Bulgarija čialgos ritmu

Milda REZGYTĖ 2013-01-15 11:28

Milda REZGYTĖ

2013-01-15 11:28
Unikalus derinys: sovietų armijos monumentai ir jaunimo subkultūros atstovai. Mildos Rezgytės nuotraukos
Bul­ga­ri­ja – vie­na di­džiau­sių vals­ty­bių Bal­ka­nų pu­sia­sa­ly­je, uni­ka­li sa­vo is­to­ri­ja, kul­tū­ra ir gam­ta. Sos­ti­nė So­fi­ja ke­liau­to­jus pa­si­tin­ka au­ten­tiš­ka ir ma­žai re­no­vuo­ta ar­chi­tek­tū­ra, pri­me­nan­čia taip pat ir so­cia­lis­ti­nius lai­kus.

Mena socializmą

Buvusi socialistinė valstybė per daug nesistengia keisti savo veido, sostinėje yra išlikę daug Sovietų Sąjungos ideologiją šlovinančių monumentų, unikaliai derančių prie šiuolaikinio kultūrinio gyvenimo.

Du paminklai sovietų armijai vis dar stovi pačiame Sofijos senamiestyje, „Knyazheska Gradina“ parke. Vienoje seniausių miesto dalių, esančių prie pat Sofijos universiteto, netoli Bulgarijos parlamento įsikūrė ir urbanistinių pažiūrų ekstremalaus sporto mėgėjai. Sofija turistus ypatingai žavi kiekviename žingsnyje pasireiškiančiais kontrastais, prie kurių vietiniai gyventojai yra seniai įpratę ir kurie prisideda prie modernaus, bet kartu ir šiek tiek socialistinio šalies įvaizdžio.

Religija

Apsilankę Bulgarijoje nesudvejosite, kad ši tauta – itin tikinti. Neliks nepastebėta ir religinių pastatų gausa centrinėse sostinės gatvėse, kurių karalienė – Aleksandro Nevskio katedra. Ši katedra – viena didžiausių stačiatikių bažnyčių visame pasaulyje ir išties įspūdingo grožio architektūrinis statinys, pilkame miesto fone išsiskiriantis savo aukso spalvos stogu.

Aleksandro Nevskio katedra Sofijoje

Kultūra

Bulgarijos kultūros pažinimo vardan vertėtų apsilankyti bent viename muziejuje ir bent viename bare. Turtinga šalies istorija saugoma Sofijoje esančiuose pagrindiniuose šalies muziejuose – Nacionaliniame Archeologijos bei Nacionaliniame Istorijos muziejuje. Pastarasis yra didžiausias Bulgarijoje, įkurtas buvusiuose komunistų partijos lyderių namuose, prestižiniame Sofijos miesto rajone „Boyana“. Susipažinę vien tik su istoriniu ir kultūriniu šalies paveldu, nepasijusite pabuvoję tikroje Bulgarijoje, todėl rekomenduojama aplankyti bent vieną barą ar naktinį klubą, kur būtinai išgirsite bulgarų pop muzikos fenomeną – čialgą.

Užsieniečiams visos čialga stiliaus dainos skamba beveik vienodai, tačiau vietiniai šią muziką tiesiog dievina, nacionalinių jausmų vedami moka beveik visų populiariausių dainų žodžius. Dar vienas bulgariškų linksmybių bruožas – gabalėliais plėšomos  vienkartinės servetėlės, kurių išmetimas į orą skirtas gerai nuotaikai išreikšti. Baruose jos dalinamos nemokamai, o prabangiuose naktiniuose klubuose pluoštą servetėlių įsigyti galima už 10-20 levų (20-40 litų). Servetėles pirkti yra linkę turtingi verslininkai, norintys išreikšti susižavėjimą gundančiai šokančioms merginoms. Anaiptol, bulgarai – ypatingai draugiški ir paprasti žmonės, kaip ir kiekvienai tautai būdinga, turintys tam tikrų išskirtinių savybių.

Tradicijos

Tradicijų puoselėjimas – ryškus bulgarų tautinės savimonės bruožas. Dauguma švenčių – religinės, panašios į Rytų Europos tradicines šventes. Kita vertus, bulgarai turi ir unikalių papročių, kurių laikosi vieni patys visoje Europoje. Išskirtinė „Baba Marta / Martenitza“ kasmet švenčiama kovo 1-ąją dieną ir simbolizuoja ateinantį pavasarį. Tiek patys mažiausieji, tiek senoliai iš baltų bei raudonų siūlų pina spalvotas apyrankes, jas dovanoja vieni kitiems linkėdami laimės ir sveikatos. Kiekvienas bulgaras giliai tiki, jog draugų ir artimųjų dovanotas apyrankes reikia nešioti tol, kol pamatysi pirmą žaliuojantį medį, sugalvosi norą ir apyrankę užriši ant medžio kaip duoklę noro išsipildymui. Šis paprotys simbolizuoja naujo gyvenimo pradžią, gamtos atgimimą, vaisingumą.

Iki pat pavasario medžius puošia rankų darbo apyrankės „Martenitza“

Benamiai...

Sofija – benamių šunų miestas. Jų apstu visur – gyvenamuosiuose rajonuose, prie parduotuvių, universiteto, centrinėse gatvėse, turguje, metro stotyse. Visuomet alkani benamiai šunys draugiški, nes kiekvienas praeivis – potencialus maisto šaltinis. Tačiau kur kas labiau gailestį kelia sunkiai gyvenančios šeimos, kurių čia taip pat netrūksta. Dažniausiai miegamuosiuose rajonuose, studentų bendrabučių prieigose galima išvysti mamas, karučiuose tempiančias savo atžalas ir sustojančias prie konteinerių papildyti maisto ar drabužių atsargų.

Knygų turgūs

Bulgarijoje ypač populiarūs naudotų knygų turgūs. Knygos pardavinėjamos tiesiog gatvėje, dėžėse ar specialiai tam įrengtose prekybos aikštelėse. Pastarosios yra bene populiariausia vieta įsigyti literatūros bulgarų kalba, čia knygos kainuoja nuo 2 levų (4 litai) iki 10 ar 15 (30 litų). Knygynų Bulgarijoje kur kas mažiau nei Lietuvoje, tačiau skaitantieji užsienio kalbų literatūrą platų knygų pasirinkimą gali rasti „Elephant bookstore“ knygyne. Šis knygynas įsikūręs šalia jaukios arbatinės miesto centre ir yra vienintelė vieta, stebinanti tiek kainomis, tiek literatūros asortimentu: nuo rašytojų klasikų iki modernistų.

Bulgariškų knygų turgus centrinėje Sofijos gatvėje

Banica

Banica – bulgariškos virtuvės  pasididžiavimas, primenantis sluoksniuotos tešlos pyragėlį, dažniausiai įdarytą sūriu su alyvuogėmis ar špinatais. Banica kepama įvairių dydžių ir formų, tačiau tradicinis pyragaitis primena spiralę ir valgomas plėšant. Patys bulgarai ypatingai mėgsta banicas, o sūrių įvairovė šalyje garantuoja nenuspėjamą jų skonį, nes kiekvieno kepėjo banica – vis kitokia.

Banica. nazapiecku.blogspot.com nuotr.

Bulgarija – puikus pasirinkimas netradicinių atostogų Europoje ieškantiems keliautojams. Nors angliškai kalbančių bulgarų gatvėje gali tekti paieškoti, dažnas moka prancūzų, rusų kalbas. Žmonės ten labai šilti, nuoširdūs, noriai bendrauja su užsieniečiais ir visuomet pasirengę jiems padėti. Finansinės išlaidos, aišku, priklauso nuo poreikių, tačiau pragyvenimo lygis Bulgarijoje primena Lietuviškąjį: kainų skirtumas labai neryškus. Norintiems pamatyti ir daugiau Balkanų, Bulgarija – puikus kelionės pradžios taškas. Šios šalies geografinė padėtis ir gerai išplėtota infrastruktūra garantuoja patogų susisiekimą su kaimyninėmis valstybėmis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami