Dėl ko atostogaudami jaudinasi tautiečiai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-06 09:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-06 09:40
pixabay.com nuotrauka
Žie­mai įsi­bė­gė­jant, vis dau­giau ša­lies gy­ven­to­jų ima pla­nuo­tis at­os­to­gas šil­tuo­se kraš­tuo­se. Pra­dė­jus ruo­štis at­os­to­goms, dau­ge­lis gy­ve­na ma­lo­niu lau­ki­mu ir bū­si­mais įspū­džiais, ta­čiau kai ku­riuos poil­siau­to­jus ap­lan­ko ir jau­du­lys – ar vis­kas pa­vyks taip, kaip su­pla­nuo­ta?

At­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa par­odė, kad sve­tur ke­liau­jan­tie­ji kar­tais tu­ri nuo­gąs­ta­vi­mų dėl to, kaip klos­ty­sis jų at­os­to­gos už­sie­ny­je. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ro“ už­sa­ky­to ty­ri­mo me­tu bu­vo sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų to­bu­lų at­os­to­gų po­rei­kius.

Apk­lau­sos me­tu res­pon­den­tams bu­vo pa­teik­ta ke­le­tas at­sa­ky­mų va­rian­tų, dėl ko ne­ri­mau­ja­ma ke­lio­nės me­tu, pa­vyz­džiui, kal­bos bar­je­ras, ne­ri­mas dėl il­ga­pirš­čių, ga­li­my­bė pa­sik­lys­ti, pra­ras­ti do­ku­men­tus, ku­riuos jie ga­lė­jo pa­si­rink­ti nuo­gąs­ta­vi­mams ke­lio­nių at­žvil­giu iš­reikš­ti.

Nuo­gąs­tau­ja, ar pa­vyks susikalbėti

Res­pon­den­tams ne­ri­mą la­biau­siai ke­lia kal­bos bar­je­ras – šį at­sa­ky­mą rin­ko­si kas penk­tas res­pon­den­tas. Ne­ri­mą dėl ne­su­si­kal­bė­ji­mo ke­liau­jant sve­tur daž­niau jau­čia 46–55 me­tų am­žiaus ty­ri­mo da­ly­viai, ma­žes­nių mies­tų gy­ven­to­jai ir daž­niau mo­te­rys nei vy­rai.

Ly­gi­nant vy­rų ir mo­te­rų at­sa­ky­mus, bu­vo pa­ste­bė­ta, jog mo­te­rys aps­kri­tai yra la­biau lin­ku­sios jau­din­tis dėl at­os­to­gų. Joms itin svar­bus kom­for­to bei sau­gu­mo jaus­mas, ku­riam tei­kia di­des­nę reikš­mę nei, pa­vyz­džiui, at­os­to­goms pa­si­rink­tai lo­ka­ci­jai.

Bai­mi­na­si ilgapirščių

Ne­ma­ža da­lis res­pon­den­tų kaip vie­ną iš ne­ri­mo prie­žas­čių įvar­di­no nu­ken­tė­ji­mą nuo il­ga­pirš­čių. Ženk­liai di­des­nį su­si­rū­pi­ni­mą dėl to iš­reiš­kė mo­te­rys ir tai bu­vo di­džiau­sias skir­tu­mas tarp vy­rų ir mo­te­rų at­sa­ky­mų.

Ki­tos ri­zi­kos, to­kios kaip do­ku­men­tų pra­ra­di­mas, ga­li­my­bė pa­sik­lys­ti ar pa­vė­luo­ti į lėk­tu­vą – ne­ri­mą kė­lė kas sep­tin­tam apk­laus­ta­jam. Ak­tua­liau­si šie at­sa­ky­mai vėl­gi bu­vo mo­te­rims.

Ar pa­tiks mais­tas ir apgyvendinimas

Ne­di­de­lė da­lis res­pon­den­tų, 7 pro­cen­tai, ne­ri­mau­ja, jog ke­lio­nės me­tu ga­li pa­si­rink­ti ne­tin­ka­mą ap­gy­ven­di­ni­mą. Nors skir­tu­mas tarp vy­rų ir mo­te­rų at­sa­ky­mų ne­di­de­lis, ta­čiau tai bu­vo vie­nas iš ne­dau­ge­lio da­ly­kų, ku­riems vy­rai tei­kė di­des­nę reikš­mę nei mo­te­rys.

Dėl ga­li­mai ne­pa­tik­sian­čio mais­to ke­lio­nės me­tu vy­rų ir mo­te­rų nuo­mo­nės su­ta­po – šį at­sa­ky­mą pa­si­rin­ko ly­giai tiek pat vy­rų ir mo­te­rų – vie­nas iš de­šim­ties.

Dėl nie­ko ne­si­jau­di­na ir at­os­to­gau­ti no­rė­tų svetur

Apk­lau­sos re­zul­ta­tai at­sklei­dė, kad kas penk­tas į už­sie­nį ke­liau­jan­tis apk­lau­sos da­ly­vis dėl nič­nie­ko ne­si­jau­di­na. Tai itin bū­din­ga vy­rams, ypač jau­nes­niems – 18–25 me­tų am­žiaus bei di­des­nes pa­ja­mas tu­rin­tiems res­pon­den­tams.

Per at­os­to­gas pa­il­sė­ti už­sie­ny­je itin svar­bu jau­niems ir į tre­čią de­šim­tį įko­pu­siems res­pon­den­tams, vy­rams, ypač did­mies­čių gy­ven­to­jams. Šį at­sa­ky­mą rin­ko­si kas 7-tas apk­lau­sos da­ly­vis. Esant ri­bo­tam biu­dže­tui, trum­pes­nes at­os­to­gas, bet už­sie­ny­je, rink­tų­si dar ket­vir­ta­da­lis vi­sų apk­laus­tų­jų.

Žymės:atostogos •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami