Honkongas – vieta, į kurią norisi grįžti

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-03-06 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-03-06 06:00
Norint iš arčiau apžiūrėti Didįjį Budą tenka įveikti 268 laiptelius. Kristinos Kučinskaitės (LŽ) nuotraukos
Ne kar­tą esu skai­čiu­si apie tai, kaip ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Hon­kon­gu per vie­ną ar ke­le­tą die­nų. Na, yra ir toks bū­das pri­si­lies­ti prie mies­to. Bet ar perp­ra­si jo dva­sią? Abe­jo­ju... Hon­kon­ge, ma­nau, bu­vau per trum­pai. Ir tai yra vie­na iš ne­dau­ge­lio pa­sau­ly­je vie­tų, kur dar no­rė­čiau su­grįž­ti.

„O ką ja­me žiū­rė­ti?“ - ste­bė­jo­si ne vie­nas oro uos­te su­tik­tas lie­tu­vis, iš­gir­dęs, kad trum­piau nei sa­vai­tei skren­da­me į Hon­kon­gą. Tarp pa­ke­lei­vių į to­li­mą kraš­tą pa­si­tai­kė ne­ma­žai to­kių, ku­rie sa­vo iš­vy­ką pla­na­vo taip, kad Hon­kon­ge bū­tų kuo trum­piau: ge­riau­sia – ke­le­tą va­lan­dų ir tik oro uos­te.

Skry­dis į Hon­kon­gą ne­trum­pas, to­dėl de­rė­tų ge­rai pa­si­reng­ti. Pir­miau­sia rei­kė­tų pa­si­do­mė­ti, ko­kia avia­kom­pa­ni­ja tai­ko ak­ci­jas bi­lie­tams. Vil­niaus oro uos­to duo­me­ni­mis, pa­sta­rai­siais me­tais į Azi­ją ypač po­pu­lia­rūs skry­džiai per Stam­bu­lą. Tur­būt vie­na prie­žas­čių yra ne tik bi­lie­to kai­na, bet ir tai, kad dau­gy­bę va­lan­dų lėk­tu­ve bus ga­li­ma „už­muš­ti“ mie­gant, žiū­rint nau­jau­sius fil­mus, klau­san­tis mu­zi­kos, mė­gau­jan­tis mais­tu. Skry­dis iki Stam­bu­lo trun­ka apie pus­ket­vir­tos va­lan­dos. Į ran­ki­nį ba­ga­žą pa­ta­ria­ma su­si­dė­ti vis­ką, ko ga­li pri­reik­ti per ke­lio­nę į Hon­kon­gą. Ne­re­tai ki­to skry­džio ga­li tek­ti lauk­ti sep­ty­nias ar aš­tuo­nias va­lan­das. Jei ne­no­ri­te leis­ti lai­ko oro uos­te, ga­li­te nu­vyk­ti iki mies­to. Ke­lio­nė truks apie va­lan­dą į vie­ną pu­sę, tad pa­si­vaikš­čio­ji­mą Stam­bu­le ver­tė­tų nu­ma­ty­ti tik ke­lioms va­lan­doms.

Skry­dis į Hon­kon­gą trun­ka dau­giau nei 11 va­lan­dų. Bet iš Stam­bu­lo lėk­tu­vas ky­la nak­tį, to­dėl dau­gu­ma ke­lei­vių, pa­sis­tip­ri­nu­sių nak­ti­pie­čiais, mie­ga.

Ke­liau­jan­tiems sa­va­ran­kiš­kai de­rė­tų taip vis­ką su­pla­nuo­ti, kad lik­tų lai­ko re­ko­men­duo­ja­mus ir įpras­tai iš­lai­das tau­pan­čius dar­bus at­lik­ti ne­sku­bant. Pa­vyz­džiui, su­si­ras­ti vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lę, iš­siaiš­kin­ti marš­ru­tus, pa­siim­ti že­mė­la­pių, su­ži­no­ti, kaip pa­pras­čiau­siu bū­du nu­kak­ti į lan­ky­ti­nas vie­tas.

Pra­ver­čia trans­por­to kor­te­lė

Šiuo me­tu už 1,14 eu­ro ga­li­ma įsi­gy­ti 10 Hon­kon­go do­le­rių. To­dėl oro uos­te dir­ban­tys tu­riz­mo at­sto­vai pa­ta­ria su­mas ap­va­lin­ti ir skai­čiuo­ti taip: 1 EUR = 10 HKD.

Hon­kon­gas, kaip ir ki­tas Azi­jos did­mies­tis Sin­ga­pū­ras, yra mies­tas vals­ty­bė, iki 2047 me­tų tu­rin­tis au­to­no­mi­ją nuo Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos. Jis su­si­de­da iš tri­jų da­lių – Hon­kon­go sa­los, Kau­lu­no ir nau­jų­jų te­ri­to­ri­jų, įskai­tant ap­link esan­čias 235 sa­le­les.

Lai­ko (ly­gi­nant su Lie­tu­vos) skir­tu­mas yra plius 6 ar­ba 5 va­lan­dos, tai pri­klau­so nuo Lie­tu­vo­je įve­da­mo žie­mos ar va­sa­ros lai­ko. Be­veik vi­sur Hon­kon­ge ga­li­ma su­si­kal­bė­ti ang­liš­kai, pa­grin­di­niai ženk­lai ar nuo­ro­dos ra­šo­mi ki­nų ir ang­lų kal­bo­mis. Lie­tu­viams, vyks­tan­tiems į Hon­kon­gą, vi­zos ne­rei­kia.

Ant pietų stalo gali išvysti ir akiai neįprastų dalykų.

Nors prieš ke­lio­nę pers­kai­čiau ne­ma­žai in­for­ma­ci­jos, vi­sas reikš­min­gas de­ta­les su­ži­nau vie­tos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre, o to­kių yra be­ne kiek­vie­na­me, net ir ne­di­de­lia­me oro uos­te. Čia su­ži­no­me, kad iki mies­to cen­tro pi­giau­sia va­žiuo­ti au­to­bu­su. Be­je, Hon­kon­go vie­ša­ja­me trans­por­te vis­kas ga­nė­ti­nai aiš­ku. Me­tro ir au­to­bu­suo­se įreng­ti te­le­vi­zo­riai, ro­dan­tys ne tik marš­ru­tą, bū­si­mos sto­te­lės pa­va­di­ni­mą, bet ir jos nu­me­rį. Tad, net jei su­nkiai orien­tuo­jie­si nau­jo­je ap­lin­ko­je, skai­čių kal­bą ti­krai su­pra­si. La­ga­mi­nus pa­li­kę jiems skir­to­je vie­to­je ga­li­me įsi­tai­sy­ti an­tra­me au­to­bu­so aukš­te ir jau gė­rė­tis mies­to vaiz­dais. Ka­dan­gi Ki­ni­jo­je lan­kiau­si ne­be pir­mą kar­tą, akys bu­vo ap­sip­ra­tu­sios su gau­sy­be rek­la­mų. Man tai nė­ra šiaip chao­sas, - tai kraš­to sa­vi­tu­mas.

Ke­lio­nė iš oro uos­to iki mies­to ir at­gal kai­nuo­ja apie 6 eu­rus. Bi­lie­tą pa­ta­ria­ma pirk­ti iš­syk į abi pu­ses. Trau­ki­niu pa­siek­ti Hon­kon­go cen­trą kai­nuo­ja apie 18 eu­rų į vie­ną pu­sę, o tak­si pa­slau­gų kai­na kur kas di­des­nė. Šia pa­slau­ga ver­tė­tų nau­do­tis, jei ke­liau­ja­te ke­tu­rie­se. Ži­no­ma, prieš tai de­rė­tų iš­siaiš­kin­ti, ar pa­slau­gos pi­ni­gi­nė ver­tė ti­krai ati­tiks lū­kes­čius.

Dar vie­na Hon­kon­go gud­ry­bė – 16 eu­rų kai­nuo­jan­ti vie­šo­jo trans­por­to kor­te­lė „Oc­to­pus card“, ku­rią ga­li­ma įsi­gy­ti oro uos­te. Ji ga­lio­ja tiek mi­nė­ta­me au­to­bu­se, tiek me­tro, tiek se­niau­sia­me Azi­jo­je fu­ni­ku­lie­riu­je, ke­lian­čia­me į aukš­čiau­sią Hon­kon­go taš­ką. Da­lį pi­ni­gų (apie 6 eu­rus) at­gau­si­te ke­lio­nės pa­bai­go­je kor­te­lę grą­ži­nę vie­šo­jo trans­por­to per­so­na­lui, be to, bus ati­duo­ti ne­pa­nau­do­ti pi­ni­gai. Ši trans­por­to kor­te­lė – fi­nan­siš­kai nau­din­gas da­ly­kas. Tar­kim, kil­ti fu­ni­ku­lie­riu­mi kai­nuo­ja apie 3 eu­rus, tiek pat rei­kia su­mo­kė­ti už nu­si­lei­di­mą. Mes, ke­le­tą kar­tų va­žia­vę me­tro, nu­si­dan­gi­nę į mies­to pa­kraš­tį pas Di­dį­jį Bu­dą, pa­si­kė­lę fu­ni­ku­lie­riu­mi ir grį­žę na­mo au­to­bu­su, iš vi­so iš­lei­do­me tik apie 9 eu­rus.

Vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį Hon­kon­ge, ma­nau, ne­ver­ta. Juo­lab kad eis­mas čia vyks­ta kai­re ke­lio pu­se.

Nak­ti­nis tur­gus – ne kiekvienam

Jei­gu į Hon­kon­gą at­vy­ko­te va­ka­re, pa­žin­tį su mies­tu ver­ta pra­dė­ti nuo nak­ti­nio tur­gaus. Tie­sa, jis dir­ba tik iki vi­dur­nak­čio, bet tai idea­li vie­ta ne tik mėgs­tan­tiems de­rė­tis, bet ir no­rin­tiems par­agau­ti vie­ti­nio mais­to ar­ba pa­sik­lau­sy­ti, kaip ki­nai dai­nuo­ja ka­rao­kę. Be­je, ši pra­mo­ga Hon­kon­ge itin mėgs­ta­ma, o dai­nuo­ti įren­gia­mos net at­ski­ros pa­la­pi­nės. Jų vie­no­je vie­to­je bū­na ir po de­šimt. Kiek­vie­no­je ga­li­ma už­kąs­ti ar­ba at­si­ger­ti bei mė­gau­tis dai­na­vi­mu.

Žvaigždžių alėjos pasididžiavimas – kovos menų filmų legendos Bruce'o Lee skulptūra.

Ka­vi­nės šio­je mies­to da­ly­je sa­vi­tos, ir jei jums svar­bu šva­ra ar pa­tie­ka­lų iš­vaiz­da, ge­riau čia net ne­už­su­ki­te. Bet jei­gu smal­su par­agau­ti tai, ką mėgs­ta ki­nai, ge­res­nės erd­vės ne­ra­si­te. Ka­vi­nu­kė­se sta­lai su­sta­ty­ti taip, kaip bū­da­vo prieš ke­lis de­šimt­me­čius per lie­tu­viš­kas kai­mo ves­tu­ves. Tai­gi pri­va­tu­mo čia ne­si­ti­kė­ki­te – ne­abe­jo­ti­nai iš abie­jų pu­sių jums sė­dės po ne­pa­žįs­ta­mą al­ka­ną­jį. Pa­tie­ka­las vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 6 eu­rus, bet jo pa­kan­ka pa­si­so­tin­ti. Ma­žes­nės ma­ka­ro­nų ir Pe­ki­no an­ties kai­nos, bran­ges­nės yra jū­rų gė­ry­bės. Kra­bų, mo­lius­kų, aus­trių, gel­de­lių, di­džių­jų kre­ve­čių, įvai­rių žu­vų, aš­tuon­ko­jų ir dar daug ki­tų ne­re­gė­tų pa­da­rų iš gat­vė­je lai­ko­mų in­dų „suž­ve­jos“ ir pa­ga­mins jums ma­tant.

Hon­kon­ge gau­su ir eu­ro­pie­čiams įpras­tų ka­vi­nių, grei­to­jo mais­to res­to­ra­nų. Kai­nos čia ti­krai ne­ma­žos, tad ne­keis­ta, jog daž­nas ki­nas par­duo­tu­vė­je įsi­gy­ja grei­to­jo mais­to ir jį su­do­ro­ja ar­ba na­mie, ar­ba par­ke. Poil­sio vie­to­je ga­li­ma ras­ti ne­ma­žai ir to­kių, ku­rie mė­gau­ja­si tie­siog gat­vė­je ant gro­te­lių kep­to­mis jū­rų gė­ry­bė­mis, an­tie­na, tik šiam kraš­tui bū­din­gais vaf­liais. Ki­nai val­go ir ne­ma­žai kiau­lie­nos.

Hon­kon­ge yra ke­tu­ri iš 100 ge­riau­sių pa­sau­lio res­to­ra­nų, to­dėl gur­ma­nams čia taip pat ti­krai bus ką veik­ti.

Nuo lai­kro­džio iki žvaigždžių

Tu­ris­tai pa­pras­tai no­ri ne tik gro­žė­tis mies­tu, bet ir lan­ko­si par­duo­tu­vė­se. Hon­kon­gas tur­būt yra ta vie­ta, kur trokš­tan­tie­ji lai­kro­džio ras di­džiau­sią pa­si­rin­ki­mą. Nors mies­te gau­su pre­ky­bos cen­trų ir par­duo­tu­vė­lių, dau­giau­sia jų su­telk­ta Tsim Sha Tsui ra­jo­ne. Tai vie­na iš ne­dau­ge­lio vie­tų Hon­kon­ge, kur ma­siš­kai siau­čia pa­dir­bi­nių par­da­vė­jai.

Tie, ku­rių ne­do­mi­na pir­ki­niai, Tsim Sha Tsui prie­igo­se ras vie­ną di­džiau­sių kraš­to įžy­my­bių – Žvaigž­džių alė­ją. Ji su­kur­ta Ho­li­vu­do alė­jos pri­nci­pu, o pa­grin­di­nis pa­si­di­džia­vi­mas – ko­vos me­nų fil­mų le­gen­dos Bru­ce'o Lee skulp­tū­ra. Die­ną kran­ti­ne vaikš­ti­nė­ja tūks­tan­čiai tu­ris­tų ir fo­tog­ra­fuo­ja­si prie ran­kų at­spau­dų grin­di­ny­je. Va­ka­re kran­ti­nė vėl tam­pa ma­si­nių su­si­bū­ri­mų vie­ta, nes iš čia pa­to­gu gė­rė­tis kas va­ka­rą ki­ta­me kran­te ant dan­go­rai­žių ren­gia­mu švie­sų šou. Jis pra­si­de­da 20 va­lan­dą ir trun­ka 15 mi­nu­čių. Re­gi­nys ypač pa­trauk­lus plau­kio­jant lai­ve­liu. Tai­gi į Žvaigž­džių alė­ją ver­ta už­suk­ti du kar­tus – ir die­ną, ir va­ka­re.

Jau esu mi­nė­ju­si se­ną­jį Hon­kon­go fu­ni­ku­lie­rių. Tai ti­krai vie­na lan­ko­miau­sių mies­to vie­tų. Jei tu­ri­te „Oc­to­pus card“, ei­ki­te be ei­lės. Ži­no­ma, ne­pa­mirš­ki­te prieš tai jos pa­pil­dy­ti. Ne­tu­rin­tie­ji vie­šo­jo trans­por­to kor­te­lės ei­lė­je prie bi­lie­tų vi­du­ti­niš­kai už­truks va­lan­dą. Mė­gė­jai vaikš­čio­ti ga­li pa­tys kop­ti į kal­ną – jie už­truks apie 30 mi­nu­čių.

Vic­to­ria Peek - tai aukš­čiau­sias Hon­kon­go sa­los kal­nas su ke­le­tu apž­val­gos aikš­te­lių (iš jų at­si­ve­rian­ti mies­to pa­no­ra­ma puo­šia dau­ge­lį at­vi­ru­kų), o į kal­ną ke­lia pir­ma­sis Azi­jo­je fu­ni­ku­lie­rius, skai­čiuo­jan­tis jau an­trą šimt­me­tį. Vie­na aikš­te­lių yra mo­ka­ma, įei­ti į ją kai­nuo­ja apie 6 eu­rus.

Dar vie­na vie­ta, iš kur ne­mo­ka­mai ga­li­ma gro­žė­tis Hon­kon­go pa­no­ra­ma, - tai sto­te­lė ties „Vi­co­ria Har­bour”. Čia yra „Bank of Chi­na“ pa­sta­tas, o iš jo 42 aukš­to at­si­ve­ria ke­rin­tis vaiz­das. Čia pat dar vie­na įdo­mi vie­ta – ke­rin­tis Hon­kon­go par­kas.

Keis­ti mu­zie­jai ir pa­sau­lio įžymybės

Kad ir koks mo­der­nus Hon­kon­gas, ja­me ga­li­ma ras­ti ir šimt­me­čių dva­sios pers­melk­tų ob­jek­tų: Hakka kai­mą, tra­di­ci­nį Fu Shin gat­vės tur­gų, dau­gy­bę šven­tyk­lų (Che Kung, Man Mo, De­šim­ties tūks­tan­čių bu­dų), Kow­loon ap­sup­to sie­na mies­to par­ką, Po Lin vie­nuo­ly­ną, Tian Tan bu­dos sta­tu­lą, na­mus ant pa­sto­lių Tai O ir kt.

Hon­kon­ge, be tra­di­ci­nių is­to­ri­jos mu­zie­jų, yra ir to­kių, ku­riuos ga­li­ma pa­va­din­ti keis­tais, bet įdo­miais. Tar­kim, „Dia­lo­go tam­so­je“ mu­zie­jus, ku­ria­me vi­siš­kai tam­su, to­dėl rei­kia pa­si­telk­ti ne vaiz­di­nius, o po­jū­čius. „Tarp­tau­ti­nia­me ho­bių ir žais­lų mu­zie­ju­je“ eks­po­nuo­ja­mi įvai­riau­si žais­lai, ki­no ir kny­gų he­ro­jai. Hon­kon­go me­no mu­zie­ju­je ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su nuo­sta­bia Ki­ni­jos ke­ra­mi­ka, pie­ši­niais, te­ra­ko­tos dir­bi­niais, taip pat šiuo­lai­ki­nio mo­der­nio­jo Ki­ni­jos me­no še­dev­rais. Taip pat ga­li­te ap­lan­ky­ti Hon­kon­go moks­lo mu­zie­jų, ob­ser­va­to­ri­ją bei Hon­kon­go pa­vel­do cen­trą. Ap­si­lan­ky­mas mu­zie­juo­se kai­nuo­ja, bet jei tą da­ry­si­te ket­vir­ta­die­nį, pi­ni­gi­nės at­ver­ti ne­rei­kės.

Lan­kan­tis Hon­kon­ge bū­ti­na pa­ma­ty­ti Di­dį­jį Bu­dą. Vie­to­vės prie­igas ga­li­ma pa­siek­ti me­tro, o ta­da rink­tis, kaip kil­ti į kal­ną – au­to­bu­su ar kel­tu­vais, to­kiais, ko­kius įpras­ta ma­ty­ti sli­di­nė­ji­mo tra­so­se. Ke­lio­nė šia trans­por­to prie­mo­ne kai­nuos apie 18 eu­rų ir truks apie 10 mi­nu­čių, o pus­va­lan­dis va­žiuo­jant au­to­bu­su – apie 5 eu­rus. Di­dy­sis Bu­da ži­no­mas ki­nų kaip Tian Tan Bu­da, yra an­tra pa­gal dy­dį bu­dos sta­tu­la pa­sau­ly­je ir be­ne po­pu­lia­riau­sias pi­lig­ri­mų cen­tras Azi­jo­je. Bron­zi­nė sta­tu­la, pa­sta­ty­ta 1993 me­tais, yra 34 me­trų aukš­čio. Ji sto­vi prieš­ais Po Lin vie­nuo­ly­ną. No­rint iš ar­čiau ap­žiū­rė­ti Di­dį­jį Bu­dą ten­ka įveik­ti 268 laip­te­lius.

Dar vie­nas svar­bus tu­ris­tų trau­kos ob­jek­tas Hon­kon­ge – Cen­tral–­Mid-le­vels escalator. Kaip tei­gia­ma, tai il­giau­si pa­sau­ly­je ke­lian­tys laip­tai ar­ba es­ka­la­to­rius. Ry­tais ga­li­ma nu­si­leis­ti į kal­no pa­pė­dę, o po­piet ir va­ka­re – pa­kil­ti į vir­šų. Es­ka­la­to­rius yra tar­si pa­da­ly­tas į dvi de­šim­tis sto­te­lių. Kiek­vie­no­je jų ga­li iš­lip­ti ir baig­ti sa­vo ke­lio­nę. Tar­kim, pa­ma­tęs vi­lio­jan­čią par­duo­tu­vę ar So­ho kvar­ta­lo ba­rą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami