Goa - įprastų taisyklių laužymo rojus

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2013-05-24 08:39
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2013-05-24 08:39
Tai - kurortinė vietovė, gerokai besiskirianti nuo kitų Indijos valstijų. Čia didžiuojamasi paplūdimiais, gerais orais, masažais ir maistu. Kristinos Kučinskaitės nuotraukos
Ren­gian­tis vyk­ti į In­di­ją, ne­reik­tų pa­mirš­ti, kad ji - itin di­de­lė vals­ty­bė, su­si­de­dan­ti iš 28 vals­ti­jų, ku­rių kiek­vie­na puo­se­lė­ja sa­vi­tas tra­di­ci­jas, gam­to­vaiz­dį, kal­bą ir pa­pro­čius. De­rė­tų iš anks­to pa­si­do­mė­ti, ko ga­li­te ti­kė­tis kon­kre­čio­je vie­to­vė­je, an­traip ga­li­te iš­vys­ti vi­sai ne tai, ko ti­ki­tės.

Mes pa­si­rin­ko­me ma­žiau­sią, bet vie­ną tur­tin­giau­sių Goa vals­ti­ją, ypač mėgs­ta­mą tu­ris­tų.

Tai - ku­ror­ti­nė vie­to­vė, ge­ro­kai be­sis­ki­rian­ti nuo ki­tų In­di­jos vals­ti­jų. Čia nė­ra itin žy­mių kul­tū­ros pa­mink­lų, už­tat la­bai di­džiuo­ja­ma­si pa­plū­di­miais, ge­rais orais, ma­sa­žais, mais­tu ir tur­gu­mis.

Po de­vy­nių va­lan­dų skry­džio nu­si­lei­do­me Goa oro uos­te. Jei iš anks­to ne­už­si­sa­kė­te trans­por­to pa­slau­gos, čia pat ne­sun­kiai ra­si­te tak­si. Nors dau­gu­mo­je au­to­mo­bi­lių yra tak­so­me­trai, dėl kai­nos pa­ta­ria­ma su­si­de­rė­ti iš anks­to. Ne­sis­te­bė­ki­te - ji pri­klau­sys ir nuo to, ko­kio ly­gio vieš­bu­ty­je gy­ven­si­te. Įpras­tai už ki­lo­me­trą, nu­va­žiuo­tą tak­si, mo­ka­ma 19 ru­pi­jų (100 ru­pi­jų - be­veik 5 li­tai). Ne­no­rin­tie­ji po Goa ke­liau­ti vie­šuo­ju trans­por­tu ga­li iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį vi­sai die­nai su vie­tos vai­ra­vi­mo su­bti­ly­bes iš­ma­nan­čiu vai­ruo­to­ju. Jo pa­slau­gos ir nuo­ma at­sieis apie 1800 ru­pi­jų. In­dai juo­kau­ja, kad dėl tam ti­kro­se vie­to­se su­si­da­ran­čių trans­por­to spūs­čių at­stu­mai Goa ma­tuo­ja­mi ne ki­lo­me­trais, o lai­ku. Nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį ir vai­ruo­ti pa­čiam In­di­jo­je su­dė­tin­ga, mat ma­ši­nos vai­ras yra de­ši­nė­je pu­sė­je.

Goa pačiam vairuoti motorolerį ar automobilį - misija beveik neįmanoma.

Trys me­tų laikai

Goa nė­ra la­bai di­de­lė, su­skirs­ty­ta į cen­tri­nį, pie­ti­nį ir šiau­ri­nį re­gio­nus. Vals­ti­jo­je bū­na trys me­tų lai­kai. Nuo spa­lio iki ba­lan­džio trun­ka eu­ro­pie­čiams ypač pa­trauk­li žie­ma, kai die­ną oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kia apie 30 laips­nių ši­lu­mos. Nak­tį at­vės­ta maž­daug iki 16 laips­nių, ir to­kią tem­pe­ra­tū­rą in­dai va­di­na kri­ti­ne. Va­sa­ra lai­ko­mi vos du mė­ne­siai - ge­gu­žė ir bir­že­lis. Po jų pra­si­de­da tre­čia­sis - lie­taus se­zo­nas. Jam pa­si­bai­gus - įpras­tai tai bū­na spa­lio mė­ne­sio pa­sku­ti­nė sa­vai­tė - in­dai šven­čia Nau­juo­sius me­tus, ar­ba dar va­di­na­mą Di­va­lio šven­tę. Tai - vie­na svar­biau­sių tra­di­ci­nių in­dų šven­čių. Pa­gal in­duiz­mo ka­len­do­rių šven­čia­ma 3-5 die­nas. Pa­si­tik­da­mi Di­va­lį žmo­nės tvar­ko na­mus, šva­ri­na­si, ren­gia­si nau­jais dra­bu­žiais. Vie­nas svar­biau­sių šven­tės ak­cen­tų - gars­ty­čių alie­jaus pri­pil­dy­ti de­ko­ra­ty­vi­niai ži­bin­tai, jie sta­to­mi ant pa­lan­gių, prie na­mų du­rų, pluk­do­mi Gan­go upe. Šven­čių die­no­mis žmo­nės vie­ni ki­tus vai­ši­na sal­du­my­nais, džiu­gi­na do­va­no­mis. Per Nau­juo­sius Goa gy­ven­to­jai ren­gia gat­vės šo­kius. Ir vy­rams, ir mo­te­rims ei­nant į šį pa­si­links­mi­ni­mą bū­ti­na pa­si­puoš­ti - tai­gi va­ka­ri­niai dra­bu­žiai ir tu­ris­tams pra­ver­čia.

Žie­ma In­di­jo­je - ves­tu­vių me­tas. Tur­tin­ges­nės šei­mos jas šven­čia sa­vai­tei už­si­sa­ky­da­mos vieš­bu­tį. Pir­mo­ji ves­tu­vių die­na tra­di­ciš­kai skir­ta sve­čiams su­si­pa­žin­ti ir pa­pras­tai pra­ei­na be jau­nų­jų. Svar­biau­sia - tre­čio­ji die­na, kai ren­gia­mos tuo­ktu­vių iš­kil­mės. Vieš­bu­čio te­ri­to­ri­ja gau­siai iš­puo­šia­ma, kuo tur­tin­ges­nė šei­ma - tuo gau­ses­nės de­ko­ra­ci­jos. Vai­šės vyks­ta po at­vi­ru dan­gu­mi, o links­my­bės ne­re­tai bai­gia­si vi­dur­nak­tį. Ne­se­niai at­lik­tos apk­lau­sos duo­me­ni­mis, pu­sė in­dų res­pon­den­tų su­tin­ka, kad jiems po­rą iš­rink­tų tė­vai. Jei to ne­da­ro gim­dy­to­jai, jau­nuo­liai bū­si­mų su­tuok­ti­nių lin­kę ieš­ko­ti per skel­bi­mus. Juo­se nu­ro­do­ma ne akių spal­va, po­mė­giai ar klu­bų apim­tis, o ei­na­mos par­ei­gos ir kas­ta, ku­riai ieš­kan­ty­sis pri­klau­so. Taip sie­kia­ma ap­sid­raus­ti nuo ne­tin­ka­mų pa­gal so­cia­li­nį sluoks­nį tuo­ktu­vių.

Turtingesnės šeimos vestuves švenčia savaitei užsisakydami viešbutį. Vaišėms po atviru dangumi pasirengta.

Mėgs­ta fotografuotis

Pa­plū­di­miai In­di­jo­je vie­ši. Cen­tri­nė­je Goa jie gau­siai ap­gul­ti vie­tos gy­ven­to­jų, mėgs­tan­čių fil­muo­ti ir fo­tog­ra­fuo­ti bal­tao­džius. Po­pu­lia­ru ir įpras­ta įsiam­žin­ti su tu­ris­tu, vė­liau jį "Fa­ce­book" ar­ba ki­ta­me so­cia­li­nia­me tink­le pri­sta­ty­ti kaip ar­ti­mą drau­gą. Kiek ra­mes­ni pa­plū­di­miai šio­je zo­no­je yra Mad­re­mas, Mor­dži­mas. Tu­ris­tams, gy­ve­nan­tiems Cen­tri­nė­je Goa, re­ko­men­duo­ja­ma ne le­pin­tis sau­lės vo­nio­mis ir van­dens pro­ce­dū­ro­mis ten, kur ei­na vie­ti­niai, bet pa­va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu į at­okes­nes vie­to­ves. Goa yra ir va­di­na­ma­sis "Boun­ty" pa­plū­di­mys, ku­ria­me dėl čia au­gan­čių veš­lių pa­lmių ir švie­saus smė­lio bu­vo fil­muo­ta vie­na iš ži­no­mo šo­ko­la­do rek­la­mų. Šiau­rės Goa vie­nu ge­riau­sių pa­plū­di­mių lai­ko­mas Kan­do­li­mas, o vie­šin­tie­ji pie­ti­nė­je da­ly­je tu­ri be­ne di­džiau­sią pa­plū­di­mių pa­si­rin­ki­mą.

Vie­na po­pu­lia­riau­sių at­rak­ci­jų In­di­jo­je - jo­di­nė­ji­mas dramb­liais. Maž­daug 15 mi­nu­čių ma­lo­nu­mas at­siei­na apie 700 ru­pi­jų. No­rė­da­mi nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti sė­din­tys ant dramb­lio mo­ka dar 100 ru­pi­jų. Poil­siau­to­jai itin ver­ti­na in­dų ma­sa­žus. Vie­tų, kur ga­li­ma jais pa­si­le­pin­ti, ti­krai yra ne­ma­žai, o kai­na svy­ruo­ja nuo 1000 iki 2000 ru­pi­jų. Pa­si­va­ži­nė­ti po­pu­lia­ria trans­por­to prie­mo­ne tuk­tu­ku kai­nuo­ja apie 100 ru­pi­jų dviem-ke­tu­riems as­me­nims.

Goa tu­ris­tai ypač mėgs­ta eks­kur­si­ją "Džiung­lių kny­ga". Ji trun­ka dvi die­nas. Ke­liau­to­jai ap­gy­ven­di­na­mi iš vy­te­lių pin­tuo­se na­me­liuo­se, de­ko­ruo­tuo­se ak­me­ni­mis. Juo­se yra du­šas, bet karš­to van­dens nė­ra. Pir­mą­ją die­ną be­ne va­lan­dą va­žiuo­ja­ma iki kriok­lio. Čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti me­džiais be­si­kars­tan­čių ar vi­sai ar­ti prie žmo­nių pri­bė­gan­čių bež­džio­nių. Ga­li­ma iš­si­mau­dy­ti le­di­nia­me kriok­lio van­de­ny­je. Šan­ti kai­me­ly­je tu­ris­tai ste­bi ke­le­tą dramb­lių šou, bend­rau­ja prie lau­žo, vai­ši­na­si ana­kar­džių rie­šu­tų deg­ti­ne, ry­tą pra­de­da jo­gos tre­ni­ruo­te, pa­klai­džio­ja džiung­lė­se. Eks­kur­si­jos pats sma­gu­mas - mau­dy­nės su dramb­liais. Iš pra­džių lei­džia­ma juos nu­šveis­ti ko­ko­sų kiau­to ga­ba­lė­liu, vė­liau ga­li už­si­ropš­ti gy­vū­nams ant nu­ga­ros ir bū­ni dramb­lių iš­mau­dy­tas po "du­šu".

Įdo­mi iš­vy­ka žve­jo­ti sa­lo­je, kai su­gau­tas lai­mi­kis čia pat ir iš­ke­pa­mas. Tu­ris­tams taip pat siū­lo­ma ap­lan­ky­ti ir gre­ta Goa esan­čias vals­ti­jas.

Kai kuriose Goa vietovėse dėl dieną tvyrančio karščio parduotuvės nuo 13 iki 16 valandos nedirba, tačiau tai negalioja iki vidurnakčio veikiantiems turgums.

Par­duo­tu­vių mėgėjams

Kai ku­rio­se Goa vie­to­vė­se dėl die­ną tvy­ran­čio karš­čio par­duo­tu­vės nuo 13 iki 16 va­lan­dos ne­dir­ba. Tai ne­ga­lio­ja iki vi­dur­nak­čio vei­kian­tiems tur­gums. Kar­tą per sa­vai­tę skir­tin­go­se vals­ti­jos vie­to­se jie vei­kia ir nak­tį. Čia - pre­kės bran­ges­nės, bet pa­si­vaikš­čio­ti ir de­rė­tis sma­gu.

Pa­duo­tu­vė­se kai­nos fik­suo­tos. Vie­nas pi­ges­nių lai­ko­mas Ma­pu­kos mies­to tur­gus, nuo Goa sos­ti­nės Pa­na­džio nu­to­lęs 25 ki­lo­me­trus. Į jį net or­ga­ni­zuo­ja­mos eks­kur­si­jos, at­siei­nan­čios vie­nam as­me­niui 250 ru­pi­jų. Tra­di­ci­nis in­dų dra­bu­žis sa­ris čia, kaip ir ki­to­se Goa vie­to­vė­se, vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja 2000-2700 ru­pi­jų. Ži­no­ma, ne­ko­ky­biš­kų, pra­mo­gai skir­tų sa­rių iš pre­kei­vių ga­li­ma įsi­gy­ti už ke­lis šim­tus ru­pi­jų. Yra ir to­kių, ku­rie siu­vi­nė­ti ran­ko­mis, pa­siū­ti iš ko­ky­biš­ko au­di­nio. Jų kai­na ga­li siek­ti ir de­šim­tis tūks­tan­čių ru­pi­jų. Pa­na­džy­je po­pu­lia­riau­sia sa­rių par­duo­tu­vė "Big J", jo­je ga­na ko­ky­biš­kas in­diš­kas dra­bu­žis kai­nuo­ja nuo 600 ru­pi­jų.

Goa esą pi­gus auk­sas ir si­dab­ras, ta­čiau kai­na pa­di­dė­ja, kai įsi­gy­ja­mas dir­bi­nys iš šių tau­rių­jų me­ta­lų. Už vie­ną gra­mą auk­si­nio pa­puo­ša­lo mo­ka­ma apie 3200 ru­pi­jų, už si­dab­ri­nio - apie 300 ru­pi­jų, nors pa­pras­tai si­dab­ro kai­na yra pen­kis kar­tus ma­žes­nė.

Iš In­di­jos ne­grįž­ta­ma ir be prie­sko­nių - 100 gra­mų pa­ke­lis at­siei­na apie 60 ru­pi­jų. Kiek ma­žiau mo­ka­ma už ran­kų dar­bo įdo­miai at­ro­dan­tį in­diš­ką mui­lą. In­di­jo­je daž­nas eu­ro­pie­tis įsi­gy­ja ir bū­ti­niau­sių vais­tų, nes jų kai­nos yra ge­ro­kai ma­žes­nės. Šio­je ša­ly­je užd­raus­ta im­por­tuo­ti me­di­ka­men­tus, mat sie­kia­ma vie­tos rin­ką ap­sau­go­ti nuo kon­ku­ren­ci­jos. Pa­vyz­džiui, po­pu­lia­rūs pre­pa­ra­tai nuo ko­su­lio te­kai­nuo­ja 50 ru­pi­jų.

Pandžimo vaizdas iš toliau.

Pra­mo­gau­ja ne kasdien

Pir­ma­die­nį ir an­tra­die­nį nak­ti­niai klu­bai Goa vei­kia la­bai re­tai. Dau­gu­ma jų dirb­ti pra­de­da tre­čia­die­niais, kai įėji­mas į pa­si­links­mi­ni­mo vie­tą mer­gi­noms ne­kai­nuo­ja. Ki­to­mis die­no­mis pa­tek­ti į nak­ti­nį klu­bą ga­li­ma su­mo­kė­jus 300 ru­pi­jų. Tie­sa, tuo­met pa­si­links­mi­ni­mo įstai­go­je už gė­ri­mus pa­pil­do­mai mo­kė­ti ne­rei­kia. Mėgs­tan­tie­siems pra­mo­gas nak­tį pa­ta­ria­ma tu­rė­ti pro­žek­to­rius, nes gat­vės Goa ma­žai kur apš­vies­tos. Gi­dai vie­nu di­džiau­sių kraš­to ste­buk­lų va­di­na ša­li­gat­vius. Juo­kau­ja­ma, jog re­tas tu­ris­tas jį iš­vy­dęs ne­puo­la fo­tog­ra­fuo­ti. Prie keis­tes­nių Goa tai­syk­lių bū­tų ga­li­ma pri­skir­ti drau­di­mą rū­ky­ti kai ku­rio­se vie­šo­se vie­to­se, ta­čiau šla­pin­tis gat­vė­je ne­drau­džia­ma.

Dar vie­nas in­tri­guo­jan­tis niuan­sas - pa­gal In­di­jos įsta­ty­mus ka­zi­no nei mies­tuo­se, nei mies­te­liuo­se (o tiks­liau - ant že­mės) ne­ga­li bū­ti įreng­ti. To­dėl jie ku­ria­si tik lai­vuo­se. Va­ka­rais no­rin­tie­ji pa­loš­ti val­te­lė­mis at­pluk­do­mi į plau­kia­jan­čius lo­ši­mo na­mus, kur pra­mo­gos trun­ka tol, kol klien­tai no­ri.

Ver­tin­gas per karš­čius gė­ri­mas - so­dos van­duo su švie­žia ci­tri­na ir drus­ka. Jis pui­kiai mal­ši­na troš­ku­lį. Svar­biau­sias Goa pa­tie­ka­las - viš­tie­na. Res­to­ra­nų lan­ky­to­jams siū­lo­mi ir žu­vų pa­tie­ka­lai, re­tes­ni pa­tie­ka­lai iš mė­sos. Pa­va­ka­rie­niau­ti res­to­ra­ne ga­li­ma už maž­daug 220 ru­pi­jų. Pa­tie­ka­las bū­na di­de­lis (tar­kim, pu­sė viš­čiu­ko), to­dėl jo ne­re­tai už­ten­ka dviem žmo­nėms, dar už­si­sa­kiu­siems sriu­bos ar sa­lo­tų. Alaus kai­na užei­go­se vi­du­ti­niš­kai apie 75 ru­pi­jas. Na, o švie­žių žu­vų ar ka­ra­liš­kų­jų kre­ve­čių pa­tie­ka­las ga­li at­siei­ti ir 800-1000 ru­pi­jų. Stik­li­nė su­lčių kai­nuo­ja 80 ru­pi­jų, van­dens - 70, le­dai - 80 ru­pi­jų.

Tu­ris­tams ypač pa­tin­ka spe­cia­lio­je kros­ny­je kep­ta "naan" duo­na, šiek tiek pri­me­nan­ti lie­ti­nį bly­ną. Po­pu­lia­riau­sia ji su sū­riu ar čes­na­ku, ta­čiau ke­pa­ma ir su mė­to­mis ar ki­to­kiais pa­gar­dais. Por­ci­ja duo­nos įkai­no­ta 80 ru­pi­jų. Iš­sis­ki­ria ir sal­do­kas in­diš­kas ke­fy­ras, ku­rį leng­va su­pai­nio­ti su jo­gur­tu. Ypač tuo­met, kai į jį pri­de­da­ma vai­sių ar įpi­la­ma si­ru­po.

In­di­ja gar­sė­ja ve­ge­ta­riš­ko­mis vals­ti­jo­mis, ku­rio­se ne­ga­li­ma ne tik var­to­ti mė­sos, al­ko­ho­lio ir rū­ky­ti, bet ir at­si­ga­ben­ti ci­ga­re­čių iš ki­tur. Pa­ly­gin­ti su dau­ge­liu vi­so­je In­di­jo­je ga­lio­jan­čių tai­syk­lių - Goa yra jų lau­žy­mo ro­jus.

Išvydę baltaodžius, indai neslepia susidomėjimo, dažnai prašo drauge nusifotografuoti.

Ekskursijos į Šanti kaimelį pats smagumas - maudynės su drambliais.

Nieko keisto matyti medžiais besikarstančias ar visai arti prie žmonių pribėgančias beždžiones.

Užsiropštę ant dramblio turistai leidosi į džiungles.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami