Dabar pigiau pabuvoti Islandijoje

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-02-27 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-02-27 00:00
Atrakcija turistams - šiltas požeminis vanduo žiemą. Corbis/Scanpix nuotraukos
Ne­se­niai Is­lan­di­jo­je ap­si­lan­kiu­siai Auš­rai Vėb­rie­nei su­si­da­rė įspū­dis, kad nors da­bar eko­no­mi­kos si­tua­ci­ja šio­je ša­ly­je ir ne­pa­vy­dė­ti­na, ta­čiau kri­zės są­ly­gos at­vė­rė dau­giau tu­ris­ti­nių ga­li­my­bių - at­pi­go ke­lio­nės.

Pagal kai kurių sociologų tyrimus islandai save laiko laimingiausiais žmonėmis pasaulyje. Toks optimizmas, matyt, juos gelbsti ir šiuo metu, kai šalis nuolat minima kaip labiausiai nukentėjusi nuo ekonomikos krizės. Vienos turizmo agentūros vadovė A.Vėbrienė, keletą dienų darbo reikalais pasisvečiavusi Islandijoje, susidarė nuomonę, kad žmonės į pesimizmą čia ne itin linksta. Islandai tikisi sulaukti daugiau turistų, nes paslaugų sektoriuje kainos sumažėjo 30-40 procentų. Atpigus viešbučiams sumažėjo ir kelionių į šią šalį kainos. "Tai nereiškia, kad suprastėjo paslaugų kokybė, tikrai ne. Tiesiog krizė pakoregavo kainas, o Islandijos gamtos grožis liko toks pat. Troškusieji pamatyti šią gana brangią šalį dabar skuba pasinaudoti situacija", - pasakojo A.Vėbrienė.

Lenkai negrįžta namo

"Kiek teko girdėti per trumpą viešnagę, pablogėjus ekonomikos situacijai islandai ėmė šnairuoti į jų darbo vietas užėmusius kitataučius. Anksčiau gerai gyvenę vietiniai nelabai noriai ėjo dirbti į aptarnavimo sektorių, tačiau dabar, kai daugelis žmonių krizės krečiamoje šalyje neteko darbo, dairomasi nors tokių darbo vietų, - pasakojo kelionių vadovė. - Islandijoje ypač daug lenkų. Šią šiaurės šalį, kurioje aukštas gyvenimo lygis ir teikiamos socialinės garantijos, greit atrado ir lietuviai. Girdėjau, kad islandai nelabai patenkinti tuo, kad, pavyzdžiui, lenkai, nors ir praradę darbą, tačiau gaunantys bedarbio pašalpas ar kitokias išmokas, negrįžta į Lenkiją, o toliau čia sėdi, gyvena iš pašalpų, jų vaikai lanko islandų mokyklas. Neatsižvelgdama į dabartinę situaciją, susidariau įspūdį, kad islandai yra optimistai, jie tiki, kad krizė praeis."

Gelbsti sava šiluma

Ekonomikos krizę Islandijoje švelnina nuosavi gamtos resursai - karšti požeminiai vandenys. Kaip pasakojo A.Vėbrienė, nuo jų nutiesti vamzdžiai keliauja į miestus, į šiltnamius. Karštas požeminių versmių vanduo ir oras juos šildo. "Važiuojant matyti ištisi šviečiantys šiltnamių miesteliai, - pasakojo A.Vėbrienė. - O visas Reikjavikas apšviestas taip, kad mūsų šalyje nė pačiame centre nėra taip šviesu. 180 tūkst. gyventojų turinti sostinė taip pat šildoma geoterminiais vandenimis."

Geizeriai, šiltos požeminės versmės - mėgstami turistų objektai. Čia po atviru dangumi ir žiemą galima pasijusti tarsi pietų kraštų jūroje.

Vienas kelias

"Vulkaninės kilmės sala žaluma nepasižymi, augalija čia skurdoka, ir labai keistai mūsų akiai atrodo, kai važiuodamas tuščiais pilkais laukais kur nors kalnų papėdėje pamatai vienišą namelį. Vienkiemių randi tokiose vietose, kur, atrodytų, nieks negali gyventi. Islandai moka ir sugeba, - pasakojo A.Vėbrienė. - Sąlygos turizmui čia puikios, salą galima apvažiuoti aplinkui, ir visur rasite, kur apsistoti. Atokiausiose vietose, šalia geizerių, krioklių ar kalnų pastatyta kuklių, bet patogių namelių nakvynei. Kadangi aplink salą veda vienintelis kelias, galite drąsiai juo leistis nesibaimindami, kad pasiklysite. Nuo pagrindinio kelio pasukus į šalutinius, vedančius arčiau vandenyno, atsiveria fiordų, kalnų, ledynų grožis. Tik žiemą dėl blogų oro sąlygų kai kurie keliukai būna uždaryti."

Šiaurės spalvos

Islandija daugeliui patinka dėl ramybės. Čia galima nuvažiuoti šimtus kilometrų ir nesutikti nė vieno žmogaus. Beje, tai šalis, kurios kalėjimuose sėdi mažiausias procentas žmonių. Tai ir vienintelė NATO šalis, neturinti savo kariuomenės. Rodos, šiaurietiška ramybe persmelktas visas salos gyvenimas.

Keliaujant tuo vieninteliu keliu galima kasdien traukti į vis naują vietą arba likti kelioms dienoms ir mėgautis sniego spalvomis (jos šiaurėje visai kitokios), poliarine naktim (kai prašvinta vos keturioms valandoms), šiaurės pašvaistėmis (kurios ypač ryškiai virpa danguje, tarsi kompensuodamos spalvų gamtoje trūkimą). Ramų šiaurietišką peizažą gyvina nuolat rūkstantis Heklos ugnikalnis. Jis išsiveržia kas dešimt metų. Be jo, saloje dar yra apie 20 aktyvių vulkanų. Net 11 proc. Islandijos žemės paviršiaus dengia lava. Pasivažinėjimas džipais po lavos laukus - viena mėgstamiausių turistų pramogų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami