Ekspedicijos „Pašto kelias Latvija-Lietuva-Lenkija 2014“ karietos įriedėjo į Varšuvą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-03 08:46
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-03 08:46
VšĮ „Klajūnų klubas“ nuotraukos
Dvi žir­gų trau­kia­mos pa­što ka­rie­tos – ke­tur­kin­kė ir dvi­kin­kė – ge­gu­žės 31 d. Var­šu­vo­je sėk­min­gai bai­gė tris sa­vai­tes tru­ku­sią 800 ki­lo­me­trų ke­lio­nę, pra­dė­tą ge­gu­žės 12 d. prie Lat­vi­jos ir Ru­si­jos sie­nos. Šeš­ta­die­nį Var­šu­vo­je žy­gei­vius pa­si­ti­ku­siems sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams per­duo­ti pa­sku­ti­nie­ji siun­ti­niai, iš­sa­ky­ti pa­sku­ti­nie­ji svei­ki­ni­mai. 

„Kla­jū­nų klu­bo“ pre­zi­den­to Gin­tau­to Bab­ra­vi­čiaus va­do­vau­ja­mo­je eks­pe­di­ci­jo­je „Paš­to ke­lias Lat­vi­ja-Lie­tu­va-Len­ki­ja 2014” da­ly­va­vo 16 žmo­nių ir de­šimt žir­gų. Pu­san­tros to­nos ir to­ną sve­rian­čias ka­rie­tas į Var­šu­vą trau­kė pa­sau­ly­je gar­sios lie­tu­viš­kos že­mai­tu­kų veis­lės žir­gų at­mai­na – „Lie­tu­vos žir­gy­ne“ au­gin­ti ir par­uoš­ti stam­bie­ji že­mai­tu­kai. Vie­nas iš žy­gio tiks­lų – po­pu­lia­rin­ti že­mai­tu­kus Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, pa­ska­tin­ti žir­gų au­gin­to­jus nau­do­ti juos poil­sio ir spor­to reik­mėms, tu­riz­me, duo­ti dings­tį kur­tis žir­gi­nin­kys­tės ūkiams. Žy­gio or­ga­ni­za­to­rių nuo­mo­ne, rū­pes­tis že­mai­tu­kais – tai pa­gar­ba se­no­liams ir sa­vo šak­nims.

An­tra­sis eks­pe­di­ci­jos tiks­las - iš­po­pu­lia­rin­ti se­no­vi­nį pa­što trak­tą „Sankt Pe­ter­bur­gas – Var­šu­va“ bei pa­ska­tin­ti tu­ris­tus do­mė­tis ša­lia jo esan­čiais is­to­ri­niais ob­jek­tais. Gin­tau­to Bab­ra­vi­čiaus nuo­mo­ne, eu­ro­pie­čiai, at­vy­kę į Var­šu­vą, ga­lė­tų pra­tęs­ti at­os­to­gas ke­liau­da­mi pa­što trak­tu iki Sankt Pe­ter­bur­go, bet kol kas trūks­ta tu­ris­tams pri­tai­ky­tos in­for­ma­ci­jos apie trak­to is­to­ri­ją, lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, ak­ty­vaus tu­riz­mo ga­li­my­bes ir ki­tas tei­kia­mas pa­slau­gas.

Vi­so pa­što trak­to „Sankt Pe­ter­bur­gas – Var­šu­va“ il­gis - 1200 ki­lo­me­trų, jis jun­gia ke­tu­rias ša­lis: Ru­si­ją, Lat­vi­ją, Lie­tu­vą ir Len­ki­ją. Dar 1836 m. nu­ties­tas ke­lias su pui­kiai vei­ku­sia pa­što ir žir­gų poil­sio inf­ras­truk­tū­ra tuo me­tu bu­vo mo­der­niau­sias Eu­ro­po­je. Pa­sak žy­gei­vių, ke­ti­na­ma su­da­ry­ti ži­ny­ną Sankt Pe­ter­bur­gas – Var­šu­va, kad šiuo ke­liu vyks­tan­tys tu­ris­tai ži­no­tų, į ko­kius mu­zie­jus nu­ei­ti, kur pa­val­gy­ti, ko­kių ak­ty­vių pra­mo­gų siū­lo­ma.

Ke­lio­nės me­tu ke­tu­rias va­de­lių po­ras lai­kė Ser­ge­jus Feok­tis­to­vas, vie­nas iš dvie­jų ži­no­mų ke­tur­kin­kės va­de­lio­to­jų Lie­tu­vo­je. Žir­gų svei­ka­ta rū­pi­no­si ve­te­ri­na­ras Aud­rius Ku­čins­kas ir va­de­lio­to­jų bei pri­žiū­rė­to­jų ko­man­da - Dai­nius Nor­kū­nas, Ai­do­nas Užu­ba­lis, Aud­rius Sta­ni­lio­nis, Si­mo­na Da­buls­ky­tė, Man­tas Juo­dkū­nai­tis, Ra­sa Ba­siul ir kal­vis Pa­vel Na­li­vai­ko. Abi ka­rie­tas trau­kian­tys žir­gai bu­vo kei­čia­mi maž­daug kas dvi­de­šimt pen­kis ki­lo­me­trus, gir­do­mi ir pa­il­si­na­mi ke­lis­kart per die­ną.

Kaip ir pri­klau­so pa­gal se­ną­sias tra­di­ci­jas, pa­što ke­lio trak­te esan­čios sa­vi­val­dy­bės, or­ga­ni­za­ci­jos bei pri­va­tūs as­me­nys pa­ti­kė­da­vo pa­što ka­rie­toms laiš­kus, siun­ti­nius ir do­va­nas, pra­šy­da­mi žy­gio da­ly­vių nu­vež­ti juos ki­toms sa­vi­val­dy­bėms, klu­bams ar bi­čiu­liams. Sa­vi­val­dy­bės rė­mė eks­pe­di­ci­ją, su­teik­da­mos žy­gei­viams ir žir­gams nak­vy­nę, ren­gė pie­tus ir va­ka­rie­nes, žir­gus - pa­ša­ru. Kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei pa­što ka­rie­tų at­vy­ki­mas bu­vo pro­ga su­reng­ti sa­vo žmo­nėms šven­tę.

Tre­čia­sis eks­pe­di­ci­jos tiks­las – ska­tin­ti drau­gys­tę su kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis ir tarp­re­gio­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą bei pa­siū­ly­ti vi­soms ke­tu­rioms tau­toms įver­tin­ti 150 me­tų is­to­ri­ją iš nau­jų po­zi­ci­jų, iš­ryš­kin­ti po­zi­ty­vius bend­ros is­to­ri­jos as­pek­tus. Ke­tu­rių ne­prik­lau­so­mų vals­ty­bių mies­tus jun­gian­tis ke­lias – tai pa­pil­do­mas pa­grin­das bi­čiu­liau­tis ir bend­ra­dar­biau­ti.

Idė­ja su­reng­ti šią eks­pe­di­ci­ją „Kla­jū­nų klu­bo“ na­riams ki­lo po 2010 m. ke­lio­nės že­mai­tu­kų veis­lės žir­gais iš Se­nų­jų Tra­kų iki Juo­do­sios jū­ros. Po me­tų suo­rga­ni­zuo­tas žy­gis iš Vil­niaus į Kro­ku­vą, pa­kar­to­jan­tis Žy­gi­man­to Au­gus­to žmo­nos Bar­bo­ros Rad­vi­lai­tės lai­do­tu­vių ke­lią. Eks­pe­di­ci­ja pa­što ke­liu – jau tre­čio­ji to­kio po­bū­džio ke­lio­nė klu­bo is­to­ri­jo­je. Po ke­lio­nės ke­ti­na­ma su­kur­ti fil­mą, iš­leis­ti nuo­trau­kų al­bu­mą ir kny­gą, taip pat tu­ris­tams skir­tą ži­ny­ną.

Žy­gy­je da­ly­va­vo:

Pro­jek­to va­do­vas Gin­tau­tas Babravičius

Pro­jek­to va­do­vo pa­va­duo­to­ja Ra­sa Basiul

Vyr. ad­mi­nis­tra­to­rius Ma­rius Butkevičius

Ad­mi­nis­tra­to­rė Ire­na Buinickaitė

Vy­riau­sia­sis važ­ny­čio­to­jas Ser­ge­jus Feoktistovas

Važ­ny­čio­to­jas Dai­nius Norkūnas

Važ­ny­čio­to­jas Vy­gan­tas Kazlauskas

Važ­ny­čio­to­jo pa­dė­jė­jas Ai­do­nas Užubalis

Važ­ny­čio­to­jo pa­dė­jė­jas Aud­rius Stanilionis

Važ­ny­čio­to­jo pa­dė­jė­ja Si­mo­na Dabulskytė

Važ­ny­čio­to­jo pa­dė­jė­jas Dai­nius Norkūnas

Kal­vis Pa­vel Nalivaiko

Ra­šy­to­jas ir fo­tog­ra­fas Gin­ta­ras Kaltenis

Ope­ra­to­rius And­rius Kaušinis

Vai­ruo­to­jas Man­tas Juodkūnaitis

Re­por­te­rė Kris­ti­na Stalnionytė

Sa­va­no­riai - pa­gal­bi­nin­kai Rū­ta Nau­džiu­vie­nė, Ug­nius Nau­džius ir And­rius Baziulevičius

Idė­jos au­to­rius Gied­rius Klimkevičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami