Egiptas: ką išbandyti privalu, o ko – verčiau niekada nedaryti?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-23 11:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-23 11:25
Organizatorių nuotraukos ir užsienios psaudos nuotraukos
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių ši­lu­mos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro stul­pe­lis ir po­van­de­ni­niai Rau­do­no­sios jū­ros tur­tai. 

Pa­ty­ręs ke­liau­to­jas, pro­fe­sio­na­lus nar­dy­to­jas Ar­tū­ras Liud­ke­vi­čiaus (28 m.) įsi­ti­ki­nęs, kad Egip­to vie­nu ar dviem žo­džiais ne­api­bū­din­si: „Tai ne­si­bai­gian­čių kon­tras­tų ša­lis, į ku­rią no­ri­si grįž­ti dar ir dar“.

Se­zo­nas tę­sia­si iš­ti­sus metus

Skir­tin­gais me­tų lai­kais po Egip­tą ke­lia­vęs A. Liud­ke­vi­čius pa­ste­bi: tai uni­ver­sa­li kryp­tis, ku­riai dėl pa­lan­kaus kli­ma­to pir­me­ny­bę tei­kia ir van­dens spor­to en­tu­zias­tai, ir šei­mos su vai­kais, ir sen­jo­rai, – pa­sta­rie­ji Egip­te il­si­si net po ke­lis kar­tus per me­tus.

„Ne­mėgs­tan­tiems kai­tros tin­ka­miau­sias lai­kas ke­liau­ti – vė­ly­vas ru­duo ar­ba žie­ma, kai die­no­mis vis dar karš­ta, o nak­ti­mis at­ei­na gai­vi vė­sa. Pa­va­sa­rį čia bū­na kiek vė­juo­ta, ta­čiau vis vie­na le­pi­na ši­lu­ma. Tuo tar­pu va­sa­rą, nors Egip­te sau­sa ir karš­tis pa­ke­lia­mas leng­viau, die­no­mis ter­mo­me­tro stul­pe­lis pa­sie­kia 40 laips­nių ir dau­giau“, – sa­kė Egip­te vi­sais me­tų lai­kais bu­vęs A. Liud­ke­vi­čius.

Jam an­tri­no tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ at­sto­vė Ir­ma Baub­ly­tė: „A­tos­to­goms Egip­te ne­tin­ka­mo lai­ko tie­siog nė­ra. Se­zo­nas Egip­te tę­sia­si iš­ti­sus me­tus – net žie­mos mė­ne­siais čia ga­li­ma de­gin­tis ir mau­dy­tis jū­ro­je. Dėl ši­lu­mos ir vė­jo Egip­tas į Rau­do­no­sios jū­ros pa­kran­tes su­trau­kia dau­gy­bę bu­riuo­to­jų, jė­gos ait­va­rų ir ki­tų van­dens spor­to ša­kų en­tu­zias­tų.“

Nar­dy­mu už­sii­man­tis A. Liud­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad vie­na iš prie­žas­čių, dėl ku­rios vy­ko į Egip­tą, bu­vo ne­nu­mal­do­mas no­ras pa­nir­ti į Rau­do­no­sios jū­ros gel­mes. Ne vel­tui ša­lis vi­sa­me pa­sau­ly­je lai­ko­ma vie­nu po­pu­lia­riau­sių nar­dy­to­jų trau­kos cen­trų.

„Dėl van­dens skaid­ru­mo, ge­ro ma­to­mu­mo, flo­ra bei fau­na tur­tin­gų ko­ra­li­nių ri­fų Rau­do­no­ji jū­ra pa­per­ka su­lig pir­mu pa­ni­ri­mu. Net ne­tu­rint nar­dy­mo pa­tir­ties ar pri­si­bi­jant van­dens pir­mo­ji pa­žin­tis su po­van­de­ni­niu pa­sau­liu tu­rė­tų pra­si­dė­ti bū­tent Egip­te. Juk jei to ne­da­rei, tai net ne­ga­li sa­ky­ti, kad esi Egip­te bu­vęs“, – juo­kė­si A. Liud­ke­vi­čius. Jis pats ne­ria iki 40 me­trų gy­lį.

Pa­sak „Tez Tour“ at­sto­vės, Egip­te po­pu­lia­riau­si ir nar­dy­mui tin­ka­miau­si ku­ror­tai yra Hur­ga­da, Šarm aš Šei­chas, Mar­sa Ala­mas ir Ta­ba, įsi­kū­ru­si ar­čiau Iz­rae­lio kran­tų.

.

Pa­si­ruoš­ki­te pa­žin­čiai su ki­ta kultūra

Vyks­tan­tiems į Egip­tą pir­mą kar­tą pa­ta­ria­ma nu­si­teik­ti, jog šio­je ša­ly­je vis­kas yra vi­siš­kai ki­taip nei Lie­tu­vo­je – pra­de­dant ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis ir bai­giant ap­tar­na­vi­mo kul­tū­ra ar net kva­pais.

„E­gip­tas yra mu­sul­mo­niš­ka ša­lis, to­dėl lan­kan­tis re­li­gi­niuo­se ob­jek­tuo­se, tur­guo­se ar ki­to­se vie­šo­se vie­to­se mo­te­rys tu­rė­tų at­ro­dy­ti kuk­liau, vil­kė­ti kuo už­da­res­nius dra­bu­žius. Taip ne tik par­ody­si­te pa­gar­bą vie­tos re­li­gi­jai ir pa­pro­čiams, bet ir ap­si­sau­go­si­te nuo sau­lės“, – pa­ta­rė A. Liud­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, no­rė­da­mi su­lauk­ti pa­gar­bos ir ma­lo­naus pri­ėmi­mo iš vie­tos gy­ven­to­jų, pir­miau­sia pa­tys tu­ri­te par­ody­ti to­kį el­ge­sį – vie­tos gy­ven­to­jai tai la­bai ver­ti­na. Pa­ty­ręs ke­liau­to­jas Egip­tą įvar­di­ja kaip vie­ną va­gys­čių at­žvil­giu sau­ges­nių kryp­čių, kur net sė­dint lau­ko ka­vi­nė­je ga­li­ma ra­miai jaus­tis dėl ant sta­lo gu­lin­čios pi­ni­gi­nės ar te­le­fo­no. „Vis dėl­to tam­siu par­os me­tu, jei vieš­bu­tis įsi­kū­ręs to­liau nuo mies­to cen­tro, siū­ly­čiau nau­do­tis vieš­bu­čio trans­por­tu, ku­ris nu­veš nuo du­rų iki du­rų, – pa­ta­rė A. Liud­ke­vi­čius. – Jau­si­tės ra­miau.“

Pa­si­rū­pin­ki­te lauktuvėmis

Egip­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sė­ja kaip ap­si­pir­ki­mo ro­jus – net ir ma­žes­niuo­se mies­tuo­se kles­ti vie­ti­niai tur­gūs. Di­džia­jai da­liai vie­tos gy­ven­to­jų tu­riz­mas yra pa­grin­di­nis ir vie­nin­te­lis pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis, to­dėl sve­čiams iš už­sie­nio jie yra ypa­tin­gai ma­lo­nūs ir pa­slau­gūs, ta­čiau ne­įky­rūs.

„Už­su­kę į vie­ti­nį tur­gų ar krau­tu­vė­lę, jo­kiu bū­du ne­pir­ki­te pir­mo į akis kri­tu­sio daik­to ir ne­ro­dy­ki­te di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo – pre­kei­viai su iš­pūs­to­mis kai­no­mis tik ir lau­kia, ka­da pra­dė­si­te de­rė­tis. O jei­gu to ne­da­ry­si­te, ne tik pra­ra­si­te vi­są ap­si­pir­ki­mo ma­lo­nu­mą ir daug pi­ni­gų, bet ir nu­vil­si­te par­da­vė­ją“, – sa­kė I. Baub­ly­tė.

Egip­tie­tiš­kuo­se tur­guo­se pa­klau­siau­sios pre­kės bei lauk­tu­vės – ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai, prie­sko­niai, ran­kų dar­bo pa­pi­ru­sai ir kve­pa­lai, ga­mi­na­mi iš to pa­ties alie­jaus, ku­ris tie­kia­mas ir dau­ge­liui Pra­ncū­zi­jos par­fu­me­rių.

Žymės:egiptas •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami