Dėl nemokamo mokslo Tailande – į vienuolius arba pastorius

Daiva REPEČKAITĖ 2016-01-23 06:00
Daiva REPEČKAITĖ
2016-01-23 06:00
Akvilė Norkutė. Krepšių siunta į atokų kaimą kalnuose. Mianmaras, 2014 m. Konkurso „Pasaulis tavo akimis“ nuotrauka.
Se­no­jo­je Tai­lan­do sos­ti­nė­je Aju­ta­jo­je pa­ma­tęs tu­ris­tams smul­kių pre­kių ban­dan­čią įsiū­ly­ti maž­daug aš­tuo­ne­rių mer­gai­tę, vo­kie­tis tu­ris­tas čium­pa mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ir ieš­ko iš­ga­nin­go­jo „Goog­le“ ver­tik­lio. „Eik į mo­kyk­lą!“ – vo­kie­čio nu­ro­dy­mu ta­jų kal­ba iš­ta­ria au­to­ma­ti­nis bal­sas iš te­le­fo­no.

Mer­gai­tė su­si­do­mė­ju­si žiū­ri į iš­ma­nų­jį įren­gi­nį, ta­čiau su­pra­tu­si, kad dau­giau nie­ko įdo­mes­nio ne­pa­ma­tys, trūk­te­li pe­čiais ir bė­ga dirb­ti to­liau. Iš per­si­moks­li­nu­sio, bet jau­ni­mo ne­dar­bo prob­le­mos kan­ki­na­mo že­my­no į ša­lį, ku­ri gar­sė­ja itin pra­stu švie­ti­mu, o drau­ge – be­veik nu­li­niu ne­dar­bo ly­giu, at­vy­kęs tu­ris­tas ne­si­liau­ja ti­kė­jęs, jog tik mo­kyk­la leis ma­ža­jai pre­kiau­to­jai iš­trūk­ti iš už­bur­to ra­to. Ta­čiau su­nku­mai mer­gai­tės lauk­tų ir švie­ti­mo sis­te­mo­je, ir už jos ri­bų.

At­si­ran­da dar­bo ir vaikams

Kol kar­je­ros kon­sul­tan­tai Eu­ro­po­je siū­lo jau­ni­mui kuo anks­čiau įgy­ti „ti­kro dar­bo“ pa­tir­ties, o iš­si­la­vi­nę jau­nuo­liai ne­mo­ka­mai plu­ša įvai­rių įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų sta­žuo­tė­se, Tai­lan­de vai­kams ir jau­ni­mui dar­bo pa­tir­ties to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia. Tu­ris­ti­nė­se vie­to­vė­se šim­tai vie­ti­nių ver­čia­si nak­vy­nės na­mų, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo pa­slau­go­mis, pre­ky­ba ir ki­tu smul­kiuo­ju vers­lu, ku­ria­me at­si­ran­da dar­bo ir vai­kams. Kai Aju­ta­jo­je su ko­le­ge mė­gi­no­me pa­bend­rau­ti su tri­mis pra­di­nu­kė­mis, at­ne­šan­čio­mis klien­tams mais­tą ir va­lan­čio­mis sta­lus jų ma­mos gat­vės už­kan­di­nė­je, mer­gai­tės jau mo­kė­jo ang­liš­kai pa­sa­ky­ti sa­vo am­žių ir į ku­rią kla­sę ei­na – dau­giau nei dau­ge­lis net su tu­ris­tais dir­ban­čių ta­jų.

Daiva Repečkaitė. Darbo ir gyvenimo pusiausvyra? Čiangmajus (Tailandas), 2015 m. Konkurso „Pasaulis tavo akimis“ nuotrauka.

Ta­čiau ne­rei­kia tu­rė­ti iliu­zi­jų, kad toks dar­bas ga­li vi­sa­pu­siš­kai iš­la­vin­ti vai­kus ir par­eng­ti bū­si­mam gy­ve­ni­mui. Jų dar­bas men­kai mo­ka­mas, daž­nai kenks­min­gas svei­ka­tai, truk­do siek­ti for­ma­lio­jo iš­si­la­vi­ni­mo. Pa­gal­ba tė­vų vers­le – tik led­kal­nio vir­šū­nė. Kad pa­pil­dy­tų šei­mos pa­ja­mas, kai ku­rie vai­kai vie­ni ei­na par­da­vi­nė­ti gė­lių ar su­ve­ny­rų ir pa­ten­ka į pre­kei­vių žmo­nė­mis pink­les. Šiuo po­žiū­riu itin pa­žei­džia­mos et­ni­nių ma­žu­mų at­ža­los.

Švie­ti­mo nau­da ta­jų tė­vai ma­žai abe­jo­ja, nors ša­ly­je, ku­rio­je itin že­mas ne­dar­bo ly­gis ir iš­plė­to­tas tu­riz­mo vers­las, dar­bo rin­ko­je vie­tos at­si­ran­da be­veik vi­siems. Ta­čiau moks­las nė­ra pi­gus. Vals­ty­bi­nė­se vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se už jį mo­kė­ti ne­rei­kia, bet tė­vai tu­ri nu­pirk­ti vai­kams mo­ky­mo­si prie­mo­nes ir uni­for­mas, o dėl la­bai di­de­lių kla­sių ir ma­žai mo­ky­to­jų dė­me­sio dar apie 175 eu­rus per me­tus (tai pri­lygs­ta au­to­bu­so vai­ruo­to­jo mė­ne­sio al­gai) pa­klo­ti ko­re­pe­ti­to­riams.

Sva­jo­ja tap­ti pa­sto­riu­mi

Kai­me­ly­je Tha Sala prie Čiang­ma­jaus tė­vus lan­kan­tis Me­was pa­sa­ko­ja, kad uni­ver­si­te­te, ku­ria­me jis ti­ki­si stu­di­juo­ti tarp­tau­ti­nį vers­lą, rei­kės mo­kė­ti ne ma­žiau kaip 200 eu­rų už se­mes­trą ir dar nuo­mo­tis būs­tą. „Bai­gęs uni­ver­si­te­tą no­rė­čiau pa­dė­ti sa­vo šei­mai“, – sva­jo­ja vai­ki­nas. Šia­me kai­me­ly­je įsi­kū­rę jo gen­tai­niai iš la­hu tau­tos kaip su­si­ta­rę kar­to­ja: aukš­ti­kal­nių il­gi­mės, bet ar­čiau mies­to vai­kams ge­riau – yra mo­kyk­lų.

Gim­tuo­sius kai­mus kal­nų gen­ties na­riai pa­li­ko ta­da, kai at­si­ra­do ap­ri­bo­ji­mų jų ūki­nei veik­lai: iš Ki­ni­jos te­ri­to­ri­jos ki­lę kal­nie­čiai ne­tu­rė­jo že­mės nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tų, to­dėl jų dir­ba­ma že­mė bu­vo pa­skelb­ta vals­ty­bi­ne. Siu­vė­ja Na­ko (60 me­tų) – vie­na iš per­si­kraus­čiu­sių gy­ven­to­jų. Jos pa­aug­lys sū­nus va­sa­ros at­os­to­gas lei­džia prie te­le­vi­zo­riaus. To­kia da­lia kaip tė­vo – kas­ryt lauk­ti pa­die­nių dar­bų sta­ty­bo­se ir pan. – jo ne­vi­lio­ja. Ne­tur­tin­giems la­hu vai­kams skir­tą krikš­čio­niš­ką mo­kyk­lą lan­kan­tis ber­niu­kas sva­jo­ja bū­ti pa­sto­riu­mi. Ši pro­fe­si­ja vie­ti­niams aso­ci­juo­ja­si su žmo­nių pa­gar­ba ir ap­rū­pin­tu gy­ve­ni­mu, nes evan­ge­li­kų dva­si­nin­kus sa­vo au­ko­mis iš­lai­ko ne tik bend­ruo­me­nė, bet ir bend­ra­ti­kiai iš už­sie­nio.

Daiva Repečkaitė. Saugoma gamta, nesaugomi gyvenimai. Song Phi Nong (Tailandas), 2015 m. Konkurso „Pasaulis tavo akimis“ nuotrauka.

Ta­jų-la­hu krikš­čio­nių baž­ny­čių or­ga­ni­za­ci­ja iš­lai­ko mo­kyk­lą ir bend­ra­bu­tį maž­daug tris­de­šim­čiai jau­nuo­lių, pa­si­ruo­šu­sių tap­ti pa­sto­riais mi­sio­nie­riais. Or­ga­ni­za­ci­ja sa­vo lau­ke au­gi­na ry­žius, dar­žo­ves, lai­ko viš­tų ir kiau­lių, to­dėl stu­den­tams be­veik ne­rei­kia rū­pin­tis ir mais­tu. Iš įvai­rių au­kų iš­lai­ko­ma mo­kyk­la tu­ri bib­lio­te­ką, erd­vią au­di­to­ri­ją ir ke­le­tą se­nų kom­piu­te­rių. To­kiems jau­nuo­liams kaip Na­ko sū­nus ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad ši mo­kyk­la – prie­ina­miau­sia vie­ta įgy­ti iš­si­la­vi­ni­mą.

Moks­lo pa­sko­los nežavi

Čiang­ma­ju­je, ku­rio se­na­mies­tis vi­siš­kai oku­puo­tas tu­riz­mo vers­lo, vie­na įdo­miau­sių tu­ris­ti­nių pra­mo­gų – tam ti­kro­mis va­lan­do­mis šven­tyk­lų or­ga­ni­zuo­ja­mi po­kal­biai su jau­nais vie­nuo­liais. Stu­di­juo­da­mi vie­tos bu­dis­ti­nia­me uni­ver­si­te­te jie mo­ko­si ir ang­lų kal­bos, ku­rią mie­lai pra­kti­kuo­ja su už­sie­nie­čiais, o šiems įdo­mu iš pir­mų lū­pų su­ži­no­ti apie tų jau­nuo­lių gy­ve­ni­mą.

Links­mi vie­nuo­liai en­tu­zias­tin­gai pa­sa­ko­ja, kad pa­si­rink­ti to­kį ke­lią juos pa­ska­ti­no pa­žin­tis su Bu­dos mo­ky­mu, bet il­giau kal­ban­tis vie­nas po ki­to pra­si­ta­ria: tai bu­vo vie­nin­te­lė ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai tęs­ti moks­lus bai­gus vi­du­ri­nę. Vie­nas jų ki­lęs iš ne­tur­tin­go mies­te­lio, esan­čio ša­lia Čiang­ma­jaus, ki­tas – iš Ma­lai­zi­jos pa­sie­nio. Abie­jų šei­mos ne­ga­lė­jo pa­dė­ti sa­vo vai­kams siek­ti iš­si­la­vi­ni­mo. Tai­lan­de įma­no­ma gau­ti stu­di­jų pa­sko­lą, ta­čiau ne vi­sus ža­vi to­kia ga­li­my­bė.

Trys ge­rai ang­liš­kai kal­ban­tys ne­pa­lie­čiai Ban­ko­ke džiau­gė­si ga­li­my­be ne­mo­ka­mai įgy­ti ne tik re­li­gi­nį, bet ir pa­sau­lie­ti­nį ar fi­lo­lo­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Ne­tur­to įža­dus da­vę vie­nuo­liai die­ną pra­de­da rink­da­mi au­kas. Gy­ven­to­jai jiems duo­da mais­to, kas­die­nių daik­tų, taip pat šiek tiek gry­nų­jų. Be­je, pi­ni­gus pri­va­lo­ma pa­si­da­ly­ti su ki­tais. Bu­dis­ti­nės ša­lies gy­ven­to­jų re­li­gi­jai tei­kia­ma reikš­mė ga­ran­tuo­ja vie­nuo­liams dos­nią ir pa­pras­tų žmo­nių, ir vals­ty­bės par­amą.

Mer­gi­nos tu­ri mokėti

O ką da­ry­ti mer­gi­noms, ku­rios ne­ga­li tap­ti nei vie­nuo­lė­mis, nei pa­sto­rė­mis (dau­gu­mo­je bend­ruo­me­nių)? Joms be­lie­ka kaip nors už­si­dirb­ti, kad su­mo­kė­tų už stu­di­jas. Ša­ly­je iš­pli­tęs tu­riz­mas su­kū­rė rin­ką įvai­riems tra­di­ciš­kai mo­te­rų pra­kti­kuo­ja­miems ama­tams, o tai lei­džia gau­ti šiek tiek pa­ja­mų ne­išei­nant to­li iš na­mų ar­ba im­tis vers­lo. Tie­sa, po­rei­kis už­si­dirb­ti reikš­min­gai pa­vei­kė bend­ruo­me­nių, ku­rios la­bai ma­žą da­lį san­do­rių su­da­ry­da­vo gry­nai­siais, gy­ve­ni­mą ir kul­tū­rą.

Ga­min­da­mi su­ve­ny­rus tu­ris­tams, ruo­šda­mi mais­tą ar pre­kiau­da­mi vie­ti­niai pa­jė­gia su­tau­py­ti ir vai­kų moks­lams, kad bai­gę juos ga­lė­tų „dirb­ti įmo­nė­je“ (ši są­vo­ka reiš­kia pa­na­šiai tą pa­tį, kaip anks­ty­vo­jo­je po­so­vie­ti­nė­je Lie­tu­vo­je – „dirb­ti pas pri­va­ti­nin­kus“). Ta­čiau dvi in­ter­viu da­vu­sios vers­li­nin­kės pa­sa­ko­jo, kaip bai­gu­sios stu­di­jas bo­dė­jo­si tė­vų iš­sva­jo­tų vi­du­ri­nės kla­sės dar­bų biu­re, to­dėl įgi­ju­sios nau­jų ži­nių mie­liau grį­žo prie tra­di­ci­nių šei­mos už­siė­mi­mų.

Nors Tai­lan­do švie­ti­mo sis­te­ma ir tarp­tau­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je įvar­di­ja­ma kaip ne­ko­ky­biš­ka, se­na­ma­diš­ka, dau­gy­bė tė­vų ir jau­nuo­lių ti­ki ja ne ma­žiau ne­gu vo­kie­tis tu­ris­tas. Kai ku­rie dėl to pa­si­ren­ka as­ke­tiš­ką dva­si­nį ke­lią. Gal­būt iš tie­sų šio­je ša­ly­je sie­kiant moks­lo rei­kia be­veik re­li­gi­nio ti­kė­ji­mo švie­ti­mo ga­lia.

***

Straips­nis ir nuo­trau­kos da­ly­va­vo kon­kur­suo­se, or­ga­ni­zuo­tuo­se pa­gal tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Ži­niask­lai­da vys­ty­mui­si“ (angl. „Me­dia4­De­ve­lop­ment“), re­mia­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Apie projektą

Vi­siems prie­ina­mas ir ko­ky­biš­kas švie­ti­mas yra vie­nas svar­biau­sių vy­riau­sy­bių ir tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, to­kių kaip Jung­ti­nės Tau­tos, tiks­lų. Įdo­mu tai, jog šian­dien net ir ar­šiau­si kri­ti­kai pra­de­da pri­pa­žin­ti, kad šios po­li­ti­nės ini­cia­ty­vos pa­ma­žu tam­pa ap­čiuo­pia­mais tei­gia­mais re­zul­ta­tais, ypač be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se. Pa­vyz­džiui, per pa­sta­ruo­sius 25 me­tus vai­kų, Už­sa­cha­rio Af­ri­ko­je lan­kan­čių pra­di­nes mo­kyk­las, pa­dau­gė­jo nuo 52 iki 80 proc., vi­sa­me be­si­vys­tan­čia­me pa­sau­ly­je pa­da­ry­ta di­de­lė pa­žan­ga sie­kiant ly­čių ly­gy­bės pra­di­nio ug­dy­mo lyg­me­niu ir t. t. Ta­čiau dar­bas šio­je sri­ty­je ti­krai nė­ra baig­tas.

Dai­va Repečkaitė sa­vo straips­ny­je da­li­ja­si įžval­go­mis apie švie­ti­mo prie­ina­mu­mą Tai­lan­de ir dvip­ras­miš­kus pa­si­rin­ki­mus, su ku­riais su­si­du­ria jau­nuo­liai, siek­da­mi ne­mo­ka­mo moks­lo. Tai, jog bū­tent re­li­gi­nis iš­si­la­vi­ni­mas ša­ly­je nė­ra mo­ka­mas, vie­tos vai­ki­nus ver­čia su­kti pro­tes­tan­tų pa­sto­rių ar bu­dis­tų vie­nuo­lių ke­liu. Au­to­rė abe­jo­ja, ar toks jų spren­di­mas iš tie­sų nuo­šir­dus, ir at­krei­pia dė­me­sį į ne­ly­gią mer­gi­nų pa­dė­tį moks­lo at­žvil­giu. Drau­ge pub­li­kuo­ja­mos straips­nio au­to­rės, žur­na­lis­tės ir Akvilės Norkutės nuo­trau­kos, da­ly­va­vu­sios fo­to­kon­kur­se „Pa­sau­lis ta­vo aki­mis“.

Straips­nių kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo ra­ši­nys, or­ga­ni­zuo­tas VšĮ „Eu­ro­pos na­mai“ kar­tu su Na­cio­na­li­ne ne­vy­riau­sy­bi­nių vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jų plat­for­ma ir Na­cio­na­li­niu so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ins­ti­tu­tu.

kvi­lė Nor­ku­tė. Krep­šių siun­ta į at­okų kai­mą kal­nuo­se. Mian­ma­ras, 2014.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami