Čikaga iš pelenų pakilo dangoraižiais

Vaidas MIKAITIS 2014-03-07 06:00
Vaidas MIKAITIS
2014-03-07 06:00
Upe kursuoja laiveliai, kuriais plukdomi turistai. Kovo viduryje švenčiant Šv. Patriko dieną upės vanduo yra nudažomas žaliai. Vaido Mikaičio nuotraukos
Tre­čias pa­gal dy­dį JAV mies­tas Či­ka­ga il­gus me­tus bu­vo vie­nas iš lie­tu­vių emig­ran­tų bas­tio­nų pa­sau­ly­je. Dar nuo XIX am­žiaus pa­bai­gos dau­gu­ma į Ame­ri­ką at­vyks­tan­čių mū­sų kraš­to emig­ran­tų įsi­kur­da­vo bū­tent čia, mat Či­ka­ga spar­čiai au­go ir trau­kė lai­mės ieš­ko­to­jus.

Vė­liau pa­skui pir­muo­sius nau­ja­ku­rius skal­ses­nės duo­nos ieš­ko­ti iš­si­ren­gė drau­gai ir gi­mi­nės. Pa­si­bai­gus An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui į mies­tą prie Mi­či­ga­no eže­ro plūs­te­lė­jo iki šiol ne­re­gė­ta lie­tu­vių ban­ga. Iki pat ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo Či­ka­gos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė bu­vo di­de­lė ir įta­kin­ga.

At­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę vėl pa­di­dė­jo lie­tu­vių emig­ra­ci­jos mas­tas į Či­ka­gą. Tai jau bu­vo nau­jie­ji, po­so­vie­ti­niai emig­ran­tai, tad men­ta­li­te­to bei ver­ty­bių skir­tu­mai bu­vo aki­vaiz­dūs. Ne­tru­kus dėl at­stu­mo, vi­zų bei dar­bo lei­di­mų pa­pras­tu­mo Či­ka­ga ir JAV už­lei­do sa­vo po­zi­ci­jas Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai ir Ai­ri­jai, ta­čiau vis dar yra di­džiau­sia lie­tu­vių dias­po­ra JAV.

Ne vien lie­tu­viai vy­ko į Či­ka­gą lai­mės ieš­ko­ti. Dar dau­giau plū­do len­kų, ai­rių, ita­lų, tur­kų, grai­kų ir ki­tų tau­ty­bių žmo­nių. Ta­čiau 1871 me­tų si­tua­ci­ją su­jau­kė vie­nos po­nios kar­vu­tė: Či­ka­gos im­ig­ran­tų kvar­ta­le nu­ver­tu­si gat­vės ži­bin­tą ji su­kė­lė gais­rą, ku­ris da­bar va­di­na­mas Di­džiuo­ju Či­ka­gos gais­ru. Tą­syk žu­vo dau­giau nei 300 žmo­nių ir su­de­gė be­veik vi­sas mies­tas.

Nors ir su­de­gė, šis mies­tas ne­iš­ny­ko. Jis bu­vo at­kur­tas ir ta­po dar di­des­nis bei stip­res­nis, ne­gu bu­vo iki gais­ro. Spar­čiai vy­ko sta­ty­ba, bu­vo stei­gia­mos įstai­gos, ga­myk­los, dau­gė­jo dar­bo vie­tų ir į mies­tą plū­do at­vy­kė­liai. Dėl pa­to­gios geog­ra­fi­nės pa­dė­ties Či­ka­ga grei­tai ta­po JAV pra­mo­nės ir trans­por­to cen­tru. Plė­tė­si ge­le­žin­ke­lių tink­las. Vie­toj po­sa­kio, kad vi­si ke­liai ve­da į Ro­mą, pri­gi­jo ki­tas: vi­si trau­ki­niai va­žiuo­ja į Či­ka­gą. Tuo lai­ku Či­ka­go­je at­si­ra­do ir mo­der­nio­ji JAV dan­go­rai­žių ar­chi­tek­tū­ra.

Pla­čių pe­čių miestas

Dėl svar­baus vaid­mens ša­ly­je Či­ka­ga tu­rė­jo daug pa­va­di­ni­mų. Ži­no­miau­sias jų yra Vė­jų mies­tas. Nors ma­no­ma, kad jis ra­do­si dėl nuo Mi­či­ga­no eže­ro pu­čian­čių vė­jų, tai nė­ra tie­sa. Či­ka­go­je re­tai bū­na vė­juo­ta. Šis pa­va­di­ni­mas ki­lęs dėl ne­ra­maus mies­to po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo.

Či­ka­ga dar va­di­na­ma Pla­čių pe­čių mies­tu. Tai reiš­kia, kad mies­tas yra lop­šys dan­go­rai­žių, ku­rie sim­bo­li­zuo­ja ne tik tvir­tu­mą ir aukš­tai iš­kel­tą gal­vą, bet ir gud­ru­mą bei klas­tą.

Di­džiau­sią šlo­vę mies­tas tu­rė­jo tar­pu­ka­riu. Di­džio­sios dep­re­si­jos ir sau­so įsta­ty­mo me­tais Či­ka­ga gar­sė­jo kaip ma­fi­jos ir ban­di­tų mies­tas. Gar­siau­sio JAV ma­fio­zo Al Ca­po­ne gau­ja pra­ktiš­kai val­dė mies­tą.

Vi­sa­da dir­ban­čio mies­to pa­va­di­ni­mą Či­ka­ga už­si­tar­na­vo ją val­dant me­rui Ri­char­dui M.Da­ley. Jis ir jo tė­vas mies­tui va­do­va­vo ke­lis de­šimt­me­čius ir bu­vo va­di­na­mi dik­ta­to­riais, ta­čiau tuo­met Či­ka­ga kles­tė­jo. At­si­ra­dus in­ter­ne­tui ir ga­my­bai vis la­biau ke­lian­tis į Azi­ją, me­ras iš pra­mo­nės mil­ži­no sėk­min­gai mies­tą trans­for­ma­vo į fi­nan­sų gi­gan­tą. Kai­my­nai did­mies­čiai De­troi­tas ar Kliv­lan­das to pa­da­ry­ti ne­su­ge­bė­jo ir smu­ko. Da­bar Či­ka­ga yra svar­bi žai­dė­ja pa­sau­lio ak­ci­jų bir­žo­je.

Šian­dien Či­ka­ga - svar­biau­sias mies­tas JAV vi­du­rio va­ka­rų re­gio­ne. Tai di­de­lis, pul­suo­jan­tis me­ga­po­lis, įkur­tas ant Mi­či­ga­no eže­ro kran­to ir tu­rin­tis vis­ką, ką to­kio dy­džio mies­tas ir pri­va­lo tu­rė­ti – įspū­din­gų dan­go­rai­žių, pa­sau­li­nio ly­gio mu­zie­jų, tea­trų, smė­lė­tų pa­plū­di­mių, di­de­lių par­kų. Be to, ži­no­vų nuo­mo­ne, ten ar­chi­tek­tū­ra - vie­na pui­kiau­sių pa­sau­ly­je.

At­vyk­ti patogu

Į mies­tą at­vyk­ti pa­to­gu iš vi­so pa­sau­lio. Ke­liau­jant iš Lie­tu­vos pa­gal pa­to­gų su­si­sie­ki­mą, bi­lie­tų kai­na Či­ka­ga nu­si­lei­džia tik Niu­jor­kui. Pa­pras­tai bi­lie­tai į Či­ka­gą yra pi­ges­ni nei į ki­tus JAV mies­tus, kar­tais tai­ko­mos ir nuo­lai­dos - jas daž­nai siū­lo Len­ki­jos ar Če­ki­jos avia­li­ni­jos.

Daž­niau­siai skren­da­ma į vie­ną di­džiau­sių pa­sau­ly­je – O'He­ro tarp­tau­ti­nį oro uos­tą. Jis nuo mies­to nu­to­lęs apie 30 ki­lo­me­trų. Ta­čiau į mies­tą nu­vyk­ti pa­to­gu ir pa­pras­ta Či­ka­gos me­tro mė­ly­ną­ja li­ni­ja. Pats oro uos­tas nė­ra pa­vyz­din­gas, mat ga­na daž­nai skry­džiai vė­luo­ja ar­ba at­šau­kia­mi. Ma­no lėk­tu­vas iš Niu­jor­ko į Či­ka­gą taip pat vė­la­vo apie va­lan­dą.

Mid­vė­jaus oro uos­tas - ge­ro­kai ma­žes­nis, kom­pak­tiš­kes­nis, ra­mes­nis ir yra kur kas ar­čiau mies­to. Čia daž­niau­siai vyk­do­mi JAV vie­ti­niai skry­džiai.

Čikagietiška pica labiau primena pyragą.

Či­ka­go­je yra di­džiau­sias ge­le­žin­ke­lio maz­gas vi­so­se Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, to­dėl mies­tas la­bai pa­to­giai pa­sie­kia­mas trau­ki­niu iš įvai­rių JAV vie­tų. Trau­ki­nių sto­tis įsi­kū­ru­si įspū­din­ga­me se­no­vi­nia­me pa­sta­te, ją ver­ta ap­lan­ky­ti net jei­gu nie­kur ne­va­žiuo­ja­te.

Či­ka­ga - ti­piš­kas ame­ri­kie­tiš­kas mies­tas, su­skirs­ty­tas kvar­ta­lais, to­dėl nors yra mil­ži­niš­kas, orien­tuo­tis pa­pras­ta. Ži­no­ma, at­stu­mai di­de­li, to­dėl vie­ša­sis trans­por­tas yra ne­iš­ven­gia­mas. Ta­čiau jis pui­kiai su­tvar­ky­tas ir vei­kia vi­są par­ą. Me­tro čia kiek ne­įp­ras­tas, nes dau­ge­liu at­ve­jų trau­ki­niai rie­da ne po že­me, o virš gat­vės.

Mies­te vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio tu­ris­tams ne­re­ko­men­duo­ja­ma dėl su­dė­tin­go eis­mo gat­vė­se, spūs­čių, par­ka­vi­mo bei mies­tie­čių ag­re­sy­vaus vai­ra­vi­mo. Tak­si Či­ka­go­je yra pi­giau­sias iš vi­sų JAV did­mies­čių.

Pui­kus da­ly­kas dviratis

Dvi­ra­čiu va­ži­nė­ti mies­te la­bai pa­to­gu, nes pa­grin­di­nė­se gat­vė­se yra dvi­ra­čių juo­stos. Be to, či­ka­gie­čiai vai­ruo­to­jai yra to­le­ran­tiš­ki dvi­ra­ti­nin­kams. Bū­tent dvi­ra­tis yra pa­to­giau­sia ir grei­čiau­sia prie­mo­nė sie­kiant su­si­pa­žin­ti su mies­tu. Mies­to rel­je­fas yra ly­gus, to­dėl min­ti pe­da­lus ne­sun­ku. Ma­lo­niau­sia va­žiuo­ti Mi­či­ga­no eže­ro pa­kran­te - čia yra pui­kus dvi­ra­čių ir rie­du­čių ta­kas. Šis ta­kas pa­lei eže­rą drie­kia­si dau­giau nei 20 ki­lo­me­trų, tad pa­tir­si­te ma­lo­nu­mą gė­rė­da­mie­si mies­to ir eže­ro pa­no­ra­ma.

Dvi­ra­tį ne­sun­ku iš­si­nuo­mo­ti, be to, jį ga­li­ma vež­tis ir mies­to au­to­bu­sais.

Ke­liau­to­jui Či­ka­ga ga­li pa­siū­ly­ti la­bai daug. Mies­te pul­suo­ja tur­tin­gas kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas, o ge­ro mais­to mė­gė­jai jau­sis kaip ro­ju­je mė­gau­da­mie­si tiek ame­ri­kie­tiš­kos, tiek vi­so pa­sau­lio vir­tu­vės še­dev­rais.

Pa­ga­ny­ti akis mies­te ti­krai yra į ką, ta­čiau ke­li frag­men­tai man pa­si­ro­dė iš­skir­ti­niai. Vie­nas jų - cen­tri­nis Či­ka­gos ra­jo­nas, va­di­na­mas Kil­pa (The Loop). Ja­me yra di­džiau­si ir įspū­din­giau­si mies­to dan­go­rai­žiai, jau­kiau­si res­to­ra­nai, gau­su skulp­tū­rų, me­no kū­ri­nių. Žy­miau­sias šio ra­jo­no ob­jek­tas, be abe­jo, yra 442 me­trų aukš­čio Sears To­wer, jau ke­le­tą me­tų va­di­na­mas Wil­lis To­wer. Dau­ge­lį me­tų jis bu­vo aukš­čiau­sias pa­sau­lio pa­sta­tas. Da­bar jis yra aukš­čiau­sias dan­go­rai­žis JAV.

Upė - per­las akims

Modernioji Čikaga traukia viso pasaulio turistus.

Mies­to cen­trą per pu­sę ker­ta Či­ka­gos upė. Ji nė­ra pla­ti, bet mies­tui su­tei­kia daug jau­ku­mo ir yra ti­kras per­las akims, nes abi­pus jos esan­tys dan­go­rai­žiai at­ro­do tar­si įbri­dę į van­de­nį. Sto­vint ant vie­no iš dau­ge­lio til­tų ir dai­ran­tis už­ver­tus gal­vą, ga­li­ma pa­si­jus­ti kaip fan­tas­ti­nia­me fil­me. Upe kur­suo­ja lai­ve­liai, ku­riais pluk­do­mi tu­ris­tai. Ko­vo vi­du­ry­je šven­čiant Šv. Pa­tri­ko die­ną upės van­duo yra nu­da­žo­mas ža­liai.

Bū­ti­na iš­vys­ti gar­sų­jį Ba­kin­ga­mo fon­ta­ną, ku­ris lai­ko­mas vie­na po­pu­lia­riau­sių lan­ky­ti­nų vie­tų Či­ka­go­je. Tai vie­nas di­džiau­sių fon­ta­nų pa­sau­ly­je. Kas dvi­de­šimt mi­nu­čių jis pa­lei­džia įvai­rias­pal­vių švie­sų stul­pą į dan­gų. Ypač gra­žu ste­bė­ti šio fon­ta­no šou su­te­mus. Jį la­bai iš­gar­si­no gar­su­sis se­ria­las „Ve­dęs ir tu­ri vai­kų“. Šis se­ria­las pra­si­de­da Či­ka­gos vaiz­dais, tarp ku­rių yra ir Ba­kin­ga­mo fon­ta­nas. Ap­link jį įkur­tas par­kas, ku­ria­me mies­tie­čiai ir mies­to sve­čiai pra­mo­gau­ja ir il­si­si.

Ži­no­miau­sia mies­to gat­vė - Mi­či­ga­no ave­niu. Ji drie­kia­si pa­lei eže­rą ir yra po­pu­lia­ri tarp mies­tie­čių, be to, tai vie­na pra­ban­giau­sių mies­to vie­tų, to­dėl pre­kės, pa­slau­gos ir pra­mo­gos čia bran­giai kai­nuo­ja.

Na­vy Pier yra pre­ky­bos ir pra­mo­gų mies­te­lis Či­ka­gos cen­tre. Jis pa­sta­ty­tas ant dirb­ti­nio mo­lo, įsi­rė­žu­sio į Mi­či­ga­no eže­rą. Ja­me yra ir at­rak­cio­nų par­kas vai­kams su di­džiu­liu apž­val­gos ra­tu, tad ga­li­ma į mies­tą pa­žvelg­ti iš vir­šaus.

Ne­trūks­ta gra­žių parkų

Nors mies­tas at­ro­do be­to­ni­nis, ja­me aps­tu gra­žių par­kų. Ži­no­ma, dau­gu­ma jų yra pri­siš­lie­ję prie eže­ro, kran­ti­nės ir pa­plū­di­mių, bet ir pa­čia­me mies­te ne­trūks­ta ža­liuo­jan­čių par­kų, kiek­vie­nas jo ra­jo­nas tu­ri sa­vo par­ką.

Va­sa­rą mies­tas siū­lo poil­siau­to­jams pui­kius pa­plū­di­mius. Jų yra net 33. Tad pir­miau­sia ky­la klau­si­mas, ar ga­li to­kio dy­džio mies­tas iš­lai­ky­ti šva­rius pa­plū­di­mius ir mau­dy­nėms tin­ka­mą eže­ro van­de­nį? Pa­si­ro­do, Či­ka­gos pa­kran­tė yra pri­pa­žin­ta an­tra pa­gal šva­rą pa­sau­ly­je, ver­ti­nant to­kio dy­džio mies­tų pa­kran­tes. Tai di­de­lis pa­sie­ki­mas me­tro­po­li­te­nui, ku­rio gy­ven­to­jų skai­čius sie­kia de­šimt mi­li­jo­nų. Jei­gu do­mi­na kas nors iš Či­ka­gos iki di­džio­jo gais­ro pa­li­ki­mo – ap­lan­ky­ki­te mies­to cen­tre esan­tį van­dens bokš­tą. Jis at­lai­kė ug­nį.

Miesto centre esantis vandens bokštas atlaikė didįjį gaisrą.

Nors ma­no­ma, kad džia­zo ir bliu­zo lop­šiai yra pie­ti­nė­je JAV da­ly­je, da­bar Či­ka­ga yra tvir­tai pe­rė­mu­si šio sti­liaus mu­zi­ką į sa­vo ran­kas. Taip nu­ti­ko to­dėl, kad gar­siau­si kū­rė­jai iš pie­tų emig­ra­vo į Či­ka­gą ir per­ne­šė šios mu­zi­kos tra­di­ci­jas ten, da­bar čia vyks­ta gar­siau­si JAV džia­zo ir bliu­zo fes­ti­va­liai.

Pi­ca kaip pyragas

Kaip at­ski­ra te­ma ga­li bū­ti Či­ka­gos mais­to kul­tū­ra. Nors čia ga­li­ma ras­ti tur­būt vi­so pa­sau­lio vir­tu­vių, či­ka­gie­čiai yra iš tų, ku­rie ne­skai­čiuo­ja ka­lo­ri­jų. Či­ka­ga pa­mi­šu­si dėl grei­to, pi­gaus, rie­baus ir ka­lo­rin­go mais­to. "McDo­nald's" res­to­ra­nai, mė­sai­niai, deš­rai­niai, pi­cos ir ki­tas grei­ta­sis mais­tas čia gau­siai var­to­ja­mas. Juo­kia­ma­si, kad kiek­vie­nas či­ka­gie­tis tu­ri am­ži­ną ro­ma­ną su len­kiš­ka deš­re­le. Ta­čiau po­pu­lia­riau­sia Či­ka­gos ka­lo­ri­jų bom­ba yra či­ka­gie­tiš­ka gi­lio­ji pi­ca. Ji at­si­ra­do Či­ka­go­je ir iš­pli­to vi­sa­me pa­sau­ly­je. Vis dėl­to sa­ko­ma, kad tik Či­ka­go­je ga­li­ma ras­ti tą ti­krą­ją či­ka­gie­tiš­ką pi­cą. Tai mie­li­nė pi­ca su kraš­te­liu, į ją de­da­ma vis­kas, kas tik šau­na į gal­vą: deš­ra, kum­pis, dar­žo­vės, prie­sko­niai, po­mi­do­rų pa­da­žas, o svar­biau­sia – sū­ris. Daug sū­rio. Kar­tais jo krau­na­ma tiek, kad dak­ta­rams ir svei­ko mais­to ger­bė­jams plau­kai šiau­šia­si. Mies­tie­čiai dėl to ne­su­ka gal­vos, bet pers­pė­ja: jei­gu val­gy­si­te mū­sų pi­cą, pa­mirš­ki­te ap­temp­tus rū­bus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami