Į Berlyną vilioja išskirtinis šou

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-04-09 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-04-09 06:00
Prie Brandenburgo vartų visuomet gausu turistų ir vietos gyventojų. Kristinos Kučinskaitės nuotraukos
Be­veik tūks­tan­tis ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos – to­kį at­stu­mą rei­kės įveik­ti, jei pa­no­rė­si­te ku­rį nors sa­vait­ga­lį nu­ke­liau­ti į Vo­kie­ti­jos sos­ti­nę Ber­ly­ną, ku­ris tu­ri ne vie­ną ryš­kų sim­bo­lį, iš­sis­ki­ria itin gran­dio­zi­niais pro­jek­tais ir ste­bi­na di­džiau­siu pra­mo­gi­niu šou už Las Ve­ga­so (JAV) ri­bų.

Dar ne­praė­jo nė pus­me­tis, kai pra­mo­gų rū­muo­se „Fried­richs­tadt-Pa­last“ bu­vo pri­sta­ty­tas iš­skir­ti­nis šou pro­jek­tas THE WYLD. Bū­tent jis, dau­giau nei de­šimt mi­li­jo­nų eu­rų kai­na­vęs spek­tak­lis, yra karš­čiau­sia nau­jie­na, trau­kian­ti tu­ris­tus į san­tū­rų­jį Vo­kie­ti­jos did­mies­tį.

Nors šou yra šiek tiek teks­to ir jis iš­ta­ria­mas vo­kie­čių kal­ba, su­pras­ti, kaip plė­to­ja­mas pa­sta­ty­mo siu­že­tas, ne­su­dė­tin­ga. Dau­gu­ma ele­men­tų su­si­ję ir uni­ver­sa­liau­sia me­no kal­ba – šo­kiu, ju­de­siu, plas­ti­ka.

Iš vi­so THE WYLD ku­ria dau­giau nei šim­tas tru­pės na­rių. Be­veik pu­sė jų – ba­le­to at­sto­vai, į Ber­ly­ną at­va­žia­vę iš 28 vals­ty­bių. Bū­tent at­li­kė­jų gau­sa lė­mė, kad spek­tak­lis įgi­jo di­džiau­sio to­kio po­bū­džio re­gi­nio sta­tu­są už Las Ve­ga­so ri­bų.

THE WYLD kuria daugiau nei šimtas trupės narių, bene pusė jų – baleto atstovai, į Berlyną suvažiavę iš 28 valstybių./www.palast_berlin.eu nuotraukos

Ste­bi­no tech­ni­niai sprendimai

„Ste­bi­na ne tik sinch­ro­niš­kai šo­kė­jų at­lie­ka­mi ju­de­siai, bet ir tech­ni­niai spren­di­mai. Kai ku­rių ne tik ne­su ma­tęs, ta­čiau ir ne­įsi­vaiz­duo­ju, ko­kios tech­no­lo­gi­jos ten pri­tai­ky­tos“, - sa­kė kas mė­ne­sį Lie­tu­vo­je po 70 kon­cer­tų su­ren­gian­čios ir į Ber­ly­ną su gru­pe lie­tu­vių pa­si­žiū­rė­ti šou vy­ku­sios „ATM kom­pa­ni­jos“ va­do­vas Al­vi­das Taut­kus.

Di­džiu­lę kon­cer­tų ir fes­ti­va­lių ren­gi­mo pa­tir­tį tu­rin­tis kau­nie­tis LŽ pa­sa­ko­jo, kad „Fried­richs­tadt-Pa­last“ pa­sta­ty­tas dar 1984-ai­siais. Ta­čiau di­džiu­lės pa­sta­rų­jų me­tų in­ves­ti­ci­jos į pa­sta­tą lė­mė, kad jis pel­nė dar vie­ną ti­tu­lą – kol kas di­des­nės sce­nos ne­tu­ri nė vie­nas pa­sau­lio tea­tras. Ji uži­ma 2200 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­tą. Dar 700 kvad­ra­ti­nių me­trų sce­nos „at­si­ran­da“ per šou. Pa­vyz­džiui, vie­nu me­tu pub­li­ka iš­vys­ta di­džiu­lį ba­sei­ną-ak­va­riu­mą, sve­rian­tį 225 to­nas ir įreng­tą iš­ky­lan­čio­je į vir­šų sce­nos da­ly­je.

THE WYLD sta­ty­to­jai – ži­no­mas di­zai­ne­ris avan­gar­di­nin­kas Manf­re­das Thier­ry Mug­le­ris ir vie­nas sėk­min­giau­sių šou kū­rė­jų Eu­ro­po­je Ro­lan­das Wel­ke'as. Bū­tent bu­vęs ba­le­to šo­kė­jas M. T. Mug­le­ris yra šiuo­lai­ki­nio ka­ba­re­to pra­di­nin­kas Par­yžiu­je, „Cir­que du So­leil“ kai ku­rių nu­me­rių au­to­rius, prog­ra­mų Las Ve­ga­se su­da­ry­to­jas ir dai­ni­nin­kės Beyon­ce kon­cer­ti­nio tu­ro „A am... World Tour“ me­ni­nis kon­sul­tan­tas.

„Per dvie­jų va­lan­dų šou sce­no­je vis­kas itin gy­va. Veiks­mas vie­nu me­tu vyks­ta ke­lio­se vie­to­se. Dė­me­sį trau­kia ne tik at­li­kė­jų ju­de­siai, bet ir įspū­din­gi kos­tiu­mai“, - tei­gė A. Taut­kus, THE WYLD va­di­nan­tis žmo­ni­jos ke­lio­ne nuo se­nų­jų Egip­to lai­kų iki bū­si­mų­jų am­žių.

Vie­nu me­tu pa­sta­ty­mą ga­li ste­bė­ti dau­giau nei 1800 žmo­nių. At­ski­rai iš­skir­ta VIP ir įpras­ta zo­na. Kiek­vie­na kė­dė tu­ri at­ski­rą kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mą, to­dėl oro tem­pe­ra­tū­ra sa­lė­je re­gu­liuo­ja­ma itin mo­der­niai.

Daug uni­ka­lių vietų

Be „Fried­richs­tadt-Pa­last“, Ber­ly­ne yra ir dau­giau dė­me­sio ver­tų ob­jek­tų. Mies­tą pa­tys ber­ly­nie­čiai skirs­to į tris da­lis: Va­ka­rų, Ry­tų ir nau­ją­ją. Pa­sta­ro­jo­je tu­ris­tams re­ko­men­duo­ja­ma ap­lan­ky­ti iš­skir­ti­nio di­zai­no „Sam­sung“ pa­sta­tą, kur įreng­tos par­duo­tu­vės, la­bai ma­žy­tės kon­cer­tų sa­lės, oran­že­ri­jos, ka­vi­nės. Ne­to­lie­se, Pots­da­mo aikš­tė­je, iš­li­kęs pir­ma­sis pa­sau­lio švie­so­fo­ras.

Iki šiol ži­no­mi trys Ber­ly­no sim­bo­liai – tar­pu­ka­riu sta­ty­tas 120 me­trų aukš­čio ra­di­jo bokš­tas, so­cia­liz­mo lai­kais iš­ki­lęs 328 me­trų te­le­vi­zi­jos bokš­tas ir XVIII am­žiaus kū­ri­nys Bran­den­bur­go var­tai. Į ra­di­jo bokš­tą už 5 eu­rus tu­ris­tai ke­lia­si pa­siž­val­gy­ti į mies­to pa­no­ra­mą. Jei oras ge­ras, ga­li­ma re­gė­ti tai, kas įsi­kū­rę 30 ki­lo­me­trų at­stu­mu, o prie Bran­den­bur­go var­tų mėgs­ta bū­riuo­tis ne tik at­vy­kė­liai, bet ir vie­ti­niai. Čia gro­ja­ma, šo­ka­ma, ste­bi­mi mi­mų pa­si­ro­dy­mai, ren­gia­mos ves­tu­vių fo­to­se­si­jos. Gre­ta – ty­los kam­ba­rys, kur ga­li­ma ra­miai pa­bū­ti ir su­si­kaup­ti ne­gir­dint did­mies­čio gar­sų bei triukš­mo. Anks­čiau bu­vęs mies­to pa­da­li­ji­mo ir pa­sau­lio su­sis­kal­dy­mo sim­bo­lis Bran­den­bur­go var­tai da­bar sim­bo­li­zuo­ja vie­ny­bę.

Ber­ly­no sve­čiai ge­ru oru mėgs­ta pa­sip­lau­kio­ti Šprė upe ir ap­si­lan­ky­ti vie­na­me iš dvie­jų zoo­lo­gi­jos so­dų. Ypač po­pu­lia­rus tas, ku­rio te­ri­to­ri­jo­je yra be­ne vie­nin­te­lė pa­sau­ly­je nak­ti­nių gy­vū­nų, to­kių kaip kur­miai, eks­po­zi­ci­ja.

Iki su­vie­ni­ji­mo Ber­ly­nas tu­rė­jo po du ob­jek­tus – ro­tu­šę, zoo­lo­gi­jos so­dą, is­to­ri­jos mu­zie­jų, bokš­tą, ob­ser­va­to­ri­ją, pla­ne­ta­riu­mą. Jie mies­te iš­li­ko ir da­bar.

Kaizerio Vilhelmo atminimo bažnyčios liekanas norėta nugriauti, bet miesto gyventojai tam pasipriešino.

Gau­su tea­trų ir muziejų

Ber­ly­nas gar­sė­ja tea­trų ir mu­zie­jų gau­sa. Mu­zie­jai yra įsi­kū­rę net at­ski­ro­je sa­lo­je, į ku­rią nu­vy­kus ga­li­ma pra­leis­ti ne­tgi ke­le­tą die­nų.

Šių lai­kų Ber­ly­no po­li­ti­kų gal­vos skaus­mas – di­džiau­si pa­sau­ly­je Kong­re­sų rū­mai. 1979 me­tais sta­ty­tas ir re­kons­truk­ci­jos rei­ka­lau­jan­tis pa­sta­tas jau ke­le­ri me­tai yra ap­leis­tas. 1,5 mlrd. eu­rų kai­na­vu­sio ob­jek­to li­ki­mas itin ati­džiai ana­li­zuo­ja­mas – ver­ta re­mon­tuo­ti to­kį bran­gų kū­ri­nį ar ne.

Vo­kie­čiai mėgs­ta lan­ky­tis Eu­ro­pos cen­tru lai­ko­mo­je vie­to­je. Čia yra įreng­tas pre­ky­bos cen­tras, ža­vin­tis keis­tos kons­truk­ci­jos van­dens lai­kro­džiu. Ne­to­lie­se – Kai­ze­rio Vil­hel­mo at­mi­ni­mo baž­ny­čios lie­ka­nos. Jas no­rė­ta nu­griau­ti, bet mies­to gy­ven­to­jai tam pa­sip­rie­ši­no. Gre­ta iš­ki­lo nau­ja, itin mo­der­ni baž­ny­čia. Ją įpras­ta va­din­ti pud­ri­ne, ku­rią pa­pil­do lūp­da­žio for­mos var­pi­nė.

Tiek ber­ly­nie­čiai, tiek at­vy­kė­liai mėgs­ta Alek­sand­ro aikš­tę, ku­rio­je per va­lan­dą ap­si­lan­ko apie 10 tūkst. žmo­nių. Svar­būs ir įdo­mūs ob­jek­tai - Reichs­ta­go ku­po­las, Ho­lo­kaus­to me­mo­ria­las, Čar­lio kon­tro­lės pos­tas ("Check­point Char­lie"), "Tier­gar­ten" par­kas.

Ber­ly­nas, ku­ria­me gy­ve­na apie 3,5 mln. žmo­nių, yra dvi­gu­bai di­des­nis už an­trą­jį pa­gal dy­dį mies­tą Ham­bur­gą. O Vo­kie­ti­ja – di­džiau­sia pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių Eu­ro­pos ša­lis (81,8 mln.).

Berlyno simboliu laikomas ir 328 metrų aukščio socializmo laikais iškilęs televizijos bokštas.

Berlyno simbolis - meška.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami