Gamtos mokyklos atveria dar neregėtas paslaptis

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2016-08-11 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2016-08-11 06:00
Sirvėtos regioniniame parke - tarp miškų ir Mergežerio nusidriekęs turistų dar beveik neatrastas paslaptingas Kačėniškės piliakalnis. Jūratės Mičiulienės (LŽ) nuotrauka
Ke­liau­ti po sau­go­mas te­ri­to­ri­jas – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nius ir re­gio­ni­nius par­kus – ta­po dar pa­trauk­liau, nes juo­se jau šią va­sa­rą ati­da­ry­tos pir­mo­sios pen­kios gam­tos mo­kyk­los.

Mo­kyk­los įkur­tos skan­di­na­vų ir vo­kie­čių pa­vyz­džiu – kad bū­tų kur reng­ti moks­lei­viams gam­tos pa­ži­ni­mo pa­mo­kas. Ne pa­slap­tis, kad dau­ge­liui mies­te užau­gu­sių vai­kų trūks­ta ele­men­ta­raus su­pra­ti­mo apie gam­tą – jie ne­pa­žįs­ta me­džių, pa­ukš­čių, o ką ir kal­bė­ti apie vabz­džius, dru­gius ar ki­tus smul­kius gy­vū­nė­lius. Tad iš­vy­ka su gam­ti­nin­ku net prie skruz­dė­ly­no miš­ke jiems bū­na la­bai įdo­mi. To­kių gam­tos mo­kyk­lų tiks­las, kad kuo dau­giau žmo­nių iš­mok­tų tu­ri­nin­gai ke­liau­ti po sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, įgy­tų bend­rų­jų gam­tos ži­nių, su­vok­tų eko­sis­te­mų pro­ce­sus. Toks švie­ti­mas ug­dy­tų at­sa­kin­gą ir su­pra­tin­gą po­žiū­rį į sau­go­mas gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bes, ku­rių gau­su par­kuo­se.

Žy­giai, sto­vyk­los, užsiėmimai

Lie­tu­vo­je gam­tos mo­kyk­los jau vei­kia Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se bei Var­nių, Sir­vė­tos ir Kau­no ma­rių re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se. Gam­tos mo­kyk­las ypač pa­mė­go moks­lei­vių gru­pės. Po edu­ka­ci­nių už­siė­mi­mų, gam­tos pa­ži­ni­mo pa­mo­kų, žy­gių sto­vyk­lau­to­jai tu­ri kur iš­si­vir­ti val­gy­ti ir per­nak­vo­ti. Vi­so­se gam­tos mo­kyk­lo­se yra po 30 lo­vų, tad la­bai pa­to­gu čia ap­sis­to­ti gru­pė­mis, kla­sė­mis. Gam­tos mo­kyk­las pa­ma­žu at­ran­da ir šei­mos su vai­kais. Anks­čiau dau­ge­lį stab­dy­da­vo tai, kad at­okes­niuo­se, ta­čiau nuo­sta­biuo­se gam­tos kam­pe­liuo­se ne­bu­vo kur per­nak­vo­ti.

„Mus lan­ko tik tie, ku­rie ti­krai no­ri pa­žin­ti apy­lin­kes, pa­ke­liau­ti po par­ką, pa­ma­ty­ti įdo­miau­sias vie­tas, su­si­pa­žin­ti su sau­go­mo­mis ver­ty­bė­mis. No­riu pa­brėž­ti, kad gam­tos mo­kyk­los – ne vieš­bu­čiai, vien ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų ne­tei­kia­me. Tai pa­pil­do­ma pa­slau­ga prie edu­ka­ci­nių už­siė­mi­mų žmo­nėms, at­vyks­tan­tiems pa­žin­ti sau­go­mų te­ri­to­ri­jų. Per­kant par­ko dar­buo­to­jų ve­da­mą edu­ka­ci­nę prog­ra­mą (jų tu­ri­me net 18), ga­li­ma ir per­nak­vo­ti. Už­siė­mi­mas ir nak­vy­nė – 5 eu­rai as­me­niui, – pa­sa­ko­jo Var­nių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rė Ire­na Zim­bie­nė. – Nuo pa­va­sa­rio dir­ba­me la­bai in­ten­sy­viai. No­rin­čių­jų ke­liau­ti po par­ką ne­trūks­ta.“

Var­nių re­gio­ni­nio par­ko gam­tos mo­kyk­lo­je Ož­ta­kių kai­me ša­lia par­ko di­rek­ci­jos šią va­sa­rą bu­vo ap­sis­to­ję žy­gei­viai, sker­sai iš­il­gai iš­vaikš­čio­ję par­ko apy­lin­kes. O pa­si­dai­ry­ti čia ti­krai yra kur. Pa­bi­rę dau­gy­bė al­ka­kal­nių, pi­lia­kal­nių: Med­vė­ga­lis, Ša­tri­ja, Sprū­dė, Mo­te­rai­tis, Girgž­dū­tė, Šved­kal­nis, Par­špi­lis, Žą­sū­ga­la ir ki­ti. Dau­ge­lį trau­kia ir kūlg­rin­da, ku­rią no­ri­si sa­vo ko­jo­mis, klimps­tant į dumb­lą, perb­ris­ti. Gam­tos mo­kyk­lo­je sto­vyk­las ren­gė Ši­la­lės ra­jo­no et­nok­lu­bo na­riai. La­bai po­pu­lia­rios bu­vo ne­for­ma­laus ug­dy­mo prog­ra­mos „Jau­na­sis rein­dže­ris“ ir „Gam­tos ty­rė­jas“.

Iš­gy­ve­ni­mo gam­to­je pamokos

„Už­siė­mi­mai vy­ko nuo ko­vo iki bir­že­lio, da­ly­va­vo 80 moks­lei­vių. Prog­ra­ma bu­vo pa­tvir­tin­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos. Moks­lei­viai – ne tik iš Var­nių, bet ir iš ki­tų vie­to­vių. Juos vie­ną die­ną at­si­vež­da­vo­me, ki­tos die­nos pa­va­ka­ry iš­vež­da­vo­me. Mū­sų dar­buo­to­jai dirb­da­vo iš­ti­są par­ą. Vai­kams la­bai pa­ti­ko iš­gy­ve­ni­mo gam­to­je pa­mo­kos: iš­mo­ko be deg­tu­kų su­si­kur­ti lau­žą, pra­si­ma­ny­ti gam­to­je mais­to ne­ti­kė­tai at­si­dū­rus to­li nuo ci­vi­li­za­ci­jos, pa­ti­ki­mais maz­gais riš­ti vir­ves ir per­si­kel­ti per upę, – pa­sa­ko­jo I. Zim­bie­nė. – Šią va­sa­rą pen­kių ap­lin­ki­nių ra­jo­nų moks­lei­viams ren­gė­me pen­kių die­nų sto­vyk­lą „Iš­min­ties ga­lia – pa­ži­ni­mas“. Vi­są­laik su sto­vyk­lau­to­jais dir­bo ir vie­nas mū­sų par­ko dar­buo­to­jų (iš vi­so – 9 dar­buo­to­jai). To­dėl la­bai skau­du bu­vo ne­se­niai ži­niask­lai­do­je skai­ty­ti kri­ti­ką sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­boms, esą sa­vait­ga­liais par­kuo­se esan­tys lan­ky­to­jų cen­trai ne­dir­ba. Mes ren­gia­me ir nak­ti­nius žy­gius. Mū­sų žmo­nės sa­vait­ga­liais ir nak­ti­mis iš­dir­ba tiek virš­va­lan­džių, kad pa­skui su­ka­me gal­vą, kaip kom­pen­suo­ti jiems tą lai­ką.“

Vais­ta­žo­lių čempionatai

Sir­vė­tos re­gio­ni­nia­me par­ke ne­se­niai pra­dė­ju­si veik­ti gam­tos mo­kyk­la ieš­ko, ko­kiais sa­vo kraš­to ypa­tu­mais pa­trauk­ti lan­ky­to­jus. „Ka­dan­gi Šven­čio­nių ra­jo­nas nuo se­no gar­sė­ja vais­ta­žo­lių fab­ri­ku, ren­gė­me vais­ta­žo­lių rin­ki­mo čem­pio­na­tą. Ti­ki­mės, kad ren­gi­nys iš­po­pu­lia­rės. Dzū­kai or­ga­ni­zuo­ja gry­ba­vi­mo var­žy­bas, o ko­dėl ne­pa­ban­džius rung­tis ren­kant vais­ta­žo­les? Da­ly­viai bu­vo pa­ten­kin­ti. Mes pa­tei­kė­me 23 au­ga­lų są­ra­šą, ko­man­dos, per va­lan­dą pa­skli­du­sios po Šven­tos kai­mą ir jo apy­lin­kes, tu­rė­jo su­ras­ti ir par­neš­ti po ša­ke­lę kiek­vie­no au­ga­lo“, – aiš­ki­no Sir­vė­tos re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rė Ro­mual­da Ba­ra­naus­kie­nė.

Šią va­sa­rą dvi die­nas gam­tos mo­kyk­lo­je pra­lei­do vai­kai iš įvai­rių Lie­tu­vos die­nos cen­trų. Gam­tos mo­kyk­la – pui­ki ga­li­my­bė ves­ti pa­mo­kas gam­to­je. Jas už­si­sa­kiu­sios moks­lei­vių gru­pės ti­krai ne­nu­si­vi­lia. „Net prie skuz­dė­ly­no kar­tais pra­lei­džia­me va­lan­dą. Vai­kams la­bai įdo­mus skruz­džių gy­ve­ni­mas. Įsi­vaiz­duo­ja­te, jų yra 14 rū­šių, ry­šiai tarp tų rū­šių ir­gi ypa­tin­gi, pa­vyz­džiui, vie­nos rū­šies skruz­dės ap­si­gy­ve­na ki­tos rū­šies skruz­dė­ly­ne. O kad jų ne­iš­va­ry­tų, lei­džia spe­cia­lius sig­na­lus, ir skruz­dė­ly­no šei­mi­nin­kėms at­ro­do, kad čia sa­vos. Taip vyks­ta skruz­dė­lių ka­rai, – pa­sa­ko­jo žy­gius po par­ką or­ga­ni­zuo­jan­tis Sir­vė­tos re­gio­ni­nio par­ko vy­riau­sia­sis kraš­tot­var­ki­nin­kas Ma­rius Se­maš­ka. – Vie­no­je mū­sų miš­ko erd­vė­je yra net de­šimt skruz­dė­ly­nų. Su vai­kais da­ro­me eks­pe­ri­men­tus, pa­vyz­džiui, nu­ne­ša­me į skruz­dė­ly­ną me­lio­ną ar ki­tą sal­dų vai­sių ir ste­bi­me, ku­ris skruz­dėms ska­nes­nis.“

Po­pu­lia­rė­ja gam­ti­nis turizmas

Pen­kios gam­tos mo­kyk­los skir­tin­go­se Lie­tu­vos vie­to­se pa­si­rink­tos ne­at­si­tik­ti­nai. Ke­liau­to­jai, no­rin­tys pa­si­dai­ry­ti po vi­są Lie­tu­vą, kiek­vie­na­me re­gio­ne ras ir gam­tos mo­kyk­lą. Mėgs­tan­čių­jų ke­liau­ti po ša­lį, ypač sa­vait­ga­liais, ti­krai ne­trūks­ta. O tiems, ku­rie ieš­ko nau­jų ke­lių, daug in­for­ma­ci­jos pa­tei­kia prieš me­tus sos­ti­nė­je ati­da­ry­tas Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų na­cio­na­li­nis lan­ky­to­jų cen­tras. Jis pri­sta­to vi­suo­me­nei Lie­tu­vos na­cio­na­li­nius ir re­gio­ni­nius par­kus, re­zer­va­tus, draus­ti­nius. Per me­tus čia ap­si­lan­kė dau­giau kaip 15 tūkst. lan­ky­to­jų.

„Dau­giau­sia pas mus at­vyks­ta moks­lei­vių. Jiems ren­gia­mos edu­ka­ci­nės prog­ra­mos ir ve­da­mos eks­kur­si­jos, sie­kiant su­pa­žin­din­ti su kraš­to­vaiz­džio ypa­tu­mais, bio­lo­gi­ne įvai­ro­ve ir sau­go­mo­mis rū­ši­mis, aiš­ki­na­ma, ko­dėl bū­ti­na sau­go­ti au­ga­lė­lių ir gy­vū­nė­lių bu­vei­nes, ko­dėl rei­kia tau­so­ti gam­tą. Eks­po­zi­ci­ja pa­de­da su­pras­ti, ką ir ko­dėl rei­kia sau­go­ti, ko­dėl gam­to­sau­ga ci­vi­li­zuo­tai žmo­ni­jai tam­pa vis svar­bes­nė, – tei­gė Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Ra­kaus­kai­tė. – Ne­trūks­ta ir sve­čių iš už­sie­nio ša­lių. Juos do­mi­na na­tū­ra­li Lie­tu­vos gam­ta, mū­sų kraš­to na­cio­na­li­niai ir re­gio­ni­niai par­kai. Už­sie­nie­čiai jau se­niai do­mi­si gam­ti­niu tu­riz­mu. Aki­vaiz­du, kad ir mū­sų kraš­to žmo­nės dau­giau ke­liau­ja gam­tos ta­kais, pės­čio­mis ir dvi­ra­čiais.“

Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų na­cio­na­li­nio lan­ky­to­jų cen­tro tiks­las – su­teik­ti ži­nių apie sau­go­mas te­ri­to­ri­jas ir pa­ska­tin­ti no­rą vis­ką pa­ma­ty­ti pa­tiems. Dau­ge­lis čia ap­si­lan­kiu­sių­jų nu­stem­ba: „Kaip iki šiol to ne­ži­no­jo­me?“ Pa­sklai­džius cen­tre dau­gy­bę lei­di­nių ga­li­ma pa­tiems su­si­dė­lio­ti įdo­mų marš­ru­tą po Lie­tu­vą ir leis­tis į ke­lio­nę ieš­ko­ti kraš­to gam­tos lo­bių. Lan­ky­to­jų cen­tras įsi­kū­ręs An­ta­kal­ny­je, ša­lia Sa­pie­gų rū­mų par­ko (An­ta­kal­nio g. 25). Lan­ky­to­jams at­vi­ras tu­riz­mo se­zo­no me­tu an­tra­die­niais-penk­ta­die­niais nuo 9 iki 18 va­lan­dos, šeš­ta­die­niais nuo 10 iki 16 va­lan­dos. „Na­cio­na­li­nis lan­ky­to­jų cen­tras – ne mu­zie­jus, tai tik in­for­ma­ci­ją su­tei­kian­tys var­tai į sau­go­mas te­ri­to­ri­jas. Čia tik su­ži­nai, kur ga­li­ma įdo­miai pa­ke­liau­ti, o ta­da jau ga­li ruo­štis į ke­lio­nę“, – sa­kė D. Ra­kaus­kai­tė. Jos tei­gi­mu, gam­to­sau­gi­niam švie­ti­mui par­kų gam­ti­nin­kai nuo se­no skir­da­vo daug dė­me­sio. Da­bar Eu­ro­pos pa­vyz­džiu įkur­tos gam­tos mo­kyk­los tuo ga­lės už­siim­ti dar ak­ty­viau. Eu­ro­po­je to­kio­se mo­kyk­lo­se or­ga­ni­zuo­ja­ma daug įvai­rių ren­gi­nių, pa­vyz­džiui, sa­vai­tė gam­to­je be mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, žy­giai po gam­tą su par­ko va­do­vu. Gam­tos mo­kyk­las dar pla­nuo­ja­ma įkur­ti Kur­šių ne­ri­jo­je ir Ne­mu­no del­to­je.

Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba šie­met pa­skel­bė kon­kur­są „Ke­liau­ki­me po Lie­tu­vos na­cio­na­li­nius par­kus“. Iki Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio, 2018 me­tų, kvie­čia­ma ap­lan­ky­ti nau­jai su­tvar­ky­tas ir lan­ky­mui pri­tai­ky­tas vie­to­ves, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti jo­se ir at­siųs­ti nuo­trau­kas. Ka­dan­gi šiais me­tais Lie­tu­vos na­cio­na­li­niai par­kai mi­ni 25-me­tį, tai siū­lo­mi marš­ru­tai dau­giau­sia driek­sis per Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Kur­šių ne­ri­jos, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nius ir Tra­kų is­to­ri­nį na­cio­na­li­nį par­kus. Siū­lo­ma ap­lan­ky­ti 25 vie­tas, vaiz­din­gus marš­ru­tus na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se ir dar 5 nau­jai pri­tai­ky­tas lan­ky­mui vie­tas re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se. Vi­sas ob­jek­tų są­ra­šas yra pa­teik­tas Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je:vstt.lt

. . .

Kur nu­ke­liau­ti – pa­si­rin­ki­mas ti­krai di­de­lis: Lie­tu­vo­je yra 5 na­cio­na­li­niai, 30 re­gio­ni­nių par­kų, 3 vals­ty­bi­niai gam­ti­niai ir 2 kul­tū­ri­niai re­zer­va­tai, apie 300 draus­ti­nių, dau­giau kaip 500 vals­ty­bės sau­go­mų gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų. Iš vi­so sau­go­mos te­ri­to­ri­jos su­da­ro 15,6 proc. Lie­tu­vos plo­to.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami