Gruzijos kalnų bekelėmis

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-10-16 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-10-16 00:00
"Gruzijoje sunku atsispirti kalnų grožiui, norisi važiuoti vis toliau..." - sakė Aidas. Xteam.lt nuotrauka
Gru­zi­nų ka­ro ke­lias - per mo­der­nus ke­tur­ra­čiams, tad pen­ki šios trans­por­to prie­mo­nės mė­gė­jai iš Lie­tu­vos ap­va­žia­vo ša­lį kal­nais, jų upių va­go­mis ir pa­pras­čiau­sio­mis be­ke­lė­mis.

Kaip pažymėjo ekstremalaus sporto entuziastas Jonas Dukšta, Lietuvoje keturračiai nėra mėgstami, nes išmala, sugadina kelius, laukus, tačiau gruzinai juos visur sutikdavo su džiaugsmu. "Mes vietos gyventojams buvome įdomūs gal ir dėl to, kad tokių gana brangių transporto priemonių jų keliuose nematyti. Keturračių motociklų turi tik šalies kariuomenė, - pasakojo Xteam.lt komandos žygio vadovas J.Dukšta. - Dauguma kelių Gruzijoje - paprasčiausios bekelės. Mes jas įveikėme puikiai ir pamatėme kur kas daugiau, negu važiuodami automobiliu ar traukiniu."

Upių vagomis.

"Kelionę specialiai planavome rudeniop, kai visi kalnų upeliai būna nuslūgę ir jais galima važiuoti. Daug kur atstumus taip ir įveikėme. Sunkiau būdavo pervažiuoti tik slenksčius", - kalbėjo Aidas Stražnickas.

Sudėtinguose keliuose motociklai vairuotojų nenuvylė. "Įveikėme net tokius keliukus, kuriuose vienas sutiktas ispanas dviratį daugiau nešėsi negu mynė", - palygino J.Dukšta. Technika bekelėse negedo, tik važiuojant per aštrius akmenis, spraudžiantis siaurais tarpekliais į uolas kelis kartus buvo pradurtos padangos.

"Chorošij benzin"

Keliautojams labai patiko smalsūs gruzinų vaikai. Kur nors apsistojus nakvynei jų pripuldavo būriai. Tokių galingų motociklų vaikai buvo nematę, todėl klausinėdavo visokių techninių dalykų, pavyzdžiui, kas geriau - keturratis ar BMW. Jaunuosius gruzinus domino ir motociklo kaina (apie 10 tūkst. eurų), kiek jam reikia benzino.

Sudarydami kelionės maršrutą vyrai žiūrėjo, kad savo kelyje gana dažnai rastų degalinių, nes galingi keturračiai šimtui kilometrų kelio sudegina apie 10 litrų benzino - kaip geras automobilis. "Žemėlapiuose matėme, jog tų degalinių yra, bet, pavyzdžiui, atvažiavę į vieną rajono centrą aptikome tik kažin kokį sandėliuką. Jo šeimininkas iš čiaupo į kibirą prileido benzino, - stebėjosi J.Dukšta. - Gruzijoje nerasite mums įprasto 95 ar 98 markės benzino. Čia yra tik "chorošij benzin" - gero benzino." Vyrų nuomone, tai galėjo būti gal koks 76 markės benzinas. Žinoma, keturračiai traukė, bet iš ryto būdavo sunku paleisti variklius, o grįžus namo tekdavo juos ilgai plauti.

Sutiktuvės su vynu

Tačiau įvairius kelionės nesklandumus užgožė gruzinų svetingumas. "Kai tik kokiame kaime paklausdavome, ar galime kurio nors gyventojo kieme pasistatyti palapines, gruzinai nustebdavo: "Kokios dar čia palapinės, eikit į namus", - atsakydavo. Kitur, pamename, mums važiuojant per kaimą, šnekučiuojantis su vietos gyventojais prieina vienas, atsineša ąsotį vyno, nori pavaišinti. Sakome, kad negalime, esame prie vairo. "Tada nulipkit", - rado išeitį gruzinas. Arba kartą sustojame nuošalioje pievelėje prie upės, ruošiamės nakvynei, manome, jog čia tai jau tikrai būsime vieni, tik staiga - gruzinas, nešinas vynu, duona ir sūriu. Iš kažkur dar keli ateina. Ilgai prie laužo šnekučiavomės..." - pasakojo keliautojai.

Tas pats nutikdavo ir važiuojant kalnais. "Mus pamatęs, būdavo, sustoja miškovežis, vairuotojas tradiciškai traukia vyną, duoną, sūrį. Sėdamės, kalbamės... O kadangi kelias siauras, kiti miškovežiai negali pravažiuoti, per 15 minučių prie mūsų prisideda dar kelių automobilių vairuotojai. Ir visi pietaujame", - prisiminė J.Dukšta.

Nepasiekiamoji Svanetija

Dešimt dienų keliautojų maršrutas vingiavo įdomiausiomis Gruzijos vietovėmis, įveikta 2,5 tūkst. kilometrų. Keturračiai, galintys pasiekti ir 160 km/val. greitį, sudėtingais kalnų takais važiavo vidutiniškai iki 30 km/val. greičiu.

Per šią kelionę motociklininkai tiesiog svaigo nuo Gruzijos kalnų grožio, vietos žmonių svetingumo, pamatė unikalių šalies kampelių. "Buvome užsukę pasižvalgyti po senąją Svanetiją. Ypač įdomi ir unikali jos gyvenvietė Ušguli, įsikūrusi aukščiausiai Europoje, 3200 metrų aukštyje. Čia išlikę dar XIII amžiaus pastatai. Juose žmonės gyvena tų laikų sąlygomis. Elektra buvo įvesta tik prieš keletą metų", - sakė Aidas.

"Visos Gruzijos vertybės, ypač religinės, per įvairius neramumus būdavo vežamos į Svanetiją, nes ji aukštai kalnuose, sunkiai pasiekiama. Priešai, dažniausiai Gruziją puldinėję mongolai, Svanetiją pasiekdavo retai, o jei ir atklysdavo, vietinių neįveikdavo. Kiekviena kelių kartų šeima, kurią sudarydavo iki 40 žmonių, turėjo pasistačiusi po bokštą. Visi į jį subėgdavo, įsivarydavo gyvulius, apačią užsimūrydavo ir taip ilgai galėdavo gyventi", - atskleidė kelionės įdomybes Jonas.

Klaida gali būti lemtinga

Pasirinktas maršrutas nežadėjo, kad viskas bus kaip sviestu patepta. Keliautojams vienas bandymas pakilti stačiu šlaitu vos nesibaigė tragiškai. "Pradėjus daryti posūkį motociklą ėmė versti ant šono, nes buvo per didelis pasvirimo kampas, - Aidas šio nuotykio ilgai nepamirš. - Tokiu atveju teko kilti dar aukščiau ir ieškoti vietos, kurioje būtų galima apsisukti. Galų gale apsisukęs ir leisdamasis žemyn pajutau, kad motociklas neklauso, slystu kaip rogutėmis. Stabdžiai užsifiksavo ir neveikė. Mačiau, kaip artėja praraja. Nebuvo kur dėtis, sustabdyti galėjo tik du stulpai. Jau mąsčiau, kurį jų pasirinkti, bet ratai atsitiktinai "pagavo" žemę ir viskas baigėsi laimingai."

Kaip teigė kelionės draugas Jonas, nerūkantis Aidas tada užsidegė pirmą cigaretę gyvenime. "Ši situacija parodė, kad motociklas gali daug bekelių įveikti, tačiau galima ir nesugrįžti, - reziumavo Aidas. - Kita vertus, Gruzijoje taip sunku atsispirti gamtos šauksmui, grožis vis traukia tolyn..."

"Jei klaidą padarysi važiuodamas Lietuvoje, tikriausiai susižeisti. O Gruzijoje klaida gali kainuoti gyvybę", - padarė išvadą ekstremalių kelionių mėgėjas J.Dukšta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dagne  213.164.121.8 2016-03-09 18:38:50
Rimti vyrai! Jonas fainiausias!
0 0  Netinkamas komentaras
Gintė  217.147.37.135 2013-03-26 16:03:06
Išprotėjimas kažkoks. Suprantama,kad noras pasigrožėti gamta didelis,bet taip rizikuoti nesąmonė !
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami