Būdai keliauti, kai neturi pinigų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-11 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-11 06:00
Keliautojai. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ne­rei­kia bū­ti tur­tuo­liu, kad ke­liau­tum. Pi­ni­gai tė­ra prie­žas­tis, o ma­ži pi­ni­gai – prie­žas­tis sė­dė­ti na­muo­se. Žmo­nės, tu­rin­tys to­kį po­žiū­rį, daž­niau­siai ir ne­nu­ke­liau­ja to­liau sa­vo tvo­re­lės. Svar­biau­sia no­ras.

Tiems, ku­rie tu­ri di­de­lį no­rą su­si­pa­žin­ti su pa­sau­lio pla­tu­mo­mis, pa­tei­kia­me ke­le­tą pa­ta­ri­mų, kaip ke­liau­ti tu­rint mi­ni­ma­lius fi­nan­si­nius re­sur­sus.

1. Ke­liau­ti ir dirb­ti. Lai­ki­nas dar­bas už­sie­ny­je su­tei­kia ga­li­my­bę ge­riau pa­žin­ti ša­lį, ku­rio­je ap­sis­to­jo­te. Taip pat ir ga­li­my­bę pa­deng­ti ke­lio­nės, gy­ve­ni­mo iš­lai­das.

Štai ke­le­tas ga­li­mų lai­ki­no dar­bo ga­li­my­bių: tai mai­nų dar­bo prog­ra­mos „Au Pa­ir“ auk­lė, pa­da­vė­jas ar bar­me­nas, vieš­bu­čio ar hos­te­lio ad­mi­nis­tra­to­rius, se­zo­ni­nis dar­buo­to­jas sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tuo­se, ūkio dar­buo­to­jas (la­bai po­pu­lia­ru Aus­tra­li­jo­je ir Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je), nar­dy­mo, jė­gos ait­va­rų, bu­ria­vi­mo ins­truk­to­rius (rei­ka­lin­gi ser­ti­fi­ka­tai), gi­das, krui­zi­nio lai­vo ar ka­zi­no dar­buo­to­jas.

Ir dar. Štai trys in­ter­ne­to pus­la­piai, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti su­si­ras­ti dar­bą už­sie­ny­je:

Tarp­tau­ti­nė švie­ti­mo ir mai­nų programa

Tarp­tau­ti­nė mai­nų prog­ra­ma (Al­lian­ces Ab­road)

Dar­bo, sta­žuo­tės, pra­kti­kos, sa­va­no­rys­tės tarp­tau­ti­nė prog­ra­ma (BU­NAC)

2. Ang­lų kal­bos mo­ky­mas. Vie­nas ge­riau­sių bū­dų dirb­ti ir už­si­dirb­ti – mo­ky­ti ang­lų kal­bos. Jei esa­te ko­kios ki­tos kal­bos gu­ru – tai tik pri­va­lu­mas. Kal­bos ga­li­ma mo­ky­ti ir tie­sio­giai, t.y. akis į akį, ir in­ter­ne­tu, pvz., nau­do­jant Skype. Pa­sta­ruo­ju bū­du pa­mo­kai svar­biau­sias bend­rai su­tar­tas lai­kas, o vi­sa ki­ta tik de­ta­lės.

Kai ku­riais at­ve­jais už­ten­ka pui­kiai mo­kė­ti kal­bą ar­ba lais­va ja kal­bė­ti. Kar­tais ga­li pri­reik­ti ir TEFL laips­nio. Tai pri­klau­so, ku­rio­je ša­ly­je dirb­si­te ir ko­kie agen­tū­ros rei­ka­la­vi­mai. Pa­vyz­džiui, Azi­jos ša­ly­se ang­lų kal­bos dės­ty­to­jai yra to­kie rei­ka­lin­gi ir po­pu­lia­rūs, kad darb­da­vys ne­tgi su­mo­ka ke­lio­nės iš­lai­das, kad tik at­va­žiuo­tu­mė­te pas jį.

Ki­ta al­ter­na­ty­va – ver­ti­mai. Ne­rei­ka­lin­gas ne­tgi il­gas tie­sio­gi­nis kon­tak­tas su žmo­gu­mi. Pa­kan­ka ap­tar­ti ga­li­my­bes, ver­ti­mui skir­tą lai­ko­tar­pį ir kib­ti į dar­bus. Tai­gi ga­li­te bū­ti bet ku­ria­me pa­sau­lio kam­pe­ly­je, mė­gau­tis ke­lio­ne bei gau­ti pi­ni­gų iš­lai­doms pa­deng­ti.

3. Ne­mo­ka­mi skry­džiai. Yra ke­lios ga­li­my­bės gau­ti ne­mo­ka­mų skry­džių. Rei­kia tu­rė­ti ke­lio­nių kre­di­to kortelę, rink­ti my­lias ir skris­ti ne­mo­ka­mai. Kai ku­rios kor­te­lės siū­lo ne­tgi pri­si­re­gis­tra­vi­mo bo­nu­sus (angl. pa­pil­do­mas at­ly­gis ar­ba nuo­lai­da) pa­vyz­džiui, 30 tūkst. taš­kų.

Taip pat yra ga­li­my­bė tu­rė­ti ir avia­li­ni­jų, ir ke­lio­nių kre­di­to kor­te­lę. Tuo­met la­bai pa­pras­ta kom­bi­nuo­ti ne­mo­ka­mų taš­kų bonusus ir ke­liau­ti pi­giau ar vi­sai ne­mo­ka­mai.

4. „Couch­surf“. Ši pa­slau­ga jun­gia ke­liau­to­jus su vie­ti­niais gy­ven­to­jais, mie­lai ne­mo­ka­mai pri­iman­čius pas sa­ve ap­sis­to­ti ar vie­nai nak­čiai, ar il­ges­niam lai­kui. Pa­si­nau­do­ję šiuo por­ta­lu su­ra­si­te nak­vy­nę ne­iš­leis­da­mi pi­ni­gų. Ži­no­ma, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir ele­men­ta­raus sve­tin­gu­mo bei eti­ke­to tai­syk­lių.

Be­je, ga­li­ma ne tik ap­sis­to­ti nak­vy­nei, bet ir pa­kvies­ti šei­mi­nin­kus pa­si­ma­ty­ti, su­si­pa­žin­ti, pa­bend­rau­ti ar par­ody­ti mies­tą ar vie­to­vę.

Dar po­ra pa­na­šias pa­slau­gas tei­kian­čių ir ke­liau­to­jus jun­gian­čių in­ter­ne­to pus­la­pių: Ser­vas.org ir Hos­pi­ta­li­tyc­lub.org, vis­gi Couch­sur­fing.com – ge­riau­sias, ja­me ak­ty­viau­sia bend­ruo­me­nė.

5. Ke­lia­vi­mas au­tos­to­pu – vie­nas iš ne­mo­ka­mų bū­dų ke­liau­ti. Tu­ri sa­vų pliu­sų ir mi­nu­sų. Ke­lio­nės var­gi­nan­čios, il­giau trun­kan­čios ir pri­klau­so nuo ap­lin­ky­bių. Bet nie­kur ne­sku­bant ga­li­ma ap­ke­liau­ti Cen­tri­nę Ame­ri­ką, Skan­di­na­vi­ją, Ry­tų Eu­ro­pą, Aus­tra­li­ją, Nau­ja­ją Ze­lan­di­ją. Šiuo­se re­gio­nuo­se ke­lio­nės au­tos­to­pu yra pa­kan­ka­mai sau­gios.

6. Pa­si­vaikš­čio­ji­mų marš­ru­tai. Jei no­ri­te dau­giau su­ži­no­ti apie mies­tą, pa­si­rū­pin­ki­te pa­to­gia ava­ly­ne ir vaikš­čio­ki­te iš anks­to su­si­da­ry­tais marš­ru­tais ar­ba tie­siog at­si­duo­ki­te spon­ta­niš­ku­mui. Dau­gu­mo­je did­mies­čių Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­truo­se ra­si­te jau par­uoš­tų vaikš­čio­ji­mo marš­ru­tų.

7. Ap­si­kei­ti­mas na­mais. Jei ne­ga­li­te sau leis­ti pra­ban­gių at­os­to­gų, tuo­met pui­kus pa­siū­ly­mas bū­tų ap­si­keis­ti na­mais. Yra ke­li in­ter­ne­to pus­la­piai, jun­gian­tys no­rin­čius at­os­to­gau­ti ir keis­tis na­mais: Hou­se­Ca­rers.com, Mind­My­Hou­se.com, Ca­re­ta­ker.org.

8. Pa­čiam ga­min­tis val­gį. Ge­riau­sias ir la­biau­siai tau­pan­tis pi­ni­gus bū­das. Vie­to­je to, kad kas­kart iš­leis­tu­mė­te krū­vą pi­ni­gų už­kan­di­nė­se, ka­vi­nė­se ar res­to­ra­nuo­se, pi­giau yra nu­si­pirk­ti pro­duk­tų par­duo­tu­vė­je ir pa­si­ga­min­ti mais­tą na­muo­se. Jei nė­ra ga­li­my­bės ga­min­ti, ga­li­ma tie­siog su­si­tep­ti su­muš­ti­nį ar pa­si­ruoš­ti sa­lo­tų ir įsi­dė­ti į ke­lio­nę.

Ži­no­ma, tai ne­reiš­kia, kad vi­sos ke­lio­nės me­tu nuo­lat rei­kia val­gy­ti tik sa­vo ruo­štą mais­tą. Už­si­ma­nius karš­to mais­to, ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti karš­ta sriu­ba ar­ba nu­ei­ti pa­va­ka­rie­niau­ti. Tik ne­bū­ti­na tai da­ry­ti kas­kart ar kas­dien.

9. Dar­bas ūky­je + ne­mo­ka­mas ap­gy­ven­di­ni­mas. Dir­bant ūky­je daž­niau­siai yra su­tei­kia­mas ne­mo­ka­mas gy­ve­na­mas plo­tas (daž­niau­siai kam­ba­rys). Taip pat ir mais­tas. Po dar­bų – vi­sas lai­kas jū­sų, tad ga­li­te skir­ti pa­siž­val­gy­ti po mies­tą, apy­lin­kes, bend­rau­ti. Tai­gi mi­ni­mu­mas iš­lai­dų, mak­si­mu­mas ke­lio­nių.

10. Trau­ki­nio pa­sai. Įsi­gi­jus trau­ki­nio pa­są, ga­li­ma su­tau­py­ti apie 50 proc. ( Aus­tra­li­jo­je – net 70 proc.) bi­lie­to kai­nos. Ži­no­ma, trau­ki­nio pa­sas pri­ri­ša prie marš­ru­to, bet pi­ni­gų ti­krai su­tau­po­ma.

11. Nak­vy­nė hos­te­liuo­se. Čia nak­vy­nės kai­na ge­ro­kai pi­ges­nė nei vieš­bu­ty­je. O pa­si­rin­kus di­des­nį kam­ba­rį su bend­ro nau­do­ji­mo tua­le­tu ir du­šu, nak­vy­nė kai­nuos dar pi­giau. Ki­tas hos­te­lių pri­va­lu­mas – di­de­lė ti­ki­my­bė su­si­pa­žin­ti su ki­tais ke­liau­to­jais, da­lin­tis įspū­džiais, bend­rau­ti, pra­mo­gau­ti.

Po­pu­lia­riau­si hos­te­lių pa­ieš­kos ir re­zer­va­ci­jos in­ter­ne­to pus­la­piai: Hos­tel­world.com ir Hos­tel­boo­kers.com.

12. Stu­den­to ar ki­ta nuo­lai­dų kor­te­lė. Jei esi stu­den­tas, mo­ky­to­jas ar jau­nuo­lis iki 26 me­tų, tu­ri ga­li­my­bę gau­ti 50 proc. nuo­lai­dą la­bai daug kam ar­ba be­veik vis­kam. Tie­siog rei­kia tu­rė­ti stu­den­to pa­žy­mė­ji­mą, ISIC tarp­tau­ti­nį stu­den­to pa­žy­mė­ji­mą.

13. Mies­to kor­te­lė. Jei pla­nuo­ja­te il­ges­nį pa­si­bu­vi­mą kon­kre­čia­me mies­te, ti­krai ver­ta įsi­gy­ti tu­ris­tams skir­tą mies­to kor­te­lę. Ji su­tei­kia nuo­lai­das vie­ša­jam trans­por­tui, bi­lie­tams į mu­zie­jus. Bū­na ir ne­mo­ka­mų pa­siū­ly­mų ar pri­vi­le­gi­jų ten, kur di­de­lės ei­lės (pra­ėji­mas be ei­lės).

Mies­to kor­te­lę daž­niau­siai ga­li­ma nu­si­pirk­ti in­ter­ne­tu ar­ba Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­truo­se.

Vi­lia­mės, jog įti­ki­no­me, kad ga­li­ma ke­liau­ti ir tu­rint ma­žes­nę pi­ni­gų su­mą. Svar­bu gal­vo­ti be stab­džių ir sva­jo­nės taps rea­ly­be!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami