Estija žiemą – ledo sukaustyta ekstremalių pramogų karalystė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2013-12-20 13:46
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2013-12-20 13:46
VisitEstonia nuotraukos
Jei pa­me­na­te vai­kys­tė­je ma­ty­tą ani­ma­ci­nį fil­mą „Snie­go ka­ra­lie­nė“, ku­ria­me drą­si mer­gai­tė Ger­da lei­džia­si ieš­ko­ti sa­vo bro­lio Ka­jaus į le­do ka­ra­lys­tę, tuo­met bent iš da­lies įsi­vaiz­duo­ja­te, kaip šal­tuo­ju me­tų lai­ku jau­čia­si mū­sų kai­my­nai es­tai.

Es­ti­ja, ku­rio­je žie­mą tem­pe­ra­tū­ra nu­krin­ta iki -40,0 °C, o jū­rą su­kaus­to pu­sės me­tro sto­rio le­das, tam­pa pa­na­ši į le­do rū­mus. Tik pra­mo­gų čia kur kas dau­giau – nuo eks­pe­di­ci­jų šu­nų kin­ki­niais iki eks­tre­ma­lių iš­ban­dy­mų, vai­ruo­jant už­ša­lu­siu jū­ros le­du.

Le­do skulp­tū­ros iš gamtos

Šiau­rės ry­tų Es­ti­jo­je, Ry­tų Vi­ru aps­kri­ty­je, ga­li­ma pa­ma­ty­ti di­džiau­sią kriok­lį Bal­ti­jos ša­ly­se – Va­las­tė. Va­sa­rą akį džiu­gi­nan­tis verž­lia, iš dau­giau nei 30,5 me­trų aukš­čio krin­tan­čia sro­ve, žie­mą jis ap­link sa­ve ku­ria ne­ei­li­nio gro­žio le­do rū­mus. Purs­lo­jan­tys van­dens la­še­liai bal­tu rū­bu apk­lo­ja vis­ką ap­lin­kui: miš­ko ta­ke­lius, me­džius, krū­mokš­nius, švies­tu­vus, su­teik­da­mi jiems vi­siš­kai nau­ją ne­įti­kė­ti­ną pa­vi­da­lą. Už­ten­ka ap­si­dai­ry­ti ap­lin­kui, kad su­vok­tum at­si­dū­ręs ty­ro kriš­to­lo ka­ra­lys­tė­je. Bal­tas ir skaid­rus le­das vei­kia me­di­ta­ciš­kai: daž­nas čia ne tik pa­il­si, bet ir pa­ti­ria ty­riau­sius jaus­mus. Tai – po­pu­lia­ri vie­ta, no­rin­tiems pa­mi­nė­ti ypa­tin­gą pro­gą ar at­švęs­ti su­ža­dė­tu­ves.

Lau­ki­nė eks­pe­di­ci­ja su šu­nų kinkiniu

Šiau­rės ša­lys iš­skir­ti­nės tuo, kad žie­mą jo­se gy­ve­ni­mas vir­te ver­da. Be įpras­tų žie­mos pra­mo­gų – sli­di­nė­ji­mo, lan­ky­mo­si pir­ty­se ir mau­dy­nių karš­tuo­siuo­se tel­ki­niuo­se – ga­li­ma iš­ban­dy­ti ir eg­zo­tiš­kų spor­to ša­kų. Vie­na po­pu­lia­riau­sių Es­ti­jo­je – eks­pe­di­ci­ja šu­nų kin­ki­niu. Ši pra­mo­ga, pri­klau­so­mai nuo pa­si­ren­gi­mo, ga­li truk­ti nuo vie­nos iki tri­jų die­nų. Kiek­vie­nas eks­pe­di­ci­jos da­ly­vis sto­ja į akis­ta­tą su sa­vi­mi pa­čiu ir mo­ko­si val­dy­ti 3 – 4 šu­nų tem­pia­mas ro­ges. Tai pa­de­da ug­dy­ti ne tik iš­tver­mę, bet ir va­lią, kan­try­bę ar pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi. Net jei nie­ka­da anks­čiau ne­ban­dė­te va­de­lio­ti kin­ki­nio, pro­fe­sio­na­lų pa­de­da­mi, to ga­li­te iš­mok­ti jau per pir­mą­sias va­lan­das. Kiek la­biau pa­ty­rę va­de­lio­to­jai tu­ri ga­li­my­bę su­da­ly­vau­ti ir kin­ki­nių lenk­ty­nė­se.

Le­do dy­ku­ma ant vandens

Ko ge­ro, kiek­vie­nas esa­te čiuo­žęs le­du, ta­čiau ar te­ko vai­ruo­ti ant le­do? Kal­ba­me ne apie vai­ra­vi­mą ap­le­dė­ju­siais pro­vin­ci­jos ke­liais, bet apie ke­lio­nę po le­do dy­ku­ma ta­pu­sią jū­rą, kur vi­sai gre­ta ne­už­šą­lan­čiu ka­na­lu kur­suo­ja kel­tai. Es­ti­jo­je žie­mą ati­da­ro­mi bent še­ši ofi­cia­lūs le­do ke­liai – til­tai, su­jun­gian­tys Bal­ti­jos jū­ros ska­lau­ja­mas Hiu­mos, Vorm­si, Mu­hu ir Kih­nu sa­las. Il­giau­sias ke­lias nuo že­my­ni­nės Es­ti­jos iki an­tros pa­gal dy­dį Hiu­mos sa­los tę­sia­si net 26,5 ki­lo­me­trus ir ža­da ne­iš­dil­do­mus įspū­džius, jei tik pa­isy­si­te sau­gaus eis­mo tai­syk­lių. Jos, be­je, ge­ro­kai ski­ria­si nuo mums įpras­tų.

Nors leis­tis į ke­lio­nę le­du ga­li­ma, kai pa­sta­ro­jo sto­ris įver­ti­na­mas kaip sau­gus, ne­nus­teb­ki­te, jei prie įva­žia­vi­mo punk­to jū­sų pa­klaus, ar bent vie­nas ke­lei­vis tu­ri mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ir pri­mins ne­pri­si­seg­ti sau­gos dir­žo. Re­ko­men­duo­ja­mas au­to­mo­bi­lio va­žia­vi­mo grei­tis tu­rė­tų siek­ti iki 25 ar­ba nuo 40 iki 70 km per va­lan­dą. Tar­pi­nis grei­čio in­ter­va­las lai­ko­mas ne­sau­giau­siu, nes ga­li su­kel­ti vib­ra­ci­ją, ku­ri pa­ska­ti­na le­do įtrū­ki­mus. Šie­met le­do ke­lius ti­ki­ma­si ati­da­ry­ti jau sau­sio mė­ne­sį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami