Į Kretą atjojo lietuvaičiai

MILDA KNIEŽAITĖ   2007-10-26 00:00
MILDA KNIEŽAITĖ
 
2007-10-26 00:00
Autorės nuotrauka
Vy­no dau­giau nei van­dens, asi­lų dau­giau nei au­to­mo­bi­lių - taip sa­ko­ma apie uni­ka­lią vul­ka­ni­nę San­to­ri­no sa­lą.

Ją, nukeliavus į Kretą, būtina aplankyti. Kaip turbūt ir Knoso rūmus ar Samarijos tarpeklį. Vis dėlto stipriausių įspūdžių patyrėme per trijų dienų kelionę nuomotu automobiliu pačių pasirinktais maršrutais.

Žila senolė juodais drabužiais palinkusi klausosi mažyčio radijo. Pro praviras namelio duris matyti ir balta servetėle apdengtas televizorius kampe. Virš jo kabo vestuvinė nuotrauka: gražuolę nuotaką apglėbęs šaunus jaunikis vešliais ūsais. Gyvenimas, atrodytų, kaip Lietuvoje, jei kitapus kaimelio gatvės, už gilaus slėnio, nestūksotų virtinės kalnų.

Mitų takais

Kretos, didžiausios Graikijos salos, kurioje buvo įsikūrusi viena seniausių Europos kultūrų, gyventojai - labai malonūs ir draugiški. Net neprašomi parodys kelią, jei pamatys kryžkelėje su žemėlapiu. Užtat kelių nuorodos tokios, lyg būtum pakliuvęs į mitinį labirintą.

Aplankę Mino civilizacijos Knoso rūmų griuvėsius prie dabartinės Kretos sostinės Herakliono, norėjome pamatyti bent kokius slėpiningojo labirinto ženklus, bet vietos žmonės juokėsi iš mūsų: "Juk tai tik mitas!"

Mitais turbūt apipinta visa Kretos sala, tačiau vis tiek veržėmės zigzaginiais keliais aukštyn į viršukalnę, kad patektume į Dzeuso olą, kurioje, pasak legendos, gimė Dievų olimpo valdovas. Jau ten, aidžiame stalaktitų urve, netikėtai nugriaudėjo gerai pažįstama daina: "Ant kalno mūrai, joja lietuviai!" Traukė visas būrys mūsų tautiečių, kelionių agentūros atvežtų autobusu.

"Sumokėjau keturis eurus, sakė, kad apačioje bus rakijos (vietinės degtinės - aut.), bet išdūrė!" - skundėsi jau į saulės šviesą išėjęs jaunuolis. Kaip reikiant įkaušęs. Suskubo mūsų tautiečiai ir kitiems turistams apsiskelbti, iš kur esą: "Lithuania, basketball, Sabonis, Marčiulionis..."

Lietuvių Kretoje sutikome nemažai, ir suvenyrų pardavėjai paliudijo, kad jų čia būta. "Sposibo" ar "ačiū", - vis pasitikslindavo.

Privažiavus kelio galą

Viduržemio jūros paplūdimys, žydras dangus ir už jį žydresnis baseinas prie viešbučio, apsupto palmių, - vaizdas tarsi iš reklaminio atviruko, būtų, ko gero, greitai atsibodęs. Tačiau keliaujant po Kretos salą vingiuotais kalnų keliais iš Retimno į Chaniją ir Kisamą ar Eloudą, Matalą, Aghia Galini, Plakias, Preveli atsiveria vis kitokie vaizdai.

Kai vieną dieną, važiuodami iš Paleochoros miesto į Elafonisą, nuklydome į tokį keliuką, kuris net detaliame vietovės žemėlapyje nepažymėtas, ir didžiausi adrenalino mėgėjai neslėpė nerimo. Statūs kalnai, gilūs tarpekliai - viskas čia pat, o kur nuriedėsime, neaišku. Atrodė, jau privažiavome kelio galą - tiesiogine žodžio prasme. Ten stovi baltas namukas. Betgi matome ant jo ranka išraitytą mėlyną užrašą ir rodyklę. Atseit sumaniai apvažiavę namuką, siauručiu žvyrkeliu tikrai pasieksite Elafonisą.

Greičio viršytojams

Kretoje neteko matyti avarijų. Nebent kur nors paliktą sudaužytą automobilį. Ir būtinai ant jo bus užsilipusi ožka. Stebėtina, kaip jos sugeba karstytis - net stačiausiais kalnų šlaitais.

Užtat pakelėse netrukome pastebėti į mūsų koplytstulpius panašių mažyčių šventyklėlių su kryžiumi viršum jų. Kartais viduje degdavo žvakė. Ir jei tik kelio posūkis statesnis, būtinai stovės tokia šventyklėlė. Panašią pamatę prie vieno namo, paklausėme vietos gyventojo, ką tie statiniai reiškia. Nors kalbėjo graikiškai, supratome kuo puikiausiai: prie namų statomi šeimai apsaugoti, keliuose - žuvusiųjų atminimui.

Vienas taksi vairuotojas papasakojo, kad kalnuose ypač pavojinga, kai nulyja pirmas lietus po vasaros karščių, - tada keliai labai slidūs. Net greitkeliuose greitis ribojamas iki 80 kilometrų per valandą, tačiau, kaip spėjome pastebėti, nelabai kas tų apribojimų paiso. Anot to paties taksi vairuotojo, Kretoje nedaug policininkų, bet jei pasislėpę už krūmų nustatytų greičio viršytoją, bauda būtų 200-300 eurų.

Sovietų Sąjunga?!

Kaip Lietuvoje pakelės prekiautojai siūlo uogų ar grybų, taip Kretoje - riešutų, kaštonų, naminio vyno ar rakijos. Tiek tų panašumų.

Kai vienoje kaimo tavernoje aukštai kalnuose šeimininkė pasidomėjo, iš kur mes atvykę, buvome bejėgiai paaiškinti. Nežinojo nei Lietuvos, nei Latvijos, nei Estijos, anei Baltijos jūros. Sakėme, kad Baltijos šalys prieš 17 metų išsivadavo iš Sovietų Sąjungos. Moteris žvelgė nieko nesuprasdama: Sovietų Sąjunga?!

O mums buvusius sovietinius laikus smagiai priminė rusų turistai. Gal pusę valandos lėktuvas vėlavo išskristi į Maskvą, nes niekaip nesugebėta sukviesti visų keleivių. Nei graikų, nei anglų, nei rusų kalbomis nepavyko jų iškrapštyti iš "duty free" parduotuvės. Išeidavo iš jos ratuoti kaip bitės. Argi svarbu, kad vėluoji į lėktuvą, jei jau tokią eilę atstovėjai?!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami