Derėjimosi ypatumai Tuniso turguje

Rima JŪRAITĖ 2008-09-05 00:00
Rima JŪRAITĖ 2008-09-05 00:00
Ne visi prekeiviai telpa medinoje. Dalis jų savo prekes išdėsto tiesiog ant grindinio netoli įėjimo. Autorės nuotrauka
Šiau­rės Af­ri­ko­je, prie Vi­dur­že­mio jū­ros kran­tų įsi­kū­ręs Tu­ni­sas tu­ris­tus vi­lio­ja ne tik pui­kiais ku­ror­tais, bet ir ga­li­my­be pa­tir­ti ti­kro ara­biš­ko tur­gaus sa­vi­tu­mus.

Tarp lietuvių turistų sparčiai populiarėjančio Sousse kurorto turgus - vadinamoji medina - tarsi atskiras miestas, išraizgytas siaurų gatvelių, iš abiejų pusių aptvertų aukštomis mūro sienomis. Turgaus teritorijoje stūkso mečetė, tačiau turistai į ją patekti negali, šią musulmonų šventyklą lanko tik vietos gyventojai. Medina į atskirą miestą panaši ne tik savo planavimu, bet ir užimamos teritorijos plotu.

Gausu spalvų ir kvapų

Vos įžengęs į mediną patiri dvejopus įspūdžius: smalsumas skatina čia ilgiau pasilikti ir geriau pažinti arabiško turgaus tradicijas, bendravimo kultūrą - uosti aštrius, kartais net erzinančius prieskonių kvapus bei paganyti akis į spalvingus, arabiškais ornamentais išmargintus indus, papuošalus ir kilimėlius. Kita vertus, protas kužda, kad galbūt jau pats laikas bėgti iš šios triukšmo ir erzelynės persunktos spūsties - europietį neretai bauginančio visiško chaoso. Tuo labiau kad ilgėliau pasivaikščiojęs medinos gatvelėmis supranti, jog iš šio painaus labirinto išeiti tikrai nebus paprasta. Prie arabiško turgaus nepratusiam keliautojui tenka gerokai paklaidžioti.

Priverstinės derybos

Medina - tiesiog tobula vieta norintiesiems išbandyti arabų nacionaliniu sportu vadinamą derėjimosi meną. Turbūt beveik be išimties kiekvienas tikras prekeivis čia pasistengs jus kaip reikiant apmauti ir už bet kokią smulkmeną siūlys dešimteriopai didesnę, o gal net ir dar įspūdingesnę kainą. Vos pažvelgus į kokią nors prekę, pardavėjas iškart šypsodamasis įbruks ją į rankas ir lieps atidžiau apžiūrėti, tuomet kone priverstinai pasiūlys prisėsti greta ir derėtis. Užmegztos derybos - jau beveik garantija, kad prekė bus parduota. Kad derybos būtų efektyvesnės, tunisiečiai pasistengia išmokti daugybę užsienio kalbų. Jei nemokate Tuniso valstybinėmis kalbomis pripažintų arabų ir prancūzų, nieko tokio - beveik visuomet būsite suprastas ir prabilęs angliškai, vokiškai bei rusiškai.

Turguje prekiaujantiems arabams tiesiog garbės reikalas pasiekti, kad kiekvienas turistas išeitų su kuo didesniu pirkinių maišu, todėl net ir per pačias kiečiausias derybas pardavėjo širdis staiga suminkštėja, jeigu tik potencialus pirkėjas pasako, jog tokia suma jo netenkina ir rengiasi sprukti.

Stengiasi apkvailinti

Tuo įsitikinome užsukę į vieną iš daugybės turguje esančių juvelyrinių dirbinių parduotuvėlių. Pirmiausia apžiūrėjome kuklius sidabrinius auskarus, kuriuos pardavėjas iš karto pasiūlė pasimatuoti. O tuomet iš vitrinų pradėjo traukti apyrankes, vėrinius, žiedus ir įvairius pakabukus - tik jau gerokai prabangesnius ir, žinoma, brangesnius. Už sidabrinių auskarų porą ir visai paprastą žiedelį prekeivis užsiprašė 435 dinarų (1 dinaras - apie 2 litus), nors akivaizdu, kad daugiausia šie papuošalai galėtų kainuoti maždaug 100 litų. "Kadangi jūs esate ne britai ir ne vokiečiai, todėl iš jūsų paimsiu tik 400 dinarų", - sužinojęs, kad esame iš Lietuvos, kabino makaronus prekeivis Mahmudas. Išgirdęs, jog Tunise lankomės jau ne pirmą kartą ir mūsų taip paprastai neapkvailins, vaikinas tuos pačius papuošalus akimirksniu įvertina jau tik 200 dinarų. Prabėgus dar kelioms aistringų derybų minutėms, žengiame pro parduotuvės duris atgal į turgaus gatvelę, nes išgirdęs mūsų paskutinę siūlomą kainą - 40 dinarų, Mahmudas teatrališkai pareiškia, kad jeigu jis už tokią sumą mums parduotų papuošalus, jį tėvas išvytų iš namų, o šeima mirtų badu. Tačiau vos išėjome į gatvę, uolusis pardavėjas jau šaukė, kad jei duotume bent 45 dinarus - papuošalai būtų mūsų. Pasiūlėme kompromisą - 43, ir Mahmudas sutiko. Tik imdamas pinigus ir vyniodamas papuošalus į kažkokią popieriaus skiautę dar bandė išsiprašyti porą dinarų koka kolai.

"Žioplas moka..."

Rekomenduotina būti atidžiam ne tik derantis, bet ir atsiimant grąžą. Tunise paplitęs įprotis pirmiausia turistui į ranką įdėti pačios mažiausios vertės monetas - milimus - ir truputį palūkėti, tikintis, kad prie tunisiečių valiutos nepratęs keliautojas pamanys, jog gavo visą grąžą. Jei žmogus atidžiai susiskaičiuoja gautus pinigus ir laukia likusios dalies, tuomet pardavėjas duos dar kelis dinarus ir toliau vaidins, kad grąžino jau visą sumą. Todėl teks apsiginkluoti kantrybe ir būti itin atidžiam - prekybininkų apgavystės Tunise netraktuojamos kaip nusikaltimas. Tunisiečiai vadovaujasi posakiu: "Žioplas moka du, tris, o gal ir dešimt kartų daugiau, negu iš tiesų verta prekė."

Arbatpinigiai

Arabai įpratę už bet kokią paslaugą gauti arbatpinigių. Jų laukia net ir tada, jeigu jokios paslaugos taip ir nepadarė. Todėl net už tai, kad fotografuoji turgaus vaizdus, tikras arabas nė kiek nesigėdydamas paprašys dinaro. Tiesa, vis didėjant turistų srautui, vietos gyventojai po truputį keičia savo įpročius, o kartais iš savo tradicijų ir patys pasišaipo. Paklaustas, ar galėčiau nufotografuoti, auksakalys vaikinas džiugiai sutiko. O kiek vėliau juokais pridūrė: "Viena nuotrauka jums atsieis 5 dinarus, o jei norite dviejų, padarysiu nuolaidą - kainuos tik 8 dinarus".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Saulius  213.190.34.20 2013-03-26 16:03:06
Taip tuo įsitikinau būdamas Tunise Suse, kur man tas turgus buvo kantrybės išbandymas.Tik pasižiuri kur nors, tai tuoj pradeda siūlyti prekę.Ir svarbiausia galima labai daug nusiderėti.Tikriausiai prekes siulo labai užkelta kaina.
2 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami