Bostonas – europietiškoji Amerika

Vaidas MIKAITIS 2014-01-03 06:00
Vaidas MIKAITIS
2014-01-03 06:00
Bostono panorama nuo "Prudential" dangoraižio.
JAV šiau­rės ry­tuo­se prie At­lan­to įkur­ta Ma­sa­ču­set­so vals­ti­jos sos­ti­nė kar­tais ne­ofi­cia­liai pa­va­di­na­ma JAV lais­vės lop­šiu. Mat Bos­to­nas bu­vo ta pir­mo­ji sto­te­lė, ku­rio­je iš­si­lai­pi­no lai­vu iš Eu­ro­pos at­plau­kę im­ig­ran­tai. Dar­bi­nin­kai, me­ni­nin­kai, ama­ti­nin­kai, nu­si­kal­tė­liai, šiaip pi­lie­čiai, ne­pri­ta­pę Eu­ro­po­je ir lei­dę­si lai­mės ieš­ko­ti ki­ta­pus van­de­ny­no.

Pir­ma­sis Ma­sa­ču­set­so gu­ber­na­to­rius pa­va­di­no Bos­to­ną „švie­čian­čiu mies­tu ant kal­vos“, sie­da­mas jį su bib­li­ne Je­ru­za­le, į ku­rią plū­do žy­dai nau­ja­ku­riai, ti­kė­da­mie­si pa­sis­lėp­ti nuo pa­sau­lio ne­gan­dų. Taip, anot jo, į Bos­to­ną plū­do Eu­ro­pos krikš­čio­nys, ti­kė­da­mie­si su­si­kur­ti nau­jus na­mus ir nau­ją gy­ve­ni­mą.

Jau ke­le­ri me­tai no­rin­čių­jų ke­liau­ti į JAV ne­be­var­žo vi­zos ir su­dė­tin­ga pro­ce­dū­ra ją gau­ti. Da­bar Lie­tu­vos pi­lie­tis, in­ter­ne­te už­pil­dęs ne­su­dė­tin­gą for­mą ir su­mo­kė­jęs sim­bo­li­nį mo­kes­tį, gau­na lei­di­mą vyk­ti į il­gus me­tus sva­jo­nių ša­li­mi va­din­tą di­džią­ją pa­sau­lio vals­ty­bę. Šis lei­di­mas su­tei­kia tei­sę 90 die­nų sve­čiuo­tis JAV.

Kiek te­ko pa­tir­ti, nors bi­lie­tai ne­pi­gūs, lėk­tu­vai į JAV vi­sa­da skrai­do pil­ni, tad ma­žos bi­lie­tų kai­nos į JAV grei­čiau yra iš­im­tis iš tai­syk­lės. Ir tą iš­im­tį ga­li­ma pa­gau­ti: tu­rė­da­mas lais­ves­nį gra­fi­ką ir šiek tiek kan­try­bės, nu­skris­ti į JAV ga­li pa­ly­gin­ti ne­bran­giai. Ne­po­pu­lia­riais mė­ne­siais kai ku­rios avia­kom­pa­ni­jos siū­lo net iki 50 proc. nuo­lai­dą skry­džiams į JAV.

Se­niau­sias ir turtingiausias

Ke­lio­nę po vals­ti­jas pra­dė­jo­me Bos­to­ne, ku­ris yra di­džiau­sias šiau­rės ry­ti­nio JAV re­gio­no, va­di­na­mo Nau­ją­ja Ang­li­ja, mies­tas. Re­gio­nas taip api­bū­di­na­mas kaip tik dėl di­džiau­sio at­vy­kė­lių ir nau­ja­ku­rių iš Ang­li­jos srau­to. Jam pri­klau­so pen­kios vals­ti­jos. Bū­tent Nau­jo­jo­je Ang­li­jo­je pir­miau­sia ki­lo JAV ne­prik­lau­so­my­bės bei ver­gys­tės pa­nai­ki­ni­mo JAV idė­jos. Čia bu­vo su­kur­ti pir­mie­ji ame­ri­kie­tiš­kos li­te­ra­tū­ros kū­ri­niai. Nau­jo­ji Ang­li­ja bu­vo pir­ma­sis JAV re­gio­nas, pa­veik­tas pra­mo­nės re­vo­liu­ci­jos. Čia už­si­mez­gė JAV kaip vals­ty­bės šak­nys ir rai­da.

Dėl to Bos­to­nas yra lai­ko­mas vie­nu se­niau­sių ir gar­bin­giau­sią is­to­ri­ją tu­rin­čių, vie­nu tur­tin­giau­sių ir įta­kin­giau­sių JAV mies­tų. Per XX am­žių Bos­to­nas įta­kin­gu­mu nu­si­lei­do to­kiems mies­tams kaip Niu­jor­kas, Či­ka­ga ar Los An­dže­las, ta­čiau per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį at­ga­vo sa­vo kul­tū­ri­nę, po­li­ti­nę ir eko­no­mi­nę svar­bą. Tai įvy­ko dėl di­de­lių in­ves­ti­ci­jų į tech­no­lo­gi­jų, svei­ka­tos ap­sau­gos, moks­lo ir fi­nan­sų sri­tis.

Bos­to­nas yra moks­lo mies­tas. Nuo rug­sė­jo iki bir­že­lio mė­ne­sio kas penk­tas Bos­to­no gy­ven­to­jas yra uni­ver­si­te­to stu­den­tas. Pa­gal stu­den­tų skai­čių, ten­kan­tį mies­to plo­tui, Bos­to­nas pir­mau­ja vi­sa­me Va­ka­rų pus­ru­tu­ly­je. Pats ži­no­miau­sias uni­ver­si­te­tas, be abe­jo, yra vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sus Har­var­das.

Nors Jung­ti­nės Vals­ti­jos tu­ri ga­ly­bę žy­mių ir pa­trauk­lių lan­ky­ti­nų vie­tų, Bos­to­nas yra vie­nas po­pu­lia­riau­sių mies­tų tarp tu­ris­tų.

Bos­to­no re­gio­no kli­ma­tas la­bai pa­na­šus į lie­tu­viš­ką, to­dėl ke­liau­ti ten sma­giau­sia šil­tuo­ju se­zo­nu. Ki­ta ver­tus, orai ten at­šą­la ir su­bjū­ra ne taip grei­tai, to­dėl ru­duo pa­pras­tai bū­na spal­vin­gas ir šil­tas.

Bos­to­nas tiek ar­chi­tek­tū­ra, tiek žmo­nė­mis ir jų men­ta­li­te­tu pa­na­šes­nis į Eu­ro­pos, o ne į Jung­ti­nių Vals­ti­jų mies­tą. Tai le­mia ap­lin­ky­bė, kad jis yra vie­nas se­niau­sių JAV mies­tų ir tu­ri daug eu­ro­pi­nio sti­liaus ar­chi­tek­tū­ros. Ži­no­ma, tu­ri įta­kos ir šal­tas kli­ma­tas, to­dėl mies­tas ne tiek daug pri­trau­kia at­vy­kė­lių iš ki­tų JAV vals­ti­jų. Bos­to­nas yra be­ne dau­giau­sia bal­tų­jų po­pu­lia­ci­jos tu­rin­tis Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų did­mies­tis.

Skir­tin­gai nei dau­gu­mos JAV mies­tų, ku­rie yra pa­sta­ty­ti kvar­ta­lais ir dėl to juo­se ga­na leng­va orien­tuo­tis, Bos­to­no gat­vės bu­vo tie­sia­mos eu­ro­pie­tiš­ku sti­liu­mi, to­dėl mies­tas la­biau pri­me­na Eu­ro­pą, kai ne­pa­vyks­ta pra­slys­ti ne­pa­sik­ly­dus vien skai­čiuo­jant gat­ves ir kvar­ta­lus. Čia rei­kia že­mė­la­pio.

Trum­pai ta­riant, eu­ro­pie­tis di­de­lio kul­tū­ri­nio šo­ko lan­ky­da­ma­sis Bos­to­ne ti­krai ne­pa­tirs ir jau­sis tar­si na­mie. Bos­to­nas ga­li bū­ti pui­ki re­pe­ti­ci­ja ir ren­gian­tis iš­vys­ti ti­krą­ją Ame­ri­ką.

Au­to­mo­bi­lio ge­riau nevairuoti

Da­bar į Bos­to­ną eu­ro­pie­čiai skren­da lėk­tu­vu. Lo­ga­no oro uos­tas yra vie­nas la­biau­siai ap­krau­tų JAV. Jis yra ne­to­li mies­to cen­tro, to­dėl ga­li­ma pa­to­giai nu­va­žiuo­ti au­to­bu­su. Iš ki­tų JAV mies­tų į Bos­to­ną at­vyk­ti taip pat pa­to­gu, nes ja­me yra bent trys trau­ki­nių ir au­to­bu­sų sto­tys.

Jei į Bos­to­ną at­va­žiuo­ja­ma au­to­mo­bi­liu, pri­myg­ti­nai pa­ta­ria­ma pa­lik­ti jį mies­to pa­kraš­ty­je ir per­sės­ti į vie­šą­jį trans­por­tą. Sve­čiams au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ti mies­te vi­sai ne­re­ko­men­duo­ja­ma dėl ga­nė­ti­nai su­dė­tin­go gat­vių iš­dės­ty­mo bei ženk­li­ni­mo, ne­man­da­gių vai­ruo­to­jų, spūs­čių, par­ka­vi­mo sis­te­mos, kar­tais ne­sup­ran­ta­mų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Vie­na jų - vai­ruo­to­jai vi­sa­da pri­va­lo pra­leis­ti pės­čiuo­sius, ne­svar­bu, ku­rio­je vie­to­je šie ker­ta gat­vę. Dvi­ra­ti­nin­kai yra ly­gia­ver­čiai eis­mo da­ly­viai, tad ga­li be są­ži­nės grau­ža­ties užim­ti kad ir vi­są va­žiuo­ja­mą­ją da­lį. Mies­tie­čiai juo­kau­ja, jog vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą mies­te ne­re­tai kei­čia vai­ra­vi­mo pra­keiks­mas.

Nors JAV mas­tu mies­tas di­de­lis, jo cen­tras ga­na kom­pak­tiš­kas. Čia yra pa­to­gus me­tro, kur­suo­ja au­to­bu­sai ir net tram­va­jai, ku­rie yra dar vie­nas pa­na­šu­mo į Eu­ro­pą įro­dy­mas. Mat JAV la­bai ma­žai kur yra iš­li­ku­sių tram­va­jų. No­rin­čių­jų ke­liau­ti tak­si ne­pa­guo­siu, mat Bos­to­ne jie yra be­ne pa­tys bran­giau­si iš vi­sų JAV did­mies­čių. Nors eu­ro­pie­čiai pri­pa­žįs­ta, kad va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu Bos­to­ne ne­la­bai pa­to­gu, de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad tai yra JAV, - čia dvi­ra­tis po­pu­lia­rus tik tarp skur­džiau gy­ve­nan­čių im­ig­ran­tų. Ki­ta ver­tus, mies­tas lai­ko­mas vi­so­je ša­ly­je vie­nu drau­giš­kiau­sių dvi­ra­ti­nin­kams.

Pa­si­vaikš­čio­ji­mas Lais­vės taku

No­rė­da­mi per trum­piau­sią lai­ką apž­velg­ti įdo­miau­sius mies­to ob­jek­tus, pe­rei­ki­te Lais­vės ta­ku. Jis drie­kia­si ke­tu­ris ki­lo­me­trus ir api­ma 16 is­to­ri­nių mies­to vie­to­vių. Tai marš­ru­tas, kai per trum­piau­sią lai­ką ga­li­ma pa­ma­ty­ti svar­biau­sias Bos­to­no įžy­my­bes ir pa­siek­ti Bos­to­no uos­tą. Jis net pa­žy­mė­tas rau­do­no­mis ply­te­lė­mis ša­li­gat­vy­je.

Šiau­ri­nė baž­ny­čia yra se­no­jo­je mies­to da­ly­je North End ra­jo­ne. Tai vie­nas se­niau­sių mies­to kvar­ta­lų, ja­me vaikš­čio­da­mas pa­si­jun­ti tar­si se­na­ja­me Dub­li­ne. Šį ra­jo­ną emig­ran­tai ai­riai pa­sis­ta­tė no­rė­da­mi, kad nau­jas mies­tas bū­tų nors kiek pa­na­šus į jų tė­vy­nę.

Fa­neuil Hall yra se­niau­sias mies­to tur­gaus pa­sta­tas. Jis įkur­din­tas pės­čių­jų alė­jo­je, pa­na­šio­je į Kau­no Lais­vės alė­ją, nes tu­ri du pės­čių­jų ta­kus ir ža­lią juo­stą per vi­du­rį. Bet Bos­to­no alė­ja yra ge­ro­kai trum­pes­nė. Čia mies­tie­čiai mėgs­ta pie­tau­ti, skai­ty­ti kny­gas ar­ba tie­siog sė­dė­ti ant suo­le­lio ir ste­bė­ti gat­vės mu­zi­kan­tus. Ap­link šią gat­vę ir yra žy­miau­si mies­to ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­niai bei res­to­ra­nai ir ka­vi­nės.

Ke­liau­da­mi to­liau pra­ei­na­me pro Žy­dų me­mo­ria­lą. Tai la­bai jau­ki ma­ža alė­ja, ku­rio­je pa­sta­ty­tas me­mo­ria­las žy­dams, žu­vu­siems per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą.

Ša­lia esan­tis Bos­to­no cen­tri­nis par­kas yra se­niau­sias ir, ma­nau, vie­nas gra­žiau­sių par­kų JAV. Jis pui­kiai su­tvar­ky­tas, čia ga­li­ma pa­siirs­ty­ti val­te­le, pe­rei­ti trum­piau­sią pa­sau­ly­je ka­ba­mą­jį til­tą, pa­sig­ro­žė­ti fon­ta­nais, pa­mink­lais, au­ga­lais ar­ba tie­siog pa­il­sė­ti iš­si­tie­sus pie­ve­lė­je. Ta­čiau įdo­miau­sia ste­bė­ti per pie­tų per­trau­ką iš ap­lin­ki­nių dan­go­rai­žių plūs­te­lė­ju­sius biu­rų kler­kus, ku­rie čia pat pie­ve­lė­je pa­si­tie­sia stal­tie­sę ir pie­tau­ja.

No­rin­tie­siems pa­žvelg­ti į mies­tą iš vir­šaus siū­lau ap­lan­ky­ti Pru­den­tial cen­tro dan­go­rai­žį. Už vie­nuo­li­ka do­le­rių ga­li­ma pa­sig­ro­žė­ti Bos­to­no pa­no­ra­ma iš vir­šaus. Nu­si­lei­dus že­myn bū­ti­na pa­siž­val­gy­ti Cop­ley aikš­tė­je. Ver­ta pa­sig­ro­žė­ti fon­ta­nais, iš­vys­ti Bos­to­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­tą, užei­ti į Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čią, o ga­liau­siai - ap­si­pirk­ti Ne­wbur­ry gat­vė­je, be­ne žy­miau­sio­je pre­ky­vie­tė­je mies­te. Ta­čiau tiek pa­slau­gų, tiek mais­to kai­nos šio­je gat­vė­je di­de­lės. Ne­no­rin­tie­ji iš­lai­dau­ti čia ga­li ras­ti ir ne­mo­ka­mą pra­mo­gą – tie­siog ste­bė­ti pra­ei­vius. Stu­den­tai, dar­bi­nin­kai, kos­tiu­muo­ti val­di­nin­kai, tu­ris­tai bei gat­vės ar­tis­tai ran­da šio­je gat­vė­je sa­vo ni­šą ir tu­ri ką veik­ti.

Mies­te gau­su tea­trų, mu­zie­jų ir ga­le­ri­jų. Žy­miau­sias jų yra me­no mu­zie­jus, vie­nas tur­tin­giau­sių ir ver­tin­giau­sių mu­zie­jų JAV.

Bos­to­ne įsi­kū­ręs be­ne gar­siau­sias pres­ti­ži­nis ša­lies uni­ver­si­te­tas – Har­var­do uni­ver­si­te­tas, esan­tis ša­lia Bos­to­no - Kemb­ri­dže. Ten va­žiuo­ja mies­to vie­ša­sis trans­por­tas. Šį mies­te­lį dėl aka­de­mi­nės ap­lin­kos ti­krai ver­ta ap­lan­ky­ti. Tai tar­si di­de­lis stu­den­tų mies­tas, ku­ria­me ir stu­den­tai, ir sve­čiai ku­ria ypa­tin­gą at­mos­fe­rą. Lan­ky­da­mas Kemb­ri­džo ba­rus, da­ly­vau­da­mas stu­den­tų šven­tė­se ir su­siė­ji­muo­se jau­tie­si tar­si pri­klau­san­tis šiai bend­ruo­me­nei.

Dar vie­nas da­ly­kas, iš­ski­rian­tis Bos­to­ną iš ki­tų JAV mies­tų, – spor­tas. Bos­to­nie­čiai yra ti­kri spor­to ais­truo­liai. Kai krep­ši­nį žai­džia „Cel­tics“ ar­ba le­do ri­tu­lį - „Bruins“ ko­man­dos, are­nos vi­suo­met per­pil­dy­tos. Mies­tie­čiai į are­nas ei­na ne tik žiū­rė­ti žai­di­mo ar pa­bū­ti su drau­gais, bet ir pa­lai­ky­ti mėgs­ta­mų ko­man­dų. Lan­ky­da­ma­sis var­žy­bo­se bu­vau su­ža­vė­tas, nes jie, man re­gis, pra­no­ko kau­nie­čius, die­vi­nan­čius sa­vo "Žal­gi­rį". Prieš var­žy­bas ap­link are­ną par­da­vi­nė­ja­ma ne tik su­ve­ny­rai su Bos­to­no ko­man­dų at­ri­bu­ti­ka, bet ir at­ri­bu­ti­ka su tos die­nos var­žo­vams skir­tais įžei­di­mais. Spor­to var­žy­bos Bos­to­ne yra ti­krai iš­skir­ti­nis re­gi­nys, to­dėl tu­rin­tie­siems šiek tiek dau­giau lai­ko siū­ly­čiau jas pa­žiū­rė­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
APKALTAI  78.60.124.146 2014-01-06 00:22:34
PILNATIS BAIGESI
3 1  Netinkamas komentaras
APKALTA  193.9.230.100 2014-01-05 19:00:39
DĖL SNORO AFEROS PLĖŠIKĖI D.GRYBAUSKAITĖI APKALTĄ IR Į KALĖJIMĄ!
3 1  Netinkamas komentaras
Saulius Simoliunas  127.0.0.1 2014-01-04 02:08:54
Gruodzio 28 Bostone mire mano vienintelis ir vyresnis brolis Algimantas Simoliunas ( 1931 Vabalninkai - 2013 Boston ), JAV aviacijos karininkas ir elektros inzinierius, dirbes MITRE bendroveje.
8 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami