Druskininkai nepaklūsta poilsio sezonui

Goda AMBRAZAS g.ambrazas@lzinios.lt 2014-11-29 06:00
Goda AMBRAZAS
g.ambrazas@lzinios.lt
2014-11-29 06:00
"Snow Arena" sulaukia svečių ne vien iš Lietuvos. LŽ archyvo nuotraukos
Kai už lan­go šlapd­ri­ba, me­džiai nuo­go­mis ša­ko­mis ir kas­dien da­ro­si vis tam­siau, daž­nas trau­kia į šil­tuo­sius kraš­tus. Ta­čiau ir Lie­tu­vo­je yra vie­ta, kur at­os­to­gų se­zo­nas su­lig va­sa­ra ne­si­bai­gia. Tai - Drus­ki­nin­kai, vie­nas po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vos ku­ror­tų, ne­se­niai įam­ži­nęs šį sta­tu­są di­džiau­siu "Li­ke" ženk­lu ant gar­sio­jo žie­mos pra­mo­gų komp­lek­so "Snow Are­na".

Kaip LŽ ti­ki­no Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, šis ku­ror­tas, ki­taip nei Pa­lan­ga, ku­rio­je ru­de­nį ir žie­mą Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je be­veik ne­su­tik­si poil­siau­to­jų, yra gy­vy­bin­gas iš­ti­sus me­tus. "Drus­ki­nin­kams vi­siš­kai ne­bū­din­gas poil­sio se­zo­niš­ku­mas, - pa­sa­ko­jo me­ras. - Ofi­cia­liais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, va­sa­rą čia poil­siau­to­jų tik šiek tiek dau­giau ne­gu žie­mą - vi­sus me­tus šis srau­tas be­veik vie­no­das. Be abe­jo, žmo­nių ru­de­nį ir žie­mą mies­to gat­vė­se ma­žiau, ta­čiau taip yra to­dėl, kad vi­si di­die­ji poil­sio cen­trai ir sa­na­to­ri­jos po sa­vo sto­gu tu­ri vi­są inf­ras­truk­tū­rą sa­vait­ga­liui ar at­os­to­goms ma­lo­niai leis­ti. Tad nė­ra rei­ka­lo šal­ti lau­ke."

Sveikatinimo ir poilsio centre "Aqua" - srauni upė.

R. Ma­li­naus­ko tei­gi­mu, ru­de­nį ir žie­mą at­vy­ku­sie­ji į Drus­ki­nin­kus tra­di­ciš­kai ren­ka­si įvai­rius poil­sio cen­trų ir sa­na­to­ri­jų siū­lo­mus pa­slau­gų pa­ke­tus: nuo gro­žio pro­ce­dū­rų - ma­ni­kiū­ro, pe­di­kiū­ro, šu­kuo­se­nų, iki svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų, ma­sa­žų ir mi­ne­ra­li­nių vo­nių. "Bū­na taip, kad mies­tas pil­nas, vie­tų nie­kur nė­ra - poil­si­nės vie­nu me­tu ga­li pri­im­ti iki 7 tūkst. sve­čių, - o gat­vė­se, jei­gu pra­stes­nis oras, tuš­to­ka, nes vi­si šil­tai po sto­gu pra­mo­gau­ja. Ne­pa­si­rū­pi­nęs iš anks­to į pa­gei­dau­ja­mą vie­tą ga­li ne­pak­liū­ti", - ne­slė­pė me­ras.

Ka­lė­dos Druskininkuose

Prieš­šven­ti­nis me­tas Drus­ki­nin­kuo­se ža­da­mas sma­gus: pla­nuo­ja­ma reng­ti Ka­lė­dų ka­ra­va­ną, mies­to cen­tri­nės eg­lės įžie­bi­mo ce­re­mo­ni­ją. R. Ma­li­naus­kas pa­si­gy­rė, kad ža­lia­sis Lie­tu­vos ku­ror­tas puo­šia pa­čią di­džiau­sią na­tū­ra­liai au­gan­čią eg­lę, ne­nio­ko­ja gam­tos. "Jos aukš­tis - per dvi­de­šimt me­trų. Kas­met puo­šia­me eg­lę prieš Ka­lė­das, o po šven­čių "nu­ren­gia­me" iki ki­tų me­tų. Ki­taip ir ne­ga­lė­tų bū­ti - tau­so­ja­me sa­vo kraš­to gam­tą, me­džių be rei­ka­lo ne­ker­ta­me. Juk nuo­sta­bu, kad ji na­tū­ra­li. Da­bar žmo­nės net na­mie daž­niau­siai puo­šia plas­ti­ki­nes eg­les", - kal­bė­jo me­ras.

Anot R. Ma­li­naus­ko, mies­tas tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją - šven­čių lai­ko­tar­piu įren­gia ka­lė­di­nių eg­lu­čių par­ką. Prie pa­grin­di­nio "šo­kan­čio ir gro­jan­čio" fon­ta­no, ku­ris žie­mą ne­vei­kia, Drus­ki­nin­kų įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos ir bend­ruo­me­nė ku­ria eg­lu­čių pa­ką - kuo iš­ra­din­giau puo­šia ža­lias­ka­res, sta­to jas aikš­tė­je ir taip su­ku­ria ypa­tin­gą šven­ti­nę nuo­tai­ką. Per­nai to­kių eg­lu­čių bu­vo net dvi­de­šimt ke­tu­rios. "Gir­dė­jau mies­to vers­li­nin­kus kal­ban­tis, kuo šie­met nu­ste­bins gy­ven­to­jus ir at­vy­ku­sius sve­čius, mat spar­čiai ruo­šia­ma­si jau da­bar", - links­mai nu­si­tei­kęs dės­tė me­ras. Prie pa­grin­di­nės mies­to eg­lės įreng­to­je pra­kar­tė­lė­je šiais me­tais, be gy­vų ave­lių, mies­to val­džia pla­nuo­ja įkur­din­ti ir po­rą asi­liu­kų.

Žiemą ir rudenį Druskininkai tik atrodo ištuštėję - visas gyvenimas persikelia po stogu.

Van­dens pra­mo­gos ir malonumai

Drus­ki­nin­kų svei­ka­ti­ni­mo ir poil­sio cen­tro "Aqua" di­rek­to­rius Ed­mun­das An­ta­nai­tis tvir­ti­no, kad gū­džiu šal­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu nė­ra nie­ko ge­riau, kaip leis­ti lai­ką jo va­do­vau­ja­ma­me van­dens pra­mo­gų komp­lek­se. "Kai už lan­go mi­nus trys, o mū­sų par­ke - plius tris­de­šimt, ti­krai nė­ra rei­ka­lo bels­tis į šil­tuo­sius kraš­tus. Ką ir kal­bė­ti, juk van­dens par­ke - net dvi­de­šimt dvi įvai­rios pir­tys, jo­se ga­li­ma pa­si­le­pin­ti me­daus ar pur­vo kau­kė­mis, drus­kos įtry­ni­mu, kva­pų aro­ma­tu ir dar dau­gy­be ki­tų da­ly­kų. Ba­sei­nai la­bai skir­tin­gi, įvai­raus dy­džio, su ban­go­mis, yra ir te­kan­ti upė. Ša­lia - ka­vi­nės, poil­sio sa­lės, le­do kam­ba­rys. Jis po­pu­lia­rus ir žie­mą. Po ge­ros pir­ties iš­si­trin­ti le­du ar už­si­pil­ti ant gal­vos ku­bi­lą le­di­nio van­dens - or­ga­niz­mui tin­ka­mas stre­sas, pa­ža­di­nan­tis gy­vy­bi­nes ga­lias", - var­di­jo E. An­ta­nai­tis.

Pa­šne­ko­vas pa­si­džiau­gė, kad prieš po­rą me­tų at­nau­jin­ta vai­kams skir­ta van­dens par­ko da­lis ta­po la­bai po­pu­lia­ri. Da­bar va­do­vams ten­ka su­ka gal­vas, kaip ją iš­plės­ti. Ma­žie­siems įreng­ta at­ski­ra na­tū­ra­laus Pa­lan­gos smė­lio, šil­do­mo spe­cia­lio­mis lem­po­mis, sa­lė, kaip jū­ra ban­guo­jan­tis ba­sei­nas. Yra bež­džio­nių til­tų, į van­de­nį ga­li­ma nu­si­leis­ti links­mai­siais kal­ne­liais.

Ku­ror­to val­džia ir vers­li­nin­kai puo­se­lė­ja dar vie­ną am­bi­cin­gą pla­ną - įreng­ti mies­te jū­rą po skaid­riu ku­po­lu. Žie­mą jis bū­tų už­deng­tas, o karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis sve­čiai ga­lė­tų mė­gau­tis tie­sio­gi­nės sau­lės vo­nio­mis. "Tech­ni­nis pro­jek­tas jau baig­tas. Bus ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo ir il­gai­niui Drus­ki­nin­kai jū­rą po ku­po­lu, ma­nau, tu­rės, - at­ei­ties pla­nais da­li­jo­si poil­sio cen­tro "Aqua" di­rek­to­rius. - Tai bū­tų be­ne fut­bo­lo aikš­tės dy­džio už­da­ra te­ri­to­ri­ja - smė­lio ko­pos, apie sep­ty­nias­de­šimt me­trų va­di­na­mo­jo jū­ros kran­to, iki dvie­jų me­trų šo­kan­čios ban­gos. Šios jū­ros van­duo bū­tų vie­ti­nis, mi­ne­ra­li­nis, sū­rus, be­veik at­kar­to­jan­tis Bal­ti­jos van­de­nį."

"Grand SPA Lietuva" siūlo procedūras su lietuvišku auksu - gintaru.

Vi­sa­da snie­gas!

Drus­ki­nin­kų žie­mos pra­mo­gų komp­lek­so "Snow Are­na" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius And­rius Sta­siu­ky­nas pa­ti­ki­no, kad šia­me Lie­tu­vos ku­ror­te nie­ka­da ne­ky­la prob­le­mų dėl snie­go - jo vi­suo­met yra. "Da­bar snie­go ne­ra­si­te nei Nor­ve­gi­jos, nei Ita­li­jos sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tuo­se, o Drus­ki­nin­kų are­no­je jo ti­krai už­ten­ka. At­vy­kę taip pat gau­si­te sli­di­nė­ji­mo ap­ran­gą, ins­truk­to­rių pa­slau­gas - jie iš­mo­kys, jei ne­mo­ka­te, čiuož­ti ir sli­dė­mis, ir snieg­len­te. Čia pa­kan­ka vie­tų, kur ga­li­ma ska­niai pa­val­gy­ti, pa­sig­ro­žė­ti mies­to pa­no­ra­ma iš aukš­čiau­sio taš­ko", - var­di­jo sa­vo val­dų pra­na­šu­mus ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

A. Sta­siu­ky­nas įsi­ti­ki­nęs, kad už­siė­mi­mą are­no­je ras ir ma­žas, ir su­au­gęs žmo­gus. Vai­kams ti­krai pa­tiks lėk­ti nuo kal­niu­ko ant pri­pūs­tų pa­dan­gų ar ro­gu­tė­mis, su­ša­lu­sius ma­žy­lius tė­vai ga­lės nu­ves­ti į šil­tą žai­di­mų kam­ba­rį, ku­ria­me jie, pri­žiū­ri­mi su­au­gu­sių­jų, keps pi­cas, ki­taip pra­mo­gaus ne­šal­da­mi, kol ma­mos ir tė­čiai sli­di­nės. Di­rek­to­rius pri­mi­nė, kad spe­cia­liai ruo­štis sli­di­nė­ji­mo iš­ky­lai vi­sai ne­rei­kia. At­vy­kus į snie­go are­ną vi­są ap­ran­gą, sli­des ir tin­ka­mus ba­tus ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti čia pat. Jei­gu su­pra­kai­ta­vo­te, tam įreng­ti du­šai.

Sniego arenoje galima čiuožti ne tik slidėmis, bet ir snieglente.

"Yra dvi pra­de­dan­čių­jų tra­sos, ku­rio­se ins­truk­to­riai pa­mo­kys jus sli­di­nė­ti. Kol kas tu­ri­me tik vie­ną vi­di­nę tra­są pa­žen­gu­sie­siems. Jos il­gis 460 me­trų, ta­čiau 20 me­trų - itin grei­to nu­si­lei­di­mo. Va­sa­rą šio­je tra­so­je tre­ni­ra­vo­si Ita­li­jos na­cio­na­li­nė vy­rų sli­di­nė­ji­mo rink­ti­nė. Šie­met are­no­je vy­ko Bal­ti­jos tau­rės var­žy­bos, tai­gi lei­do­me tą tra­są iš­ban­dy­ti ir sve­čiams. Kas mėgs­ta grei­tį ir eks­tre­ma­lu­mą, tu­rė­tų ją įver­tin­ti. Pa­ša­lus įreng­si­me ir dvi lau­ko tra­sas, o tre­čią nu­tie­si­me ant Ne­mu­no šlai­to. Tai bus tar­si juo­do­ji tra­sa, ko­kios iki šiol ne­tu­rė­jo­me", - aiš­ki­no A. Sta­siu­ky­nas. Vi­di­nės tra­sos pa­bai­go­je sli­di­nin­kų lau­kia ba­ras, ku­ria­me ga­li­ma iš­ger­ti ar­ba­tos ar karš­to vy­no, pa­val­gy­ti. Yra tar­pi­nis ba­ras ir vi­du­ry tra­sos, į jį taip pat kvie­čia­ma už­suk­ti. Pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad nu­si­pir­kus dvi va­lan­das "snie­go lai­ko" are­no­je ga­li­ma pra­leis­ti ko­ne pus­die­nį, mat lai­kas, kai už­kan­džiau­ja­ma ar il­si­ma­si, į tas va­lan­das ne­įtrau­kia­mas.

"Snow Arena" vilioja ir suaugusiuosius, ir vaikus.

Pro­ce­dū­ros poroms

Drus­ki­nin­kų svei­ka­tin­gu­mo ir poil­sio komp­lek­so "Grand SPA Lie­tu­va" rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė In­ga Ur­ba­na­vi­čie­nė sa­kė, kad niū­rią se­zo­no nuo­tai­ką komp­lek­se siū­lo­ma skaid­rin­ti po­ro­mis - įsi­my­lė­jė­liams ar su­tuok­ti­niams čia par­eng­tos SPA pro­ce­dū­ros dviem: „Svai­gi­nan­ti aki­mir­ka“, „Vi­lio­jan­tis ma­lo­nu­mas“, „Ro­man­ti­kos dvelks­mas“. "Tu­ri­me iš­skir­ti­nį pa­siū­ly­mą pa­si­le­pin­ti pro­ce­dū­ro­mis Gin­ta­ro kam­ba­ry­je, ku­ria­me yra gin­ta­ro ka­muo­lių, jo pud­ros. Šis lie­tu­viš­kas auk­sas nau­do­ja­mas tik komp­lek­se "Grand SPA Lie­tu­va". Dau­giau nie­kas ki­tas Drus­ki­nin­kuo­se to­kių pro­ce­dū­rų ne­tei­kia", - ti­ki­no I. Ur­ba­na­vi­čie­nė.

Kai už lan­go dar­ga­na, di­de­lis pra­na­šu­mas yra tai, kad vis­kas svei­ka­tin­gu­mo ir poil­sio cen­tre įreng­ta po vie­nu sto­gu - ne­rei­kia nė no­sies kiš­ti į lau­ką. Poil­siau­to­jai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti ir odon­to­lo­go pa­slau­go­mis, at­lik­ti bur­nos hi­gie­nos pro­ce­dū­ras.

"Šie me­tai le­pins ypač il­gu šven­ti­niu lai­ko­tar­piu, tad kvie­čia­me jį pra­leis­ti pas mus. Kū­čių va­ka­rą, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, sve­čiai bus vai­ši­na­mi tra­di­ci­ne dvy­li­kos pa­tie­ka­lų va­ka­rie­ne, Šv. Ka­lė­dų ry­tą – šven­ti­niais šei­mos pus­ry­čiais bei va­ka­rie­ne. Skam­bės ti­kro gar­so mu­zi­ka", - pa­sa­ko­jo I. Ur­ba­na­vi­čie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Melas  88.119.155.49 2014-12-03 16:38:46
Grazus melas kai giriates kad gintaro kambarys yra tik grand spa... Pvz spa vilnius komplekse jau gal 4 metai yra gintaro kambarys. Melagiu grupuote.
4 1  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami