Euro lopšyje ir Europos Manhatane

Vaidas MIKAITIS 2014-01-17 06:00
Vaidas MIKAITIS
2014-01-17 06:00
Vaizdas nuo "Main Tower" dangoraižio - viena įspūdingiausių kelionės akimirkų. Vaido Mikaičio nuotraukos
Frank­fur­tas prie Mai­no yra penk­tas pa­gal dy­dį Vo­kie­ti­jos mies­tas, ta­čiau pa­gal eko­no­mi­nę svar­bą ir įta­ką ne­daug nu­si­lei­džia ša­lies sos­ti­nei. Ka­dan­gi į šį mies­tą pa­to­gu nu­vyk­ti ir iš Lie­tu­vos, skir­ti sa­vait­ga­lį to­kiai pra­mo­gai ti­krai ver­ta.

Kai po ka­ro Vo­kie­ti­ja bu­vo pa­da­ly­ta, Frank­fur­tas ta­po svar­biau­siu at­kur­tos ir su­kles­tė­ju­sios Va­ka­rų Vo­kie­ti­jos mies­tu, ta­čiau sos­ti­ne ta­po ne jis, o nie­kuo ne­iš­sis­ki­rian­tis Bo­nos mies­tas. Taip pa­da­ry­ta to­dėl, kad Vo­kie­ti­jai su­si­vie­ni­jus sos­ti­nė be šir­dies skaus­mo bū­tų vėl per­kel­ta į Ber­ly­ną, o iš Frank­fur­to šį sta­tu­są ati­mti bū­tų su­dė­tin­ga.

Frank­fur­tas dėl ja­me įsi­kū­ru­sios Eu­ro­pos cen­tri­nio ban­ko būs­ti­nės va­di­na­mas to­kiais var­dais kaip eu­ro gim­ti­nė, eu­ro zo­nos sme­ge­nys ir pa­na­šiai, ta­čiau ži­no­miau­sias ir tiks­liau­sias - Eu­ro­pos fi­nan­sų sos­ti­nė.

Dėl mies­te esan­čių į dan­gų šau­nan­čių dan­go­rai­žių Frank­fur­tas dar va­di­na­mas ir Eu­ro­pos Man­ha­ta­nu. Ir jei­gu kas nors šių da­ly­kų nė­ra gir­dė­jęs, tur­būt vi­siems ži­no­mas Frank­fur­to oro uos­tas. Tai di­džiau­sias bei svar­biau­sias oro uos­tas Vo­kie­ti­jo­je ir vie­nas iš tri­jų la­biau­siai ap­krau­tų Eu­ro­po­je. Ko ge­ro, nė­ra pa­sau­ly­je vals­ty­bės, į ku­rią ne­bū­tų ga­li­ma nu­skris­ti iš Frank­fur­to. Jo oro uos­tą net ga­li­ma pa­va­din­ti Eu­ro­pos var­tais, nes dau­ge­lis at­vy­kė­lių į Eu­ro­pą čia iš­si­lai­pi­na.

Pa­to­gu pasiekti

Į šį Vo­kie­ti­jos did­mies­tį ga­li­ma nu­skris­ti ir iš Lie­tu­vos. Bent du­kart per die­ną iš Vil­niaus į Frank­fur­to oro uos­tą skrai­di­na „Luft­han­sa". Oro uos­tas yra ne­to­li mies­to, to­dėl ne­su­dė­tin­ga pa­siek­ti cen­trą me­tro trau­ki­niais.

Ieš­kan­tie­siems pi­ges­nių skry­džių ga­li pa­dė­ti Kau­nas - "Rya­nair" ga­na ne­bran­giai skrai­di­na į ma­žes­nį Frank­furt Hahn oro uos­tą, nuo mies­to nu­to­lu­sį apie 120 ki­lo­me­trų. Į Frank­fur­to cen­trą nu­vyk­ti pri­rei­kia be­ne po­ros va­lan­dų, au­to­bu­so bi­lie­tas kai­nuo­ja 14 eu­rų į vie­ną pu­sę, to­dėl de­rė­tų pa­sver­ti, kas pi­giau ir pa­to­giau. Mes skri­do­me iš Kau­no.

Į Frank­fur­tą pa­to­gu va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu, trau­ki­niu ar au­to­bu­su, nes mies­tas yra dau­ge­lio Vo­kie­ti­jos ma­gis­tra­lių ir ge­le­žin­ke­lio li­ni­jų su­si­kir­ti­mo vie­ta. Pa­grin­di­nė Frank­fur­to ge­le­žin­ke­lio sto­tis yra vie­na di­džiau­sių Eu­ro­po­je. Bet ko­kiu at­ve­ju siū­ly­čiau nu­ei­ti pa­si­žiū­rė­ti į ją, o čia ge­riant ka­vą sma­gu spok­so­ti į sku­ban­čius ke­liau­to­jus.

Mies­tas yra la­bai kon­tras­tin­gas ir mar­gas. Net ket­vir­ta­da­lis gy­ven­to­jų ne­tu­ri Vo­kie­ti­jos pi­lie­ty­bės, penk­ta­da­lis yra na­tū­ra­li­zuo­ti vo­kie­čiai. At­ro­do, jog dau­ge­lis iš­si­lai­pi­nu­sių Frank­fur­te emig­ran­tų tie­siog ir nu­sė­da šia­me mies­te, ne­be­ban­do ieš­ko­ti lai­mės ki­tur.

Ke­liau­ti po mies­tą ne­su­dė­tin­ga. Mė­gė­jai vaikš­čio­ti dau­ge­lį at­stu­mų leng­vai įveiks, nes mies­to cen­tras nė­ra la­bai di­de­lis. Be to, ja­me su­telk­ti įdo­miau­si lan­ky­ti­ni ob­jek­tai. Tin­ges­ni tu­ris­tai ga­li rink­tis au­to­bu­są, tram­va­jų ar­ba me­tro. Jie yra jau­kūs, šva­rūs ir pa­to­gūs, ta­čiau va­žiuo­ti vie­šuo­ju trans­por­tu nė­ra pi­gu. Vien­kar­ti­nis bi­lie­tas kai­nuo­ja 2,6 eu­ro. La­biau ap­si­mo­ka pirk­ti die­nos va­žia­vi­mo kor­te­lę, ku­ri kai­nuo­ja 6,4 eu­ro.

Mies­to val­džia ypač ska­ti­na va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, čia ge­rai su­tvar­ky­tas dvi­ra­čių juo­stų tink­las, bet nuo­mos punk­tų ne per dau­giau­sia. Va­ži­nė­ti nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Di­džiau­sia prob­le­ma - trūks­ta vie­tų jiems par­kuo­ti. Kar­tais tai bū­na toks Si­zi­fo dar­bas, kad pro­tin­giau­sia elg­tis taip, kaip pa­ta­ria­ma – pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį mies­to pa­kraš­ty­je ir į cen­trą va­žiuo­ti vie­šuo­ju trans­por­tu.

Nak­vy­nė nepigi

Viena turistų pamėgtų vietų - Romerio aikštė.

Ka­dan­gi Frank­fur­tas yra vie­nas lan­ko­miau­sių Vo­kie­ti­jos mies­tų, di­de­lė nak­vy­nės pa­siū­la. Ta­čiau mies­te nuo­lat šur­mu­liuo­ja ne tik tu­ris­tai, bet ir ban­ki­nin­kai ar­ba vers­li­nin­kai, dėl to nak­vy­nės kai­nos ne­ma­žos. Jei­gu į Frank­fur­tą vyk­si­te per gar­sią­sias pa­sau­lio mu­ges, tar­kim, Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių ar­ba Frank­fur­to kny­gų mu­gę, nak­vy­nę su­sip­la­nuo­ki­te ge­ro­kai iš anks­to ir nu­si­tei­ki­te iš­leis­ti ne­ma­žai pi­ni­gų. Nak­vy­nės kai­na per mu­gę šok­te­li ke­le­tą kar­tų, to­dėl ge­riau ap­sis­to­ti gre­ta esan­čiuo­se mies­te­liuo­se.

Pra­mo­gų ir lan­ky­ti­nų ob­jek­tų Frank­fur­te gau­sy­bė, kiek­vie­nas čia ras ką nors įdo­maus. Ga­li­ma mė­gau­tis se­na­mies­čiu, se­no­sio­mis baž­ny­čio­mis, įspū­din­gais til­tais, dan­go­rai­žiais su apž­val­gos aikš­te­lė­mis, par­kais, van­dens pra­mo­go­mis ir net rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­lu.

Frank­fur­tas - mu­zie­jų mies­tas. Juos lan­ky­ti re­ko­men­duo­čiau ba­lan­džio pa­bai­go­je, kai vyks­ta mu­zie­jų nak­tis. Ta­čiau bi­lie­tus de­rė­tų įsi­gy­ti iš anks­to ir nu­si­teik­ti, kad žmo­nių bus la­bai daug.

Pa­si­dai­ry­ti yra kur

Se­no­ji mies­to da­lis yra va­di­na­ma Ro­mer­ber­gu. Tai aikš­tė, ap­sup­ta vi­du­ram­žių pa­sta­tų. Jo­je taip pat yra mies­to ro­tu­šė, se­no­ji Šv. Mi­ka­lo­jaus baž­ny­čia bei Šv. Bal­tra­mie­jaus ka­ted­ra, tu­rin­ti 95 me­trų aukš­čio bokš­tą, į ku­rį ga­li­ma pa­kil­ti ir pa­žvelg­ti į se­na­mies­tį iš vir­šaus. De­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu šven­to­vė re­kons­truo­ja­ma.

Ro­me­rio aikš­tė­je daž­nai ren­gia­mos par­odos, aukš­tų sve­čių su­ti­ki­mai ir pri­ėmi­mai. Aikš­tę la­bai pa­mė­gę ves­tu­vi­nin­kai ir tu­ris­tai. Čia gau­su ne­di­de­lių res­to­ra­nų, ka­vi­nių bei par­duo­tu­vė­lių.

Senasis operos teatras, kuriame dabar rengiami koncertai, kiti pramoginiai renginiai.

Ša­lia esan­ti Šv. Pa­uliaus baž­ny­čia bu­vo ta vie­ta, kur po­sė­džia­vo pir­ma­sis de­mo­kra­tiš­kai iš­rink­tas Vo­kie­ti­jos par­la­men­tas. Šian­dien ji nau­do­ja­ma vi­suo­me­nės reik­mėms, šven­tėms, pri­ėmi­mams.

Frank­fur­to se­na­mies­tis ir jo žy­miau­si pa­sta­tai bu­vo su­griaus­ti per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, ta­čiau be­veik vis­kas au­ten­tiš­kai at­sta­ty­ta.

Nuo Ro­me­rio aikš­tės lei­džian­tis upės link stūk­so gra­žiau­sias ir žy­miau­sias mies­to til­tas – Ge­le­ži­nis til­tas (Ei­ser­ner Steg). Tai XIX am­žiu­je iš ge­le­žies su­ręs­tas pės­čių­jų til­tas per Mai­no upę. Juo ei­nant at­si­ve­ria nuo­sta­bi nau­jo­jo Frank­fur­to dan­go­rai­žių pa­no­ra­ma, to­dėl bet ku­riuo par­os me­tu čia nuo­lat sprag­si fo­toa­pa­ra­tai ir šur­mu­liuo­ja žmo­nės. Ki­ta­pus upės yra Sach­sen­hau­sen ra­jo­nas, ži­no­mas sa­vo mu­zie­jais ir se­no­vi­nė­mis alu­dė­mis. Ja­me ga­li­ma ti­krai bo­he­miš­kai pa­gurkš­no­ti sid­ro ar­ba alaus ir pa­si­jus­ti XIX–XX am­žių kai­ze­ri­nė­je Vo­kie­ti­jo­je.

Cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je, ne­to­li Ro­me­rio aikš­tės, yra Haupt­wa­che. Tai dar vie­na vie­ta, kur lai­ką mie­lai lei­džia tiek mies­tie­čiai, tiek ir sve­čiai. Ypač šią vie­tą mėgs­ta jau­ni­mas - tai gra­žiai įreng­ta pės­čių­jų zo­na, tar­si mo­der­ni Lais­vės alė­ja. Jo­je ne­daug ža­lu­mos, me­de­liai dar ma­ži, ta­čiau daug bliz­ge­sio. Va­ka­rais veiks­mas iš se­nu­tė­lės Ro­me­rio aikš­tės per­si­ke­lia į ryš­kiai apš­vies­tą mo­der­nią Haupt­wa­che. Čia skam­ba mu­zi­ka, tie­siog gat­vė­je ren­gia­mi pa­si­ro­dy­mai, žmo­nės gurkš­no­ja gė­ri­mus, il­si­si, bend­rau­ja, pra­mo­gau­ja. Ša­lia yra ir žy­mi mies­te Šv. Ko­try­nos baž­ny­čia.

Dar vie­nas po­pu­lia­rus lan­ky­ti­nas ob­jek­tas už ke­lių mi­nu­čių ke­lio nuo Haupt­wa­che – se­na­sis ope­ros pa­sta­tas. Jis taip pat bu­vo su­griau­tas per ka­rą, o po jo - at­sta­ty­tas. Ope­ros ten ne­be­ro­do­mos, bet vyks­ta kon­cer­tai, ki­ti pra­mo­gi­niai ren­gi­niai. Šis pa­sta­tas sto­vi gra­žio­je aikš­tė­je su ka­vi­nė­mis ir fon­ta­nais.

Įspū­din­giau­sias vaizdas

Šis ženklas išduoda čia esant Europos finansų sostinę.

Įspū­din­gai at­ro­do nau­ja­sis Frank­fur­tas. Ja­me yra net ke­li dan­go­rai­žiai, pa­gal tam ti­krus kri­te­ri­jus lai­ko­mi aukš­čiau­siais Eu­ro­po­je. Tar­kim, "Com­merz­bank" dan­go­rai­žis - aukš­čiau­sias Eu­ro­po­je biu­rų pa­sta­tas. Dėl dau­gy­bės dan­go­rai­žių vie­no­je vie­to­je Frank­fur­tas, kaip mi­nė­jau, ne­re­tai pa­va­di­na­mas Eu­ro­pos Man­ha­ta­nu.

Dan­go­rai­žių ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios ir Eu­ro­pos fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jos. Eu­ro­pos cen­tri­nio ban­ko pa­sta­tą iš­duo­da di­džiu­lė eu­ro skulp­tū­ra prie pat įėji­mo. De­ja, eks­kur­si­jos į šią ins­ti­tu­ci­ją ne­ren­gia­mos.

Ta­čiau vis­ką už­go­žia ap­si­lan­ky­mas Main To­wer dan­go­rai­žy­je. Už 6 eu­rus grei­taei­gis lif­tas pa­ke­lia į 200 m aukš­tį. Mies­to vaiz­das iš to­kio aukš­čio yra ne­nu­sa­ko­mai gra­žus. Man tai bu­vo vie­na įspū­din­giau­sių vieš­na­gės Frank­fur­te aki­mir­kų. Tai pri­va­lo pa­tir­ti kiek­vie­nas mies­to sve­čias.

Frank­fur­to cen­tre esan­ti Zeil gat­vė la­biau­siai trau­kia mė­gė­jus ap­si­pirk­ti, ji lai­ko­ma iš­skir­ti­ne vi­so­je Eu­ro­po­je. Dau­gy­bė įvai­rių par­duo­tu­vių, siū­lan­čių kva­pą gniau­žian­čių nuo­lai­dų, pir­kė­jams ga­li pa­si­ro­dy­ti lyg ti­kras ro­jus.

Ša­lia pa­grin­di­nės ge­le­žin­ke­lio sto­ties yra įsi­kū­ręs rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­las. Ten dau­gu­mą klien­tų su­da­ro, be abe­jo, vy­rai. Sa­ko­ma, šis kvar­ta­las vie­na ne­sau­giau­sių mies­to vie­tų, ta­čiau va­ka­re ja­me žmo­nių ga­na daug, ir, re­gis, ne­įma­no­ma, kad čia ga­lė­tų sly­pė­ti koks nors pa­vo­jus.

Nors Frank­fur­tas teo­riš­kai lai­ko­mas vie­nu ne­sau­giau­sių mies­tų Vo­kie­ti­jo­je, ja­me lan­kan­tis taip ne­atro­dė. Be to, dėl la­bai griež­to gink­lų lai­ky­mo įsta­ty­mo Vo­kie­ti­jo­je gink­luo­tų nu­si­kal­ti­mų bū­na ma­žai. Frank­fur­tas man pa­li­ko sau­gaus mies­to įspū­dį, ne­bi­jo­jo­me ja­me vaikš­ti­nė­ti nei die­ną, nei nak­tį.

Mies­to šir­dis - upė

Ta­čiau di­džiau­sią įspū­dį Frank­fur­te pa­li­ko mies­tie­čių ry­šys su upe. Mies­tas vi­su šim­tu pro­cen­tu ir yra prie Mai­no. Upė - ne­at­sie­ja­ma mies­to gy­ven­to­jų kas­die­nio gy­ve­ni­mo da­lis. Šil­tuo­ju me­tų se­zo­nu po dar­bo mies­tie­čiai trau­kia prie upės, daž­niau­siai prie Ge­le­ži­nio til­to. Čia jie de­gi­na­si, val­go, žai­džia fut­bo­lą ar­ba tie­siog il­si­si. Nuo­lat kur­suo­ja pra­mo­gi­niai gar­lai­viai, ku­riuo­se va­ka­rais skam­ba mu­zi­ka, vyks­ta šo­kiai. Su­te­mus mies­tas pa­si­puo­šia švie­so­mis, o dan­go­rai­žių švie­sos nuo upės kran­to at­ro­do pri­tren­kia­mai. Pa­sku­ti­nis vieš­na­gės va­ka­ras sė­dint kran­ti­nė­je ant suo­le­lio ir šį tą gurkš­no­jant bei gro­žin­tis švie­čian­čiais dan­go­rai­žiais bu­vo pui­kus at­sis­vei­ki­ni­mas su šiuo jau­kiu Eu­ro­pos mies­tu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vaidui  78.60.124.146 2014-01-17 22:18:03
kaip pigius bilietus gaudai
3 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami