Ekspertas: niekada skubotai neįsigykite kelionių

Ieva DIRMAITĖ 2015-01-26 13:16
Ieva DIRMAITĖ
2015-01-26 13:16
Rimvydas Širvinskas-Makalius keturivejai.lt nuotrauka
De­šimt ki­log­ra­mų cu­kraus iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių, dau­giau nei 350 as­me­ni­nė­je ko­lek­ci­jo­je sau­go­mų lėk­tu­vo bi­lie­tų šak­ne­lių ir prieš me­tus pa­mes­tas jų skai­čius, dau­giau nei 100 taš­kų že­mė­la­py­je, ku­riuo­se dar ne­te­ko lan­ky­tis. „Vi­sų ke­liau­to­jų drau­gu spė­jęs tap­ti per­so­na­žas“, – taip sa­ve api­bū­di­na ne­pails­tan­tis ke­liau­to­jas, ke­lio­nių agen­tū­ros „Ma­ka­lius.lt“ įkū­rė­jas Rim­vy­das Šir­vins­kas, vi­suo­me­nei ge­riau ži­no­mas Ma­ka­liaus sla­py­var­džiu.

Tarp­tau­ti­nio tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio par­odos „Ad­ven­tur“, vy­ku­sios sau­sio 23-25 die­no­mis Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“, me­tu šil­tai ir be­tar­piš­kai su au­di­to­ri­ja bend­ra­vęs „Ma­ka­lius.lt“ va­do­vas ne tik pri­sta­tė nau­ją pro­jek­tą „Ke­liauk su žvaigž­de“, ku­riuo bus sie­kia­ma at­gai­vin­ti ke­lio­nių au­to­bu­su pa­klau­są su­tei­kiant ke­lei­viams, anot Ma­ka­liaus, ana­lo­gų Lie­tu­vo­je ne­tu­rin­čią ga­li­my­bę į ke­lio­nę vyk­ti drau­ge su ži­no­mu Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­ju, dai­ni­nin­ku, ak­to­riu­mi, ra­šy­to­ju, bet taip pat ne­šykš­tė­jo ir pra­kti­nių pa­ta­ri­mų žiū­ro­vams, bū­si­miems ke­liau­to­jams, kaip pi­giai ir pa­to­giai su­sip­la­nuo­ti sa­vo at­os­to­gas.

Be­ne pu­sę pa­sau­lio iš­mai­šęs R. Šir­vins­kas tei­gia, kad ne­ver­ta, su­si­gun­džius pa­trauk­lia ak­ci­ja, čia pat lyg iš­de­gus akis pirk­ti ke­lio­nę: „Nie­ka­da sku­bo­tai ne­įsi­gy­ki­te ke­lio­nių. Pla­nuo­da­mi sa­vo at­os­to­gas, pir­miau­sia į tai in­ves­tuo­ki­te sa­vo lai­ką.“ Taip pat svar­bu sek­ti kai­nų ki­ti­mo ten­den­ci­jas, ka­dan­gi lėk­tu­vo bi­lie­tų kai­nų po­ky­tis, anot Ma­ka­liaus, pri­me­na ban­gos lū­ži­mą. Jei kai­nų ki­ti­mas bū­tų pa­teik­tas gra­fi­ke, pa­ste­bi­mas kai­nos di­dė­ji­mas nuo la­bai ma­žos iki vis di­des­nės, o taš­ke, ku­ria­me pa­sie­kia­ma di­džiau­sia kai­na, už ku­rią var­to­to­jai nu­sto­ja pirk­ti iš pra­džių la­bai pi­giai kai­na­vu­sį bi­lie­tą, kai­na it ban­ga lūž­ta ir vėl ge­ro­kai su­ma­žė­ja. Pa­ta­ri­mas mo­te­rims au­di­to­ri­ją pra­juo­ki­no – R. Šir­vins­kas-Ma­ka­lius siū­lo at­si­sa­ky­ti ke­lių po­rų aukš­ta­kul­nių ir su­kne­lių skai­čių su­ma­žin­ti bent jau iki die­nų skai­čiaus, kiek pla­nuo­ja­ma bū­ti sve­čio­je ša­ly­je, idant pa­vyk­tų iš­si­vers­ti su ran­ki­niu ba­ga­žu ir taip su­tau­py­ti pi­ni­gų. Kad ir su­ve­ny­rams bei lauk­tu­vėms.

Va­sa­ros se­zo­no kryp­tys nesikeičia

Be­si­tei­rau­jan­tiems pa­ta­ri­mo, ku­ria kryp­ti­mi siū­ly­tų vyk­ti at­os­to­gau­ti, nuo 2014 me­tų gruo­džio 4 d. ir pi­gių ke­lio­nių au­to­bu­su or­ga­ni­za­to­riu­mi ta­pu­sio „Ma­ka­lius.lt“ įkū­rė­jas siū­lo rink­tis sa­vo my­li­miau­sią, jį ne tik sa­vo sa­lo­mis, bet ir nuo­sta­biu mais­tu su­ža­vė­ju­sią ša­lį – Grai­ki­ją. Grai­ki­ja, kar­tu su Tur­ki­ja ir Bul­ga­ri­ja, re­mian­tis 2014 me­tų spa­lio mė­ne­sio ke­lio­nių agen­tū­ros „No­va­tu­ras“ duo­me­ni­mis, uži­ma ly­de­rio po­zi­ci­jas lie­tu­viams ren­kan­tis va­sa­ros se­zo­no ke­lio­nių kryp­tį.

„Ir šie­met lie­ka vi­siš­kai tas pats. Jau ke­le­ri me­tai šios kryp­tys vy­rau­ja ren­kan­tis ke­lio­nes va­sa­ros at­os­to­goms. To prie­žas­tis – di­de­lė pa­siū­la: į Tur­ki­ją skry­džiai vyk­do­mi kas­dien, tas pats su Grai­ki­ja ir jos sa­lo­mis, Kre­ta, Ko­su, Ro­du, Kor­fu. Di­de­lis skry­džių pa­si­rin­ki­mas šio­mis kryp­ti­mis, to­dėl žmo­nės daž­niau­siai ten ir ke­liau­ja. Be to, be­ne la­biau­siai iš­vys­ty­tas tu­riz­mo sek­to­rius. Į Is­pa­ni­ją ke­liau­ja­ma san­ty­ki­nai ma­žiau, tuo tar­pu Tur­ki­jo­je, Grai­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je iš pri­nci­po yra ma­žos kai­nos, ypač po­piu­lia­rios šios ša­lys šei­mų poil­siui, jei šei­mą su­da­ro 4-5 as­me­nys“, – tvir­ti­na R. Šir­vins­kas.

Lie­tu­viai – nuo­ty­kių ieš­ko­to­jai ir nuo­lai­dų medžiotojai

Ne­re­tai ke­liau­to­jai skirs­to­mi į tam ti­kras ka­te­go­ri­jas pa­gal sa­vo ke­lio­nės tiks­lą ir ke­lia­vi­mo bū­dą. Yra poil­siau­to­jai, yra tu­ris­tai, yra pi­lig­ri­mai. Pa­si­tei­ra­vus, ko­kie ke­liau­to­jai yra lie­tu­viai, Ma­ka­lius iš­ski­ria ke­lis vy­rau­jan­čius ti­pus: „Dau­giau­siai yra ke­liau­jan­čių su ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais, poil­siui be­si­ren­kan­čių Tur­ki­ją ir Egip­tą. Ta­čiau dau­gė­ja ir sa­va­ran­kiš­kų ke­liau­to­jų, tų žin­gei­džių­jų žmo­nių, ku­rie no­rė­tų tai pa­da­ry­ti sa­va­ran­kiš­kai, in­ves­tuo­ti lai­ko į sa­vo ke­lio­nės pla­na­vi­mą, pa­si­do­mė­ti (ša­li­mi – aut. past.) pir­miau­sia pa­tys. Ko­dėl sa­va­ran­kiš­kos ke­lio­nės yra ge­rai? To­dėl, kad sa­va­ran­kiš­kų ke­lio­nių me­tu sa­vo ke­lio­nę pri­si­tai­ko­me kiek­vie­nas sau. Jei esa­te fut­bo­li­nin­kas, tai ir pla­nuo­si­te kaž­kur nu­vy­kęs už­suk­ti į fut­bo­lo var­žy­bas, nes taip lai­ką pra­lei­si­te ge­rai. Jei­gu mėgs­ta­te megz­ti, tuo­met sa­vo ke­lio­nės me­tu ne­pra­lei­si­te pro­gos tar­kim nu­ei­ti į di­džiau­sią mez­gi­mo siū­lų par­duo­tu­vę Du­ba­ju­je.“ Daž­nai „ant la­ga­mi­nų“ gy­ve­nan­tis vai­ki­nas vis­gi pa­tvir­ti­na, kad lie­tu­viai jau iš tie­sų yra su­bren­dę pla­nuo­tis sa­vo ke­lio­nes sa­va­ran­kiš­kai.

Anot pa­šne­ko­vo, yra ir toks ke­liau­to­jų ti­pas, ku­ris vi­siš­kai pa­si­lei­džia iš­ban­dy­ti sa­vęs, ke­liau­ja sa­vo ma­lo­nu­mui ir daž­niau­siai to­kioms ke­lio­nėms pa­si­ren­ka In­di­ją, ko­pia į kal­nus, už­sib­rė­žia tiks­lą ke­liau­ti ap­link pa­sau­lį ar­ba po Eu­ro­pą au­tos­to­pu. „Šie žmo­nės pa­ti­ria dau­giau­siai iš vi­sų ke­liau­to­jų, jie vis­gi yra nuo­ty­kių ieš­ko­to­jai, ku­rie dar prieš ke­lio­nę užp­rog­ra­muo­ja sa­ve bū­si­miems nuo­ty­kiams“, – sa­ko Ma­ka­lius.

Net ir ke­liau­to­jas, jei tik ga­li, yra lin­kęs tuos pa­čius įspū­džius įsi­gy­ti už ma­žes­nę kai­ną. Tai pa­tvir­ti­na ir R. Šir­vins­kas-Ma­ka­lius, teig­da­mas, kad lie­tu­viai ke­liau­to­jai – nuo­lai­dų me­džio­to­jai.

„Juk esa­me par­odo­je, tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad lie­tu­viai pir­miau­sia yra nuo­lai­dų me­džio­to­jai. Sa­ko, pa­skai­čiuo­ki­te man čia tą vieš­bu­tį. Čia jau ga­lu­ti­nė kai­na? Ko­kia nuo­lai­da? O, ma­čiau di­des­nę man kaž­kas siū­lė. Dėl 5 li­tų pa­si­rinks ne ši­tą, o ki­tą ke­lio­nių agen­tū­rą. Mū­sų (ke­lio­nių agen­tū­ros „Ma­ka­lius.lt“ – aut. past.) tiks­las yra nuo­lai­dų ne­duo­ti, nes mes no­ri­me, jog žmo­nės rink­tų­si agen­tą, ku­ris jais pa­si­rū­pin­tų, ku­ris bus su jais ir ži­nos jų no­rus, įgei­džius, po­rei­kius, kas jiems pa­ti­ko, kas ne­pa­ti­ko anks­tes­nė­se ke­lio­nė­se, ki­taip ta­riant, kad tam žmo­gui pa­siū­ly­tų to­bu­lai ge­rą va­rian­tą. O to­kių, ku­rie laks­to nuo vie­no prie ki­to, gau­dy­da­mi, kas ten pi­giau ką pa­siū­lys ir su­tau­pys jiems tuos ke­lis eu­rus, ne­tu­rė­tų bū­ti. Tai – ne mū­sų au­di­to­ri­ja. Mes no­ri­me, kad mus iš­si­rink­tų kaip ko­ky­biš­ką par­tne­rį ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mui. Mes ga­li­me bū­ti ko­ky­biš­ki, at­sip­ra­šau, bet be nuo­lai­dų“, – be užuo­lan­kų sa­vo nuo­mo­ne da­li­na­si ke­lio­nių agen­tū­ros va­do­vas, sa­vo įmo­nė­je ska­tin­da­mas už­megz­ti lo­ja­lu­mu pa­grįs­tus klien­tų ir agen­tū­ros dar­buo­to­jų san­ty­kius.

Lie­tu­viams jau dau­giau nei 5 me­tus ke­lio­nių klau­si­mais pa­ta­rian­tis R. Šir­vins­kas-Ma­ka­lius pa­ste­bi, kad kei­čia­si ir lie­tu­vių lai­ko su­vo­ki­mas ke­lio­nėms. At­os­to­gų kaip stu­den­tai ne­be­pa­lie­ka pa­sku­ti­nei nak­čiai. Mat anks­čiau dau­ge­lis ieš­ko­da­vo pa­sku­ti­nės mi­nu­tės ke­lio­nių pa­siū­ly­mų, o da­bar kuo to­liau, tuo anks­čiau pra­de­da ke­lio­nių pa­ieš­kas ir bi­lie­tų įsi­gi­ji­mą, pla­nuo­ja­si ir de­ri­na­si at­os­to­gų lai­ką.

Dar vie­na kny­ga?

Vie­na­me in­ter­viu Ma­ka­lius yra sa­kęs, kad no­rė­jo tu­rė­ti sa­vo tink­la­la­pį ir tink­la­raš­čiu bu­vęs Ma­ka­lius.lt iš­au­go į so­li­dų ke­lio­nių agen­tū­ros in­ter­ne­to pus­la­pį. Sa­kė, kad no­ri tu­rė­ti ir sa­vo te­le­vi­zi­jos lai­dą – šį tiks­lą taip pat įgy­ven­di­no, žyd­ruo­siuo­se ekra­nuo­se sek­ma­die­niais re­gė­da­vo­me „Ma­ka­liaus ke­lio­nes“. Vai­ki­nas bu­vo už­sib­rė­žęs par­ašy­ti kny­gą ir par­ašė. Pa­sku­ti­nis iš už­sib­rėž­tų tiks­lų bu­vo žur­na­las. Ką gi, jį jau ku­ris lai­kas ga­li­me įsi­gy­ti spau­dos kios­kuo­se ir ne tik. O kas to­liau?

„Ke­lio­nių agen­tū­ra – tu­riu. No­rė­jau tap­ti ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riu­mi – gruo­džio 4 die­ną ta­pau. Da­bar dar ne­su­gal­vo­jau, ko no­riu to­liau. No­rė­čiau da­bar iš­si­lai­ky­ti au­to­mo­bi­lio tei­ses, nes nie­kaip ne­pa­vyks­ta, – nu­si­juo­kia ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jan­tis Ma­ka­lius. – Da­bar di­džiau­sia ma­no sva­jo­nė bū­tų trum­pam at­si­ri­bo­ti nuo vi­sos sa­vo veik­los, iš­vyk­ti į ma­no la­bai mėgs­ta­mą vie­ną vi­lą Tur­ki­jo­je, kad ir kaip ba­na­liai tai skam­ba, bet vi­la yra iš­skir­ti­nė. Lik­ti te­nai dviem sa­vai­tėms ir pa­mirš­ti vi­sus dar­bus, aiš­ku, in­ter­ne­to rei­kia, nes gi Fa­ce­book­‘ą nar­šy­ti rei­kia ir nuo­trau­kas gra­žias kel­ti. Čia ir bū­tų ta vie­ta pa­mąs­ty­ti apie sa­vo at­ei­tį, apie tai, ką aš jau pa­da­riau, ir apie tai, ką dar no­rė­čiau pa­siek­ti ir įgy­ven­din­ti. Gal­būt no­rė­čiau iš­leis­ti kny­gą. Kny­gą apie tu­riz­mo už­ku­li­sius, šio vers­lo vir­tu­vę, kaip vis­kas vyks­ta, pa­pa­sa­ko­ti tai, ko žmo­nės ne­ži­no, pa­neig­ti su­si­for­ma­vu­sius mi­tus. Gal­būt iš­si­ka­siu duo­bę sau, bet, ma­nau, tai pa­dė­tų žmo­nėms ge­riau su­pras­ti šią sri­tį ir žmo­nės gal­būt ne­be taip kau­lys nuo­lai­dų sa­vo ke­lio­nėms.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami