Europoje vasara anksčiausiai ateina į Kiprą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-02-21 11:06
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-02-21 11:06
shutterstock.com nuotrauka
Kip­re juo­kau­ja­ma, kad jei ža­vi­tės am­ži­nu pa­va­sa­riu, tuo­met jums pa­tiks Is­pa­ni­jos sa­la Te­ne­ri­fė, o tei­kian­tys pir­me­ny­bę va­sa­rai ją su­ras Kip­re. Va­sa­ra į Kip­rą at­ei­na be­ne anks­čiau­siai Eu­ro­po­je – mė­gau­tis 22-24 laips­niais ši­lu­mos ir mau­dy­nė­mis Vi­dur­že­mio jū­ro­je ga­li­ma jau nuo ba­lan­džio vi­du­rio.

„Kip­ro ku­ror­tai – pa­sau­ly­je vie­ni ge­riau­sių ir tai yra fak­tas. O mi­tas, ku­rį ten­ka nuo­lat sklai­dy­ti, yra eko­no­mi­nės kri­zės pa­da­ri­nių bai­mė, - sa­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Gar­bės kon­su­las Kip­re Chris­tis Chris­to­fo­rou. - Kip­ro tu­riz­mo sek­to­riaus kri­zė pra­ktiš­kai ne­pa­lie­tė. Prieš­in­gai, pa­ste­bi­mas nuo­sek­lus tu­ris­tų srau­to au­gi­mas, to­dėl kai­nos ma­žė­ja“.

Kip­re poil­siau­ti ga­li­ma bet ku­riuo me­tų lai­ku. Net 340 die­nų per me­tus sa­los pa­dan­gė nu­švies­ta sau­lės, o ir li­ku­sios die­nos ne ma­žiau ma­lo­nios. Sa­lo­je vy­rau­ja Vi­dur­že­mio jū­ros su­btro­pi­kų kli­ma­tas.

Kip­ro pa­plū­di­miai pa­sau­ly­je – vie­ni šva­riau­sių. Kraš­to­vaiz­džio įvai­ro­vė ne­nu­si­lei­džia ne­įkai­no­ja­moms kul­tū­ri­nėms ver­ty­bėms, tarp ku­rių – an­ti­ki­nės he­le­nis­ti­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­vyz­džiai, bi­zan­tiš­ko bei Ve­ne­ci­jos sti­liaus tvir­to­vių bei pi­lių lie­ka­nos, tur­kų val­dy­mo pa­li­ki­mas – iš­li­ku­sios me­če­tės, taip pat sta­čia­ti­kių cerk­vės ir vie­nuo­ly­nai. Kai ku­rie mies­tai, pvz., Pa­fo­sas, įtrauk­tas į UNES­CO kul­tū­ros pa­vel­do są­ra­šą.

An­tras sa­los var­das – Mei­lės sa­la, le­gen­da by­lo­ja, kad bū­tent prie Kip­ro kran­tų iš jū­ros pu­tos gi­mė grai­kų mei­lės ir gro­žio dei­vė Af­ro­di­tė, tad į sa­lą daž­nas ke­liau­to­jas vyks­ta ieš­ko­ti mei­lės. Kip­re ga­li­ma pa­ma­ty­ti įspū­din­gą re­gi­nį – bū­rius mig­ruo­jan­čių fla­min­gų.

„Dėl pui­kaus kli­ma­to, kraš­to­vaiz­džio, uni­ka­laus ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do, ga­ly­bės pra­mo­gų ir, ži­no­ma, di­džiu­lio ska­naus vie­tos mais­to asor­ti­men­to Kip­ras ta­po vie­na pa­trauk­liau­sių sa­lų sva­jo­nių at­os­to­goms“, - sa­kė Chr. Chris­to­fo­rou.

„Su­si­do­mė­ji­mas šia dau­ge­lio lie­tu­vių dar ne­ap­lan­ky­ta ša­li­mi – di­džiu­lis. Šie­met ke­lio­nes į Kip­rą pa­siū­lė­me kaip nau­jie­ną ir jau tu­ri­me dvi­gu­bin­ti šia kryp­ti­mi nu­ma­ty­tų ke­lio­nių skai­čių“, - sa­kė In­ga Aukš­tuo­ly­tė, „Tez Tour“ Vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė.

Nors Kip­ro sa­la pa­da­lin­ta į dvi da­lis – pie­ti­nė pri­klau­so grai­kams, o šiau­ri­nė val­do­ma tur­kų – abi sa­los da­lys tu­ris­tams yra sau­gios. Tad yra ga­li­my­bė vie­nos ke­lio­nės me­tu pa­ma­ty­ti dvi kul­tū­ras – is­la­miš­ką bei krikš­čio­niš­ką Kip­rą. „Nors grai­kiš­ko­sios Kir­po da­lies gy­ven­to­jai oku­pan­tais va­di­na­mų tur­kų ti­krai ne­mėgs­ta ir tu­riz­mo į tur­kų da­lį ne­ska­ti­na, smal­su­mo ve­di­ni, tu­ris­tai ga­li ap­lan­ky­ti ir tur­kų val­do­mą Kip­ro sos­ti­nės Ni­ko­si­jos da­lį“, - sa­kė „Tez Tour“ at­sto­vė. Pe­rei­ti į tur­kiš­ką pu­sę Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiams pa­kan­ka ga­lio­jan­čio pa­so. Ni­ko­si­ja yra šiuo me­tu vie­nin­te­lė sos­ti­nė pa­sau­ly­je, ku­rią vals­ty­bi­nė sie­na da­li­ja per­pus. Jei pla­nuo­ja­te kirs­ti sie­ną au­to­mo­bi­liu, jį reiks pa­pil­do­mai draus­ti.

Gar­bės kon­su­las pa­ste­bė­jo, kad Kip­ras – įvai­ria­ly­pė sa­la ir kiek­vie­nas poil­siau­to­jas jo­je at­ran­da tai, ko ieš­ko bei pa­ma­to tai, ką no­ri pa­ma­ty­ti. „Man as­me­niš­kai Kip­ras yra smė­lis, jū­ra ir sau­lė – šia tri­ju­le gro­žiuo­si kas­dien ir man tai ne­pa­bos­ta, – sa­kė Chr. Chris­to­fo­rou. – Kip­ro žmo­nės – drau­giš­ki ir nuo­šir­dūs. O jei nu­kly­si­te į sa­los gi­lu­mą, net ri­zi­kuo­ja­te pa­tir­ti ti­krą grai­kiš­ką vai­šin­gu­mą. Sma­gu, kad nuo šiol ir lie­tu­viai tu­ri dau­giau ga­li­my­bių ap­si­lan­ky­ti šio­je įsta­bio­je Grai­ki­jos sa­lo­je. Lie­tu­viai Kip­re la­bai lau­kia­mi“.

Kip­ro tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, sa­lo­je poil­siau­to­jų dau­gė­ja su­lig kiek­vie­nais me­tais. 2010 m. Kip­rą ap­lan­kė 2,17 mln. tu­ris­tų, 2011 m. – 2,39 mln., o 2013 m. – 2,41 mln. poil­siau­to­jų. Prog­no­zuo­ja­ma, jog šie­met sa­lo­je il­sė­sis dar dau­giau žmo­nių. Į Kip­rą dau­giau­sia tu­ris­tų at­vyks­ta iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Skan­di­na­vi­jos, Vo­kie­ti­jos ir ki­tų Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių, taip pat iš Ru­si­jos, Ukrai­nos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami