Grafo Drakulos skraistė paslėpė Rumuniją nuo turistų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-01-16 14:11
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-01-16 14:11
maph.org nuotrauka
Ru­mu­ni­ją iš­gar­si­nu­sios le­gen­dos apie krau­ge­rį gra­fą Dra­ku­lą, at­ro­do, ne tik pa­de­da, bet ir kliu­do ša­lies tu­riz­mui. Di­džio­ji ke­liau­to­jų da­lis vis dar ren­ka­si ke­lio­nes į Tran­sil­va­ni­ją ir į Bra­no pi­lį, ku­ri lai­ko­ma gar­sio­jo vam­py­ro bu­vei­ne, ta­čiau re­tai ap­lan­ko ki­tas Ru­mu­ni­jos įžy­my­bes.

„Ke­lio­nių į Ru­mu­ni­ją siū­lo­ma la­bai ne­daug, Lie­tu­vos ke­liau­to­jai jas ren­ka­si re­tai, to­dėl ga­li­ma teig­ti, jog lie­tu­viai men­kai pa­žįs­ta Ru­mu­ni­ją. Dau­ge­lis jų ne­drįs­ta pa­si­rink­ti šios ša­lies pa­žin­ti­nėms at­os­to­goms dėl dau­ge­lio Lie­tu­vo­je nu­sis­to­vė­ju­sių ste­reo­ti­pų apie ją“, - tei­gia „Bal­tic Tours Vil­nius“ at­sto­vė Ak­vi­lė Pra­ncke­vi­čiū­tė.

Jai an­tri­na ir Ru­mu­ni­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro at­sto­vė Ru­xand­ra Ana tei­gian­ti, kad kiek­vie­nais me­tais tu­ris­tų skai­čius Ru­mu­ni­jo­je au­ga, ta­čiau di­džio­sios da­lies gar­sių ir ver­tų dė­me­sio Ru­mu­ni­jos vie­tų ke­liau­to­jai dar nė­ra at­ra­dę.

Sau­sio 24–26 die­no­mis Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre LI­TEX­PO vyk­sian­čios tarp­tau­ti­nės tu­riz­mo, lais­va­lai­kio ir spor­to par­odos „AD­VEN­TUR 2014“ me­tu bus ban­do­ma šią klai­dą iš­tai­sy­ti, nes pir­mą kar­tą šio­je par­odo­je bus pri­sta­to­ma Ru­mu­ni­ja. Šios ša­lies at­sto­vai ban­dys pa­neig­ti ne­pag­rįs­tus ste­reo­ti­pus, pri­sta­ty­ti svar­biau­sius, ta­čiau ma­žiau­siai ži­no­mus ša­lies tu­ris­ti­nius ob­jek­tus ir da­lins pa­ta­ri­mus, kaip pa­si­ruoš­ti prieš ap­si­lan­kant vie­no­je iš ma­žiau­siai at­ras­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių.

„Ru­mu­ni­ja uni­ka­li tuo, kad jo­je su­si­pi­na nuo­sta­būs kraš­to­vaiz­džiai, kul­tū­rų įvai­ro­vė ir jų puo­se­lė­ja­mas folk­lo­ras, tra­di­ci­jos. Ke­lių va­lan­dų ke­lio­nė per ša­lį leis pa­ma­ty­ti vi­sus ša­lies kraš­tu­ti­nu­mus: nuo Du­no­jaus del­tos, iki vi­du­ram­žių mies­te­lių Tran­sil­va­ni­jo­je ir kun­ku­liuo­jan­čio Bu­ka­reš­to gy­ve­ni­mo“, - tei­gia R. Ana. Jos tei­gi­mu, dėl ma­žų tu­ris­tų srau­tų kai ku­rio­se ša­lies da­ly­se Ru­mu­ni­ja ga­li tap­ti pui­kia iš­ei­ti­mi tiems, ku­riems nu­si­bo­do tu­ris­tų triukš­mas ir ma­siš­kai ap­žiū­ri­mos ša­lies vie­tos.

Ša­lies ke­lio­nių agen­tū­rų spe­cia­lis­tai tei­gia, kad pa­grin­di­niais lan­ky­ti­ni ob­jek­tai yra Šiau­ri­nės Mol­da­vi­jos de­ko­ruo­tos baž­ny­čios, Ma­ra­mu­re­šo me­di­nės baž­ny­čios bei to­je pa­čio­je aps­kri­ty­je esan­čios Links­mo­sios ka­pi­nės. Pa­tys ru­mu­nai taip pat ne­ati­trūks­ta nuo re­li­gi­nio pa­vel­do ob­jek­tų ir siū­lo į ke­lio­nės marš­ru­tą ne­pa­mirš­ti įtrauk­ti ir Bu­ko­vi­nos vie­nuo­ly­nų. Lie­tu­viai taip pat yra pa­mė­gę vi­du­ram­žių at­mos­fe­ra bei įvai­riais lan­ky­ti­nais ob­jek­tais, ypač pi­li­mis, gar­sė­jan­čius Tran­sil­va­ni­jos mies­tus Si­biu, Bra­šo­vą, Si­gi­šoa­rą, Klu­žas-Na­po­ką, Tir­gu Mu­re­šą ir Mier­ku­ria-Ču­ką.

opentravel.com nuotrauka

„Į Ru­mu­ni­ją ver­tė­tų ke­liau­ti va­sa­rą, ta­čiau ke­lio­nių bi­lie­tus pa­tar­ti­na įsi­gy­ti jau žie­mą, ka­dan­gi šiuo lai­ko­tar­piu yra siū­lo­mos nuo­lai­dos. Lie­tu­vos ke­liau­to­jams ši ša­lis tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­li įspū­din­go gro­žio gam­ta – kal­nais, ku­rių Lie­tu­vo­je ne­pa­ma­ty­si­me“, - pa­sa­ko­ja „Bal­tic Tours Vil­nius“ at­sto­vė.

Treč­da­lį ša­lies te­ri­to­ri­jos uži­man­tys kal­nai ta­po ne tik va­sa­rą tu­ris­tų lan­ko­ma vie­ta, siū­lan­čia iš­ban­dy­ti jė­gas ko­piant į kal­nus, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių žy­giuo­se ar­ba plau­kiant plaus­tais. Pa­ma­žu Ru­mu­ni­jos Kar­pa­tus at­ran­da ir žie­mos spor­to ais­truo­liai.

„Per pa­sta­ruo­sius dvi­de­šimt me­tų Ru­mu­ni­jos tu­riz­mo inf­ras­truk­tū­ra smar­kiai pa­ge­rė­jo: ša­ly­je nuo­lat dau­gė­ja auks­čiau­sius stan­dar­tus ati­tin­kan­čių ap­gy­ven­di­ni­mo ir nak­vy­nės vie­tų, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų. Be to, al­ter­na­ty­vaus tu­riz­mo mė­gė­jams kas­dien dau­gė­ja sto­vyk­la­vie­čių, ge­rė­ja se­nų būk­lė. Tai­gi ša­lis pa­si­ren­gu­si pa­ten­kin­ti kiek­vie­no sve­čio po­rei­kius“, - tei­gia Ru­mu­ni­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro at­sto­vė.

Par­odą „AD­VEN­TUR“ or­ga­ni­zuo­ja tu­riz­mo vers­lo spe­cia­lis­tai – Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos tu­riz­mo aso­cia­ci­ja, Tu­riz­mo rū­mai ir par­odų bei kon­fe­ren­ci­jų or­ga­ni­za­to­rius LI­TEX­PO. Par­odo­je da­ly­vaus dau­giau kaip 140 da­ly­vių iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio: Bal­ta­ru­si­jos, Če­ki­jos, Slo­va­ki­jos, Es­ti­jos, In­do­ne­zi­jos, Ira­no, Ita­li­jos, Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų, Ki­ni­jos, Kroa­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Ru­mu­ni­jos, Tai­lan­do, Tu­ni­so. 3-oji sa­lė bus skir­ta Lie­tu­vos tu­riz­mui ir va­din­sis „Pa­žink Lie­tu­vą“, 5-oji sa­lė skir­ta iš­vyks­ta­ma­jam tu­riz­mui ir va­din­sis „A­trask pa­sau­lį“, 4-oje sa­lė­je „Poil­siauk ak­ty­viai“ par­odos lan­ky­to­jų lau­kia įvai­rūs lais­va­lai­kio lei­di­mo spren­di­mai bei pa­siū­ly­mai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami