Baltosios naktys Norvegijos kalnuose

AUDRIUS MUSTEIKIS   2011-03-18 00:00
AUDRIUS MUSTEIKIS
 
2011-03-18 00:00
"Pa­ver­gė kal­nai: kuo to­liau, tuo dau­giau jų no­ri­si", - ti­ki­na pa­ty­ręs ke­liau­to­jas To­mas Kas­pu­tis.

Jaunas vaikinas Tomas dar mokydamasis mokykloje Alytuje lankė jaunųjų turistų būrelį, sėkmingai dalyvavo varžybose. Šiandien jis lydi į kalnus išsiruošusių keliauninkų grupes. Lenkija, Slovakija, Juodkalnija... Tačiau nepaprasto grožio kalnai, pasak Tomo, - Norvegijoje ir šiai valstybei priklausančiose Lofoteno salose. Tai lietuvių dar mažai atrasti kelionių maršrutai.

Romantika ir sportas

"Kalnuose ir atsipalaiduoji - grožiesi gamta, fotografuoji - tikra romantika, ir aktyviai sportuoji - kopinėji, - teigia Tomas. - Kai pirmą kartą į juos nuvažiavau, apėmė tokia ramybė, toks gerumas." Kelionėms jis paprastai vadovauja vasarą. Būna, norintieji aplankyti Norvegiją nusiteikia komfortiškai kelionei, nors ir yra iš anksto perspėjami, kad nakvoti teks palapinėse bet kokiu oru. Visi keliautojai suskirstomi į tris grupes - pagal pajėgumą. Pajėgiausiųjų grupei svarbiausias kelionės momentas - penkių dienų žygis, kuriam turistai kaip tikri alpinistai pasiruošia virves ir apraišus. "Lengvoji" grupė į nedidelį žygį išeina rytą, grįžta vakarop.

Į Norvegiją keliaujama autobusu - per Latviją, Estiją, Suomiją. Atgal - per Švediją, aplankant Stokholmą. Taigi galima sakyti, kad kelionė - dviejų savaičių turas po Skandinaviją. Kelte iš Estijos į Suomiją užtrunkama apie valandą. "Helsinkis - irgi gražus miestas, - pristato Tomas, - čia daug salų, kur gyvena žmonės, o tarp salų kursuoja nedideli maršrutiniai laiveliai." Suomijoje turistai lanko Kalėdų senelio namus, esančius prie poliarinio rato, taip pat "Arcticum" muziejų, kurio eksponatai pasakoja apie Šiaurę. Suomijoje apspinta spiečiai uodų, taigi reikia nepamiršti priemonių, atbaidančių šiuos įkyrius vabzdžius.

Vėjų pagairėje

Trasų į kalnus galima rasti jau Suomijoje. "Leidžiamės jomis - padarome apšilimą prieš "rimtesnius" kalnus, - pasakoja Tomas. - Suomija - drėgna šalis: jei tik nuklysi nuo kelio, įklimpsi į pelkynę. Geriau eiti, kur takai ir akmenys. Oras - labai permainingas, vieną akimirką šviečia saulė, kitą - užeina debesys, prapliumpa lyti, sutemsta kaip naktį."

"Visos nakvynės palapinėse arba kempinguose, - dar sykį pakartoja Tomas. - Vakarienę gaminamės patys. Beje, sutinkame nemažai lietuvių: ir Suomijoje, ir Švedijoje, ir Norvegijoje."

Kalnai Norvegijoje labai statūs - tiesiog uolos, bet labai gražūs. Verta pamatyti šią atšiaurią gamtą. Taip pat ir baltąsias naktis, kai praktiškai visą parą nesutemsta. Naktimis fiordai patvinsta, apsemia nemažus plotus. Vanduo į fiordus atplūsta iš Norvegijos jūros.

"Tokioje kelionėje svarbu geri batai, kelnės, striukė, - perspėja Tomas. - Norvegijos kalnuose pučia žvarbūs vėjai, todėl striukė turi apsaugoti ne tik nuo lietaus, bet ir nuo vėjo. Geriausi batai - alpinisto, skirti ėjimui pėsčiomis, nepraleidžiantys vandens ir neleidžiantys kojai prakaituoti, tiksliau, išgarinantys prakaitą. Jie nemažai kainuoja, bet pasirūpinti vertėtų. Kelnės irgi geriausia neperšlampamos. Bet kai oras geras, galima vaikščioti ir su šortais."

Nesibaiminantys šalčio keliautojai gali trumpam įlįsti į ledinį kalnų ežerų vandenį ir pasikrauti energijos. Kai kurių ežerų vanduo - geriamasis, todėl labai švarus, ten maudytis negalima, stovi įspėjamieji ženklai.

Vietiniai - vasarotojai

"Kalnuose daug išmintų takelių, eiti jais nėra labai sudėtinga, - drąsina Tomas. - Kur labai statu ir sunku nusileisti, pritaisytos specialios grandinės prisilaikyti. Tačiau vietiniai ir ten vaikšto be jokių apraiškų, ir labai greitai. Daug kur reikia eiti atsargiai, žiūrėti, kur statai koją: atrodo, ten žolė, o galima susmigti iki pusės. Kai kur stovi nameliai, kuriuose galima įsikurti už tam tikrą mokestį. Tiesa, jie ne visuose planuose pažymėti. Informacija apie tai - turizmo informacijos centruose. Tokiuose nameliuose gerai pasislėpti nuo naktinių audrų. Apie pirmą valandą nakties paprastai pakyla dideli vėjai. Gulintiesiems palapinėse tenka įsispirti į jas rankomis ir kojomis. Savotiškai smagu."

Per minėtą penkių dienų žygį keliauninkai nueina apie 50-70 kilometrų. Kur kelią pastoja stati uola, tenka prašyti vietos gyventojų, kad su valtele perkeltų į kitą ežero ar fiordo pusę.

Vietiniai Lofoteno salų gyventojai - dažniausiai vasarotojai. Čia jie turi pasistatę namus ir atvyksta atostogų ar šiaip iškylauti. Ar kas nors yra namuose, skelbia iškelta Norvegijos vėliava. Prie dažnų namų džiūsta čia pat pagautos žuvys. Angliškai puikiai kalba visi norvegai: tiek vyresni, tiek jaunesni.

Tomas ir jo turistai tik patvirtins, kad Norvegija - labai brangi šalis. Pavyzdžiui, puodelis arbatos kainuoja keletą eurų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Andrius Z  188.222.227.11 2013-03-26 16:03:06
Labai puikus straipsnis, kai tik turesiu proga, butinai isbandysiu tokia kelione. Labai idomu!
2 0  Netinkamas komentaras
Tomas  195.14.173.2 2013-03-26 16:03:06
Visuomet stengiamės jokių pėdsakų nepalikti, viską susipakuojam, susirenkam iki menkiausių smulkmenų :) Nes gamtą tikrai reikia vertinti, o iš jų kultūros mums dar mokytis ir mokytis. Bet gal ir lietuvaičiai kada nors suaugs ir taps protingesniais :)p
2 0  Netinkamas komentaras
Troliukas  78.56.177.229 2013-03-26 16:03:06
Taigi,taigi pasisvečiavus prašau palikti švarią gamtą.
2 0  Netinkamas komentaras
Unė  78.56.177.229 2013-03-26 16:03:06
Labai gražu Norvegijoje ir aš ten daug sykių buvau ir vis norisi sugrįžti, ta laukinė gamta, kalnai, fiordai tiesiog užburia žmogų. Vietiniai nepaprastai rūpinasi savo aplinka, gamta nuostabiai švari, šiukšlių nepamatysi niekur, yra lietuvaičiams iš ko pasimokinti. Tik keliaudami po tą šalį, gerbkime ją, ir nedarykime gėdos savo tautai.
2 0  Netinkamas komentaras
Julija  82.135.202.101 2013-03-26 16:03:06
Sveiki, labai saunus, patikimas ir rupestingas kelioniu vadovas!
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami