Detalės Venecijos mozaikai

Aistė MASIONYTĖ   2013-05-03 06:00
Aistė MASIONYTĖ
 
2013-05-03 06:00
Aistės Masionytės (LŽ) nuotraukos
Ve­ne­ci­ja - tai ir oran­ži­nis ape­ri­ty­vas "Spritz" ant lau­ko ka­vi­nių sta­liu­kų, ir rau­do­ni an­ge­liu­kai ve­ne­ci­jie­čių ta­py­to­jų pa­veiks­luo­se, ir nak­ties juo­du­mo­je spin­din­tys mil­ži­niš­ki rū­mų sie­ty­nai.

At­ro­dy­tų, Ve­ne­ci­jai ne­ga­li bū­ti abe­jin­gų, ta­čiau va­sa­rą čia ap­si­lan­kan­čius ke­liau­to­jus ali­na karš­tis, kai ku­riems at­vy­kė­liams ne­pa­tin­ka tu­ris­tų mi­nios, ki­tus pik­ti­na kai­nos. To­dėl ke­tu­rios die­nos ba­lan­džio vi­du­ry­je - vi­sais po­žiū­riais pats tas.

Šil­ta, bet me­džiai dar ne­su­la­po­ję. Sma­gu sė­dė­ti lau­ko ka­vi­nė­je ir gurkš­no­ti oran­ži­nį Ve­ne­ci­jos ape­ri­ty­vą "Spritz". Šis gan ne­bran­gus gė­ri­mas, ga­mi­na­mas mai­šant sau­są pu­to­jan­tį vy­ną, "Ape­rol" li­ke­rį, ga­zuo­tą mi­ne­ra­li­nį van­de­nį, įde­dant le­du­kų ir skil­te­lę apel­si­no (ga­li bū­ti šio­kių to­kių va­ria­ci­jų), pui­kuo­ja­si ant daž­no sta­liu­ko. Pa­sa­ko­ja­ma, kad aus­trai mėg­da­vo pri­pil­ti van­dens į ve­ne­ci­jie­tiš­ką vy­ną, nes jo sko­nis at­ro­dė per stip­rus. Ta­da ve­ne­ci­jie­čiai pri­dė­jo li­ke­rio, kad gė­ri­mas įgau­tų nau­jo sko­nio. Aus­trai pa­va­di­no jį "gessp­ritz" - žo­džiu, reiš­kian­čiu in­jek­ci­ją.

Lai­kas tirps­ta bemat

Malonu prisėsti vienoje judriausių Venecijos gatvių.

Pa­no­rė­jus vi­sa­da ga­li­ma ras­ti tin­ka­mą vie­te­lę prie ka­na­lo - kur nors ant laip­tų ar me­di­nės prie­plau­kė­lės - ir ste­bė­ti vie­ną po ki­to pra­plau­kian­čius lai­vus. Ži­no­ma, bū­ti­na pa­plau­kio­ti ir pa­tiems. Be­je, ke­lio­nė vie­šuo­ju van­dens trans­por­tu - va­di­na­mai­siais va­po­re­tais - pa­si­ro­dė įspū­din­ges­nė. Ir net ne dėl kai­nų: 30-40 mi­nu­čių pluk­dy­mas gon­do­la už 80 eu­rų bran­gus net va­ka­rie­čiams, 75 mi­nu­čių ke­lio­nė "va­po­re­tu" - 6 eu­rai. Sė­dė­ti puo­šnio­se gon­do­los kė­dė­se, be abe­jo, ma­lo­nu, bet pa­sip­lau­kio­ti skir­tas lai­kas su­tirps­ta taip grei­tai, kad nė ne­spė­ji pa­jus­ti ką nors ypa­tin­ga, o pa­ma­ty­ta, re­gis, vi­sai ne­daug. Gal įdo­miau­sia - gon­do­li­nin­ko par­ody­ti na­mai ša­lia ka­na­lo, kur ka­dai­se gy­ve­no Ve­ne­ci­jos pirk­lys ir ke­liau­to­jas Mar­co Po­lo ar­ba, tar­kim, mo­te­rų su­ve­džio­to­jas Ka­za­no­va. Kaip įsi­min­ti­ną ob­jek­tą gon­do­li­nin­kas mi­ni ir tur­gų kran­ti­nė­je, kur šių die­nų įžy­my­bės John­ny Dep­pas ir An­ge­li­na Jo­lie fil­ma­vo­si "Tu­ris­te".

Už­tat plau­ki­mas vie­šuo­ju van­dens trans­por­tu iš­il­gai tam­so­je sken­din­čio Di­džio­jo ka­na­lo ge­ro­kai ro­man­tiš­kes­nis. La­biau­siai - dėl abi­pus ka­na­lo stūk­san­čių tar­si ne­gy­ve­na­mų rū­mų. Bet ne - gy­ve­na­mų, su švie­sa, sklin­dan­čia iš vie­no vie­nin­te­lio kam­ba­rio aukš­to­mis lu­bo­mis, kur sie­nos nu­ka­bi­nė­tos dau­gy­be pa­veiks­lų, o vi­du­ry­je spin­di mil­ži­niš­kas sie­ty­nas (juk šių gro­žy­bių meis­trai - Mu­ra­no stik­lo me­ni­nin­kai - vi­sai pa­šo­nė­je).

Burano "kaladėlės".

Me­nas ir rūmai

Kaip ži­no­me, rū­mų Ve­ne­ci­jo­je la­bai daug, daž­nuo­se dar yra ko­kia nors eks­po­zi­ci­ja, tai­gi ga­li­ma su­de­rin­ti se­no­vi­nio in­ter­je­ro de­ta­lių ir me­no kū­ri­nių apž­val­gą. Pa­vyz­džiui, Ca'D'Oro rū­mų pir­mas aukš­tas ža­vi nuo­sta­bio­mis mo­zai­ki­nė­mis grin­di­mis, pro ki­tų aukš­tų bal­ko­nų ko­lo­na­dą ga­li­ma gro­žė­tis Di­džio­jo ka­na­lo vaiz­dais. Rū­mų vi­du­je - pui­kūs ve­ne­ci­jie­čių ta­py­to­jų dar­bai, ke­ra­mi­ka, ras­ta Ve­ne­ci­jos la­gū­no­je.

Ver­tin­ga ta­py­bos ko­lek­ci­ja gar­sė­ja Aka­de­mi­jos ga­le­ri­ja (it. Gal­le­rie dell'Ac­ca­de­mia). Čia eks­po­nuo­ja­mi Gio­van­ni Bel­li­ni, Vit­to­re Car­pac­ci, Gior­gio­ne, Pa­olo Ve­ro­ne­se, Tin­to­ret­to, Ti­zia­no ir ki­tų gar­sių me­ni­nin­kų kū­ri­niai, tu­rė­ję įta­kos vi­sai Eu­ro­pos ta­py­bos is­to­ri­jai.

Ver­ta pa­ma­ty­ti tuos sa­vi­tus, kar­tais - mil­ži­niš­ko dy­džio Ve­ne­ci­jos meis­trų pa­veiks­lus, ku­riuo­se ir šven­tų­jų, ir mies­to gy­ve­ni­mas at­ro­do sa­vaip jau­kus. Spal­vų juo­se ne­trūks­ta - net an­ge­liu­kai ga­li bū­ti rau­do­ni nuo gal­vos iki spar­nų.

Dar vie­nuo­se rū­muo­se - Pa­laz­zo Gras­si - ne­se­niai ati­da­ry­ta ži­no­mo šiuo­lai­ki­nio me­ni­nin­ko Ru­dol­fo Stin­ge­lio par­oda. Jo pro­jek­tas pri­tai­ky­tas spe­cia­liai šiam sta­ti­niui. Įspū­din­ga: vi­sos rū­mų erd­vės, ne tik grin­dys, bet ir sie­nos, iš­klo­tos vien ry­tie­tiš­kų mo­ty­vų ki­li­mais, di­džiu­lė­se ryš­kio­se plokš­tu­mo­se - me­ni­nin­ko dar­bai, tar­si pil­ki sve­tim­kū­niai.

Kur at­os­to­gų nuotaika

Murano centre nutūpė stiklo kometa.

Ki­tas Ve­ne­ci­jos kam­pas - Can­na­re­gio - rū­mų di­dy­be ne­gar­sė­ja, bet ten tarp rus­vų, sau­lės nu­tvieks­tų pa­sta­tų, se­nų baž­ny­čių la­bai ra­mu ir ty­lu, tik ret­kar­čiais kas nors pra­ei­na. Įspū­dis toks, kad kaž­kas šią mies­to da­lį pa­li­ko tau, to­dėl ga­li ne­truk­do­mai pa­bū­ti vie­nas (at­sa­ky­mas tiems, ku­riuos er­zi­na di­džiu­liai tu­ris­tų srau­tas). Be­je, šia­me ra­jo­ne XVI-XVIII am­žiais bu­vo įsi­kū­ręs žy­dų ge­tas, kaip tei­gia­ma, se­niau­sias pa­sau­ly­je. Jį gar­si­no ir Wil­lia­mo Sha­kes­pea­re'o ko­me­di­ja "Ve­ne­ci­jos pirk­lys". Gal taip tik su­ta­po, kad ir ka­va šia­me ra­jo­ne at­ro­dė gar­džiau­sia, ir nuo­tai­ka - ge­riau­sia.

At­os­to­gų at­mos­fe­rą dar ge­riau pa­jun­ti Mu­ra­no ir Bu­ra­no sa­lo­se, į ku­rias vi­sai ne­su­dė­tin­ga nu­plauk­ti vie­šuo­ju van­dens trans­por­tu. Mu­ra­no sa­la gar­sė­ja nuo­sta­biais stik­lo meis­trų dir­bi­niais. Kai pa­si­vaikš­čio­ji po pri­va­čias me­ni­nin­kų ga­le­ri­jas ir par­duo­tu­vė­les, ap­žiū­ri įspū­din­gus stik­lo kū­ri­nius vie­šo­se mies­te­lio erd­vė­se, ke­lio­se dirb­tu­vė­se ste­bi, kaip iš karš­to stik­lo bur­bu­lų at­si­ran­da sim­pa­tiš­ki ark­liu­kai, į sa­lo­je įsi­kū­ru­sį Stik­lo mu­zie­jų ne­be­si­no­ri.

Iš­skir­ti­nai gra­ži pa­si­ro­dė la­bai se­na Mu­ra­no Šv. Ma­ri­jos ir Šv. Do­na­to baž­ny­čia su ro­man­tiš­ku vi­daus kie­mu. Tas gro­žis - ir dėl jos stik­lo sie­ty­nų. Jie puo­šė ir svar­biau­sią ki­tos sa­los - Bu­ra­no - Šv. Mar­ti­no baž­ny­čią, bet čia itin įstri­go šven­to­vės puo­šy­ba krau­jo rau­do­nu­mo ka­li­jo­mis. Ži­no­ma, į Bu­ra­ną pir­miau­sia vyks­ta­ma dėl kit­ko - spal­vin­gų, ryš­kių tar­si žais­li­nės ka­la­dė­lės na­mu­kų, su­lip­dy­tų vie­nas prie ki­to. Ant iš­ori­nių pa­lan­gių - va­zo­nė­liai, ant sie­nų - skal­bi­niai, virš įėji­mo du­rų - me­džia­gi­nės užuo­lai­dos. Ne­pa­kar­to­ja­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
skaitytoja  78.63.220.78 2013-05-09 10:33:56
Tikrai įdomios detalės. Ačiū:)
3 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami