Belgija - vandens mėgėjams

Rima JŪRAITĖ 2008-05-23 00:00
Rima JŪRAITĖ 2008-05-23 00:00
Briugė dėl daugybės laivybai pritaikytų kanalų vadinama Šiaurės Venecija. Autorės nuotraukos
Bel­gi­ja pra­džiu­gins tuos, ku­rie mėgs­ta pa­žvelg­ti į mies­tą iš upė­mis ir ka­na­lais zu­jan­čių lai­ve­lių. Ke­liau­to­jų po­rei­kiams pri­tai­ky­ta lai­vy­ba šio­je ša­ly­je tie­siog kles­ti.

Belgija - tai valstybė, savo plotu perpus mažesnė už Lietuvą, įsikūrusi geografiškai patogioje Vakarų Europos dalyje, prie Šiaurės jūros. Šalis maža, tačiau gyventojų čia net triskart daugiau nei Lietuvoje. Ir nors ši valstybė turi tik 67 kilometrus jūros pakrantės, laivyba čia itin klesti. Antras pagal dydį miestas Antverpenas - svarbus pramoninės laivybos uostas ne tik Belgijos, bet ir visos Europos mastu, o turistų poreikiams tobulai pritaikytos upės ir kanalai - kitų dviejų miestų: Briugės ir Gento privilegija.

Šiaurės Venecija

Briugė dėl daugybės laivybai pritaikytų kanalų ir namų, stovinčių tiesiog vandenyje, pelnytai vadinama miestu muziejumi po atviru dangumi arba tiesiog Šiaurės Venecija. Miesto gyvenimas čia užsimezgė dar VII amžiuje, o XIII amžiuje Briugė išgarsėjo kaip uostamiestis, kuriame klestėjo viduramžių amatininkų gildijos, populiarios tarp užsienio šalių pirklių. Kaip tik šiuo laikotarpiu ir pastatyta dauguma tikra viduramžių dvasia alsuojančių namų, bokštų, bažnyčių ir tiltų. Pastarieji virš kanalų pratęsia siauras ir vingiuotas senojo miesto gatveles, labiau pritaikytas pėstiesiems ir dviratininkams nei automobilių vairuotojams. Beje, Briugėje dviratis beveik toks pat populiarus kaip ir gretimoje Olandijoje.

Nors eismas Šiaurės Venecijoje tikrai sudėtingas, vis dėlto gatvėmis zuja daugybė arkliais kinkytų karietų su skrybėlėtais vadeliotojais, dar labiau sustiprinančių viduramžišką miesto aurą.

Pasivažinėti karietomis - pramoga turistams, tačiau toli gražu ne tokia populiari, kaip pusvalandžio trukmės pasiplaukiojimas laiveliu, kainuojantis 6 eurus. Tiesa, stovėti eilėje prie bilietų kasos, bent jau šiltuoju metų laiku, užtrunka kiek ilgiau, nei pati ekskursija laiveliu. Tačiau išbandyti šią pramogą tikrai verta - iš arti apžiūrėti senuosius pastatus patogiausia keliaujant vandens keliu.

Įdomiausios lauktuvės iš Briugės vis dėlto nesusijusios su laivais ir vandeniu. Briugė garsėja išskirtiniais nėriniais, iš kurių gaminamos užuolaidos, staltiesės, drabužiai ir net suvenyriniai atvirukai, gobelenais, kurie talentingų meistrų rankose pavirsta pagalvėlių užvalkalais, lovatiesėmis, rankinėmis, piniginėmis ir kitomis praktiškomis smulkmenomis.

Tarp dviejų upių

Imperatoriaus Karolio V miestas - Gentas, savo viduramžiška dvasia nė kiek nenusileidžia Briugei. Čia taip pat klesti laivyba, miestas įsikūręs tarp dviejų upių - Schelde ir Leie.

Leie upės krantinė, vadinamoji Graslei, turistus stebina autentiškais viduramžių namais. Nors kai kurie šių pastatų akivaizdžiai pasvirę į kanalo pusę, tačiau šie patys seniausi ir iš pažiūros pavojingi toliau naudoti, virto prabangiausiais Gento restoranais. Gražiausi vaizdai atsiveria nuo Šv. Mykolo tilto, simbolizuojančio ano meto gildijų galią.

Pažinti Gentą vien ekskursijos laiveliu tikrai nepakanka. Gotikos architektūros palikimas - Šv. Bavo katedra, nepriekaištingai išsilaikiusi XIII amžiaus varpinė su 44 varpais, keliais amžiais anksčiau pastatyta išskirtinio grožio Šv. Nikolajaus katedra (prancūzų revoliucijos laikais virtusi arklidėmis ir vėl atgimusi kaip šventovė) ir Grafų pilis, dar vadinama istorine miesto širdimi - tai tikriausiai privalomi pirmos pažinties su Gentu lankytini objektai.

Neturistinė laivyba

Antras pagal dydį miestas Antverpenas - gal kiek mažiau patrauklus turistams. Čia klesti ne turisto reikmėms, o pramonei pritaikyta laivyba. Šis uostamiestis labiau garsėja kaip pasaulinės reikšmės deimantų sostinė, nei kaip minias turistų pritraukiantis miestas. Turistų rojaus titulas ir didžiausias keliautojų dėmesys vis dėlto pelnytai atitenka Briugei.

Antverpeno senamiestis nors ir nedidelis, bet įdomus. Maždaug per valandą galima apeiti svarbiausius objektus: Didžiąją aikštę su Brabo fontanu ir Belgijos vizitine kortele tapusiais renesansiniais gildijų namais, apžiūrėti gotikinę katedrą ir pakrantėje įsitaisiusią pilį.

600 alaus rūšių

Belgijos sostinėje Briuselyje, kitaip negu Briugėje ar Gente - romantiškai pasiplaukioti laiveliu kanalais neįmanomi, nes šių paprasčiausiai nėra. Tačiau jis garsėja šokolado ir alaus parduotuvėlėmis. Alaus Belgijoje gaminama net 600 rūšių ir išgeriama daugiausiai pasaulyje. Specialios alaus parduotuvės, kuriose nepatyrusi turisto akis tiesiog paklysta tarp gausybės spalvotų butelaičių ir įvairiausių formų bokalų, siūlo ne tik įprastas šviesiųjų ir tamsiųjų, taip pat baltojo alaus rūšis, bet ir tradicinio vyšninio alaus "Kriek", kurį kai kurios alaus daryklos gamina vos 3 laipsnių stiprumo. Tokiu, labiau į vyšnių limonadą nei į alų panašiu gėrimu Belgijoje neretai atsigaivina ir vaikai.

Briuselyje yra ką veikti ne tik smaližiams ir alaus mėgėjams, bet ir tikriems gurmanams. Jiems specialiai skirta vadinamoji Mėsininkų gatvė, kurioje vienas prie kito rikiuojasi jūros gėrybes ir delikatesinius kepsnius siūlantys restoranėliai. Už gurmanišką vakarienę gali tekti pakloti ne vieną šimtinę eurų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami