Grįžkime į Lietuvą

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-05-29 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-05-29 00:00
Nors Vilnius mums atrodo pažįstamas, tik pavaikščiojus su gidu galima suprasti, kad taip nėra. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Eko­no­mi­nis su­nkme­tis daž­ną ver­čia at­si­sa­ky­ti to­li­mų ke­lio­nių, ta­čiau šį po­mė­gį ga­li­ma vi­siš­kai pa­ten­kin­ti dar ne­atras­tais marš­ru­tais Lie­tu­vo­je. Tai ypač tin­ka sa­vait­ga­liais, net il­gų at­os­to­gų ne­rei­kia.

Šį dėsningumą pastebi ir kelionių organizatoriaus "Kiveda" darbuotojai. "Šiemet kaip niekad padidėjo išvykų po Lietuvą paklausa. Anksčiau į tokias keliones žmonės rinkdavosi vangiai, dabar važiuojančiųjų netrūksta, - pasakoja "Kivedos" direktorė Irena Sinickienė. - Visus ypač traukia Lietuvos dvarai, pilys. Gal romantikos pasiilgome? Apskritai gražu, kad grįžtame į Lietuvą, be to, ir pinigėlius vietoje išleidžiame. O mes norime būti tie, kurie padėtų atrasti, pažinti savo kraštą."

Vienos dienos kelionės į įdomesnes Lietuvos vietoves kainuoja 50-60 litų - jos rengiamos kiekvieną šeštadienį, o po Vilnių (20 litų) - sekmadieniais, kartais ir šeštadieniais. Pasak Lauros Virbutienės, atsakingos už "Kivedos" ryšius su visuomene ir žiniasklaida, tokias išvykas renkasi ir pavieniai keliautojai, ir draugų kompanijos, mėgsta jas ir šeimos.

Kelionės tūkstantmečio proga

Šiais metais "Kiveda" parengė paketą teminių kelionių, skirtų Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Tai įdomūs maršrutai po Vilnių, Lietuvą, užsienį. Šis sumanymas jau pasitvirtino. Pavyzdžiui, per vieną ekskursiją į Pažaislio vienuolyną galima pamatyti M.A.Palonio freskas, vaizduojančias šv. Brunono misiją.

Pasak I.Sinickienės, mėgstamos teminės ekskursijos "Valdovai ir karūnos", "Amatai ir amatininkai", "Gatvių istorijos", "Lietuvos dvarai", "Piliakalnių užuovėjoje", "Radvilų pėdsakais", "Lietuvos kovų su kryžiuočiais keliais" (Lenkija), "Vytauto Didžiojo keliais" (Ukraina) ir kitos.

"Džiugu, kad Lietuvą panoro pažinti ir kitataučiai, gyvenantys mūsų krašte, ypač rusai. Jie dažnai renkasi maršrutus po Žemaitiją, į Kuršių neriją", - kalbėjo "Kivedos" vadovė.

Savo šventėms

I.Sinickienė džiaugiasi, kad žmonės pažintines keliones moka pritaikyti savo šventėms. Pavyzdžiui, svečiai nuperka jubiliatui ekskursiją po Vilnių. Užsisakiusiųjų laukia smagi atrakcija su muzika, gėlėmis, netikėtu pasivaikščiojimu. Būna ir priešingai - sukaktuvininkas svečiams vietoj įprasto pasisėdėjimo kavinėje užsako ekskursiją. Mėgsta panašias pramogas savo darbuotojams po Vilnių ar išvykas po Lietuvą rengti ir įmonių vadovai.

Populiariausios ekskursijos sostinėje - "Romantiškieji kiemeliai", "Vilniaus požemiai", "Žymios Vilniaus moterys, vyrai", labai noriai vilniečiai eina pasižvalgyti po prezidentūrą, nes pavieniam smalsuoliui čia patekti neįmanoma.

Net Jogailos vestuvės

Mėgstami ir tie maršrutai, per kuriuos galima užsisakyti kokią nors atrakciją - iškepti duoną, šakotį, išvirti žuvienę, nulipdyti žvakę, išdirbti liną, suspausti sūrį, sumušti sviestą. Kaimo turizmo sodybos dabar siūlo daug ko. "Pavyzdžiui, pas artimiausius kaimynus latvius savaitgaliais gaminame saldainius "Karvutė", degustuojame alų ir vyną, persirengę senoviniais drabužiais vaikštome po pilies menes, o vaikų laukia raganų ir nykštukų išdaigos, - vardija I.Sinickienė. - Važinėdami po lietuviškas pilis, esančias kitų artimų kaimynų baltarusių teritorijoje, pagal turistinį užsakymą vienoje bažnyčioje (neišduosim, kurioje) galime patekti net į Jogailos vestuves."

"Metus pakeliavus skirtingais maršrutais galima pažinti visą Lietuvą, - sakė L.Virbutienė. - Yra tokių perlų, kuriuos pamatę daugelis nustemba, kad mūsų krašte gali būti taip įdomu."

Nemokamos ekskursijos

Šiemet "Kivedos" organizuotus kursus gidams baigę naujieji ekskursijų vadovai Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga dovanoja šimtą nemokamų ekskursijų moksleiviams po Vilnių. Jos truks savaitę - nuo birželio 8 iki 14 dienos. "Nuo rudens kviesime į naujus pusmečio kursus, rengiamus pagal Turizmo departamento programą, - dėstė I.Sinickienė. - Paskaitas istorijos, dailės, architektūros temomis skaitys šių sričių specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai. Įgytas žinias yra kur pritaikyti, nes Lietuvoje trūksta įdomiai dirbančių gidų. Be to, po šių kursų jau turintieji aukštąjį išsilavinimą įgyja antrą specialybę. Niekada nežinai, kada gali to prireikti. Aš ir pati kadaise baigiau tokius kursus, o vėliau įkūriau savo verslą. Be to, gidai gali ir papildomai savaitgaliais uždarbiauti."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami