Gdanskas atveria savo istoriją

Mindaugas KLUSAS mklusas@lzinios.lt 2014-04-25 06:00
Mindaugas KLUSAS
mklusas@lzinios.lt
2014-04-25 06:00
Ilgojo turgaus aikštė - viena gražiausių Europoje. Mindaugo Kluso (LŽ) nuotraukos
Len­ki­jos uos­ta­mies­tis Gdans­kas. Ki­taip, vo­kiš­kai – Dan­ci­gas. Pa­ma­rio vai­va­di­jos cen­tras, di­džiau­sias ka­šu­bų, va­ka­ri­nių sla­vų tau­te­lės, mies­tas. Per su­dė­tin­gą, tūks­tant­me­tę sa­vo is­to­ri­ją pa­bu­vo­jo įvai­rių vals­ty­bių su­dė­ty­je, ta­čiau vi­sa­da iš­li­ko vie­nu di­džiau­sių lai­vy­bos, pre­ky­bos, o nuo XIX am­žiaus – ir tu­ris­tų trau­kos cen­trų.

Čia gi­mė No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­tas Guen­te­ris Gras­sas, čia vyks­ta jo „Dan­ci­go tri­lo­gi­jos“ veiks­mas: po dan­gu­mi, sau­lė­tu iki de­be­suo­tu­mo, vaikš­to ma­ža­sis būg­ny­to­jas Os­ka­ras, Ag­nieš­ka ir Ja­nas Brons­kiai, Her­ber­tas Tru­čins­kis. Ma­nau, iki šiol. Čia gi­mė ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tas, Len­ki­jos pre­zi­den­tas Le­chas Wa­lę­sa. Čia, lai­vų sta­tyk­lo­se, ki­lo „So­li­dar­nosc" ju­dė­ji­mas, jė­ga, pri­si­dė­ju­si prie so­vie­ti­nės už­dan­gos su­nai­ki­ni­mo. Mot­la­vos ir Vys­los van­de­nų ska­lau­ja­mas Gdans­kas kiek­vie­nam sve­čiui mie­lai at­sklei­džia sa­vo is­to­ri­ją.

Auk­si­niai Vartai

Jo pra­ei­tis to­kia tur­tin­ga ir pa­ini, jog im­an­tis prie­vo­lės ją pa­teik­ti iš­kart svy­ra ran­kos. Gdans­kas pri­klau­sė Len­ki­jos ka­ra­lys­tei, Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kai ir Len­ki­jos Liau­dies Res­pub­li­kai, Prū­si­jos ka­ra­lys­tei, Vo­kie­čių or­di­nui, Vo­kie­ti­jos im­pe­ri­jai ir Vo­kie­ti­jai. Du tarps­nius mė­ga­vo­si la­biau teo­ri­niu Lais­vo­jo mies­to sta­tu­su. Kar­tą jį „iš­va­da­vo“ Na­po­leo­nas, an­trą sy­kį lais­vuo­ju pa­skel­bė ir dvi­de­šimt me­tų ad­mi­nis­tra­vo Tau­tų Są­jun­ga – po 1919 me­tų Ver­sa­lio tai­kos su­tar­ties. Is­to­ri­nių per­mai­nų ir ne­gan­dų gau­sa, įvai­rių tau­tų bend­ra­bū­vio pa­tir­ti­mis Gdans­kas, kaip ir Vil­nius, ga­lė­tų bū­ti ry­ti­nio Bal­ti­jos re­gio­no sim­bo­lis.

Pir­miau­sia ver­tė­tų ap­lan­ky­ti Auk­si­nius var­tus (Zlo­ta Bra­ma). Ne to­dėl, kad nuo jų drie­kia­si tu­ris­ti­niai marš­ru­tai – Il­go­ji (Dlu­ga) gat­vė, to­lė­liau at­si­re­mian­ti į cen­tri­nę mies­to aikš­tę, va­di­na­mą­jį Il­gą­jį tur­gų (Dlu­gi Targ). Ver­ta pra­dė­ti nuo is­to­ri­jos. Auk­si­niuo­se var­tuo­se eks­po­nuo­ja­mos dvi po­ka­rio nuo­trau­kos, ku­rio­se ma­ty­ti Rau­do­no­jo tva­no vi­siš­kai su­nai­kin­tas, bi­riais, suo­di­nais kvad­ra­tė­liais pa­da­ly­tas mies­tas. Iš jų bus leng­viau su­vok­ti, jog vi­sa mies­to gro­žy­bė, vi­sos tos le­gen­dos apie žmo­nų bal­sus, esą kar­tais gir­di­mus pirk­lių na­muo­se, tie­są sa­kant, yra pri­kel­tos iš griu­vė­sių. Gal to­dėl cen­tri­nė­je aikš­tė­je jau­tie­si lyg Ho­li­vu­do pa­vil­jo­ne, ap­sup­tas įsta­bių fa­sa­dų, už ku­rių, ko ge­ro, nė­ra jo­kių na­mų.

Se­na­mies­tį len­kai res­tau­ra­vo ke­le­tą po­ka­rio de­šimt­me­čių. Pa­brėž­da­mi fla­man­diš­ką, ita­liš­ką ir pra­ncū­ziš­ką įta­ką, jie at­kū­rė XVII am­žiaus mies­tą. O prū­siš­kos tra­di­ci­jos pėd­sa­kus, lyg ker­šy­da­mi už am­ži­nas vo­kie­čių skriau­das, ig­no­ra­vo.

Nuo Ža­lio­jo tilto

Pasakų paveikslėlis.

Ma­no pa­žin­tis su se­na­mies­čiu pra­si­de­da nuo Ža­lio­jo til­to (Zie­lo­ny Most). Jau iš­vaikš­čio­tas To­li­ma­sis mies­tas (Dol­ne Mias­to) ir San­dė­lių sa­la, da­bar ga­li­ma pa­sig­ro­žė­ti Se­no­sios Mot­la­vos kran­ti­ne – fir­mi­niu Gdans­ko „at­vi­ru­ku“. Pa­grin­di­nis jo ak­cen­tas, su­pran­ta­ma, le­gen­di­nis vi­du­ram­žių kra­nas, ku­rio vir­vę kil­no­da­vo še­šių me­trų skers­mens ra­te ei­nan­tys ka­li­niai. Kran­ti­nė­je, ta­me su­ve­ny­rų par­da­vė­jų ir ka­vi­nių ro­ju­je, sto­vi Ar­cheo­lo­gi­jos mu­zie­jus su prū­sų „bo­bu­tė­mis“, Šv. Ma­ri­jos var­tai, mo­der­nus Ma­ri­niz­mo cen­tras. Virš na­mų, pri­me­nan­čių gy­ny­bi­nę sie­ną, aukš­čiu ga­ly­nė­ja­si Se­na­mies­čio ro­tu­šės ir Šv. Ma­ri­jos ka­ted­ros smai­lės.

Nuo Se­no­sios Mot­la­vos at­sis­pi­ria ir į se­na­mies­tį ne­ria be­ne de­šimt vė­juo­tų vi­du­ram­žiš­kų gat­ve­lių. Vie­na gra­žiau­sių – Šv. Ma­ri­jos. Ne tik Gdans­ke, bet ir vi­so­je Len­ki­jo­je. Uli­ca Ma­riac­ka bu­vo at­kur­ta iš do­ku­men­tų, nuo­trau­kų ir pie­ši­nių, kiek­vie­nas or­na­men­tas, kiek­vie­nas du­rų ap­va­das pri­kel­tas iš griu­vė­sių: pa­tri­ci­jų na­mų te­ra­sos, laip­te­liais nu­si­lei­džian­čios ant grin­di­nio, lie­taus van­de­nį spjau­dan­čios gar­go­los ku­ria jau­kią XVII am­žiaus mies­to at­mos­fe­rą.

Ki­ta­me Ža­lio­jo til­to ga­le – kaip ne­ti­kė­ta – Ža­lie­ji var­tai. Ma­nie­ris­ti­nė mo­nar­chų re­zi­den­ci­ja, sa­vo pa­skir­tį at­li­ku­si tik kar­tą, 1646 me­tais. Šian­dien čia vei­kia Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus ir „So­li­dar­nosc" ly­de­rio, Len­ki­jos pre­zi­den­to L.Wa­lę­sos dar­bo ka­bi­ne­tas. Pra­slin­kę sta­ti­nio pa­pil­ve at­si­du­ria­me Il­go­jo tur­gaus aikš­tė­je, pa­čia­me se­na­mies­čio cen­tre.

Pir­mos va­lan­dos mergelė

Be abe­jo, tai vie­na gra­žiau­sių Eu­ro­pos aikš­čių, ku­ria ka­dai­se per vi­zi­tus oriai ženg­da­vo svei­ki­ni­mo šūks­nių ly­di­mi val­do­vai. Se­na­mies­čio ro­tu­šės pa­pė­dė­je tu­ris­tų žvilgs­nį trau­kia Ne­ptū­no skulp­tū­ra. Pa­da­vi­mas by­lo­ja, jog ji pri­si­dė­ju­si prie Dan­ci­gą gar­si­nan­čios trauk­ti­nės „Gold­was­ser“ at­si­ra­di­mo. Esą, pik­tin­da­ma­sis į fon­ta­ną mė­to­mais pi­ni­gė­liais, Ne­ptū­nas tren­kė tri­dan­čiu ir mo­ne­tos vir­to auk­so smil­ti­mis. Nuo ta­da jos švy­ti svai­gia­ja­me gė­ri­me. Ra­gau­ti jo ne­te­ko, sa­ko, la­bai bran­gus. Len­kai su­kū­rė kiek pi­ges­nį pa­kai­ta­lą – „Gdans­ka Zlo­tow­ka“ ar­ba „Zlo­ta Wo­da“, ta­čiau ir šių ma­no ke­ly­je ne­pa­si­tai­kė.

Prieš­ais skulp­tū­rą ry­mo pra­šmat­nu­sis Ar­tu­ro dva­ras, ka­dai­se svar­bus so­cia­li­nis ir ko­mer­ci­nis mies­to cen­tras. Be­veik Gdans­ko pre­ky­bos mi­nis­te­ri­ja... Ja­me su­si­ti­ki­mus reng­da­vo pirk­liai. Vi­du­je į de­šim­ties me­trų aukš­tį stie­bia­si aukš­čiau­sia pa­sau­ly­je Re­ne­san­so sti­liaus kros­nis.

Ša­lia, po ba­ro­ki­ne „ke­pu­rė­le“, sto­vi Nau­ja­sis pirk­lių na­mas. Žvel­gia­me į ova­lų lan­ge­lį vir­šu­je... jis pa­ma­žu už­si­ve­ria. Ką gi, luk­tel­ki­me, kol tu­ris­tų vi­lio­ti­nis kar­to­sis. Tu­rė­tu­me iš­vys­ti mer­ge­lės Hed­wi­gos, ku­rią XVII am­žiu­je įka­li­no pik­tas dė­dė, vei­dą. De­ja, pers­kai­to­me, jog mer­ge­lė pa­si­ro­do tik kar­tą per die­ną – ly­giai pir­mą. Tai­gi pats me­tas pie­tau­ti.

Uoste be pertraukų vyksta krovos darbai.

Pas šerną

Prieš­ais Se­na­mies­čio ro­tu­šę nuo dau­gy­bės ka­šu­biš­kų val­gių pū­tuo­ja res­to­ra­nas „Ve­le­vet­ka“. Ta­čiau Gdans­ko pa­žįs­ta­mie­ji siū­lo rink­tis tu­ris­tų ma­žiau „iš­val­gy­tą“ vie­tą. Alu­dės gat­vė­je (uli­ca Piw­na) ap­tin­ka­me pie­ro­gar­nia „U Dzi­ka“. Jei ti­kė­si­me „Goog­le“ ge­bė­ji­mu vers­ti, tai – ku­ku­li­nė „Pas šer­ną“. Užei­ga vė­sią ko­vo die­ną su­tin­ka šil­tai, net ap­ra­so­ja aki­niai. Į in­ter­je­rą nuo sie­nų brau­na­si šer­nų ir ki­to­kių miš­ko pa­da­rų iš­kam­šos. Jos mū­sų ne­bau­gi­na, nes mais­tas pui­kus. Len­ki­ja ma­lo­niai ste­bi­na val­gių ko­ky­be, por­ci­jų dy­džiu ir kai­na. Flia­kų sriu­bą kei­čia bly­nai (plac­ki), ta­da šio to „ant drą­sos“ ir ap­kū­ni pa­ni jau sku­bi­na­si su sąs­kai­ta (ra­chu­nek).

Am­ži­ny­bės akivaizdoje

Do­rai pa­sis­tip­ri­nus ga­li­ma ap­lan­ky­ti Šv. Ma­ri­jos ka­ted­rą, di­džiau­sią sa­kra­li­nės pa­skir­ties ply­tų sta­ti­nį Eu­ro­po­je. 1343 me­tais pra­dė­to­je ir po 150 me­tų baig­to­je sta­ty­ti šven­to­vė­je tel­pa 20 tūkst. mal­di­nin­kų. Nuo Re­for­ma­ci­jos iki An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Šv. Ma­ri­ja tar­na­vo pro­tes­tan­tams. Tad in­ter­je­ras as­ke­tiš­kas, šal­tas, erd­vus – ne­trun­ki pa­jus­ti sa­vo men­ku­mą am­ži­ny­bės aki­vaiz­do­je. Ka­ted­ra gar­sė­ja ir mil­ži­niš­ku, Han­so Due­rin­ge­rio "pri­suk­tu" lai­kro­džiu. Jis ro­do va­lan­das, die­nas, kil­no­ja­mas pa­snin­ko da­tas ir Mė­nu­lio fa­zes. Go­ti­ki­niai kris­ta­lo skliau­tai ir 37 mil­ži­niš­ki lan­gai gau­bia be­ga­li­nės meis­tro kan­try­bės par­ei­ka­la­vu­sį al­to­rių, ak­me­ni­nę Pie­tą, „Pas­ku­ti­nio Teis­mo“ trip­ti­ką ir dau­gy­bę ki­tų me­no ver­ty­bių. Vi­sa tai at­gai­vi­na­ma mu­zi­ka – sod­riu var­go­nų gaus­mu.

Me­nan­čios karą

Gdans­ke pra­si­dė­jo An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, nu­ai­dė­jo pir­mie­ji jo šū­viai. To­dėl, kai li­ki­mas iš­tie­sia ke­lią į šį mies­tą, bū­ti­na ap­lan­ky­ti dvi is­to­ri­nes vie­tas – Ves­terp­la­tės pu­sia­sa­lį, kur Ne­gy­vo­ji Vys­la įte­ka į Bal­ti­ją, ir se­na­mies­čio pa­šo­nė­je esan­tį Len­kų pa­štą. Anks­tų 1939 me­tų rug­sė­jo 1-osios ry­tą 3500 vo­kie­čių ka­rių, drą­si­na­mi li­ni­ji­nių lai­vų „Si­le­zi­ja“ ir „Šlez­vi­gas-Holš­tei­nas“ griau­na­mo­sios jė­gos, ap­gu­lė pu­sia­sa­ly­je įsit­vir­ti­nu­sią 180 len­kų gy­nė­jų įgu­lą. Ti­kė­ta­si „rei­ka­lą“ su­tvar­ky­ti per ke­lias va­lan­das, ta­čiau did­vy­riš­kai gin­da­mie­si len­kai at­si­lai­kė vi­są sa­vai­tę. Tik ma­ty­da­mas, jog pa­stip­ri­ni­mo iš sau­su­mos ne­su­lauks, ma­jo­ras Hen­ry­kas Su­chars­kis įsa­kė sa­viš­kiams pa­si­duo­ti.

Ves­terp­la­tę ga­li­ma pa­siek­ti au­to­bu­su iš cen­tri­nės sto­ties ar­ba kel­tu iš Nau­jo­jo uos­to. Di­džiu­lė­je mū­šio te­ri­to­ri­jo­je da­bar įreng­tas An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro mu­zie­jus. Sa­le­lė­mis su­gru­puo­tuo­se sten­duo­se ga­li­ma pers­kai­ty­ti vi­są pu­sia­sa­lio is­to­ri­ją nuo ku­ror­to įkū­ri­mo XIX am­žiaus pra­džio­je iki ko­mu­nis­ti­nės eros pa­bai­gos.

Tą pa­tį ry­tą SS heim­ve­ras ir vie­ti­nės po­li­ci­jos pa­jė­gos štur­ma­vo 1920 me­tais įkur­tą Len­kų pa­štą. Ja­me bu­vę 57 žmo­nės gy­nė­si 15 va­lan­dų. Ap­gul­tį ro­ma­ne „Skar­di­nis būg­ne­lis“ vaiz­din­gai ap­ra­šė G.Gras­sas. Da­bar Len­kų pa­šte vei­kia mu­zie­jus, ša­lia cen­tri­nio įėji­mo ir kie­me iš­ki­lo ke­li mo­nu­men­tai kri­tu­sie­siems ar­ba su­šau­dy­ti į Zas­pės ra­jo­ną iš­vež­tiems gy­nė­jams.

Nak­ti­nis Gdanskas

Nak­ti­nis Gdans­kas – są­ly­gi­nis da­ly­kas. Mat nak­ti­nė­ja­ma čia ga­na trum­pai, ba­rai iš­tuš­tė­ja apie pir­mą va­lan­dą. Kas ki­ta - gre­ta esan­tis So­po­to ku­ror­tas. Jau­ni­mas jį lan­ko ma­siš­kai, net pa­va­sa­rį. O va­sa­rą jis tie­siog užt­vin­do­mas. Gdans­ke ver­tė­tų už­suk­ti į ba­rą „Jo­zef K.“ (uli­ca Piw­na 1).

Kaf­kiš­kų keis­te­ny­bių ne­si­gė­di­jan­čia­me in­ter­je­re jau­ku. Štai vai­ki­nai vi­są sta­lą nu­krau­na tau­re­lė­mis. Ra­gau­ti ne­sku­ba, pir­miau fo­tog­ra­fuo­ja vie­nas ki­tą. Tai – jau­nie­ji emig­ran­tai, sa­vait­ga­liui ar il­ges­niam lai­kui su­grį­žę į gim­tą­jį mies­tą. Jiems svar­biau ne nu­si­ta­šy­ti, o pa­de­mons­truo­ti sa­vo per­ka­mą­ją ga­lią.

Sma­gi mies­to įdo­my­bė vei­kia prie Di­džio­jo ma­lū­no. Čia esan­tį suo­liu­ką ste­bi fil­ma­vi­mo ka­me­ra. Vaiz­das vi­są par­ą trans­liuo­ja­mas per in­ter­ne­tą. Be­lie­ka at­si­sės­ti, te­le­fo­nu su­si­siek­ti su ar­ti­mu žmo­gu­mi, pa­siū­ly­ti in­ter­ne­te su­si­ras­ti „La­wecz­ka In­ter­ne­to­wa“ ir jį pa­sieks ne tik jū­sų bal­sas, bet ir lai­min­gas Gdans­ko sve­čio vei­das.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
ach, Gdanskas  85.206.16.57 2015-02-25 09:58:02
jau daugiau nei 10 metų važiuojam vasarą į Gdanską, ir tik išvažiuodami jau vėl norime sugrįžti...Labai gražus, jaukus, smagus miestas.
0 0  Netinkamas komentaras
Aš  212.52.36.196 2014-05-05 21:31:27
Prieš keletą metų teko apsilankyti su mokiniais ir pasigrožėti nuostabia architektūra, senoviniu įrenginiu kėlusiu krovinius iš laivų, praeiti "aukso vartus" ir už jų vedančią neapsakomo grožio gatvę. Paliko nepakartojamą įspūdį. Visko išvardinti negaliu, reikia nuvykti ir pačiam viską pamatyti.
2 0  Netinkamas komentaras
Kelmas  78.60.124.146 2014-04-26 15:43:18
toooooks rasinys gali ir kelma isjudinti-pazadejau zmonai ir vaikams kita menesi nuvezti i Gdanska. Aciu, Mindaugai
4 1  Netinkamas komentaras
Linas  62.65.199.72 2014-04-25 23:12:06
Raketa plaukiojo is Klaipedos i Danciga
2 0  Netinkamas komentaras
Dalia  78.57.184.115 2014-04-25 10:51:59
Kaip tik ruošiamės važiuoti, labai pravers Jūsų patarimai. Didžiai dėkojame!
5 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami