Blogai, kai turistų per daug

lzinios.lt 2012-10-04 12:14

lzinios.lt

2012-10-04 12:14
Angkoras (Kambodža) AFP/Scanpix nuotr.
Šv.Pe­tro ba­zi­li­ką Ro­mo­je ar Ang­ko­rą (Šven­tą­jį mies­tą) Kam­bo­džo­je ti­kriau­siai no­rė­tų ap­lan­ky­ti kiek­vie­nas ke­liau­to­jas. Ta­čiau re­tas ži­no, jog šie ob­jek­tai yra tarp pir­mų­jų są­ra­še, ku­ria­me įvar­di­na­mos į pa­vo­jų pa­te­ku­sios tu­ris­ti­nės vie­to­vės.

Pažymėtina, kad grėsmę minėtiems pasaulio paveldo objektams kelia ne gamtos reiškiniai ar karo veiksmai, o milžiniškas juos lankančių turistų skaičius, rašo bbc.co.uk.

"Daug žymių vietų susiduria su šia problema", - sako Niujorke (JAV) įsikūrusio Pasaulio paminklų fondo prezidentė Bonnie Burnham. Fondas kas dveji metai paskelbia į pavojų patekusių pasaulio kultūros paveldo objektų sąrašą. Žalą kai kuriems objektams, 2012 metais įtrauktiems į Stebimų pasaulio paminklų gretas, padarė gamtos nelaimės ar nepriežiūra, - pvz. paveldo vietovėms Japonijoje, neogotikiniams pastatams Naujojoje Zelandijoje, taip pat seniausioms kapinėms Atėnuose (Graikija).

Tačiau keliolikai jų yra pakenkta blogai valdomu turizmu. "Tai tiesiogiai susiję su nesugebėjimu kontroliuoti didelio žmonių srauto, vienu metu plūstančio į tą pačią vietą", - aiškina B.Burnham.

Kai kruiziniai laivai atplaukia į Čarlstoną (Pietų Karolina, JAV) ar turistiniai autobusai atvažiuoja prie garsiųjų piešinių Nazca dykumoje (Peru), jie atgabena tūkstančius turistų. Tinkamai nereguliuojant jų srauto, šios dvi iš 67 į sąrašą įtrauktų vietovių yra trypiamos ir teršiamos.

Paslaptingi piešiniai Nazca dykumoje (Peru). /commons.wikimedia.org nuotr.

Kaip turėtų elgtis atsakingi keliautojai?

B.Burnham įsitikinimu, panašių objektų apsauga dalinai yra pačių turistų rankose. "Kiekvienas turėtume atidžiai planuoti, ką norėtume aplankyti svetimoje šalyje. Tam tikrose vietose galėtume lankytis tuomet, kai jos nėra perpildytos minios žmonių, neliesti istorinių eksponatų, nelaipioti senovinių pastatų griuvėsiais ir pan." - sako ji.

Pasaulio paminklų fondas net paskelbė "atsakingo turizmo principus", kviečiančius savavališkai nerinkti "suvenyrų" lankomoje vietovėje, atkreipti dėmesį ar leidžiama fotografuoti naudojant blykstę, nenukrypti nuo pramintų takų.

Išeitis visuomet yra

B.Burnham vadovaujamas fondas įvairiai padeda vietinėms organizacijoms efektyviau valdyti turistų antplūdžius. Pavyzdžiui, senajame Angkore esančioje Phnom Bakheng šventykloje nepaprastai mėgstama lankytis stebėti saulėlydžio. Turistai stumdydavosi, grūdosi, lipdavo ant šimtamečių skulptūrų ir platformų, palikdami daug tuščių vandens ir alaus butelių. 2011-siais Pasaulio paminklų fondo ir vietos institucijų kartu parengtas turizmo plėtros planas leido sumažinti objekto lankomumą saulėlydžio metu iki 300 žmonių kasdien ir tolygiai paskirstyti turistų srautą visos dienos eigoje.

Maču Pikču (Peru) /AFP/Scanpix nuotr.

Maču Pikču ir Inkų kelias Peru taip pat kentėjo nuo keliautojų ordų, teršusių ir žalojusių vietovę. 2005-siais Peru valdžia sumažino leistiną Inkų miesto griuvėsių dienos  lankytojų skaičių iki 2500. Be to, buvo įvestas pageidaujančių lipti Inkų keliu limitas. Šis tris su puse dienos trunkantis maršrutas Inkų akmeniniais takais veda į Maču Pikču.

Šiuo metu nemažai turizmo organizatorių jau siūlo keliones į buvusį didžiausią Inkų miestą alternatyviais keliais. Taip pat turistai viliojami pasivaikščioti nuostabiomis apylinkėmis aplankant mažiau žinomas istorines vietas, tokias kaip Vilcabamba - paskutinę Inkų sostinę.

Be to, Pasaulio paminklų fondas ėmėsi restauruoti Baroko laikotarpio Andeano bažnyčias netoli Peru sostinės Kusko, reklamuodamas jas kaip alternatyvą gausiai lankomiems objektams regione. Fondas taip pat sudarinėja Romos žemėlapį, kuriame bus pažymėtos mažiau turistų apkrautos miesto vietos, esančios netoli turizmo įžymybių. Tokiu būdu, Italijos sostinės svečiai galės apžiūrėti Šv.Petro bazilikos katakombas, vietoj lūkuriavimo ilgose eilėse stengiantis pateikti į bazilikos vidų piko valandų metu.

Fondo vadovė B.Burnham primygtinai pataria vengti masiškumo, lankantis turistinėse vietose. Ji tiki, kad panašios problemos gali būti išspręstos. "Turizmas visuomet bus žymiausių pasaulio paveldo vietovių išsaugojimo garantu", - teigia ji.

Roma ir Vatikanas /AFP/Scanpix nuotr. 

bbc.co.uk, lzinios.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami