"Daugel mūsų tėvynėje yra gražių vietų..."

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-08-21 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-08-21 00:00
Labiausiai garsiuosius Merkinės laikus, kai ji buvo vienas reikšmingiausių šalies miestų, mena Nemuno, Merkio ir Stangės santakoje stūksantis piliakalnis, Vinco Krėvės milžinkapiu pramintas. Vaizdas nuo jo - vienas gražiausių Lietuvoje. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Gry­bin­gos va­sa­ros pa­bai­ga ir ar­tė­jan­tis ba­ra­vy­kų ru­duo - pui­kus me­tas su­de­rin­ti du ma­lo­nu­mus: pri­sig­ry­bau­ti Dzū­ki­jos miš­kuo­se ir pa­si­dai­ry­ti po iš­gra­žė­ju­sį, sa­vo ju­bi­lie­jų ką tik at­šven­tu­sį Mer­ki­nės mies­te­lį.

Keliautojai, prisiklausę ir prisiskaitę apie istorinę kokio nors miestelio reikšmę, visada atvykę dairosi ir ieško tai paliudijančių ženklų dabartyje. Vasarą į Merkinę, esančią svarbių kelių Kaunas-Druskininkai, Vilnius-Lenkijos pasienis sankirtoje, užsuka nemažai keliautojų. Pastaraisiais metais ypač daug prie Nemuno nakvojančių lenkų turistų. Savo kelionę Merkiu baigia baidarininkai. Gaila, kad tik prieš porą metų Nemuno pakrantėje pastatyta prieplauka taip ir stovi tuščia - didesni laivai nepradėjo kursuoti.

Ilgiau apsistoti čia kol kas nėra kur, nebent palapinėse. Tad vietiniams dzūkams, daugiausia dabar užsiimantiems grybų verslu, dar yra apie ką pamąstyti - neblogai čia klestėtų ir kaimo turizmas ar dzūkiškų patiekalų užeigos. Tačiau miestelio centre dar tik remontuojamos patalpos kavinei.

Aikštėje - istorinės datos

Praėjusią savaitę šis garsiausias Dainavos krašto miestelis, kitados buvęs vienas iš dešimties didžiausių Lietuvos miestų, šventęs savo jubiliejinius metus (Merkinė prieš 650 metų pirmąkart paminėta istoriniuose šaltiniuose, o prieš 440 metų jai pakartotinai suteikta Magdeburgo teisė ir patvirtintas herbas su vienaragiu). Ta proga susibūrusi aktyviausia miestelio bendruomenė, iš čia kilę ar šio krašto gamtą pamėgę ir vasaroti atvykstantys šiam kraštui neabejingi žmonės dalį svarbių istorinių faktų įamžino - kad vietiniai ir svečiai žinotų, kokio garsaus ir svarbaus miesto kadaise čia būta. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centro vadovo Algimanto Černiausko iniciatyva miestelio centre pastatytas didelis stendas, primenantis svarbiausias istorines miestelio datas. Kaip šventėje kalbėjo vienas iš svečių - nes ne visi šiais laikais knygas skaito. O ir turistams patogu: bet kada atvažiavęs ir be gido apie miestelį svarbiausius dalykus sužinosi - kad kunigaikščiai ir karaliai šį miestą mėgo, kad čia stovėjusi viena svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilių, XIV-XV amžiuje tapusi svarbiu Dainavos krašto kariniu, strateginiu centru kovose su kryžiuočiais. Tuos faktus dar sovietmečiu rinko (tik nelabai galėjo garsinti) pirmasis Merkinės kraštotyros muziejaus įkūrėjas mokytojas Juozas Vitkus, vėliau gausino muziejaus tęsėjas Juozas Kaupinis, dabar Dzūkijos spaudoje vis primena žurnalistas ir fotomenininkas A.Černiauskas.

Jogailos antspaudas

Centrinėje miestelio aikštėje skulptoriaus Kęstučio Lanausko akmeninė skulptūra, vaizduojanti Jogailos antspaudą, įamžino jubiliejines Merkinės datas ir priminė, jog čia Jogaila 1387 metais suteikė Magdeburgo teisę Vilniaus miestui. Taigi Merkinė gali būti vadinama sostinės krikštamote. Šalia šio simbolinio antspaudo, ant akmeninio grindinio - žalvarinio, tais laikais naudoto Jogailos antspaudo spaudas. Jo pavyzdį merkiniškiams archyvuose surado garsiausias šalies heraldikos specialistas Edmundas Rimša. Šis paminklas sukurtas kraštui neabejingų žmonių lėšomis.

Bažnyčių miestas

Šiuo metu Merkinėje stovi vienintelė bažnyčia, pastatyta 1648 metais - Vilniaus Šv. Mikalojaus ir Kauno Vytauto bažnyčių amžininkė, tačiau kadaise jų būta ir daugiau. XVII amžiuje stovėjusi dar ir mūrinė Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (jos vietoje koplytstulpį sukūrė Juozas Videika), netoli dabartinės bažnyčios XVII-XVIII amžiuje stovėjo jėzuitų vienuolynas ir bažnyčia (jį įamžino Tado Gutausko koplytstulpis). Centrinėje aikštėje Antano Česnulio koplytstulpis pažymėjo XVII amžiuje Merkinėje įsikūrusį domininkonų vienuolyną ir jų bažnyčią. Vienuolynas buvo uždarytas po 1831 metų sukilimo.

Šis simbolinis miestelio svarbiausių datų ir reiškinių priminimas, pasak jubiliejaus iškilmėse dalyvavusio prof. Vytauto Landsbergio, turėtų būti savotiškas lūžis - garsios praeities miestelis turėtų kilti ir tiestis, nes pradžia gera padaryta.

"Man keista, kai dabar visi dejuoja, kad krizė, sunku, o kai pasidairai po istoriją, matai, kad anksčiau dar sunkesnių laikų būta, bet žmonės vis tiek kūrė, statė, į ateitį žvelgė - įsivaizduojate, Merkinėje net trys bažnyčios stovėjo", - skulptorių vardu kalbėjo A.Česnulis.

Garsins Dainavą

Miestelio seniūnas Gintautas Tebėra, subūręs jubiliejaus paminėjimo organizacinį komitetą, pritaria jam vadovavusio, iš Merkinės kilusio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Vyto Miliaus minčiai, kad komitetas po šventės neturi išsibėgioti, o toliau bendrus darbus Merkinės labui daryti. Galbūt pavyks įgyvendinti seną A.Černiausko idėją - atstatyti dar vieną buvusį miesto ribas žymintį stulpą (du iš keturių, statyti XVI amžiuje, išlikę iki šiol). "Stulpas turėtų stovėti tik pervažiavus Nemuną, ties piliakalniu. Tačiau jį reikia atstatyti ne tokį, koks kadaise buvo (nes ir istorikai dar ginčijasi dėl to, kas ant jo buvę pavaizduota), o sumoderninti, padaryti su visais mūsų krašto miestelių herbais, privilegijų raštais, magdeburginiais ženklais - kad tai taptų tarsi Dainavos krašto vizitine kortele, - užsidegęs idėja kalbėjo A.Černiauskas. - Pro tokį iš tolo matomą stulpą-paminklą tikrai nepravažiuotų nė vienas, tikrai stabteltų, paskaitytų, ant piliakalnio užliptų. Dabar miestelio aikštėje šalia pagrindinio kelio pastatytas paminklas-Jogailos antspaudas irgi patraukia visų dėmesį. Matau, kaip pravažiuojantieji sustoja pasižiūrėti, o paskui ir po Merkinę pasidairo. Kas ir taip žino apie Merkinę, važiuoja į ją ir kopia ant piliakalnio, o kas nežino, tuos sustabdo šis naujas paminklas. Ir tai yra labai gerai."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rebesa  88.119.190.104 2013-03-26 16:03:06
Tikrai ne tiek jau daug tokių gražių vietų, apie kurią su didele meile rašo gerb. Jūratė. Ir Merkinė labai graži, ir šventė labai graži, ir labai šauni autorė. Ačiū ir sėkmės
2 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami