Grįžkit, sveteliai, grįžkit!

© Lietuvos žinios 2011-12-30 08:58

© Lietuvos žinios

2011-12-30 08:58
Ara­bų pa­va­sa­ris šiais me­tais kaip rei­kiant su­sting­dė tu­ris­tų srau­tus nuo Šiau­rės Af­ri­kos iki Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

Po to, kai protestuotojai nuvertė valdžią Egipte ir Tunise, populiarūs kurortai kaip Šarm aš Šeichas ištuštėjo. Libijoje tada prasidėjo pilietinis karas, o Sirijoje - visuotinės demonstracijos, tad nesunku suprasti, kodėl poilsiautojų iš Europos šie kraštai taip ir nesužavėjo. 2011-ieji tapo kaip niekada sunkūs valstybėms, kurios iki šiol mito iš turistų lėšų. Balandį sprogus bombai Marakešo kavinėje turistai ėmė vengti Maroko. Jie taip ir negrįžo į Egiptą, kur įsiplieskė konfliktai tarp krikščionių ir musulmonų. Tačiau Vidurio Rytų turizmo ekspertai su viltimi žvelgia į ateinančius metus, esą padėtis gerėja, nes nukritusios kainos vilioja turistus grįžti. Politinis chaosas taip pat neva rimsta - Egipte ir Tunise įvyko daugiau ar mažiau demokratiški rinkimai, o Libijoje nutrūko Muammaro Gaddafi viešpatavimas.

Metai buvo sunkūs

Tunise turizmas, kuris duoda darbo 400 tūkst. žmonių, yra gyvybiškai svarbus ekonomikai, per metus jis atneša apie 2,5 mlrd. dolerių pajamų. Tačiau šiemet turistų sumažėjo net 45 procentais. "Tai buvo sunkūs metai. Bet mes didžiuojamės galėdami pasakyti, kad tuo metu, kai vyko revoliucija, šalyje buvo 150 tūkst. turistų ir nė vienas jų nebuvo nuskriaustas. Mūsų krašte užsienietis visų pirma yra svečias, o jei jis dar ir moka pinigėlius, jam nė plaukelis nuo galvos nenukris", - sakė Tuniso turizmo biuro darbuotojas Moncefas Battikhas.

Rudenį Tunise vykę rinkimai buvo laisvi ir taikūs, vėliau suformuota koalicinė vyriausybė. Rinkimus laimėjo islamiška politinė jėga "Ennahda", bet jos ideologija yra gana nuosaiki. Tad tunisiečiai drąsiai kviečiai į savo "svetingą, demokratišką ir taikią valstybę". Optimizmo jiems nestinga, juolab kad įsidrąsinę svetimšaliai, anot M.Battikho, į Tunisą žvalgosi dažniau.

Vakariečiai perdeda

Tuo metu egiptiečiai tvirtina, kad Vakarų žiniasklaidoje priešprieša tarp musulmonų ir krikščionių gerokai perdėta. Egipte dešimtadalis gyventojų yra koptai. Po revoliucijos ne vieną ir ne du kartus jie buvo užpulti prie savo bažnyčių Aleksandrijoje, Kaire. Egipto krikščionys taip pat baiminosi islamiškų politinių partijų jungo, tačiau rinkimus laimėjusi Musulmonų brolija per Kūčias ir Kalėdas žadėjo padaryti viską, kad nekiltų jokių neramumų. "Iš tiesų Egipte lankytis labai saugu. Tarkime, aš daug blogiau jaučiuosi kai kuriuose Londono rajonuose nei Kaire. Be to, svarbu ir tai, kad nė vienas turistas per revoliuciją net nebuvo įbrėžtas, o tokie kurortai kaip Šarm aš Šeichas iš viso nieko nematė ir negirdėjo", - aiškino Egipto kelionių agentūros "Ramasside Travel" vadovas Mohamedas Yousefas.

Anot jo, Vakarų žiniasklaida iškreipia tikrovę: "Jei du vyrai dėl ko nors susiginčija ir paaiškėja, kad vienas jų - krikščionis, Vakarų žiniasklaida iš karto tai pavaizduoja kaip religinį konfliktą." Tad M.Yousefas ragina patiems atvykti į Egiptą ir savo akimis įsitikinti, kad tai be galo saugi, demokratiniu keliu žengianti valstybė. Egipto nuostoliai šiek tiek mažesni nei Tuniso: pernai jį aplankė 15 mln. užsieniečių, šiemet - 10 milijonų.

Libijos atgimimas?

Jei Libijai pavyks sėkmingai išsikapstyti iš politinio ir karinio chaoso, ekspertai spėja, kad kraštą gali užplūsti smalsuoliai. "Šimtai kilometrų palei Viduržemio jūrą, gražus oras, senoviniai griuvėsiai... O iki jos - tik trumpas skrydis iš Europos. Tad kol kas dar kaip reikiant neišplėtoto turizmo sektoriaus potencialas - didžiulis", - dėstė britų kelionių ekspertas Mike'as Bugsgangas.

Bahreinas, kuriame prodemokratines demonstracijas numalšino sunitų monarchija, taip pat akcentuoja savo gražius paplūdimius, švarius vandenis ir senovinius fortus. Sirijos turizmo sektoriaus atstovai šiais metais tyli - jų miestuose protestai nenurimsta ir užsieniečiams ten rekomenduojama nekišti nosies. O kažkada Sirija buvo vadinama pačia gražiausia ir įdomiausia Vidurio Rytų šalimi.

Kiek geriau pasisekė Marokui, kur Arabų pavasaris taip ir nenuvilnijo. Po daugybės protestų krašto karalius greitai nutarė įgyvendinti politinę reformą, keisti Konstituciją ir suteikti žmonėms daugiau demokratinių laisvių. Tad, kaip gyrėsi šio krašto atstovai, turistų srautas tik išaugo. "Nuo sausio iki rugsėjo pas mus apsilankė 3 proc. daugiau užsieniečių nei pernai. Palyginkite tai su kitomis regiono valstybėmis, kur turistų srautas sumažėjo 30-40 procentų. Tai tik rodo, kad mūsų valstybė stabili, o jos įvaizdis tik gerėja", - džiūgavo Abdelhamidas Addou iš Maroko turizmo biuro. Atgimti kitąmet Vidurio Rytams gali sutrukdyti tik užsitęsusi Europos finansų krizė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami