Ekologiniame ūkyje - kaip močiutės kaime

KAZYS KAZAKEVIČIUS   2010-09-17 00:00
KAZYS KAZAKEVIČIUS
 
2010-09-17 00:00
Ekologiško daržo viduryje - piramidė. Asmeninio albumo nuotrauka
Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­je Eu­ro­po­je, vis ma­din­ges­nis žo­dis "eko­lo­gi­nis". To­kio gy­ve­ni­mo idė­jo­mis už­si­krė­tė ir vil­nie­tė stu­den­tė Ra­sa. Iš­gir­du­si, kad Pra­ncū­zi­jo­je vie­nas eko­lo­gi­nių ūkių sve­čius mie­lai pri­ima bent dviem sa­vai­tėms, nu­ta­rė vyk­ti.

Į ekologinį "Ecolonie" ūkį šalia Strasbūro Rasa nutarė keliauti su draugu. Nemenkai girdėję iš draugų, sužinoję iš interneto jie leidosi kelionėn. Netrukus paaiškėjo, kad ne jie vieni tuo domisi ir ieško šio ūkio. Rasos teigimu, į ūkį važiavo kaip savanoriai, mat tuomet nereikia mokėti pinigų už apsilankymą. Per dieną teko dirbti po 8 valandas, bet galėjo valgyti, kiek norėjo, buvo apgyvendinti viename iš bendruomenės namų. Tiesa, ne iš karto. Porą naktų teko praleisti palapinėse. Tačiau nakvojančiųjų palapinėse buvo daug.

Studentę gerokai nustebino, kad dauguma savanorių suvažiavo iš turtingų Vakarų Europos šalių - Olandijos, Belgijos.

Gyvenimo filosofija

"Ecolonie" ūkį, įsigiję 12 hektarų žemės sklypą ir senus, apleistus pastatus, 1989 metais įkūrė grupelė išeivių iš Olandijos. Jie norėjo pakeisti savo gyvenimo būdą ir grįžti į natūralią gamtą. Kaip sutikusi lietuvaičius pasakojo nuo pat ūkio įkūrimo jame triūsianti Anna, valdos nėra kurio nors konkretaus žmogaus nuosavybė. Turtas visos bendruomenės, o ją sudaro keletas šeimų, taip pat tie, kurie atvyksta padirbėti.

Beveik visi bendruomenės nariai - olandai. Net tarpusavyje jie kalba olandiškai. Aplinkinių miestelių gyventojai bendruomenės narius laiko savotiškais atsiskyrėliais, o bendruomenę - tarsi sekta, mat pas juos daugiausia atvažiuoja tik užsieniečiai.

Pagrindinis bendruomenės principas - tarpusavio pasitikėjimas, parama ir pagalba. Šis principas iš dalies jau yra įgyvendinamas. Valgomajame galima pasivaišinti ekologiniu vynu. Tačiau prie vyno butelio padėtas raštelis, raginantis už kiekvieną stiklinę palikti po pusantro euro, kaip savotišką paramą bendruomenei. Panašus principas pritaikytas ir ūkyje veikiančioje parduotuvėje. Joje prekiaujama įvairiomis ekologiškai augintomis daržovėmis, vaistažolėmis, ekologiškomis kūno priežiūros priemonėmis, ožkų, kurias laiko bendruomenė, sūriais.

"Susidariau įspūdį, kad šiame ūkyje ekologija yra tapusi savotiška gyvenimo filosofija, apimančia tiek fizinį, tiek dvasinį pasaulį. Tai savotiškas grįžimas į gamtą, bėgimas nuo perdėto vartojimo", - sakė Rasa.

Darže - piramidė

Ūkis daugiausia užsiima daržininkyste. Merginą labiausiai ir stebino daržas. Daržovės auginamos ne atviruose laukuose, kaip įprasta mūsų krašte, bet didžiuliame aptvertame darže. Jo viduryje pastatyta piramidė, o aplink ją ratu - daržovių lysvės, tarp kurių dar palikti takai vaikščioti. Vienoje lysvėje auginamos tik vienos rūšies daržovės, tarp jų dar įsiterpia viena kita eilutė kokių nors gėlių, traukiančių bites ar atbaidančių kenkėjus.

Vietos čia yra ir vaistingiesiems augalams. Prie kiekvienos jų lysvės į žemę sukištos lentelės, nurodančios rūšį - taip atvykėliams lengviau pažinti augalus, juos skinti. Čia daromi vaistingieji mišiniai, jų dedama į ūkyje gaminamus vaistinguosius aliejus.

Ekologijos reikalavimų paisoma net tualetuose. Tiesa, šie daug kuo panašūs į lietuviškas kaimo būdeles, kokių dar galima aptikti. Tačiau nuo mūsiškių skiriasi tuo, kad vietoj vandens naudojama paprasta žemė, tiksliau - durpžemis. Toks tualeto turinys kompostuojamas ir vėliau, kai supūva, naudojamas kaip natūrali trąša. Iš viso ūkyje cheminių trąšų nenaudojama, tręšiama arba ožkų mėšlu, arba perpuvusiu kompostu, į kurį pakliūva ir visos maisto atliekos.

"Nėra taip, kad "Ecolonie" ūkyje iš viso nebūtų taikomos šiuolaikinės technologijos. Daugiausia darbavausi virtuvėje, o joje stovi patys moderniausi šaldytuvai, viryklės, kita reikalinga technika. Tačiau laikomasi principo - jokios naujausios technologijos negali užgožti žmogaus ryšio su gamta", - sakė Rasa.

Mėšlą krato ir profesoriai

Į "Ecolonie" suvažiuoja žmonės iš tolimiausių pasaulio kampelių. Atvažiavusiųjų laukia įvairiausi darbai - galima gilintis į ekologinę daržininkystę, rūpintis vaistažolėmis, gėlėmis. Savanoriai taip pat triūsia čionykštėje parduotuvėje, kiti pluša virtuvėje, ožkų fermoje ar statybose.

Kiekvienais metais į "Ecolonie" užklysta apie 120 skirtingo amžiaus ir tautybių savanorių. Vasarą vienu metu ūkyje priimama apie 20-25 savanorių. Rasos teigimu, nors dauguma atvažiuojančiųjų yra jaunimas, netrūksta ir brandesnių žmonių, ypač savo krašte dirbančių protinį darbą. Sodybos šeimininkai pasakojo, kad kai kada užklysta net ir akademinės visuomenės atstovų, kurie mielai triūsia darže - ravi, sodina, tręšia mėšlu augalus.

Ūkis priima ne vien savanorius bei norinčiuosius dirbti - čia atvyksta ir poilsiautojų. Tačiau šie už viešnagę turi susimokėti. Jiems sudaromos sąlygos užsiimti įdomia veikla - mokytis vitražo, keramikos meno paslapčių, jie gali grybauti, uogauti ar maudytis šalia esančiame ežere.

Studentė Rasa LŽ teigė, kad ją Prancūzijos ūkyje labiausiai nustebino ne tai, kaip tvarkomasi, bet tai, kad tvarka labai panaši į mūsiškę, kokią dar galima aptikti Lietuvos kaime. "Mums aiškino, kad jie visus augalus sodina, sėja atsižvelgdami į Mėnulio kalendorių. Tačiau mano kaime gyvenanti septyniasdešimtmetė močiutė jau ne vieną dešimtmetį taip daro. Saugodama augalus nuo kenkėjų ji nenaudoja chemikalų, bet barsto pelenais ir visu kitu, kas natūralu. Tik išvažiavusi ir Prancūzijoje pamačiusi tikrą ekologinį ūkį supratau, kad tokių ūkių Lietuvoje labai daug", - neslėpė Rasa.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ignacas  78.62.105.128 2013-03-26 16:03:06
Smetonos laikais Lietuvoje visi ūkiai buvo ekologiški, nes cheminės priemonės buvo neįperkamos, kurui naudodavo gretimame miškelyje prikirstas malkas, o transportui naudodavo arkliukus.
2 0  Netinkamas komentaras
TIKRAI,  78.57.99.238 2013-03-26 16:03:06
LIETUVOJE MĖŠLU NEVERČIAMAS LAUKO TUALETO TURINYS.MANO MOČIUTĖ VISADA BAISĖDAVOSI,KAI NAVALYVI KAIMYNAI LAUKO TUALETU PATRĘŠDAVO OBELIS.TODĖL AŠ IR DABAR BIJAU TURGUJE PIRKTI OBUOLIŲ,KRIAUŠIŲ,-VISKO,KAS KRINTA ANT ŽEMĖS...GERIAUSIA PAČIAM TURĖTI ''SAVO KAIMĄ'' IR VISKO PASIAUGINTI....
2 0  Netinkamas komentaras
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami