Į Anykščius ir Labanorą tebetraukia turistai

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2015-10-23 14:52
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2015-10-23 14:52
Maždaug 21 metro aukštyje nutiestas takas vingiuoja 300 metrų. Einant juo galima užsisakyti ir gido pasakojimą apie Anykščių šilelį. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Me­džių la­jų ta­kas Anykš­čiuo­se pra­dė­jo veik­ti tik rugp­jū­tį, ta­čiau per du mė­ne­sius jį jau spė­jo ap­lan­ky­ti 100 tūkst. žmo­nių. Anykš­tė­nai ste­bi­si ir džiau­gia­si ne­slops­tan­čia tu­ris­tų trau­ka. O rug­sė­jį ne­to­li Min­dū­nų pa­sta­ty­tas aukš­čiau­sias Lie­tu­vo­je apž­val­gos bokš­tas į La­ba­no­rą taip pat su­trau­kia daug lan­ky­to­jų, nors orai at­vė­so.

Pa­si­vaikš­čio­ji­mas virš Anykš­čių ši­le­lio – Me­džių la­jų ta­kas Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke – pra­tę­sė tu­riz­mo se­zo­ną. „Lie­tu­vo­je įpras­ta, kad se­zo­nas bai­gia­si rug­sė­jį. Vien pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį Me­džių la­jų ta­ką ap­lan­kė 8 tūkst. tu­ris­tų. Pir­ma­die­nį, dar­bo die­ną, jų ir­gi bu­vo ne­ma­žai – 500. Ti­krai ne­si­ti­kė­jo­me, kad su­si­do­mė­ji­mas taip il­gai ne­slops. At­va­žiuo­ja daug moks­lei­vių, au­to­bu­sas po au­to­bu­so. Iš už­sie­nie­čių la­biau­siai do­mi­si lat­viai, – pa­sa­ko­jo Anykš­čių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Še­rep­ka. – Lan­ky­to­jus ne­sun­kiai su­skai­čiuo­ja­me pa­gal par­duo­tus re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų bi­lie­tus.“

Ži­no­da­mi, jog šis ne­se­niai pra­dė­tas tai­ky­ti mo­kes­tis par­kui par­em­ti yra sa­va­no­riš­kas ir ne kiek­vie­no pi­lie­čio są­mo­nin­gai su­mo­ka­mas, ga­li­me teig­ti, kad lan­ky­to­jų yra ge­ro­kai dau­giau. Ta­čiau, pa­sak K. Še­rep­kos, ma­ty­da­mi to­kias eu­ro­pi­nes in­ves­ti­ci­jas, džiaug­da­mie­si lan­ky­to­jams pri­tai­ky­tais ob­jek­tais, ti­krai di­de­lė dau­gu­ma at­vyks­tan­čių­jų į par­ką su­pra­tin­gai su­mo­ka po eu­rą. Su­rink­tus pi­ni­gus re­gio­ni­nis par­kas ga­lės pa­nau­do­ti vi­siems te­ri­to­ri­jo­je esan­tiems ob­jek­tams tvar­ky­ti (už eu­ro­pi­nes lė­šas pa­sta­ty­tiems ob­jek­tams iš­lai­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti pi­ni­gų ne­ski­ria­ma).

„Par­ko te­ri­to­ri­jo­je yra jau daug su­si­dė­vė­ju­sių me­di­nių laip­tų, suo­liu­kų, til­te­lių, in­for­ma­ci­nių sten­dų, pa­vė­si­nių. Iš šio mo­kes­čio jau ga­lė­si­me daug ką at­nau­jin­ti, – tei­gė K. Še­rep­ka. – Žie­mą rei­kės va­ly­ti snie­gą nuo me­džių la­jų ta­ko, pri­žiū­rė­ti, kad me­ta­lo kons­truk­ci­jos ne­rū­dy­tų, lai­ku jas pa­da­žy­ti.“

Ka­dan­gi tai yra in­ves­ti­ci­nis, o ne ko­mer­ci­nis ob­jek­tas, ne­nu­ma­ty­ta, kad jis ka­da nors tu­ri at­si­pirk­ti. Ta­čiau nau­da kraš­tui jau jau­čia­ma. Ne­blės­tan­tis su­si­do­mė­ji­mas to­kiu kol kas vie­nin­te­liu Ry­tų Eu­ro­po­je ob­jek­tu įro­do, kad žmo­nės do­mi­si kraš­to nau­jie­no­mis, no­ri kuo dau­giau ir sa­va­me kraš­te pa­ma­ty­ti, ap­lan­ky­ti. „Svar­biau­sia, kad vis dau­giau pi­ni­gų iš­lei­džia Lie­tu­vo­je, o nuo to gy­ve­ni­mas ge­rė­ja. Kiek te­ko kal­bė­tis su vie­tos mai­ti­ni­mo įstai­gų dar­buo­to­jais, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kais, jie ne­sis­kun­džia lan­ky­to­jų trū­ku­mu, – pa­sa­ko­jo K. Še­rep­ka. – Rei­kia ti­kė­tis, kad va­sa­rą dau­giau žmo­nių ir ap­sis­tos mū­sų par­ke. Juk ap­lan­ky­ti ir be šio ob­jek­to yra ką.“

Pra­džia – prie le­gen­di­nio Puntuko

„Į­reng­da­mi šį ta­ką sie­kė­me, kad žmo­nės kuo il­giau pa­bū­tų gam­to­je, pa­si­vaikš­čio­tų. Lan­ky­to­jų ti­ki­mės vi­sais me­tų lai­kais. Juk Anykš­čių ši­le­lį bū­ti­na pa­ma­ty­ti ne tik va­sa­rą, bet ir ru­de­nį, žie­mą, pa­va­sa­rį. Jis gra­žus vi­sais me­tų lai­kais“, – pa­brė­žė K. Še­rep­ka.

Kol kas Anykš­čiuo­se dar nė­ra ke­lio ženk­lo, ro­dan­čio, kaip nu­va­žiuo­ti iki Me­džių la­jų ta­ko (mat to­kius da­ly­kus il­gai ten­ka de­rin­ti su ke­li­nin­kais). Pa­gal se­ną nuo­ro­dą rei­kia va­žiuo­ti prie Pun­tu­ko. Ten – ta­ko pra­džia. Tad iš pra­džių vi­si at­vy­kė­liai pa­ma­to ir šį įžy­mų­jį Anykš­čių kraš­to an­trą pa­gal dy­dį Lie­tu­vos ak­me­nį, ant ku­rio skulp­to­rius Bro­nius Pun­dzius 1943 me­tais iš­ka­lė „Li­tua­ni­cos“ la­kū­nų Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no ba­rel­je­fus bei jų tes­ta­men­to žo­džius. Pa­ki­lę į aukš­tą kal­vą lan­ky­to­jai jau at­si­du­ria ties la­jų ta­ko pra­džia.

2,7 mln. eu­rų kai­na­vęs ta­kas bu­vo pa­sta­ty­tas ga­na grei­tai – per pu­san­trų me­tų. Il­giau tru­ko įvai­rūs pro­jek­to de­ri­ni­mai. Ne pa­slap­tis, kad bu­vo ir prieš­inin­kų. „Ta­čiau at­sik­lau­sė­me moks­li­nin­kų, ar toks ob­jek­tas ne­pa­kenks Anykš­čių ši­le­liui, ir mus pa­ti­ki­no, kad jo­kios ža­los jam ne­bus pa­da­ry­ta“, – ti­ki­no K. Še­rep­ka.

To­kių spūs­čių Anykš­čiai nematė

Kaip pa­sa­ko­jo K. Še­rep­ka, prieš ke­le­tą me­tų, kol ne­bu­vo Me­džių la­jų ta­ko, prie Pun­tu­ko per ke­tu­ris šil­tuo­sius mė­ne­sius iš vi­so ap­si­lan­ky­da­vo 16 tūkst. žmo­nių. Da­bar vien tik per du mė­ne­sius jų jau lan­kė­si 100 tūks­tan­čių. „To­kių spūs­čių Anykš­čiai dar nė­ra ma­tę. Pa­vyz­džiui, per Žo­li­nę ta­ku pa­si­vaikš­čio­jo 8 tūkst. mies­to sve­čių“, – sa­kė di­rek­to­rius. Jo tei­gi­mu, kons­truk­ci­jos yra tvir­tos. Aps­kai­čiuo­ta, kad vie­na­me kvad­ra­ti­nia­me me­tre ga­li sto­vė­ti 5 žmo­nės, vi­sa­me ta­ke vie­nu me­tu ga­li vaikš­ti­nė­ti 500, o bokš­te – dar 150 žmo­nių.

Kol kas vie­tos vers­li­nin­kai ne­spė­jo Anykš­čiuo­se ati­da­ry­ti nau­jų mai­ti­ni­mo įstai­gų. Tu­ris­tų antp­lū­dis va­sa­ros pa­bai­go­je par­odė, kad to­kiam tu­ris­tų srau­tui ka­vi­nių yra per ma­žai, prie vi­sų su­si­da­ry­da­vo il­gos ei­lės. Kaip pa­ti­ki­no K. Še­rep­ka, at­ei­ty­je ša­lia Pun­tu­ko ir la­jų ta­ko at­si­ras ne­di­de­lė ka­vi­nė. „Vie­ta de­ta­lia­ja­me pla­ne jau nu­ma­ty­ta, rei­kia, kad at­si­ras­tų pri­va­ti ini­cia­ty­va, nes tai ne sa­vi­val­dy­bės ir ne par­ko di­rek­ci­jos funk­ci­ja. Trys vers­li­nin­kai jau do­mi­si“, – tei­gė par­ko di­rek­to­rius.

At­vy­kė­lių au­to­mo­bi­liai vos tel­pa sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. Ta­čiau ne­ga­li­ma kirs­ti Anykš­čių ši­le­lio kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nio ir aikš­te­lę pra­plės­ti. „Ma­to­me vie­ną ga­li­my­bę – at­nau­jin­ti Pun­tu­ko link ve­dan­tį plen­tą, ten įreng­ti vie­tas au­to­mo­bi­liams su­sto­ti, o ša­lia nu­ties­ti pės­čių­jų ta­ką. Lan­ky­to­jai ga­lės du ki­lo­me­trus pa­si­vaikš­čio­ti ši­le­liu ir at­žings­niuo­ti prie Pun­tu­ko bei Me­džių la­jų ta­ko“, – aiš­ki­no K. Še­rep­ka. Jei­gu kas no­ri il­giau pa­bū­ti ši­le­ly­je, nu­li­pę nuo apž­val­gos bokš­to ga­li pa­trauk­ti prie Šven­to­sios. Jos pa­kran­tės taip pat su­tvar­ky­tos, įreng­ti pės­čių­jų ta­kai.

La­ba­no­ro dū­da aukš­čiau­sia­me bokšte

Lan­kan­tis Anykš­čiuo­se ver­ta už­suk­ti ir į dar vie­ną nau­ją ob­jek­tą, pa­sta­ty­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir vals­ty­bės lė­šo­mis. Rug­sė­jo pa­bai­go­je ne­to­lie­se, La­ba­no­ro re­gio­ni­nia­me par­ke, ša­lia Bal­tų­jų La­ka­jų eže­ro, ša­lia Min­dū­nų kem­pin­go, ati­da­ry­tas aukš­čiau­sias Lie­tu­vo­je 36 me­trus sie­kian­tis apž­val­gos bokš­tas. Nors jis va­di­na­mas La­ba­no­ro bokš­tu, yra ar­čiau Min­dū­nų. Šia­me kai­me prie Žve­jy­bos mu­zie­jaus yra nuo­ro­da.

„Že­mes­nio sta­ty­ti ne­ap­si­mo­kė­jo – no­rė­jo­si, kad at­si­ver­tų vi­sas eže­ro gro­žis. Pa­ki­lęs į bokš­tą įsi­ti­ki­ni, kad ti­krai yra ir ver­ta tai sau­go­ti“, – sa­kė La­ba­no­ro re­gio­ni­nio par­ko vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas kraš­tot­var­ki­nin­kas Žyd­rius Mu­ku­lys. Pa­sak jo, to­kių apž­val­gos bokš­tų tiks­las yra par­ody­ti iš­skir­ti­nes kraš­to ver­ty­bes. „Gal iš­vy­dę, koks gra­žus yra mū­sų kraš­tas, žmo­nės ims la­biau jį sau­go­ti“, – vy­lė­si kraš­tot­var­ki­nin­kas.

Pra­dė­jęs dirb­ti šia­me re­gio­ni­nia­me par­ke Ž. Mu­ku­lys iš­mo­ko ir pūs­ti dūd­mai­šį, ku­ris yra ne­at­sie­ja­mas nuo La­ba­no­ro, net va­di­na­mas La­ba­no­ro dū­da. „Lie­tu­vo­je šis ins­tru­men­tas jau bu­vo iš­ny­kęs, ta­čiau ga­li­me dė­ko­ti dūd­mai­šių meis­trams iš Bal­ta­ru­si­jos, ku­rie iki šiol mo­ka juos ga­min­ti. Ma­ną­jį taip pat pa­da­rė meis­tras iš Bal­ta­ru­si­jos, – aiš­ki­no Ž. Mu­ku­lys. – La­ba­no­ro gi­ria ir da­lis Bal­ta­ru­si­jos ka­dai­se bu­vo vien­ti­sa Nal­šios že­mė, tad tu­ri­me daug bend­ro pa­vel­do. Dūd­mai­šis – uni­ka­li La­ba­no­ro ver­ty­bė, ki­tuo­se par­kuo­se to ne­pa­ma­ty­si­te ir ne­iš­gir­si­te.“

Ka­dai­se La­ba­no­ras gar­sė­jo at­lai­dais, va­di­na­mais La­ba­no­ri­ne. Ta­da el­ge­tos su dūd­mai­šiais kel­da­vo to­kį er­ze­lį, kad ne­ap­si­ken­tęs vie­tos ku­ni­gas net bu­vo užd­rau­dęs šiuo pu­čia­mu ins­tru­men­tu pa­mal­dų ra­my­bę drums­ti. Dūd­mai­šis yra vie­nas po­pu­lia­riau­sių Eu­ra­zi­jos ir Šiau­rės Af­ri­kos ins­tru­men­tų ir pa­pli­tęs In­di­jo­je, Ira­ne, Kau­ka­ze. Kaip ka­riuo­me­nės ins­tru­men­tas jis il­giau­siai nau­do­ja­mas Ai­ri­jo­je ir Ško­ti­jo­je ir iki šiol sim­bo­li­zuo­ja šių ša­lių na­cio­na­li­nes pa­jė­gas.

La­ba­no­ro kai­me at­gai­vin­ta La­ba­no­ri­nės šven­tė – rug­sė­jo pir­mą­jį sa­vait­ga­lį or­ga­ni­zuo­ja­ma tra­di­ci­nė šven­tė „La­ba­no­ri­nėj La­ba­no­ro dū­dos dū­duo­ja“. Ta­da ga­li­ma iš­girs­ti daug dūd­mai­šių mu­zi­kos. O ap­si­lan­kius La­ba­no­re ki­tu me­tu, re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tre ga­li­ma pa­sik­lau­sy­ti šio uni­ka­laus ins­tru­men­to įra­šų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami