent pečius, reikia nueiti tolokai nuo kranto. Todėl čia saugu maudytis vaikams ir nemokantiems plaukti suaugusiesiems. Be to, vanduo, veikiamas saulės šilumos, labai greitai sušyla ir tampa tikru rojumi maudynių mėgėjams.    

Balatono ežerą galima skrosti motorinėmis valtimis ir burlaiviais, plaukioti juo katamaranais ir kajakais, čiuožinėti vandens slidėmis.

Balatonas, telkšantis centrinėje Vengrijos dalyje, yra didžiausias Vidurio Europos ežeras. Jo plotas - 600 kilometrų. Balatonas driekiasi 77 kilometrus, plačiausia ežero vieta - apie 14 kilometrų. Balatonas net vadinamas Vengrijos jūra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Autorei  78.60.69.167 2012-07-13 16:56:58
neparašėte esmės,Balatonas,dirbtinis ežeras.
2 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami