Hurgada: kaip  žvejų miestelis virto turistų traukos centru

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-07 12:14
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-07 12:14
Kol lie­tu­viai su­ka gal­vas, kaip pri­trauk­ti dau­giau in­ves­ti­ci­jų į ša­lies tu­riz­mą, Egip­to žyd­ro­sios pa­kran­tės sos­ti­ne va­di­na­mo­je Hur­ga­do­je sta­to­mas dar vie­nas pa­sau­li­nio tink­lo vieš­bu­tis bei nau­jas oro uos­to ter­mi­na­las.

Nors dar ne­se­niai Hur­ga­da te­bu­vo nie­kam ne­ži­no­mas pa­ma­rio kai­me­lis, šian­dien čia ga­li­ma ras­ti vis­ko, ko gei­džia nuo­ty­kių iš­troš­ku­si šir­dis. Slė­py­nės su del­fi­nais ko­ra­li­nių ri­fų miš­kuo­se, ant van­de­ny­no kran­to įreng­ti gol­fo lau­kai, „dy­ku­mų or­kai­tė­je” kep­ta va­ka­rie­nė – tai tik ma­žy­tė da­lis Hur­ga­do­je esan­čių pra­mo­gų.

Slė­py­nės ko­ra­li­nių ri­fų miškuose

At­os­to­gos Hur­ga­do­je ne­įsi­vaiz­duo­ja­mos be pra­mo­gų po van­de­niu. Net ne­drą­siau­sie­ji su­si­gun­do pa­nir­ti skaid­ria­me it kriš­to­las van­de­ny­je, juo la­biau, kad po van­de­niu at­si­vė­ręs vaiz­das pa­ke­ri: po­van­de­ni­nė­je ka­ra­lys­tė­je gy­ve­na dau­giau nei 1300 rū­šių spal­vo­tų žu­vų, sau­lės zui­ku­čius gau­do nuo pri­si­lie­ti­mo už­si­da­ran­čios mar­gas­pal­vės kriauk­lės, o žais­ti slė­py­nių vi­lio­ja iš­puo­se­lė­tus mū­rus pri­me­nan­tys ko­ra­li­niai ri­fai.

Ne­nus­teb­ki­te, jei nar­dant prie jū­sų pri­si­jungs del­fi­nai – jie daž­ni Hur­ga­dos ri­fų sve­čiai. Smal­sūs ir drau­giš­ki, jū­rų kiau­lė­mis va­di­na­mi del­fi­nai, ne tik do­va­no­ja įspū­din­gą re­gi­nį, bet ir vei­kia te­ra­piš­kai. Van­dens tem­pe­ra­tū­ra čia nie­ka­da ne­nu­krin­ta že­miau 20 laips­nių, tad mau­dy­nės tę­sia­si iš­ti­sus me­tus.

Kiek­vie­nam po viešbutį

Vie­ti­niai juo­kau­ja, kad Hur­ga­do­je vieš­bu­čių yra dau­giau nei gy­ve­na­mų­jų na­mų. Ir iš ti­krų­jų, Hur­ga­da pir­mau­ja pa­gal vieš­bu­čių skai­čių ne tik Egip­te, bet ir pa­sau­ly­je – čia jų dau­giau nei du šim­tai. Be vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sių „Hil­ton“, „Mar­riott“, „Palm Roya­le“ ir ki­tų, čia taip pat ra­si­me vieš­bu­čių, skir­tų tam ti­kram tu­ris­tų seg­men­tui. Ke­liau­jan­tiems su šei­ma vieš­bu­čiai siū­lo spe­cia­lias lo­vy­tes kū­di­kiams, žai­di­mų kam­ba­rius ir net auk­lių pa­slau­gas.

Pra­ėju­siais me­tais Hur­ga­do­je at­si­da­rė pir­ma­sis vieš­bu­tis, ku­ria­me ne­ras­tu­mė­te nė la­šo al­ko­ho­lio. Pa­sau­ly­je po­pu­lia­rė­jant links­my­bėms be svai­ga­lų, šis vieš­bu­tis su­lau­kia di­džiu­lio dė­me­sio tarp at­os­to­gau­to­jų, ke­liau­jan­čių su šei­ma. 4 – 5 žvaigž­du­čių vieš­bu­čiai ren­gia te­mi­nius va­ka­rė­lius, Šach­ra­za­dos nak­tų vai­di­ni­mus, švie­sos mu­zi­kos fon­ta­nų šou, o azar­tiš­kiau­sius kvie­čia į čia pat įreng­tus ka­zi­no. Dė­me­sin­gi vieš­bu­čių dar­buo­to­jai ne­pa­mirš­ta pa­svei­kin­ti tų, ku­rie į Hur­ga­dą at­vyks­ta švęs­ti gim­ta­die­nio – va­ka­ri­nės prog­ra­mos me­tu jiems yra įtei­kia­mas tor­tas, o svei­ki­ni­mo pliūps­niai tę­sia­si vi­są va­ka­rą. Už nak­vy­nę Hur­ga­do­je ir jos apy­lin­kė­se teks su­mo­kė­ti nuo 40 iki 10 tūkst. li­tų.

El Gu­na – gol­fo mėgėjams

Ne­daug kas ži­no, bet vos 30 km nuo Hur­ga­dos į šiau­rę ra­si­me, ko ge­ro, pra­šmat­niau­sią mies­tą vi­sa­me Egip­te – El Gu­ną. Čia ti­kras ro­jus tiems, ku­rie ver­ti­na ge­rą sko­nį, aukš­tą ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę ir iš­skir­ti­nes pra­mo­gas. Pra­ban­gus ku­ror­tas su­lau­kia dė­me­sio iš tu­ris­tų, die­vi­nan­čių il­gus smė­lio pa­plū­di­mius, jo­di­nė­ji­mą veis­li­niais žir­gais, plau­kio­ji­mą ant „su­po” len­tos (angl. stan­dup pa­ddle su­rfing), at­pa­lai­duo­jan­tį SPA ir gol­fą.

El Gu­no­je gol­fas žai­džia­mas ant dy­ku­mos smė­lio, jū­ros kran­to ar kal­nuo­se. Mies­te­lį prieš 20 me­tų įkū­ru­si gar­si Egip­to gi­mi­nė pa­sis­ten­gė, kad ap­lin­ka čia dvelk­tų ra­fi­nuo­tu­mu, bet ne­prieš­ta­rau­tų eko­lo­giš­kos gy­ven­se­nos pri­nci­pams. Tai vie­nas pir­mų­jų pa­sau­lio mies­tų, ga­vęs pa­sau­lio ap­lin­ko­sau­gos tink­lo „EarthC­heck“ aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą.

Tai­kos ir ra­my­bės - į Ma­ka­di Bei

Ke­liau­jant iš Hur­ga­dos į pie­tus, vos už 40 km at­si­dur­si­me nuo­sta­bia­me Af­ri­kos gam­tos prie­globs­ty­je – Ma­ka­di Bei. Ma­ka­di leng­vai ga­li­ma pra­min­ti ra­my­bės ir har­mo­ni­jos oa­ze, do­va­no­jan­čia gra­žiau­sius pri­si­mi­ni­mus tiek sva­jin­giems ro­man­ti­kams, tiek ir iš­ban­dy­ti sa­ve pa­si­ry­žu­siems at­sis­ky­rė­liams. Klau­sy­tis jū­rų ban­gų oši­mo, mė­gau­tis ro­man­tiš­kais sau­lė­ly­džiais ar klai­džio­ti po nuo­sta­bias Egip­to dy­ku­mų pla­ty­bes ir kal­nus kvie­čia­mas kiek­vie­nas, pa­var­gęs nuo did­mies­čių triukš­mo ir vis in­ten­sy­ves­nio gy­ve­ni­mo rit­mo.

Ap­leis­ta­me dy­ku­mos ku­ror­te dar ir šian­dien ga­li­ma su­tik­ti be­dui­nų, ku­rie šven­čių iš­va­ka­rė­se ruo­šia pa­sa­kiš­kas vai­šes ant smė­lio – iš­ra­din­go­je „dy­ku­mų or­kai­tė­je“. Jos vei­ki­mo pri­nci­pas ga­na pa­pras­tas: gi­lia­me in­de pa­klo­ja­mas sluoks­nis įkai­tu­sių ža­ri­jų, ant vir­šaus su­de­da­ma ry­žiais ir džio­vin­tais vai­siais įda­ry­ta avie­na, in­das san­da­riai už­da­ro­mas ir už­ver­čiams sau­lė­je įkai­tu­siu smė­liu. Jau po po­ros va­lan­dų ga­li­ma mė­gau­tis pa­sa­kiš­kai minkš­tu ir su­ltin­gu pa­tie­ka­lu.

Skry­džius iš Lie­tu­vos į Hur­ga­dą siū­lo per de­šimt ke­lio­nių agen­tū­rų. Skry­džiai or­ga­ni­zuo­ja­mi tris kar­tus per sa­vai­tę.

Vaiz­do re­por­ta­žas apie Egip­tą:

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami